Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.


Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 4.11.2021 klo 9.00


Tunnusluvut 7-9/2021 lyhyesti

  7-9/2021 7-9/2020   Muutos *
Liikevaihto 9,0 M€ 5,9 M€   54 %
Käyttökate (EBITDA) 1,5 M€ 0,5 M€   185 %
Liiketulos 1,0 M€ 0,1 M€      
   % liikevaihdosta 11,5 % 1,5 %   10 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,15 0,00      
Liiketoiminnan rahavirta -0,1 M€ 1,5 M€   -105 %
Omavaraisuusaste 63,2 % 62,9 %   0 %-yks.
Tunnusluvut 1-9/2021 lyhyesti

  1-9/2021 1-9/2020   Muutos *
Liikevaihto 22,4 M€ 19,7 M€   14 %
Käyttökate (EBITDA) 2,4 M€ 1,1 M€   111 %
Liiketulos 1,0 M€ -0,1 M€      
   % liikevaihdosta 4,5 % -0,4 %   5 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,14 -0,04      
Liiketoiminnan rahavirta 0,4 M€ 3,4 M€   -88 %
Omavaraisuusaste 63,2 % 62,9 %   0 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 15,8 M€ 4,1 M€   284 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  
NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Globaali komponenttipula saattaa kuitenkin haitata myönteistä kehitystä.

Yhtiö säilyttää 10.3.2021 tiedottamansa koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Aspocompin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kysyntä jatkui hyvin vahvana koko kolmannen neljänneksen ajan ja tilauskanta nousi jälleen uuteen ennätykseen 15,8 miljoonaan euroon. Tilauskannan asiakastoimituksista noin yhdeksän miljoonaa euroa ajoittuu kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle ja loput noin seitsemän miljoonaa euroa vuodelle 2022. Tilauskanta on vuoden aikana kasvanut merkittävästi erityisesti puolijohde- ja autoteollisuuden asiakaskassegmenteissä. Piirilevyjen tuotantotarvikkeiden toimitusajat ovat edelleen hyvin pitkiä, mikä osaltaan aikaistaa asiakkaiden tekemiä tilauksia ja siten kasvattaa ja pidentää tilauskantaa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 9,0 miljoonaan euroon kasvaen 54 prosenttia vertailukaudesta. Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 22,4 miljoonaa euroa.

Kaikki viisi asiakassegmenttiämme olivat selvässä kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä. Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin myynti yli kaksinkertaistui 2,2 miljoonaan euroon. Kasvun ajurina on COVID-19-pandemian aiheuttama patouma investointihyödykkeisiin. Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto nousi 2,1 miljoonaan euroon ja kasvua kertyi lähes 80 prosenttia. Kasvu perustuu etenkin raskaan kuljetuskaluston hankintaketjuun.
Puolijohdeteollisuusasiakassegmentin liikevaihto kasvoi kolmanneksen 2,1 miljoonaan euroon. Kasvua siivitti komponenttivajeesta alkaneet investoinnit laitevalmistajien tuotantokapasiteettiin. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin myynti kasvoi 36 prosenttia 1,4 miljoonaan euroon. Kasvua tuki muun muassa New Space-markkinan positiivinen kysynnän kehittyminen. Neljänneksen aikana Aspocomp sai tärkeän AS9100 ilmailulaatusertifikaatin, joka avartaa mahdollisuuksia toimia alan yhä merkittävämpänä toimittajana. Tietoliikenneverkot-asiakassegmentti kääntyi 20 prosentin kasvuun ja liikevaihtoa kertyi 1,2 miljoonaa euroa. Asiakkaiden tuotekehityspanostukset sekä uudet asiakkuudet etenkin 5G OPEN RUN -markkinassa kasvattivat segmentin kysyntää.  

Kannattavuus parani merkittävästi ensimmäiseltä puolivuosikaudelta ja kolmannen vuosineljänneksen liiketulos nousi 1,0 miljoonaan euroon ollen 11,5 prosenttia liikevaihdosta. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa, vajaa 5 prosenttia liikevaihdosta.  Liiketuloksen kasvu kolmannella neljänneksellä johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin. Tammi-syyskuussa nopeiden toimitusten osuus kokonaistoimituksista jäi COVID-19-pandemiaa edeltävästä tasosta, mikä rajoitti kannattavuuden positiivista kehitystä.

Pidentynyt vahva tilauskanta parantaa näkyvyyttä ja kysynnän arvioidaan jatkuvan myönteisenä, vaikka markkinoilla on edelleen saatavuusongelmia tuotantomateriaaleissa ja puolijohdekomponenteissa.”


COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan

Yleisen markkinatilanteen elpymisen jatkumisella oli myönteinen vaikutus yhtiön kolmannen neljänneksen kysyntään. Kysyntä on kasvanut ja yhtiön tilauskanta on noussut merkittävästi. Covid-19-pandemia ja sen aiheuttamien rajoituksien vaikutukset elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ovat osittain lieventyneet.

Yhtiön tuotanto Oulun tehtaalla on jatkunut normaalisti ja toimituskyky on ollut kohtuullinen. Yhtiö on jatkanut investointeja uuteen kapasiteettiin ja lisännyt tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.

Pandemia ei ole vaikuttanut yhtiön maksuvalmiuteen. Rahatilanne on pysynyt hyvänä ja luottolimiitit ovat käyttämättä. Yhtiöllä ei ole havaittu tarvetta tehdä liikearvon alaskirjauksia.


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2021
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,0 (5,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 54 prosenttia heinä-syyskuuhun 2020 verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki viisi asiakassegmenttiä olivat selvässä kasvussa ja vahvinta kasvu oli teollisuuselektroniikka-, autoteollisuus- ja puolijohdeteollisuussegmenteissä. Kysyntä jatkui vahvana ja tilauskanta nousi kolmannen neljänneksen aikana 10,8 miljoonasta eurosta 15,8 miljoonaan euroon.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 (45) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 87 (85) prosenttia kertyi Euroopasta ja 13 (15) prosenttia muilta mantereilta.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,0 (0,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen kasvu kolmannella neljänneksellä johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin. Liiketulos oli 11,5 (1,5) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,15 (0,00) euroa.


Tammi-syyskuu 2021
Katsauskauden liikevaihto oli 22,4 (19,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 14 prosenttia tammi-syyskuuhun 2020 verrattuna. Tammi-syyskuun aikana kaikki muut asiakassegmentit paitsi tietoliikennesegmentti olivat kasvussa. Vahvinta kasvu oli teollisuuselektroniikka- ja autoteollisuussegmenteissä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 46 (42) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 86 (84) prosenttia kertyi Euroopasta ja 14 (16) prosenttia muilta mantereilta.

Tammi-syyskuun liiketulos oli 1,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 4,5 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta. Liiketuloksen kasvu johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,2) miljoonaa euroa sisältäen 0,1 miljoonaa euroa laskennallista valuuttakurssivoittoa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (-0,04) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,8 (4,1) miljoonaa euroa.


KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/21 7-9/20 Muutos 1-9/21 1-9/20 Muutos
Liikevaihto, M€ 9,0 5,9 54 % 22,4 19,7 14 %
Käyttökate, M€ 1,5 0,5 185 % 2,4 1,1 111 %
Liiketulos, M€ 1,0 0,1     1,0 -0,1    
    % liikevaihdosta 12 % 2 % 10 %-yks. 4 % 0 % 5 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 1,0 0,0     1,0 -0,2    
    % liikevaihdosta 11 % 0 % 11 %-yks. 4 % -1 % 6 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,0 0,0     1,0 -0,2    
    % liikevaihdosta 11 % 0 % 11 %-yks. 4 % -1 % 6 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,15 0,00     0,14 -0,04    
Investoinnit, M€ 0,1 0,3 -69 % 0,9 1,6 -47 %
    % liikevaihdosta 1 % 6 % -5 %-yks. 4 % 8 % -4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,5 3,5 -202 % 1,5 3,5 -202 %
Oma pääoma / osake, € 2,65 2,48 17 % 2,65 2,48 17 %
Omavaraisuusaste, % 63 % 63 % 0 %-yks. 63 % 63 % 0 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 17 % 14 % 3 %-yks. 17 % 14 % 3 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 140 142 -2 henk. 140 142 -2 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 0,8 (1,6) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vuonna 2017, vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2022 loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.


RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,4 (3,4) miljoonaa euroa. Merkittävin syy kassavirran heikkenemiseen oli nettokäyttöpääoman muutos. Nopea liiketoiminnan kasvu sitoi käyttöpääomaa erityisesti myyntisaamisiin ja tuotantomateriaaleihin.  

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,5 (3,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,6 (5,9) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet kesäkuussa 2021, mutta rahoittajilta on saatu waiver suostumukset. Nettovelkaantumisaste oli 17 (14) prosenttia. Korottomat velat olivat 5,9 (4,1) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 63,2 (62,9) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 137 (141) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.9.2021 oli 140 (142). Heistä työntekijöitä oli 89 (88) ja toimihenkilöitä 51 (54).


YHTIÖKOKOUS 2021, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 13.4.2021.


OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2021 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 220 043 kappaletta 1.1.­30.9.2021 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 5 337 451 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,83 euroa, ylin 5,90 euroa ja keskikurssi 4,37 euroa. Päätöskurssi 30.9.2021 oli 4,90 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 33,5 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 767 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,4 prosenttia.


ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista
Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.Espoossa, 4.11.2021


ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus


Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.


TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2021 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Konsernin käyttöönottamat uudet ja muutetut standardit

Olennaisen määritelmä -muutokset IAS 1:een ja IAS 8:aan

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IASB on tehnyt IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksia, joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää, selvennetään milloin informaatio on olennaista ja sisällytetään IAS 1:een ohjeistusta epäolennaisesta informaatiosta.

Muutoksilla selvennetään erityisesti:

• että viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja

• että “yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat “monet nykyiset ja mahdolliset sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot”, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- standardilla tai IFRIC- tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.


LAAJA TULOSLASKELMA Heinä-syyskuu 2021    
1 000 € 7-9/2021 7-9/2020 Muutos
Liikevaihto 8 994 100 % 5 857 100 % 54 %
Liiketoiminnan muut tuotot 5 0 % 18 0 % -73 %
Aine- ja tarvikekulut -4 543 -51 % -2 551 -44 % 78 %
Henkilöstökulut -1 959 -22 % -1 779 -30 % 10 %
Liiketoiminnan muut kulut -991 -11 % -1 017 -17 % -3 %
Poistot ja arvonalentumiset -469 -5 % -440 -8 % 7 %
Liiketulos 1 038 12 % 88 2 %  
Rahoitustuotot ja -kulut -22 0 % -86 -1 %  
Voitto/tappio ennen veroja 1 015 11 % 2 0 %  
Tuloverot -1 0 % 0 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio 1 014 11 % 2 0 %  
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 2 0 % 0 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 2 0 % 0 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 1 017 11 % 2 0 %  
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,15 euroa 0,00 euroa  
Laimennettu 0,15 euroa 0,00 euroa  


LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-syyskuu 2021        
1 000 € 1-9/2021 1-9/2020 Muutos 1-12/2020
Liikevaihto 22 397 100 % 19 693 100 % 14 % 25 635 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 31 0 % 67 0 % -54 % 83 0 %
Aine- ja tarvikekulut -10 680 -48 % -9 398 -48 % 14 % -11 971 -47 %
Henkilöstökulut -6 297 -28 % -5 880 -30 % 7 % -7 856 -31 %
Liiketoiminnan muut kulut -3 072 -14 % -3 357 -17 % -8 % -4 380 -17 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 376 -6 % -1 211 -6 % 14 % -1 643 -6 %
Liiketulos 1 002 4 % -86 0 %   -131 -1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -33 0 % -150 -1 % -78 % -294 -1 %
Voitto/tappio ennen veroja 969 4 % -236 -1 %   -426 -2 %
Tuloverot -4 0 % -2 0 %   327 1 %
Tilikauden voitto/tappio 965 4 % -238 -1 %   -98 0 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           6  
Eriin liittyvät tuloverot           -1  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 4 0 % 0 0 % - 0 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 4 0 % 0 0 % - 5 0 %
Tilikauden laaja tulos 969 4 % -238 -1 %   -93 0 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,14 euroa -0,04 euroa   -0,01 euroa
Laimennettu 0,14 euroa -0,04 euroa   -0,01 euroa


TASE        
1 000 €  9/2021  9/2020 Muutos  12/2020
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 219 3 228 0 % 3 247
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 407 5 709 -5 % 5 916
Käyttöoikeusomaisuuserät 778 1 035 -25 % 1 029
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 5 043 4 673 8 % 5 043
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 543 14 740 -1 % 15 330
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 3 908 3 075 27 % 2 932
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 793 5 731 53 % 5 891
Rahavarat 1 459 3 480 -58 % 2 801
Lyhytaikaiset varat yhteensä 14 160 12 285 15 % 11 623
Varat yhteensä 28 703 27 025 6 % 26 953
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 728 4 697 1 % 4 705
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-     
arvostus -7 -12 -42 % -7
Kertyneet voittovarat 12 419 11 310 10 % 11 450
Oma pääoma yhteensä 18 140 16 995 7 % 17 148
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 3 286 4 735 -31 % 4 245
Muut pitkäaikaiset velat 340 355 -4 % 340
Laskennalliset verovelat 19 25 -26 % 19
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 343 1 171 15 % 1 408
Osto- ja muut velat 5 575 3 745 49 % 3 794
Velat yhteensä 10 563 10 031 5 % 9 806
Oma pääoma ja velat yhteensä 28 703 27 025 6 % 26 953
         


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-syyskuu 2021            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         965 965
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         4   4
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 4 965 969
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   24       24
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 24 0 0 0 24
Oma pääoma 30.9.2021 1 000 4 728 -7 6 12 413 18 140
             
Tammi-syyskuu 2020            
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -238 -238
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           0   0
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 -238 -238
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   163       163
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 163 0 0 -1 026 -863
Oma pääoma 30.9.2020 1 000 4 697 -12 2 11 308 16 995
             


RAHAVIRTALASKELMA Tammi-syyskuu    
1 000 €  1-9/2021  1-9/2020  1-12/2020
Katsauskauden tulos 965 -238 -98
Oikaisut 1 395 1 312 1 775
Käyttöpääoman muutos -1 838 2 522 2 303
Saadut korot 1 0 0
Maksetut korot -100 -145 -292
Maksetut verot -4 -2 -14
Liiketoiminnan rahavirta 418 3 449 3 674
Investoinnit -840 -1 630 -1 986
Käyttöomaisuusmyynnit 21 13 28
Investointien rahavirta -818 -1 617 -1 959
Lainojen nostot 0 3 000 3 000
Lainojen takaisinmaksut -744 -2 604 -2 852
Vuokrasopimusvelkojen maksut -286 -298 -380
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 139 139
Maksetut osingot 0 -880 -1 026
Rahoituksen rahavirta -1 030 -643 -1 119
Rahavarojen muutos -1 430 1 189 596
Rahavarat tilikauden alussa 2 801 2 382 2 382
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 89 -91 -177
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 459 3 480 2 801
       


TUNNUSLUKUJA            
    Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 2020
Liikevaihto, M€   9,0 7,2 6,2 5,9 25,6
Käyttökate, M€   1,5 0,9 -0,1 0,4 1,5
Liiketulos, M€   1,0 0,5 -0,5 0,0 -0,1
   % liikevaihdosta   12 % 6 % -8 % -1 % -1 %
Tulos ennen veroja, M€   1,0 0,4 -0,5 -0,2 -0,4
   % liikevaihdosta   11 % 6 % -7 % -3 % -2 %
Tilikauden tulos, M€   1,0 0,4 -0,5 0,1 -0,1
   % liikevaihdosta   11 % 6 % -7 % 2 % 0 %
Omavaraisuusaste, %   63 % 64 % 63 % 64 % 64 %
Gearing, %   17 % 18 % 21 % 17 % 17 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,1 0,2 0,6 0,4 2,0
   % liikevaihdosta   1 % 2 % 10 % 6 % 8 %
Henkilöstö kauden lopussa 140 140 134 138 138
Tulos/osake (EPS), €   0,15 0,06 -0,07 0,02 -0,01
Oma pääoma/osake, €   2,65 2,50 2,44 2,51 2,51Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:
 
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma - saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot  
 


VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  9/2021  9/2020  12/2020
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235


Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.


Osavuosikatsauksen julkistaminen
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitettu suomenkielinen webcast-lähetys alkaa tänään 4.11.2021 klo 13.00. Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Montonen esittelee tilaisuudessa raportointikauden tuloksia ja keskeisiä tapahtumia.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.videosync.fi/q3-2021

Tallenne webcastista ja esitysmateriaali ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.aspocomp.com/sijoittajat.Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite


Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.