Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Radiohead käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkko- ja analyysipalveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Inderes Oy:n (”Inderes” tai ”Palveluntarjoaja”) inderes.fi-analyysipalveluun instituutiosijoittajille (”Palvelu”).

Palveluja käyttävä oikeushenkilö (”Käyttäjä”) hyväksyy Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. 

Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti.

Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palvelu on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja suunnattu yksinomaan Suomeen. 

Palveluntarjoajalla on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön sen salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden käyttää Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata sivuston sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Palveluilla ei ole takuuta. Mikään Palvelussa esitetty sisältö ei muodosta oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai ohjetta tai takuuta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän on lukenut ja ymmärtää kulloinkin voimassaolevan Inderesin osaketutkimuksen vastuunrajoituslausekkeen (https://www.inderes.fi/research-disclaimer)

2. Käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnukset ovat henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisia eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa tai siirtää niitä tai niihin kuuluvaa Palvelun käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai organisaatiolle ilman Palveluntarjoajan kirjallista etukäteissuostumusta.

Palveluntarjoaja voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Palveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Palveluntarjoajalle, jos Käyttäjän käyttäjätunnukset joutuvat sivullisen tietoon. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelun käyttäjätunnukset ovat joutuneet sivullisen haltuun tai kadonneet.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan käyttöön.

4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää osakesijoittamiseen liittyviä tietopalveluita esimerkiksi raporttien, videoiden, blogien, haastattelujen ja erilaisten työkalujen muodossa. Lisäksi palvelu sisältää Käyttäjän halutessa Inderesin järjestämiä yritysvierailuita (johdon tapaamiset), analyytikkotapaamisia tai mahdollisuuden keskustella ja kysyä kohdeyhtiöistä Inderesin analyytikoilta puhelimitse tai muuten sovitussa viestintäkanavassa. Palvelu käsittää ainoastaan Inderesin seurannassa olevat kohdeyhtiöt. Seurannan ulkopuolella oleviin kohdeyhtiöihin liittyvistä osaketutkimuspalveluista on sovittava erikseen.

Palveluntarjoaja ei anna yksilöllistä sijoitusneuvontaa, ei yksilöi tietopalveluja Käyttäjälle eikä ota palvelun tuottamisessa huomioon Käyttäjän erityispiirteitä, sijoitusstrategiaa tai riskinsietokykyä 

Palveluun ei sovelleta sijoituspalvelulakia eivätkä sen tarjoamat Palvelut ole lain 11 §:n mukaisia sijoituspalveluita.

Kaikkeen sisältöön sovelletaan Inderesin osaketutkimuksen kulloinkin voimassa olevaa vastuunrajoituslauseketta: https://www.inderes.fi/research-disclaimer. Palvelun Käyttäjä hyväksyy lukeneensa ja ymmärtävänsä vastuunrajoituslausekkeen sisällön. 

Inderes tuottaa tutkimussisältönsä asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.

Tutkimusraporttien ensisijaisena lähteenä käytetään liikkeeseenlaskijan julkistamaa informaatiota, jollei raportissa toisin mainita. Tutkimusraporteilla esitettävät taulukot perustuvat aina Inderes Oy:n omaan tutkimustietokantaan, jollei asianyhteydessä toisin mainita. Inderes Oy:n tutkimustietokannan historialuvut perustuvat liikkeeseenlaskijan julkistamiin tietoihin ja ennusteet analyytikon omiin arvioihin.

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Inderes on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita koskien sijoitussuositusten laatimista ja levittämistä.

5. Palvelun toiminta, muutokset ja tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset käyttökatkot kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Käyttäjän käytettävissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta Käyttäjälle. 

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa maksullisen tai maksuttoman Palvelun tai sen osan tuottaminen. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle maksullisen Palvelun lopettamisesta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Sivuston mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjän on ymmärrettävä, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. 

6. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjien tietoja Käyttöehtojen ja henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen sekä tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

 

7. Evästeet 

Sivustossa voidaan käyttää evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. 

