Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

ADMICOM OYJ: YHTIÖKOKOUSKUTSU 2022

SISÄPIIRITIETO 24.1.2022 KLO 15:00

 

Admicom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.2.2022 klo 08:30-13:00 Jyväskylässä Admicomin tiloissa (Väinönkatu 26). Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Fyysinen osallistuminen ei ole mahdollista koronapandemiaan liittyvien varotoimien vuoksi. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii edellisvuoden tapaan hallituksen jäsen, asianajaja Jarmo Suonpää. Mikäli Jarmo Suonpäällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat hallituksen nimeämänä yhtiön business controller Hannu Korpela. Mikäli Hannu Korpelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 21.1.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Emoyhtiön hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 osinkona jaetaan 1,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta eli yhteensä 7 483 477,5. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.3.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

9. Ylimääräisestä voitonjaosta päättäminen
Emoyhtiön hallitus esittää jaettavaksi pääoman palautuksena 0,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, eli yhteensä 2.494.492,5 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan 8.3.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu pääomanpalautus hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiön ulkopuolisille hallitusjäsenille on maksettu menneellä toimikaudella 1000 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkio on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta 25 000 euroa jokaista hallituksen jäsentä kohden, joka ei ole Admicomin palveluksessa, ja 55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle. Jos hallitus päättää tarkastusvaliokunnan perustamisesta, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa lisäksi 5 000 euroa ja kukin muu tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden kestoon.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Menneellä toimikaudella hallituksessa on toiminut kuusi jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Menneellä toimikaudella hallituksen jäseninä ovat toimineet Timo Häll, Pasi Aaltola, Sami Kettunen, Jarmo Suonpää, Olli Nokso-Koivisto ja Kyösti Moisio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseneksi valitaan uudelleen Pasi Aaltola ja Olli Nokso-Koivisto sekä uusiksi jäseniksi Petri Niemi, Henna Mäkinen ja Marko Somerma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että Petri Niemi valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksen tehtävään.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilikaudella 2021 maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä 25 400 euroa (19 150 euroa vuonna 2020).

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka ehdottaa päävastuullisena tilintarkastajana jatkavan KHT Anna-Riikka Maunula.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä käytettäväksi henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla
yhteensä enintään 249 450 osaketta. Annettavien osakkeiden määrä käytettäväksi yritysjärjestelyjen rahoittamiseen ja tehokkaaseen läpivientiin voi olla yhteensä enintään 748 347 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä 20 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiseen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa enintään 31.3.2023 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka.  

17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää ohjeista nimitystoimikunnan muodostamiseksi ja siitä, mistä asioista toimikunta päättää.

Admicom Oyj:llä ("Yhtiö") tulee olla nimitystoimikunta ("Toimikunta"), joka koostuu neljästä jäsenestä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee Yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisen päivän omistusten perusteella ottaa yhteyttä neljään suurimpaan osakkeenomistajaan ja pyytää heitä kutakin nimeämään yksi Toimikunnan jäsen. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Toimikunnan jäsenenä.

Jos osakkeenomistaja päättää olla nimittämättä Toimikunnan jäsentä, pyyntö jäsenen nimittämisestä on osoitettava seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Suurimman osakkeenomistajan valitsema jäsen nimitetään Toimikunnan puheenjohtajaksi, jollei Toimikunta toisin päätä. Jos Toimikunnan jäsenen nimittänyt osakkeenomistaja vähentää omistusosuuttaan Yhtiössä eikä ole enää neljän suurimman osakkeenomistajan joukossa, Toimikunta voi päättää, että kyseinen edustaja eroaa Toimikunnasta, ja pyytää uutta neljänneksi suurinta osakkeenomistajaa nimittämään Toimikunnan jäsenen.

Toimikunta esittää tulevassa yhtiökokouksessa ehdotuksia: i) Hallitukseen valittavien jäsenten määräksi, ii) Hallituksen jäseniksi, iii) Hallituksen puheenjohtajaksi, iv) Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisten hallituksen muodostamien valiokuntien työskentelyn palkkiot, v) Mahdolliset muutokset Toimikunnan perustamisohjeissa.

Toimikunnan jäsenet eivät saa Yhtiöltä palkkiota työstään. Yhtiö vastaa kohtuullisista kuluista uusien hallitusten jäsenten etsimiseksi hallituksen puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla.

Toimikunnan toimikausi on voimassa, kunnes uusi Toimikunta on muodostettu. Tämä Toimikunnan muodostamisohje pysyy muuttumattomana, kunnes yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous toisin päättää.

18. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle

19. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Admicom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://sijoittajille.admicom.fi/. Admicom Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.1.2022. Vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 1.3.2022.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.2.2022 (täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon.

2. Äänestäminen ennakkoon

Ennakkoäänestys alkaa 7.2.2022 klo 10:00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisemiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä, tulee äänestää viimeistään 20.2.2022 klo 23:59, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero. Osakkeenomistajien Admicom Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 7.2.2022 klo 10:00 – 20.2.2022 klo 23:59 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internet-sivujen kautta https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostin kautta

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta (https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/) viimeistään 7.2.2022 klo 10:00 alkaen saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Admicom Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen äänestyspalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä äänestyspalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on äänestämisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/ 4.2.2022 klo 18:00 mennessä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Varsinaiset äänestysohjeet ovat saatavilla samoilla sivuilla 4.2.2022 klo 18:00 mennessä, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisemiselle on päättynyt.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.2.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.2.2022 klo 10.00 mennessä. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [email protected] viimeistään 1.2.2022 klo 12:00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokoukseen sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/ viimeistään 4.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 15.2.2022 klo 16.00 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/ viimeistään 18.2.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Admicom Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.1.2022 yhteensä 4 988 985 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

 

Jyväskylä 24.1.2022

ADMICOM OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
[email protected]
+358 44 724 1767Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

   

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Liite


Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.