Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Punktid Technologies AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti
alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2022-05-18 08:20 CEST -- 

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 30. märtsi
2022. a otsusele võetakse Punktid Technologies AS-i aktsiad nimiväärtusega 0,1
eurot (Punktid Technologies lihtaktsia, ISIN kood: EE3100089160) kauplemisele
Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First
North järgmistel tingimusel: 

 -- Pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud
   tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;

 -- Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite
   väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;

 -- Aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga;

 -- Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile
   tingimuste täitmise aruande.


Seisuga 18.05.2022. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on
2 149 816 Punktid Technologies AS-i lihtaktsiat kauplemisel Nasdaq Tallinn AS-i
poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North alates
neljapäevast, 19. maist 2022. a või sellele lähedasest järgmisest kuupäevast. Täiendav info:

Emitendi nimi        Punktid Technologies AS  
Emitendi lühinimi      PNKTD           
ISIN kood          EE3100089160       
Väärtpaberite nimiväärtus 0,1            
Väärtpaberite arv      2 149 816         
Tellimusraamatu lühinimi  PNKTD           
Tellimusraamatu ID      257548          
ICB klassifikaator      10101020 - tarbijateenused
Nimekiri           First North Tallinn    Punktid Technologies AS-i nõustaja on Advokaadibüroo SORAINEN.

Punktid Technologies AS-i ettevõtte kirjeldus on teatele lisatud.

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading
Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade
börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud turg Euroopa
Liidu õiguse tähenduses. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega First Northil
kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritudturu suhtes kehtestatud nõudeid,
vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja
regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Igal First
Northil kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga,
kes hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte
tegevus oleks kooskõlas reeglitega. Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.