Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Inderes Oyj:n (”Inderes” tai ”Palveluntarjoaja”) inderes.fi -verkkopalveluun ja Inderesin mobiilisovelluksessa tarjottavaan palveluun (”Palvelu”). Mobiilisovelluksella tarkoitetaan Apple App Storesta ja Google Play -sovellusalustoilta ladattavissa olevaa Inderesin mobiilisovellusta (”Mobiilisovellus”).

Palveluja käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (”Käyttäjä”) hyväksyy Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai mobiilisovelluksessa tai muutoin Palvelun yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palvelu on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja suunnattu yksinomaan Suomeen. Palveluilla ei ole takuuta. Mikään Palvelussa esitetty sisältö ei muodosta oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai ohjetta tai takuuta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän on lukenut ja ymmärtää kulloinkin voimassaolevan Inderesin osaketutkimuksen vastuunrajoituslausekkeen (https://www.inderes.fi/research-disclaimer).

Palveluntarjoajalla on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön sen salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää aineistoa. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

Mobiilisovellus: Mobiilisovellus, sen alkuperäinen sisältö, ominaisuudet ja toiminnallisuudet ovat Inderesin ja sen kumppaneiden kuten Pubfront ApS:n omaisuutta. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Tavaramerkkiämme tai muita oikeuksiamme ei saa käyttää minkään muun tuotteen tai palvelun yhteydessä ennen etukäteistä kirjallista suostumusta Inderesiltä.

2. Sopimuksen syntyminen ja rekisteröityminen

Palvelut voivat olla Käyttäjän käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Osa palvelun osioista vaativat rekisteröitymisen ja/tai erillisen tilauksen. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja olevansa tietoinen Palvelun Käyttöehdoista ja sitoutuu noudattamaan niitä.  

Käyttäjätunnukset ovat henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisia eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa tai siirtää niitä tai niihin kuuluvaa Palvelun käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai organisaatiolle ilman Palveluntarjoajan kirjallista etukäteissuostumusta.

Palveluntarjoaja voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Palveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Palveluntarjoajalle, jos Käyttäjän käyttäjätunnukset joutuvat sivullisen tietoon. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelun käyttäjätunnukset ovat joutuneet sivullisen haltuun tai kadonneet.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti. Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan käyttöön.

4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää osakesijoittamiseen liittyviä tietopalveluita esimerkiksi raporttien, videoiden, blogien, haastattelujen ja erilaisten työkalujen muodossa. Palveluun ei sovelleta sijoituspalvelulakia (747/2012) eivätkä sen tarjoamat Palvelut ole lain 1 §:n mukaisia sijoituspalveluita.

Kaikkeen sisältöön sovelletaan Inderesin osaketutkimuksen kulloinkin voimassa olevaa vastuunrajoituslauseketta: https://www.inderes.fi/research-disclaimer. Palvelun Käyttäjä hyväksyy lukeneensa ja ymmärtävänsä vastuunrajoituslausekkeen sisällön. 

Inderes tuottaa osaketutkimussisältönsä Käyttäjien yksityiseen käyttöön. Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen virheettömyydestä eikä paikkansapitävyydestä. Tutkimusraporttien ensisijaisena lähteenä käytetään liikkeeseenlaskijan julkistamaa informaatiota, jollei raportissa toisin mainita. Tutkimusraporteilla esitettävät taulukot perustuvat aina Inderesin omaan tutkimustietokantaan, jollei asian yhteydessä toisin mainita. Inderesin tutkimustietokannan historialuvut perustuvat pääsääntöisesti liikkeeseenlaskijan julkistamiin tietoihin ja ennusteet analyytikon omiin arvioihin.

Inderes tai sen työntekijät eivät vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raporteissa esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi, neuvoksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Käyttäjän tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Käyttäjä vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Inderes on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita koskien sijoitussuositusten laatimista ja levittämistä.

5. Palvelun toiminta, muutokset ja tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset käyttökatkot kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Käyttäjän käytettävissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta Käyttäjälle. 

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa maksullisen tai maksuttoman Palvelun tai sen osan tuottaminen. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle maksullisen Palvelun lopettamisesta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjän on ymmärrettävä, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. 

6. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjien tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

7. Palvelun tilauksen tai rekisteröitymisen vaativat osiot

Palvelun (maksullisen) tilauksen tai rekisteröitymisen vaativiin osioihin pääseminen edellyttää aina rekisteröitymistä ja kirjautumista Palveluun sekä (maksullisen) tilauksen vaativien osioiden osalta myös voimassa olevaa tilausta. Käyttäjä tekee tilauksen ja rekisteröitymisen Palvelun erillisessä osiossa, ja tilaukseen ja/tai rekisteröitymiseen sovelletaan näitä Käyttäjäehtoja sekä tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä mahdollisesti erikseen esitettäviä ehtoja, kuten lupaa Palvelun markkinointiin Käyttäjälle. Palvelun maksullisten osioiden tilaus on joko määräaikaisena voimassa oleva kertatilaus, joka maksetaan kertakorvauksena ennakollisesti tai automaattisesti ennen uuden tilausjakson alkua maksukortilta veloitettava toistuvaismaksutilaus. Käyttäjä voi peruuttaa käyttäjäprofiilin kautta tekemänsä toistuvaismaksutilauksen koska vain. Palvelun käyttöoikeus säilyy tällöin kuitenkin voimassa tilausjakson loppuun saakka.

