Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Bilot Oyj   Yhtiötiedote 14.12.2020 kello 14.30

Bilot Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta avainhenkilöiden optio-ohjelmasta vuosiksi 2021-2025. Hallituksen päätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2020 antamaan valtuutukseen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet annetaan yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja  pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 250 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijälle uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 4,8:aa prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan 250 000 uutta osaketta.

Optio-ohjelma tulee voimaan kahdessa osassa (2021A ja 2022A) siten, että kummassakin osassa optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 125 000 kappaletta. Osan 2021A alkamispäivä on 2.1.2021 ja osan 2022A alkamispäivä 2.1.2022. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta optionsaajille.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa kolmessa osassa siten, että kullakin kolmanneksella osakkeista merkintäaika alkaa joko vuoden, kahden tai kolmen vuoden kuluttua osan alkamispäivästä ja päättyy kuuden vuoden kuluttua osan alkamispäivästä. Hallitus voi erityisestä syystä pidentää merkintäaikaa.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Merkintähinta on yhtiön osakkeen asianomaisen optio-ohjelman osan alkamispäivää edeltäneiden kymmenen kaupankäyntipäivän ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakepaaoma/optio-ohjelma/.

Bilot Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Mika Tanner

toimitusjohtaja

Bilot Oyj

puh. +358 40 544 0477

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bilot.fi

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm.