Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hei, Olisin tiedustellut Relaisin osingoista, osingonjakopolitiikasta ja mahdollisista rajoituksista osinkoihin. Alla hieman pohjustusta ennen varsinaista kysymystä. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin >30% vertailukelpoisesta tuloksesta ilman liikearvopoistoja suhdannevaihtelut huomioiden. Alhainen osingonjakosuhde suhteessa tulokseen (ja normalisoituun vapaaseen kassavirtaan ennen yrityskauppoja) reflektoi mielestäni yhtiön kunnianhimoista kasvutavoitetta, joka on kaksinkertaistaa liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana; tämä vaatii yritysostoja. Lisäksi ymmärrykseni on, että yhtiön ja Nordean välinen rahoitussopimus rajoittaa myös osingonmaksua (listautumisesite):osinkojen maksaminen osakkeenomistajille on kuitenkin sallittua rahoitussopimuksen mukaan, jos (i) rahoitussopimuksessa määriteltyä eräännyttämisperustetta tai sopimusrikkomusta... ei ole tai tälläistä ei syntyisi heti (osingon) maksun jälkeen, (ii) velkaantumisaste (korolliset velat / EBITDA) on välittömästi (osingon) maksun jälkeen < 2.75x, ja (iii) maksu ei ylitä yhteensä EUR 4.0m minkä tahansa tilikauden aikana. Yhtiöllä on käsitykseni mukaan tällä hetkellä 16 820 050 kappaleita osakkeita, jotka ovat oikeutettuja osinkoon (osakkeiden lukumäärän korotus, pörssitiedote 20.3). Lisäksi yhtiöllä on huomattava määrä optioita liikkeellä, jotka ovat selkeästi "in the money", n. 1.1m kappaletta optiota. Mikäli oletamme yksinkertaisuuden vuoksi (i) nykyisen osakemäärän eli 16 820 050 (ilman mahdollista diluutiota optioista), ja (i) teidän osinkoennusteet 2020E-22E eli EUR 0.24, 0.28 ja 0.30 per osake, olisi absoluuttisen osingon määrä yhteensä EUR 4.04-5.05m. Kysymys: Eikö yllämainitussa tapauksessa rikottaisi yhtiön ja Nordean välistä rahoitussopimusta osinkojen suhteen, vai olenko ymmärtänyt väärin / jättänyt jotain huomioimatta? Miten olette huomioineet yllämainitun nykyisissä osinkoennusteissa? Lisäksi, miten olette huomioineet nykyiset "in the money" optiot (n. 1.1m kappaletta) ennusteissa esim. osakkeiden lukumäärä ja osingot (konversio vai pelkkä teoreettinen laimennusvaikutus)? Kiitos paljon etukäteen!

Inderesin kommentti 

Moi, ja kiitoksia hyvistä kysymyksistä.

1) Relaisin osingonjakoa rajoittava rahoitussopimus Nordean kanssa laadittiin Relaisin ABR/Huzells-hankinnan rahoittamiseksi aikana, jolloin Relaisin listautumisesta ei oltu vielä päätetty. Myöskään listautumisen yhteydessä julkistetut taloudelliset tavoitteet (kuten liikevaihdon kaksinkertaistaminen viidessä vuodessa) eivät olleet vielä voimassa. Olemme lähteneet osinkoennusteissamme siitä, että Relais onnistuu Nordean kanssa sopimaan osingonjaon euromääräisen rajoitteen (4 milj. euroa) väljentämisestä ko. rahoitussopimuksen voimassaoloaikana ja olemme ymmärtäneet tämän olevan myös Relaisin intressissä. Ennustemallissamme 4 milj. euron osingonmaksurajoite olisi vuodesta 2022 eteenpäin myös ristiriidassa osinkopolitiikan (vähintään 30 %:n osinkosuhde liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta) kanssa.

Vuosien 2021-2023 ennusteemme koko osingonjaoksi (4,8-5,5 milj. euroa) lähtevät siis siitä, että osingonjaon rajoitteita on onnistuttu väljentämään. Poikkeamat rahoitussopimuksen rajoitteista eivät muutoinkaan ole mielestämme absoluuttisesti kovin merkittäviä, vaikka suhteellinen poikkeama onkin.

2) Mainitsemasi 1,07 miljoonaa optiota ovat vahvasti in-the-money, kuten totesit. Optio-oikeuksista 14 % erääntyy vuosina 2021-2022 ja loput 86 % vasta vuonna 2030. Optiot ovat amerikkalaisia eli niitä voidaan käyttää koko voimassaoloajan ja oletamme, että ne tullaan kaikki käyttämään. Koska optioiden voimassaoloaika keskimäärin on pitkä ja koska haluamme välttää optioista johtuvat merkittävät muutokset osakekohtaisen tuloksen laskennassa, olemme ennustemallissamme olettaneet pitkän voimassaoloajan optiot toteutettaviksi tasaisesti yli koko voimassaoloajan. Vuoden 2029 lopun ennustettu osakemäärä on siten 17,391 milj. kpl.

Terveisin Eki