Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Nasdaq Helsinki Oy
Helsingin Pörssin tiedote

Aureit Holding Oy aloittaa vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen
suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Hoivatilat Oyj:n
osakkeista 11.11.2019

Aureit Holding Oy

Pörssitiedote

8.11.2019 klo 14.00 EETEI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI BELGIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN. KATSO LISÄTIETOJA ALLA KOHDASTA "TÄRKEITÄ TIETOJA". Aureit Holding Oy aloittaa vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen
suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Hoivatilat Oyj:n
osakkeista 11.11.2019 Kuten aikaisemmin julkistettu, Aureit Holding Oy ("Tarjouksentekijä"),
belgialaisen pörssiyhtiö Aedifica SA/NV:n ("Aedifica") kokonaan omistama
suomalainen osakeyhtiö, Aedifica ja Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") ovat
4.11.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä
tekee vapaaehtoisen Hoivatilojen hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen
kaikista Hoivatilojen liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista,
jotka eivät ole Hoivatilojen tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Ostotarjous"). Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan suomenkielisen
tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja"). Ostotarjouksen hyväksymisaika ("Tarjousaika") alkaa 11.11.2019 klo 9.00 (Suomen
aikaa) ja päättyy 2.12.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa
jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousasiakirja on saatavilla suomenkielisenä 8.11.2019 alkaen internetissä
osoitteesta www.aedifica.be/en/tender-offer-fi ja arviolta 11.11.2019 alkaen
SEB:n konttorista (osoite: Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki). Tarjousasiakirja
on saatavilla englanninkielisenä 8.11.2019 alkaen internetissä osoitteesta
www.aedifica.be/en/tender-offer. Tarjottava vastike on 14,75 euroa käteisenä jokaisesta Hoivatilojen osakkeesta,
jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike"). Mikäli Hoivatilat muuttaa liikkeeseen laskemiensa ja ulkona olevien osakkeiden
lukumäärää uusien osakkeiden annilla (lukuun ottamatta Hoivatilojen 6.11.2019
julkistamaa 63.400 osakkeen osakeantia, jokaperustuu Hoivatilojen olemassa
olevaan pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään), osakkeiden
uudelleenluokittelulla, osakkeiden jakamisella (mukaan lukien osakkeiden
yhdistäminen) tai muulla vastaavalla toimenpiteellä, jolla on laimentava
vaikutus, tai mikäli Hoivatilat päättää jakaa osinkoa tai muutoin jakaa
varojaan tai mitä tahansa muuta varallisuuttaan osakkeenomistajilleen, tai jos
täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta tulee ennen Ostotarjouksen
toteuttamista, Tarjousvastiketta tarkistetaan vastaavasti euro-eurosta
-perusteisesti jaettavaksi ilmoitetun tai luovutetun bruttoarvon mukaan ennen
lähdeverosta ja/tai muista soveltuvista veroista johtuvia vähennyksiä. Hoivatilojen hallitus on yksimielisesti päättänyt arvopaperimarkkinalain
(746/2012, muutoksineen) 11 luvun 13 §:n mukaisessa lausunnossaan suositella
Hoivatilojen osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Suosituksen
sisältävä lausunto julkistettiin 6.11.2019 ja se on sisällytetty
Tarjousasiakirjan liitteeksi. Hoivatilojen merkittävät osakkeenomistajat 2Care Capital Ab, Timo Pekkarinen,
Kusinkapital Ab, Lunacon Oy ja Paul Hartwall (suoraan sekä sijoitusyhtiönsä 3K
Capital Oy:n kautta omistamiensa osakkeiden osalta) sekä johdon
osakkeenomistajat Jussi Karjula (toimitusjohtaja), Tommi Aarnio
(talousjohtaja), Riikka Säkkinen (viestintäpäällikkö), Juhana Saarni
(kiinteistöjohtaja) ja Riku Patokoski (varatoimitusjohtaja ja Etelä-Suomen
aluejohtaja) ovat sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen,
paitsi jos kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan tarjouksen kaikista Osakkeista
ja tarjoaa vähintään 16,00 euron osakekohtaisen vastikkeen (tai kyseistä
