Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Komisjoni otsus AS PRFoods suhtes

Tiedotteet 16.11.2021 10:56
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Komisjoni otsus AS PRFoods suhtes

Tallinn, Eesti, 2021-11-16 09:56 CET -- 

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 15. novembril
2021. a. määrata AS-ile PRFoods NE punktide 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.4.1 ja
5.3.1. rikkumise eest kogumis leppetrahv summas 1500 eurot. 

Taust:

NE punkti 1.2.1. kohaselt on emitent kohustatud tagama NE nõuetes sätestatud
teabe avalikustamise NE nõuetes sätestatud korras ja tähtaegadel. 

NE punkti 1.2.2. kohaselt on Emitent kohustatud viivitamatult avalikustama
teabe ka sellistest Emitendiga seotud muudest asjaoludest, mida ei ole otseselt
käsitletud käesolevates nõuetes, kuid mis pole avalikult teada ja mis oma mõju
tõttu Emitendi varadele, kohustustele, tegevusele või mainele võivad mõjutada
noteeritud või kaubeldava väärtpaberite hinda. 

NE punkti 1.2.3. kohaselt peab Emitendi poolt avalikustatav teave olema õige,
täpne, täielik ja üheselt mõistetav, teave ei tohi olla eksitava sisuga ning
sealt ei tohi olla välja jäänud ega puududa midagi, mis mõjutaks teabes
esitatud andmete sisu või tähendust. 

NE punkti 2.4.1. kohaselt loetakse teave nõuetekohaselt avalikustatuks, kui see
on avalikustatud börsiteatena Börsi infosüsteemi kaudu. 

NE punkti 5.3.1. kohaselt on emitent kohustatud avalikustama auditeeritud
majandusaasta aruande viivitamatult pärast majandusaasta aruande heakskiitmist
nõukogu poolt, kuid mitte hiljem kui nelja (4) kuu möödumisel aruandeperioodi
lõppemisest. Asjaolud:

AS-i PRFoods 2020/2021. a. majandusaasta aruande esitamise tähtaeg oli 31.
oktoober 2021. a, selleks ajaks emitent 2020/2021. a. auditeeritud
majandusaasta aruannet ei esitanud.  AS PRFoods avalikustas 2020/2021. a.
auditeeritud majandusaasta aruande 15. novembril 2021 a. Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.