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

8. Palvelun maksuehdot

Palvelun hinnoittelu perustuu osapuolten väliseen luottamukseen ja Käyttäjän kokemaan arvoon. Maksu suoritetaan takautuvasti kolmen kuukauden välein. Käyttäjän suorittaa oman organisaation pääkäyttäjätunnuksilla maksun verkkopalvelun kautta verkkomaksuna tai pyytämällä laskun. Maksun suuruus perustuu Käyttäjän edellisen kolmen kuukauden aikana saadun palvelun koettuun arvoon. Käyttäjä sitoutuu pyydettäessä ilmoittamaan Palveluntarjoajalle maksun suuruuden määräytymisperusteet suhteessa muihin toiminnassaan käyttämiin vastaaviin analyysipalveluihin.  Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua tai kokenut saaneensa siitä arvoa, voi Käyttäjä jättää maksun kyseisen kolmen kuukauden osalta. Inderes voi lukita käyttäjän tunnukset ja pysäyttää palvelun tuottamisen siihen asti, kunnes Käyttäjä on suorittanut maksun tai ilmoittanut jättävänsä maksun maksamatta.

Suoritettava maksu sisältää voimassa olevan arvonlisävero.

9. Käyttöoikeuden voimassaolo ja irtisanominen

Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen välittömästi pyytämällä käyttäjätunnuksien poistamista. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan, eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

10. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii käyttämään mahdollisimman luotettavia lähteitä ja tiedontarjoajia Palveluiden tuottamisessa. Palveluntarjoaja ei takaa raporteissa tai tutkimuksessa esitettyjen tietojen virheettömyyttä eikä vastaa raporteissa esitetyistä virheellisistä tiedoista. Palveluntarjoaja ja sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista mahdollisista vahingoista, joita Palveluntarjoaja raporteista saadun informaation käytöstä voi aiheutua.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa välittömästä vahingosta, joka johtuu

1.    Palvelun käytöstä tai palvelukatkoksesta

2.    palvelun välityksellä saadusta tiedosta tai informaatiosta

3.    muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa Käyttäjän välillisistä tai epäsuorista vahingoista (esim. menetetty tuotto). 

11. Salassapito

Molemmat osapuolet ovat velvollisia pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamukselliset tiedot sekä sitoutuvat sopimuksen voimassaoloaikana sekä sen jälkeen olemaan käyttämättä niitä hyväkseen tai ilmaisematta niitä ulkopuolisille.  Osapuolilla on kuitenkin oikeus paljastaa mainittuja tietoja tarvittaessa viranomaisille ja oikeudellisille neuvonantajilleen.

Luottamuksellisia tietoja voivat olla tiedot liikesalaisuuksista, markkinointi-, myynti- ym. yrityksen sisäisistä suunnitelmista, strategioista, ennusteista, asiakkaista, asiakasluetteloista, yrityksen liiketoiminnallisista tunnusluvuista tai muusta edellisiin verrattavissa olevista taloudellisista tai liikkeenjohdollisista seikoista edellyttäen, että tiedon antanut osapuoli on ilmoittanut tiedon olevan luottamuksellista tietoa tai mikäli tieto on annettu kirjallisesti, siihen on tehty merkintä "luottamuksellinen”.

Luottamuksellisena tietona ei ole kuitenkaan pidettävä sellaista tietoa, joka on

a. luovutushetkellä yleisesti tunnettu,

b. saatavilla julkisista lähteistä,

c. tullut luovutushetken jälkeen yleisesti tunnetuksi tai saataville julkisista lähteistä muutoin kuin tiedon vastaanottaneen osapuolen toimien tai laiminlyöntien tähden,

d. ennen luovutushetkeä tiedon vastaanottaneen osapuolen tiedossa ilman että se on saatu suoraan tai epäsuoraan tiedon antaneelta osapuolelta,

e tiedon vastaanottaneen osapuolen saamaa luovutuksen jälkeen kolmannelta, joka on saanut tiedon muutoin kuin suoraan tai epäsuorasti tiedon anteelta osapuolelta, tai

f. kulloinkin kyseessä olevaan eritysalaan perehtyneelle asiantuntijalle itsestään selvää.

12. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet ratkaisevat Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluratkaisua ei saada syntymään, ratkaistaan Käyttöehdoista aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

13. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille, joiden kotipaikka on Suomessa

Palveluntarjoajalla ei ole Suomen lainsäädännön mukaista luottolaitos-, sijoituspalveluyritys- tai muuta toimilupaa. Palveluntarjoajan palvelut eivät ole sijoituspalvelutoimintaa eikä Palveluntarjoaja ole Finanssivalvonnan alaisuudessa toimiva sijoituspalveluyritys.

Palveluntarjoajan tuottamat sisällöt eivät ole sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisia sijoituspalveluita tai niiden tarjoamista. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille, joiden kotipaikka on Suomessa. Mitään sivustojen aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille ja/tai organisaatioille, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on valtiossa, jossa oikeusjärjestyksessä Palveluntarjoajan tarjoamien Palveluiden tarjoamista varten tarvitaan toimilupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.