käteisvastiketta arvoltaan vastaavan muun vastikkeen) ja täyttää tietyt
lisäedellytykset, edellyttäen että Tarjouksentekijä ei peruuttamattomissa
sitoumuksissa sovitussa ajassa korota Tarjousvastiketta siten, että se on sama
tai korkeampi kuin kilpailevan tarjouksen mukainen osakekohtainen vastike.
Merkittävät osakkeenomistajat ja johdon osakkeenomistajat edustavat yhteensä
noin 22,5 % kaikista Hoivatilojen ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksen toteuttaminen on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ehdollinen
tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta näiden edellytysten täyttymistä sinä
päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien, että Tarjouksentekijä saa
haltuunsa yli 90 % Hoivatilojen ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Näin
ollen Hoivatilojen osakkeenomistajien tulisi varmistua, että
hyväksymislomakkeet toimitetaan ennen Tarjousajan päättymistä 2.12.2019, mikäli
he haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, muutoin Tarjouksentekijä voi päättää olla
toteuttamatta Ostotarjousta sen ehtojen mukaisesti, mikäli esimerkiksi 90 %
toteuttamisedellytys ei täyty. Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten lupaa eikä sitä
tarvitse ilmoittaa kilpailuviranomaisille. Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Hoivatilojen osakasluetteloon merkityille
osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät
menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Niiden Hoivatilojen osakkeenomistajien,
jotka eivät saa tilinhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta,
tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaansa. Toissijaisesti tällaiset
osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä SEB:iin lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen [email protected], mistä osakkeenomistajat voivat saada
tietoa hyväksyntänsä antamiseen. Hoivatilojen osakkeenomistajien, joiden Hoivatilojen osakkeet ovat
hallintarekisteröityjä ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa
hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen
liittyviä asiakirjoja tällaisille Hoivatilojen osakkeenomistajille. Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta
ensimmäisenä (1.) Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty
Tarjousaika) päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Tarjouksentekijä ilmoittaa
alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä jatketaanko Tarjousaikaa vai
toteutetaanko Ostotarjous, mikäli toteuttamisedellytykset täyttyvät tai niistä
luovutaan lopullisen tuloksen julkistamispäivänä. Ostotarjouksen lopullinen
tulos ilmoitetaan arviolta Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu
Tarjousaika) seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen
ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan (i) niiden osakkeiden prosenttimäärä,
joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole
pätevästi peruutettu ja (ii) toteutetaanko Ostotarjous. Sikäli kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja sääntelyn mukaan sallittua,
Tarjouksentekijä varaa oikeuden hankkia Hoivatilojen osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muutoin ennen Tarjousaikaa (mukaan
lukien jatkettu Tarjousaika tai jälkikäteinen Tarjousaika), sen aikana ja/tai
sen päättymisen jälkeen taikka muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella. Ostotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen
(Liite). NEUVONANTAJATSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii
Ostotarjouksessa Tarjouksentekijän ja Aedifican taloudellisena neuvonantajana
sekä Ostotarjouksen järjestäjänä. Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
toimii Tarjouksentekijän ja Aedifican oikeudellisena neuvonantajana
Ostotarjoukseen liittyen. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Ostotarjouksessa Hoivatilojen
taloudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy toimii
Hoivatilojen oikeudellisena neuvonantajana ostotarjoukseen liittyen. Lisätietoja sijoittajille:Stefaan Gielens

