Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

USA:n loiveneva korkokäyrä vahvistaa pitkän nousukauden olevan loppupuolella

USA toipui vuosikymmenen takaisesta finanssikriisistä lopulta suhteellisen nopeasti ja maan taloudessa on nautittu noususuhdanteesta jo kahdeksan vuotta. Markkinalla pitkän suhdannenousun jälkeen on aiheestakin noussut kysymys siitä, koska taloudessa ollaan taitekohdassa, jolloin noususuhdanne kääntyy laskuksi. Talousindikaattorit ovat kuitenkin edelleen vahvoja eikä ylikuumenemisesta ole merkkejä. Kuten olemme aikaisemminkin todenneet, kasvu ei tyrehdy aikaan vaan tyypillisesti kasvaneisiin inflaatiopaineisiin ja tätä kautta kiristyvään rahapolitiikkaan. Luotettavat mittarit talouden käännettä silmällä pitäen ovat harvassa, mutta korkokäyrä on yksi niistä. Erityisesti korkokäyrän loivenemista seurataan tarkkaan ja lähes poikkeuksetta käyrän kääntyminen, eli pitkien ja lyhyiden korkojen erotuksen kääntyminen negatiiviseksi, on ennakoinut taantumaa. Tämä on historiallisesti toteutunut USA:ssa, jonka korkokehitystä on tärkeä seurata myös Euroopassa, sillä käänne USA:n taloudessa heijastuisi ennen pitkää myös Atlantin tälle puolen.

Kuten alla olevasta kuviosta on huomattavissa, pitkien ja lyhyiden korkojen erotus on supistunut viime vuosina nopeaa tahtia.  Korkoero on ollut viimeksi nykyisellä 50 korkopisteen tasolla yli kymmenen vuotta sitten. Tähän on johtanut Federal Reserven kiristynyt rahapolitiikka, sillä nousseet ohjauskorot heijastuvat korkokäyrän lyhyeen päähän. Federal Reserveltä on edelleen kuluvana vuonna odotettavissa kaksi tai jopa kolme 0,25 %:n koronnostoa, mikä lisää edelleen painetta nousulle korkojen lyhyessä päässä.

Toisaalta pitkien korkojen ajurina ovat talouskasvu- ja inflaatio-odotukset. Taloussyklin alkuvaiheessa odotukset talousympäristön suhteen ovat tyypillisesti kasvussa, mikä aiheuttaa painetta pitkille koroille ja jyrkentää korkokäyrää. Suhdanteen edetessä ja kypsyessä kuluttajat, yritykset ja sijoittajat tulevat kuitenkin entistä skeptisemmiksi talousnäkymien suhteen, mikä vähentää hiljalleen painetta pitkien korkojen nousulle. Tällöin, lyhyiden korkojen jatkaessa kiristyvän rahapolitiikan myötä nopeampaa nousuaan suhteessa pitkiin korkoihin, korkokäyrän muotokin muuttuu entistä loivemmaksi ja ero lyhyiden sekä pitkien korkojen välillä supistuu.

Erityisen kriittistä taloussyklin kannalta on, mikäli korkokäyrä kääntyy, eli lyhyet korot nousevat pitkien korkojen yläpuolelle. Tällöin pankkien ottolainakorko, eli lyhyt korko, jolla ne lainaavat rahaa keskuspankilta, ylittää niiden antolainakoron, eli koron jolla ne tarjoavat pitkäaikaista rahoitusta yrityksille. Samalla pankkien insentiivi lainata rahaa, eli lisätä likviditeettiä markkinalla, laskee. Kun tämän yhdistää odotuksiin heikkenevästä talousympäristöstä, ovat rakennuspalikat suhdannekäänteelle kasassa. San Franciscon Federal Reserven tutkimuksen mukaan viive negatiivisen tuottokäyrän ja matalasuhdanteen välillä on historiallisesti vaihdellut 6 ja 24 kuukauden välillä. Mikäli Fedin koronnostojen myötä korkokäyrä kääntyisi negatiiviseksi esimerkiksi syksyllä, olisi siis hyvin todennäköistä, että USA:n talous ajautuisi taantumaan seuraavan kahden vuoden sisällä.

Marianne Palmu