Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tuloskehitys polarisoituu edelleen

Pörssiyhtiöiden toimintaympäristö oli Q4:llä kohtuullinen, mutta ei antanut mitään ilmaiseksi. Euroopan talouden elpyminen on parhaimmillaankin hidasta, Suomen tilanne on vaikea ja Venäjän jo surkea. Globaali talouskasvu on tällä hetkellä pitkälti länsimaisten kuluttajien varassa ja vain harva pörssimme yhtiö hyötyy tästä merkittävästi. Monilla aloilla pitkään jatkunut haastava markkinatilanne erottelee yhä voimakkaammin jyviä akanoista, ja yhtiöiden tuloskehitys polarisoituu edelleen odotuksiemme mukaisesti. Laadukkaat, vahvalla kilpailuedulla varustetut yhtiöt pärjäsivät edelleen hyvin ja jatkoivat tuloskasvuaan. Sen sijaan monien vaikeassa tilanteessa olevien yhtiöiden negatiivinen kierre voimistui ja markkina ei tarjoa näille riittävää vetoapua tuloskehityksen kääntymiseksi.

Isoa kuvaa katsottaessa tietokannassamme olevien 108 pörssiyhtiön Q4-liikevaihdot kasvoivat keskimäärin noin 2 %, mikä ylitti hieman odotuksemme. Liikevaihdon kasvusta huolimatta liikevoitot ilman kertaeriä laskivat yllättäen keskimäärin 1,2 %, mikä oli selkeä pettymys odotuksien oltua noin 4 %:n tuloskasvutasolla. Toistaiseksi yhtiöiden jatkuvat säästötoimet yhdistettynä liikevaihdon kasvuun ovat tuoneet tuloskasvua, mutta Q4:llä näin ei käynyt. Mielestämme tämä kertoo siitä, että 1) tehostamistoimien vaikutus heikkenee ja 2) monilla yhtiöillä on ongelmia hinnoitteluvoiman kanssa.

Seurannassamme olevista yhtiöissä (78 kpl) näimme selvästi enemmän negatiivisia kuin positiivisia tulosyllätyksiä Q4:llä. Lähes puolet kertaeristä oikaistuista liiketuloksista jäi odotuksista yli 5 %:lla. Joukossa oli suuria pettymyksiä, mutta mediaanitulos jäi ennusteista kohtuulliset 3,9 %. Liikevaihdot olivat pääasiassa linjassa odotusten kanssa.

 

Ohjeistukset olivat varovaisia, mutta indikoivat kuitenkin pääosin tuloskasvua

Q4:llä suurin huomio kiinnittyi erityisesti vuoden 2016 ohjeistuksiin, joista haettiin tukea markkinoiden tuloskasvuodotuksille. Valtaosa ohjeistuksista indikoi odotusten mukaisesti tuloskasvua vuodelle 2016, mutta mielestämme ohjeistukset olivat kuitenkin varovaisia ja yleisesti näkymiä kuvasi kasvanut epävarmuus. Suurin kysymys on Euroopan talouskasvun kestävyys ja useat maailmantaloutta tällä hetkellä uhkaavat tekijät. Epävarmuustekijöitä on paljon, minkä takia varovaisuus on ymmärrettävää. Näin ollen näkymät olivatkin mielestämme kokonaisuutena hieman alavireisiä. Tämä yhdistettynä odotettua heikompiin Q4-tuloksiin painoivat tuloskasvuodotuksiamme vuodelle 2016.

Olemme laskeneet vuoden 2016 liikevoittoennusteitamme noin 45 %:ssa seuraamistamme yhtiöistä yli 5 % ja vastaavasti nostimme ennusteita vain noin 18 %:ssa yhtiöistä. Liikevaihtoennusteissa vastaavia merkittäviä muutoksia ei ollut, ja ennusteiden laskut ja nostot olivat pitkälti tasapainossa. Liikevaihtoennusteet laskivat keskimäärin yhden prosentin ja liikevoittoennusteet reilut 3 %. 

Ennusteiden lievästä laskusta huolimatta odotamme edelleen vuonna 2016 lievää liikevaihdon kasvua ja selkeää tulosparannusta. Kaikilta tietokantamme yhtiöiltä (108 kpl) odotamme keskimäärin reilun 8 %:n parannusta liikevoittoon ilman kertaeriä, kun vuonna 2015 vastaava lukema oli noin 7,6 %. Käytännössä odotamme siis yleisen tuloskasvun jatkuvan viime vuoden tasolla, mikä on hyvin mahdollista toimintaympäristön pysyessä terveenä. Kannattavuuden nousu kuvastaa samalla myös yhtiöiden trimmattuja kulurakenteita ja sitä kautta syntyvää tulosvipua, joskin usko tähän heikkeni hieman Q4:n takia. 

 

Yleinen kurssinousu tulossa tiensä päähän, mutta hyviä tuottoja on edelleen tarjolla

Vaikka Q4-tuloskausi oli mielestämme lopulta vaisu, tarjosi se kuitenkin osakkeille tukea epävarmuuden keskellä. Mahdollisesti enemmän tukea antoivat osingot, jotka ovat Helsingin pörssissä edelleen hyvällä tasolla. Keväällä mediaani osinkotuotto on noin 3,5 %. Helsingin pörssin yleisindeksi on elpynyt viimeisen kahden viikon aikana noin 7 % todella heikon alkuvuoden jälkeen. Vuoden alusta indeksi on edelleen 5 % miinuksella, mutta suunnilleen saman verran ovat heikentyneet myös tulosnäkymät. Osakkeiden arvostustasot ovat siis lopulta pysyneet mielestämme varsin neutraalilla tasolla.

Helsingin pörssin arvostustaso on tällä hetkellä vuoden 2016 tulosennusteilla lähellä pitkän aikavälin keskiarvoja (2016e: OMXH P/E 14,3x). Tuloskasvun jatkuminen kohtuullisella tasolla, alhainen korkotaso ja kilpailukykyiset osinkotuotot (2015e: OMXH mediaani 3,8 %) tarjoavat edelleen kohtuullisen tuotto-odotuksen suhteessa muihin omaisuusluokkiin seuraavalle 6-12 kuukaudelle. Elämme kuitenkin ehdottomasti nousumarkkinan loppupuolta ja helppojen tuottojen aika on ohi. Globaaliin talouteen ja tuloskasvuun liittyy yhä enemmän epävarmuuksia. Riskien realisoituessa voimme nähdä laskua sekä hyväksyttävissä arvostustasoissa riskipreemioiden noustessa, että lähivuosien tulosennusteissa. Mielestämme on huolestuttavaa, että talous ja osakemarkkinat vaikuttavat olevan yhä enemmän keskuspankkien varassa. Nykyinen tilanne ei ole kestävä, mutta vaihtoehtojen puuttuessa osakkeet pysyvät suosiossa toistaiseksi tulos-ja talousajurien kestäessä.

Yleisesti indeksitasolla uskomme lähivuosien tuottojen jäävän varsin vaisuiksi. Tämän takia yhtiökohtaiset tuottoerot tulevat kasvamaan selvästi ja osakepoiminnan merkitys korostuu jälleen. Uskomme, että nykyisessä tilanteessa markkina tulee kiinnittämään entistä enemmän huomiota yhtiöiden laatuun ja yhtiöiden polarisaatio tulee jatkumaan. Markkinan suosiossa ovat tällä hetkellä yhtiöt, jotka hyötyvät kuluttajien elpymisestä Atlantin molemmin puolin, joiden tuloskunto on jo nyt hyvällä tasolla ja liiketoiminta ennustettavaa. Lisäksi vahva osinkotuotto tulee nousemaan korostettuun arvoon ja uskomme markkinan kiinnittävän entistä enemmän huomiota osinkoihin kevään lähestyessä. 

Juha Kinnunen