Aedifica, toimitusjohtaja

Puh. +32 2 626 07 72Ingrid Daerden

Aedifica, talousjohtaja

Puh. +32 2 626 07 73Charles-Antoine van Aelst

Aedifica, sijoitusjohtaja

Puh. +32 2 626 07 74Pertti Huuskonen

Hoivatilat, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +358 40 068 0816Jussi Karjula

Hoivatilat, Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 773 4054Riikka Säkkinen

Hoivatilat, henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Puh. +358 40 524 2768Lisätietoja tiedotusvälineille:Stefaan Gielens

Aedifica, toimitusjohtaja

Puh. +32 2 626 07 72Ingrid Daerden

Aedifica, talousjohtaja

Puh. +32 2 626 07 73Charles-Antoine van Aelst

Aedifica, sijoitusjohtaja

Puh. +32 2 626 07 74Riikka Säkkinen

Hoivatilat, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Puh. +358 40 524 2768Tietoa Aedificasta

Vuonna 2005 perustettu Aedifica on Belgian lainsäädännön alla toimiva
kiinteistöyhtiö (belgialainen REIT), joka on erikoistunut
terveydenhuoltokiinteistöihin Euroopassa. Aedifican kehittämä portfolio koostuu
yli 260 kohteesta Belgiassa, Saksassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja portfolion arvo on yhteensä noin 2,3 miljardia euroa.
Aedifica on luonut itsestään viime vuosina keskeisen toimijan Euroopan
listattujen kiinteistöyhtiöiden keskuudessa ja sen tarkoituksena on vahvistaa
asemaansa entisestään tulevien vuosien aikana. Aedifican osakkeet ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena Brysselin pörssilistalla (Euronext Brusselsin säännelty
markkina) kaupankäyntitunnuksella "AED" ja sen tämänhetkinen markkina-arvo on
noin 2,6 miljardia euroa. Katso lisätietoja osoitteesta www.aedifica.eu. Tietoa Hoivatiloista

Hoivatilat Oyj on vuonna 2008 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut päivä- ja
hoivakotikiinteistöjen ja palvelukortteleiden sekä viime aikoina myös koulujen
rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on tehnyt
yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yhteensä noin
200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja, vuodesta 2019 alkaen, Ruotsiin.
Vuonna 2018 Hoivatilojen raportoitu liikevaihto oli noin 17,2 miljoonaa euroa,
operatiivinen tulos noin 7,7 miljoonaa euroa ja Hoivatilojen
kiinteistöportfolion arvo oli noin 349 miljoonaa euroa. Hoivatilojen osakkeet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella "HOIVA". Katso lisätietoja osoitteesta
www.hoivatilat.fi TÄRKEITÄTIETOJA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, BELGIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS BELGIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA
OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA.
TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI
TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN
KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN
LISÄKSI. 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI
HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA,
JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN
LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ TAI VAATISI MINKÄÄN MUUN KUIN
TARJOUSASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI MAINITUN VIRANOMAISEN REKISTERÖINTIÄ,
HYVÄKSYNTÄÄ TAI MUITA TOIMIA. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI MUUTA MATERIAALIA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ
EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN
LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN)
TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA BELGIASSA, KANADASSA,
JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI
VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI
VÄLINEELLÄ EIKÄ BELGIASTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA
TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN,
JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA. 

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE
TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN
2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT)
("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA
TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA
VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA
MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N
ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN
TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA
HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA
TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ (PROSENTTIMÄÄRÄÄN SISÄLTYEN
YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISET OSAKKEET, JOTKA JO OVAT YHTIÖN ÄÄNIOIKEUDELLISIA
OSAKKEITA HANKKIVAN YHTIÖN HALLUSSA) VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA
MARKKINALAIN ((FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) ARTIKLAN 62 MUKAISESTI. 

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA
HELSINGIN OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI
VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU
SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI. 

Tietoja osakkeenomistajille YhdysvalloissaYhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole
listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja, että Hoivatiloja eivät koske
Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain ("Pörssilaki") vaatimukset
säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Hoivatilat ole velvollinen
toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain
arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S Securities and Exchange Commission,
"SEC"). Ostotarjous tehdään Hoivatilojen Yhdysvalloissa asuville
osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Hoivatilojen
osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien
Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka
on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan
Hoivatilojen muille osakkeenomistajille. Ostotarjous tehdään suomalaisen Hoivatilojen liikkeeseen lasketuista ja ulkona
olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin
sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain
vastaavista. Erityisesti on huomattava, että Tarjousasiakirjaan sisällytetty
tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien
kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa
yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Hoivatilojen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten
vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi
olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Hoivatilat ovat sijoittautuneet
Yhdysvaltain ulkopuolella. Hoivatilojen osakkeenomistajat eivät välttämättä voi
haastaa Tarjouksentekijää tai Hoivatiloja tai näiden johtajia tai hallituksen
jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien rikkomisesta
Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Hoivatilojen
ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen
tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E
-säännöksen mukaisesti "Tier II" -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen
muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja
maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita
menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista
ostotarjousmenettelyistä ja -laista. Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt ja välittäjät (toimiessaan
Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain,
soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin
Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa
sellaisia osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa
tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto
ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan
lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon
voidaan arvioida kohtuudella tavoittavan Hoivatilojen osakkeenomistajat
Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi
harjoittaa Hoivatilojen arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi
käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena
osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja
soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden
verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan
välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen
Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai
hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan
oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.