Onnistuneen tilauksen jälkeen Käyttäjän sähköpostiin lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestin lähettäminen edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Palvelun maksullisilla osilla ei ole kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 15 §:n 2 kohdan mukaista peruuttamisoikeutta. Tällaisilla Palvelun maksullisen osat ovat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 kohdan tarkoittamia palveluja, joiden suorittaminen aloitetaan kuluttajan suostumuksella sähköisesti ennen peruuttamisajan päättymistä. Palvelun tilausta ei voi irtisanoa tilausjakson aikana.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun tai yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai maksullisen maksuttomaksi. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden kohtuullisiin hinnan muutoksiin. Palveluntarjoaja ei palauta tilauksesta maksettuja maksuja, mikäli päättää muuttaa maksullisen Palvelun osan maksuttomaksi kesken tilauskauden. 

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa estää Käyttäjän pääsy Palveluun väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli Käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen tai muiden Palvelusta tehtyjen erityisehtojen tai muuten hyvän tavan vastaisesti. Palveluntarjoaja ei tällöin palauta jo maksettuja maksuja Käyttäjälle.

Maksullisissa Palveluissa maksunvälityspalvelun toteuttaa Svea Payments Oy (y-tunnus 2121703-0) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Svea Payments Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi. Maksunsaajana näkyy Maksuturva Group Oy. Lue lisää Maksuturva-palvelun käytöstä.

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeet. Korttimaksamisen verkkokaupassamme tarjoaa Svea Payments Oy yhteistyössä Solinor Oy:n ja Bambora AB:n kanssa. Maksuturva Group Oy välittää korttimaksujen veloitustiedot (debit tai kredit) Bambora AB:lle, jolla on sopimus kansainvälisten korttiyhtiöiden kanssa (Mastercard ja Visa). Korttinumeroita ei tallenneta Maksuturva Group Oy:n tietojärjestelmiin vaan ne käsitellään teknisen palveluntuottajan Solinor Oy:n toimesta. Solinor Oy on sertifioitu korttiyhtiöiden laatiman kansainvälisen PCI DSS -tietoturvastandardin korkeimman ”PCI DSS Level 1”-turvatason mukaan. Maksuturva Group Oy on oman toimintansa osalta sertifioitu PCI DSS -standardin mukaan.

Maksujenvälittäjän yhteystiedot:
Maksuturva Group Oy
Y-tunnus: 2121703-0
Keilaranta 5
02150 ESPOO
Puhelin: (09) 4241 7040, arkisin klo 9.00 – 17.00
Sähköposti: asiakaspalvelu(a)maksuturva.fi
www.maksuturva.fi

8. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii käyttämään mahdollisimman luotettavia lähteitä ja tiedontarjoajia Palvelun tuottamisessa. Palveluntarjoaja ei takaa raporteissa tai tutkimuksessa esitettyjen tietojen virheettömyyttä eikä vastaa raporteissa esitetyistä virheellisistä tiedoista. Palveluntarjoaja ja sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista mahdollisista vahingoista, joita Palveluntarjoaja raporteista saadun informaation käytöstä voi aiheutua.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa välittömästä vahingosta, joka johtuu

  • Palvelun käytöstä tai palvelukatkoksesta

  • Palvelun välityksellä saadusta tiedosta tai informaatiosta

  • muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa Käyttäjän välillisistä tai epäsuorista vahingoista (esim. menetetty tuotto). 

9. Evästeet

Inderes käyttää Palvelussaan evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä sivuston ja mobiilisovelluksen kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja voidakseen palvella Käyttäjiä paremmin. Eväste on pieni määrä dataa, mitä selain tallentaa laitteelle, jolla nettiselain toimii. Nämä evästeet eivät sisällä henkilötietoja, vaan ovat ainoastaan tämän selaimen tunniste seurannan palvelussa, jolla palvelu on tallentanut tämän selaimen selaushistoriatietoja.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Palvelu ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

10. Seurantapalvelut

Inderes käyttää palvelussaan verkkoliikenteen seurantapalveluja (trackers) palvelun käyttäjien laskentaan ja vastaavien tilastotietojen keräykseen. Nämä seurantapalvelut ovat yleensä evästepohjaisia (lisätietoja kappaleessa 9 (Evästeet)), eivätkä siten sisällä henkilötietoja. Inderes haluaa kuitenkin avoimesti ilmoittaa seurantapalveluiden käytöstä, koska monet näistä seurantapalveluista sijaitsevat EU:n ulkopuolella, eikä näiden palveluiden täydellistä kuvausta ole saatavissa. Inderes käyttää seurantapalveluita, koska näiden dokumentaatioiden mukaan ne eivät sisällä henkilötietolainsäädännön vastaista toiminnallisuutta.

Inderes palvelussa käytetään seuraavia seurantapalveluita:

  • Google Tag Manager

  • Google Analytics

  • New Relic

  • MyFonts Counter

  • Firebase

11. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville henkilöille ja organisaatioille

Palveluntarjoajalla ei ole Suomen lainsäädännön mukaista luottolaitos-, sijoituspalveluyritys- tai muuta toimilupaa. Palveluntarjoajan palvelut eivät ole sijoituspalvelutoimintaa eikä Palveluntarjoaja ole Finanssivalvonnan alaisuudessa toimiva sijoituspalveluyritys.

Palveluntarjoajan tuottamat sisällöt ja Palvelu eivät ole sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita tai niiden tarjoamista. Palvelu on tarkoitettu Suomessa asuville henkilöille ja/tai organisaatioille. Mitään Palvelun aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille ja/tai organisaatioille, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on valtiossa, jossa oikeusjärjestyksessä Palveluntarjoajan tarjoamien Palveluiden tarjoamista varten tarvitaan toimilupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

12. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia määräyksiä.

Osapuolet ratkaisevat Käyttöehtoihin tai muutoin tämän Palvelun käyttöön liittyvät erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla.