Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Biohit Oyj Puolivuosikatsaus 12.8.2020 klo 9:30 paikallista aikaa (EET) 
 

 

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2020
Liikevaihto 3,0 milj. euroa (5,0 milj. euroa)
  • Liikevaihto laski 40 % vertailukaudesta 1-6/2019
  • Operatiivinen käyttökate -1,0 milj. euroa (+0,4 milj. euroa)
  • Rahavarat kauden lopussa 1,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa 31.12.2019)
  • Genetic Analysis AS sijoituksen käypä arvo 0,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa 31.12.2019)
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 95,6 % (95,5 %)
  • Omavaraisuusaste 81,0 % (83,9 % 31.12.2019)

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto, MEUR 3,0 5,0 10,1
Käyttökate, MEUR -1,0 0,4 0,6
Operatiivinen käyttökate, -1,0 0,4 0,6
MEUR
Liikevoitto/ -tappio MEUR* -2,0 -0,6 -1,4
Voitto/tappio ennen -2,3 -0,5 -1,2
veroja, MEUR
Katsauskauden -2,3 -0,6 -1,4
voitto/tappio MEUR
Henkilöstö keskimäärin 44 46 46
Henkilöstö kauden lopussa 42 46 46
Omavaraisuusaste % 81,0 % 85,9 % 83,9 %
Tulos / Osake EUR, -0,15 -0,04 -0,09
Laimentamaton
Tulos / Osake EUR, -0,15 -0,04 -0,09
Laimennettu
Oma pääoma / Osake, EUR 0,64 1,03 0,97
Kaikkien osakkeiden 15 045 593 14 964 245 15 005 253
keskimääräinen lukumäärä
kaudella
Osakkeiden lukumäärä 15 045 593 15 045 593 15 045 593
kauden lopussa

* Vuonna 2017 aktivoimme Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd:n myyntiin liittyvän patentin jota poistamme noin 1,5 milj. euroa vuodessa vuoden 2021 loppuun asti

 

TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

COVID-19-PANDEMIALLA ERITTÄIN NEGATIIVINEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN

Biohitillä oli vuoden 2020 alussa positiiviset kasvunäkymät kaikilla päämarkkinoilla. COVID-19-pandemian vaikutukset Biohitin liiketoimintaan alkoivat näkyä Kiinan, Lähi-Idän, Euroopan ja muiden markkinoiden liiketoiminnoissa terveydenhuollon painopisteen siirryttyä COVID-19-diagnostiikkaan vatsanalueen diagnostiikan sijaan. Tämä vähensi merkittävästi Biohitin tuotteiden myyntiä. Ruoansulatuskanavan tähystyksiä keskeytettiin, ja tämäkin vaikutti negatiivisesti Biohitin liikevaihtoon.

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme laski 40 % vertailukauteen H1/2019 verrattuna johtuen yllä mainituista tekijöistä. Liikevaihto laski lähes kaikilla päämarkkinoillamme. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä oikaistu operatiivinen käyttökate huononi katsauskaudella -1,0 milj. euroon (+0,4 milj. euroa). Saavutimme 0,5 milj. euron säästöt kiinteissä kuluissa, mikä vähensi liikevaihdon laskun ja myös bruttokate (-%) laskun vaikutusta käyttökatteeseen. Rahavarat kauden lopussa pysyivät hyvällä tasolla 1,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa) johtuen yhtiön tehokkaasta käyttöpääoman hallinnasta.  

COVID-19-pandemia vaikeutti huomattavasti Genetic Analysis AS:n rahoituskierrosta. Katsauskauden laajaan tulokseen vaikutti erittäin negatiivisesti käyvän arvon muutos -2,9 milj. euroa  sijoituksessa listaamattomaan Genetic Analysis AS:ään. GA:n osakkeen merkintähinta rahoituskierroksella, jota käytetään syöttötietona Biohitin taseen arvostukselle, laski pandemiaolosuhteissa. Käyvän arvon muutoksella ei ollut vaikutusta kassavirtaan.

Pandemiasta huolimatta solmimme katsauskaudella kansainvälisiä jakelusopimuksia eri tuoteryhmille. Solmimme jakelusopimuksen GastroPanel®-pikatestillemme Concile GmbH:n kanssa tärkeille Saksan markkinoille. Algerian markkinoilla Hydra pharm s.a.r.l on uusi jakelija pikatesteillemme. Tärkeä saavutus katsauskaudella oli tuotanto- ja lisensiointisopimuksen solmiminen Melon OOO:n kanssa GastroPanel®-testin paikallisesta valmistuksesta Venäjällä. Melon OOO on Biohitin pitkäaikainen diagnostiikkajakelija. Paikallisen valmistuksen avulla on tarkoitus päästä entistä paremmin hyödyntämään Venäjän terveysministeriön suositusta GastroPanel®-testin käytöstä ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseksi. Venäjän liiketoimintamme kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta COVID-19-pandemian vaikutuksista. 

Ylävatsavaivojen ja refluksioireiden primaaridiagnostiikkaan kehitettävän GastroPanel®-pikatestin ulkoisia kliinisiä suorituskykytutkimuksia on jatkettu laajentaen tutkittavia näytetyyppejä myös sormenpääverinäytteisiin ja tutkien testialustan käytettävyyttä vieritestausolosuhteissa. Kliininen tutkimus kuitenkin keskeytettiin COVID-19-pandemian vuoksi. Tutkimuksen jatkoaikataulu riippuu pandemian kehityksestä, ja tutkimusta voidaan jatkaa turvallisesti, kun sairaalaan saapuvilla potilailla ei ole riskiä COVID-19-tartunnalle. Tavoitteenamme on CE-merkitä tuote vuoden 2020 aikana.

Euroopan ja Lähi-Idän markkinat ovat alkaneet asteittain toipua pahimmasta pysähdyksestä, mutta kysyntä ei ole vielä pandemiaa edeltävällä tasolla. Myös Kiinan liiketoiminta on alkanut elpyä vähitellen, mutta uhka pandemian seuraavasta aallosta ja ihmisten yleinen haluttomuus käyttää terveydenhuollon palveluita sairastumisriskin vuoksi hidastaa markkinan elpymistä.

Vaikka vuosi 2020 on COVID-19-pandemian vuoksi haastava, olemme luottavaisia tulevaisuuden suhteen. COVID-19-pandemian negatiivinen vaikutus tuotteidemme kysyntään on väliaikainen ja kysyntä tulee palautumaan viimeistään pandemian väistyessä. Teemme myös jatkuvasti toimenpiteitä kustannusrakenteemme kanssa, jotta pandemian vaikutukset vuoden 2020 EBITDAan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Biohitillä on myös vahva tase ja riittävät likvidit varat poikkeusajasta ylipääsemiseen.

NÄKYMÄT VUONNA 2020

Yhtiö päivitti kesäkuun alussa (4.6.2020) vuoden 2020 näkymiään johtuen koronaviruksesta:

Biohit odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon laskevan vuoteen 2019 verrattuna (edellisvuonna 10,1 milj. euroa).

RAPORTOINTI

Biohitin tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, analyysijärjestelmistä, karsinogeenistä asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi sitovista tuotteista sekä monoklonaalisista vasta-aineista ja palvelulaboratoriotoiminnasta. Yhtiö luokittelee koko tuote- ja palveluportfolion yhteen segmenttiin.

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto ja liiketulos
1-6/2020 1-6/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevaihto MEUR 3,0 5,0 -2,0 10,1
Muutos edelliseen vuoteen nähden, % -39,9 % 0,9 % 1,2 %
Liiketulos MEUR -2,0 -0,6 -1,5 -1,4
Liiketulos, % liikevaihdosta -68,1 % -11,7 % -14,0 %

  1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN MEUR
Aasia 0,7 2,0 3,9
Muu Eurooppa 1,7 2,0 4,0
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,1 0,1 0,2
Suomi 0,1 0,2 0,4
Muut maat 0,3 0,6 1,6
Myyntituotot asiakassopimuksista yhteensä 3,0 5,0 10,1
 

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKELMAT

Operatiivisen käyttökatteen siltalaskelma

MEUR 1-6/2020 1-6/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevoitto/ -tappio -2,0 -0,6 -1,5 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset 1,0 1,0 0,0 2,0
Operatiivinen käyttökate -1,0 0,4 -1,4 0,6

TASE

Taseen loppusumma 30.6.2020 oli 11,8 milj. euroa (17,4 milj. euroa 31.12.2019). Katsauskauden päättyessä yhtiömme omavaraisuusaste oli 81,0 % (83,9 % 31.12.2019).

                                                                               
RAHOITUS JA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Rahoitusasemamme on riittävä, jotta pääsemme yli koronaviruksen vaikutuksista liiketoiminnalle ja voimme jatkaa kriittisiä tuotekehitysprojektejamme sekä tehdä tarvittavia toimenpiteitä kansainvälisen jakelijaverkoston vahvistamiseen. Yhtiön rahavarat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 5,0 milj. euroa (5,6 milj. euroa 31.12.2019), joka ei pidä sisällään Genetic Analysis AS:n osakkeita.

Yhtiö on onnistunut pitämään käyttöpääomansa hyvällä tasolla ja yhtiön johto uskoo, että käyttöpääoma ja yhtiön muut lyhytaikaiset rahoitusvarat riittävät kattamaan seuraavien 12 kuukauden toiminnan, eikä yhtiö ole riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1-6/2020 -0,2 milj. euroa. Yhtiön johdon arvion mukaan yhtiön kyky jatkaa toimintaansa on hyvä, eikä sellaisia tapahtumia tai olosuhteita ole tiedossa, jotka yksin tai yhdessä saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA JA KLIINISET TUTKIMUKSET

Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy innovaatioihin sekä tuotteiden kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ilman poistoja olivat katsauskaudella 1-6/2020 0,5 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Ylävatsavaivojen ja refluksioireiden primaaridiagnostiikkaan kehitettävän GastroPanel® -pikatestin kehitystyö on edennyt ja kliinisen monikeskustutkimuksen tulokset ovat valmistuneet yhden sairaalan osalta, missä potilailta kerättyjä plasmanäytteitä tutkittiin GastroPanel® -pikatestillä ja tulosten vastaavuutta verrattiin ELISA-pohjaisella GastroPanel® -testillä saatuihin vastaaviin tuloksiin. Tämän jälkeen ulkoisia kliinisiä suorituskykytutkimuksia on jatkettu laajentaen tutkittavia näytetyyppejä myös sormenpääverinäytteisiin ja tutkien testialustan käytettävyyttä vieritestausolosuhteissa. Kliininen tutkimus kuitenkin keskeytettiin COVID-19-pandemian vuoksi. Tutkimuksen jatkoaikataulu on riippuvainen pandemian kehityksestä, joten tutkimus voi jatkua turvallisesti, kun sairaalaan saapuvilla potilailla ei ole riskiä COVID-19 tartunnalle. Tavoitteenamme on CE-merkitä tuote vuoden 2020 aikana.

Suolistosyövän ja sen esiasteiden seulontaan ja primaaridiagnostiikkaan tarkoitetun ulosteen piilevää verta mittaavan immunokemiallisen ColonView ELISA -testin kehitystyö on jatkunut vuonna 2020.

Edelleen kehitetyn GastroPanel®-testin ensimmäinen data-analysointi on saatu valmiiksi potilasaineistolla, joka on kerätty yhdessä OYKS:n vatsakeskuksen ja sisätautiklinikan kanssa. Tässä kliinisessä tutkimuksessa on keskitytty tyypin 1 diabetesta (DM1) ja kilpirauhasen autoimmuunitulehdusta (AITD) sairastaviin potilaisiin, joilla tiedetään olevan selvästi kohonnut riski sairastua myös autoimmuuniperäiseen atrofiseen gastriittiin (mahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö).

YHTEISKUNTAVASTUU, POTILASTURVALLISUUS JA SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISY

Biohit Oyj:n yhteiskuntavastuuta ottavien merkittävien panostuksien sekä innovaatio- ja patentointistrategian (www.biohit.fi/yritys/historia (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biohit.fi%2Fyritys%2Fhistoria&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896858053&sdata=UCmOx4INlRbzIw%2BJN5%2BGgwUudS8B8Uukp4m8IG5p9g4%3D&reserved=0): Aggressive Innovation and Patenting Strategy - the Way to Success and National Well-Being (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.biohithealthcare.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FAggressive-Innovation-and-Patenting-Strategy%25E2%2580%2593the-Way-to-Success-and-National-Well-Being.pdf&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896768099&sdata=A9an5OnCQoA36ShMtfGOxWEML7NGJU7WVEhLEYKbLjg%3D&reserved=0)) tuloksena on valmiina joukko lukuisiin suomalaisiin innovaatioihin perustuvia tuotteita. Suurta maailmanlaajuista tarvetta tyydyttäviä, potilasturvallisuutta lisääviä ja sairauksia ennaltaehkäiseviä innovaatioita ovat GastroPanel, ColonView-FIT ja Acetium-tuotteet.

Maailmassa ainutlaatuinen GastroPanel & GastroSoft (www.biohit.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biohit.fi%2F&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896868052&sdata=HEetNh8lD6LvOrL6fQp0x84Gsb61yk%2FHpIsktMsdY40%3D&reserved=0) / Luettavaa mm.: GastroPanel innovaatio) (www.biohit.fi/lisatietoja (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biohit.fi%2Flisatietoja&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896878047&sdata=%2BVt%2FSZZCT9%2Fh6eyXBWl0YYG5TRnuoafMBB3mt%2BMZyNM%3D&reserved=0)) on verinäytteestä tehtävä primaaritutkimus ylävatsavaivoja ja refluksioireita kärsiville ja sen lisäksi runsaasti tietoa tuottava ja elinikäisiä kustannuksia säästävä seulontatesti maha- ja ruokatorvisyövän riskille (www.gastropanel.com (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gastropanel.com%2F&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896878047&sdata=C1jGVgf0bk3jO1dw0reywaBnT6bWlSub5LG%2BcFgIWv0%3D&reserved=0)). Maha- ja ruokatorvisyövän riskin ja eri riskitekijöiden seulominen GastroPanel-tutkimuksella säästää Nordic Healthcare Groupin (NHG ) kehittämän kustannuslaskentamallin mukaan esimerkiksi kymmenen ikäluokan (65-74 -vuotiaat) terveydenhuollon elinikäisiä kustannuksia Suomessa yli 800 miljoonaa euroa (https://www.gastropanel.com/decision-makers/screening-model (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gastropanel.com%2Fdecision-makers%2Fscreening-model&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896888041&sdata=4AsFYLGLgy%2FWs1vKW9VTe2kzJXVpJYMr8IQFO9uOwCI%3D&reserved=0)).

Ylävatsaoireiden, jotka jopa 50 prosentilla erityisesti vanhemmalla väestönosalla voivat olla    suolistoperäisiä, primaaridiagnostiikkaan on suositeltavaa käyttää myös immunokemiallista ColonView-FIT-testiä ulosteen piilevän ihmisen veren määritykseen. Biohit Oyj:n perustajan 1980-luvun alussa keksimä ihmisen piilevän veren osoittava hemoglobiinin immunokemiallinen testi on sittemmin levinnyt maailmanlaajuiseen käyttöön (www.biohit.fi/lisatietoja (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biohit.fi%2Flisatietoja&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896888041&sdata=Yd7%2BtjhNwVCWDJgKHaOI4%2BHrOimciGBqPznekyR2R8o%3D&reserved=0)). Siitä huolimatta Suomessa vuonna 2019 päivitetyssä kansallisessa "Ylävatsavaivat ja refluksioireet" käypä hoito -suosituksessa ulosteen piilevän veren määritystä primaaridiagnostiikkaan ei pidetä oireellisille potilaille järkevänä. Sekä veren hemoglobiinin että haptoglobiini-kompleksin mittaava herkempi Biohit Oyj:n ColonView-FIT primaaridiagnostiikkaan on myös suolistosyövän seulontatesti, joka toteaa suolistosyövän esiasteita (adenoomia ja polyyppeja) sekä näin auttaa ohjaamaan ajoissa kolonoskopiaan ja muihin tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja hoitoon (www.colonview.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.colonview.fi%2F&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896908031&sdata=ENU2t1cpZqAgnqEiMjXj381YRtRtFdUJY%2B5Kv6E5gH0%3D&reserved=0)). Acetium-kapselit sitovat atrofisen gastriitin aiheuttamassa tai PPI-lääkkeillä aiheutetussa hapottomassa mahalaukussa syntyvää karsinogeenista asetaldehydiä, joka on maha- ja ruokatorvisyövän riskitekijä. Näin ollen Acetium-kapselit voivat vähentää hapottomasta mahalaukusta johtuvaa maha- ja ruokatorven syövän riskiä (www.biohit.fi /Luettavaa: State of the art GastroPanel and Acetium innovations for the unmet need.) Acetium-kapselit voivat myös ennaltaehkäistä tietyn tyyppisiä migreenikohtauksia (https://news.cision.com/fi/biohit-oyj/r/kahden-kliinisen-tutkimuksen-tulokset-acetium-kapselin-tehosta-migreenityyppisten-paansarkykohtauste,c2907379). Acetium imeskelytabletit auttavat luopumaan tupakasta ja mahdollisesti myös alkoholista sekä edistävät suun terveyttä sitomalla syljessä tupakasta ja alkoholista peräisin olevaa asetaldehydiä (tälle keksinnölle on saatu patentti 60 maassa) (www.acetium.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.acetium.fi%2F&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896908031&sdata=X8sSdogPsn4SoXVofe7WA%2F5VHTNinV2Zx1J7nN8%2F%2BhU%3D&reserved=0)) (www.biohit.fi/lisatietoja (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biohit.fi%2Flisatietoja&data=02%7C01%7COsmo.Suovaniemi%40biohit.fi%7C22f32cab4664444c6d2408d837a1332f%7C4da67d2fc92245f9b72584364b1decf5%7C0%7C0%7C637320513896918025&sdata=pqSlEPW5Jf6k9f3TDBzC74seZ1H%2B00N89lTGkoFnli4%3D&reserved=0)).

INVESTOINNIT

Katsauskaudella 1-6/2020 bruttoinvestoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 44 (46), joista emoyhtiön palveluksessa oli 35 (38) ja tytäryritysten 9 (8).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskeistä merkittävimpiä ovat koronaviruspandemian (SARS-CoV-2) pitkittyminen, onnistuminen uusien markkina-alueiden sekä jakelukanavien valinnassa että kehittämisessä, onnistuminen tuotteiden rekisteröinnissä ja henkilöiden rekrytoinneissa. Lähiajan riskitekijöissä keskeistä on Biohitin tuotteiden kysynnän normalisoituminen, tuotteiden rekisteröinneissä onnistuminen ja oikeiden jakelukanavien valinta. Kansainvälisen politiikan lisääntyneet epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu, ennen kuin rekisteröinnit näillä alueilla on saatu päätökseen ja myynti voi alkaa. Rekisteröintiprosessi on jakelijan vastuulla.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Yhden prosenttiyksikön nousu yleisessä korkotasossa vaikuttaisi 0,1 milj. euroa negatiivisesti sijoitussalkun arvoon. Lisäksi mahdollinen rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikuttaa negatiivisesti sijoitusten arvoon. 

Yhtiön sijoitus listaamattoman norjalaiseen Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis muutoksille kolmansien osapuolien välillä tehtyjen markkinaehtoisten kauppojen arvostustasoissa. 30 %:n arvonalennus Genetic Analysis AS:n osakkeiden arvostuksessa vaikuttaisi konsernin laajaan tulokseen 0,2 milj. euroa ennen veroja. Sijoitus Genetic Analysis AS osakkeeseen on altis myös euro/NOK valuuttakurssin muutoksille. Lisäksi Genetic Analysis AS:n toiminta on edelleen riippuvainen ulkoisen rahoituksen varmistamisesta. Genetic Analysis AS:n arvonmuutokset eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan.

Vuonna 2017 aktivoidun Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd:n myyntiin liittyvän Biohitin patentin arvo on 2,3 milj. euroa tässä puolivuosikatsauksessa. Patentille tehdään arvonalennustestausta aina, kun arvonalennukselle on viitteitä. Arvonalentumistesti tehtiin puolivuosikatsauksen 2020 yhteydessä, arvonalentumistestin perusteella ei ollut tarvetta kirjata arvonalentumista. Arvonalennus testaukseen liittyvissä tulevaisuuden kassavirroissa on epävarmuutta liittyen Kiinassa paikallisesti valmistetun GastroPanel®-tuotteen myyntiin Kiinan markkinoilla:
GastroPanel kysyntä -20 % pienempi ja vaikutus patentin arvoon -0,4 milj. euroa
  • GastroPanel kysyntä -40 % pienempi ja vaikutus patentin arvoon -0,8 milj. euroa

COVID-19-pandemian pitkittyminen voi lisätä luottotappioriskejä yhtiön kansainvälisen jakelijaverkoston osalta.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu, joskin Kiinan GastroPanel®-myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden ja siten riippuvuuden tämän liiketoimintasuhteen jatkuvuudesta Kiinassa. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai toimituksista. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT (H1)
 

12.3.2020: Väestöpohjainen seulonta Biohitin GastroPanel® biomerkkiaineilla eliminoi käytännössä mahasyöpäriskin pitkäaikaisseurannassa

Merkittävää vahvistusta aiemmille tutkimuksille GastroPanel[®]-biomerkkiaineiden käyttökelpoisuudesta mahasyövän ennustajina on saatu tuoreessa väestöpohjaisessa seulontatutkimuksessa Karatšai-Tšerkessian tasavallassa (Venäjän Federaatio). Tässä seurantatutkimuksessa Pohjois-Kaukasuksen Humanististen ja teknologisten tieteiden valtionyliopiston Lääketieteen instituutista (Tšerkessia), Prof. Kotelevets työtovereineen käytti tapaus-verrokki -asetelmaa ja seurasi molempia ryhmiä (2 220 henkilöä kummassakin) seitsemän vuoden ajan mahasyövän ilmaantumisen suhteen.  https://news.cision.com/fi/biohit-oyj/r/vaestopohjainen-seulonta-biohitin-gastropanel--biomerkkiaineilla-eliminoi-kaytannossa-mahasyopariski,c3057344

Jo vuoteen 2006 mennessä suomalainen GastroPanel-innovaatio oli hyväksytty ja otettu käyttöön lukuisissa maissa (www.google.com / haulla "Hyvä Kollega 2006" katsauksessa kappale: "GastroPanelin maailmanlaajuiset evaluaatiot, hyväksynnät ja käytön laajeneminen").

Edellä mainitusta katsauksesta vuodelta 2006 saa vastauksen myös siihen, miksi Suomi on ainoa maa maailmassa, missä edelleenkin kansallisella "Ylävatsavaivat ja refluksioireet" käypä hoito-suosituksella erityisesti esitetään, että verinäytteen biomerkkiaineita (GastroPanel) ei suositella ylävatsavaivojen ja refluksioireiden primaaridiagnostiikkaan siitä huolimatta, että se helikobakteerin lisäksi löytää muiden muassa atrofisen gastriitin mahasyöpä- ym. riskeineen (www.biohit.fi/lisatietoja). GastroPanelin sijaan, aiempia virheitä ja niistä johtuvaa vahinkoa tunnustamatta, edelleenkin käypä hoito -suosituksessa suositellut helikobakteeritestit, 13C ureahengitystesti (UBT) ja ulosteen antigenitesti (SAT), eivät löydä atrofista gastriittia syöpä- ym. vakavine riskeineen. Tästä huolimatta vuonna 2019 päivitetyssä kyseisessä käypä hoito-suosituksessa ei vieläkään ilmoiteta muiden muassa näistä vakavista potilasturvallisuutta vaarantavista puutteista (https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2019/09/Kritiikki-kaypahoitosuosituksesta.pdf ) (www.biohit.fi /Luettavaa: mm. GastroPanel innovaatio).

Tämän sekä potilasturvallisuutta vaarantavan ja turhia kustannuksia yhteiskunnalle aiheuttavan että Biohit-yhtiötä pitkään vahingoittaneen vakavan ongelman korjaamiseksi yhtiö on jatkanut katsauskaudella asianmukaisia toimenpiteitä.      

15.4.2020: Lisääkö ilman diagnoosia jäänyt atrofinen gastriitti (hapoton maha) etenkin vanhemman väestönosan koronavirusinfektioon sairastumista, komplikaatioita ja kuolleisuutta?

Korkea ikä sinänsä ei ole ainoa riskitekijä, vaan myös potilaan liitännäissairauksilla on koronainfektion riskiä lisäävä vaikutus. Yksi tällainen ajateltavissa oleva koronainfektion suhteen riskiryhmä ovat iäkkäät henkilöt, joilla on atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö). Hapottoman mahan ja siihen liittyvien lisääntyneiden riskien seulonta on mahdollista käyttäen Biohit Oyj:n verinäytteestä tehtävää ainutlaatuista GastroPanel[®]-testiä, joka  löytää helikobakteerin lisäksi atrofisen gastriitin (hapoton maha) ja kertoo myös  mahalaukun haponerityksen tilan. (https://news.cision.com/fi/biohit-oyj/r/lisaako-ilman-diagnoosia-jaanyt-atrofinen-gastriitti--hapoton-maha--etenkin-vanhemman-vaestonosan-ko,c3087940)

Vuosien kuluessa hitaasti kehittyvää ja väestön ikääntyessä voimakkaasti lisääntyvää oireetonta atrofista gastriittia mahasyöpä- ym. riskeineen jätetään huomiotta vuoden 2019 "Ylävatsavaivat ja refluksioireet" käypä hoito-suosituksessa. Atrofista gastriittia ei COVID-19:n tavoin osata pelätä vakavana sairautena siksi, että se on useimmiten oireeton eikä suuri yleisö ole saanut asianmukaista tietoa sen usein elämän laatua heikentävästä luonteesta ja huomattavasti kohonneesta syöpäriskistä ja jopa kuolemanvaarasta. Erityisesti ikäihmisillä ja heidän läheisillään on oikeus tietää ajoissa sairastavatko he mahdollisesti muiden muassa dementiaan, anemiaan tai syöpään johtavaa atrofista gastriittia, mikä mahdollisesti lisää myös riskiä sairastua jopa fataaliin koronavirusinfektioon. 

Suomessa yli 70-vuotiaita on noin 875 000, joilla mahdollisesti 10 - 20 %:lla on vuosien kuluessa ilman diagnoosia jäänyt useimmiten oireeton atrofinen gastriitti, johon liittyy kohonnut maha- ja ruokatorvisyövän ja muiden vakavien sairauksien riski. Ilman oikeaa helikobakteeri-diagnoosia ja/tai ajoissa tehtyä atrofinen gastriitti -diagnoosia potilaita voi sairastua ja menehtyä maha- ja ruokatorvisyöpään ja helikobakteeri-infektion aiheuttamaan peptiseen haavatautiin. Atrofinen gastriitti on suurin syy B12-vitamiinin vajeelle ja sen myötävaikutuksella syntyneille sai­rauksille, kuten ääreishermoston vauriot, masennus, dementia ja mahdollisesti Alzheimer-tauti. Atrofinen gastriitti voi aiheuttaa kalsiumin vajeen ja sen myötävaikutuksella osteoporoosia luunmurtumineen sekä raudanpuutteen ja siitä johtuvia sairauksia. Väestön ikääntyessä B12-vitamiinin, kalsiumin ja raudan vajeesta on tullut kansantauteja. UBT- ja SAT-testeillä diagnosoimatta jäänyt atrofi­nen gastriitti voi aiheuttaa myös etenkin ikäihmisten maha-suolikanavan ja keuhkojen vaikeita, jopa fa­taaleja infektioita, kuten Clostridium difficile, E. coli EHEC ja keuhkokuume. Jatkuva korkea haponeritys altistaa ruokatorven refluksitaudille, johon voi liittyä haavainen ruoka­torventulehdus, Barrettin ruokatorvi ja ruokatorven alaosan syöpä (www.biohit.fi/lisatietoja).

Se että, edelleenkin mahalaukun limakalvon atrofisen gastriitin ja korkean haponerityksen varhaistoteamiseksi tarvittava suositus on jätetty kirjaamatta vuonna 2019 päivitettyyn kansalliseen "Ylävatsavaivat ja refluksioireet" käypä hoito -suositukseen ja vielä lisäksi erikseen suositellaan olla käyttämättä primaaridiagnostiikassa ainoaa näitä tiloja ajoissa löytävää verinäytteestä tehtävää biomerkkiainetutkimusta (GastroPanel), selittää suureksi osaksi sen, miksi muiden muassa vajaasta tuhannesta vuosittain maha- ja ruokatorvisyöpään sairastuneesta edelleen yli 700 potilasta kuolee joka vuosi (keskimäärin 2 ihmistä päivässä). Vertailun vuoksi on hyvä pitää mielessä, että tähän mennessä koronavirus 21.2.2020 lähtien on Suomessa johtanut 333 potilaan kuolemaan eli keskimäärin 2 ihmistä päivässä.   

Biohit Groupin liikevaihtonäkymät vuodelle 2020 muuttuivat

Koronavirus (2019-nCoV) on vaikuttanut negatiivisesti yhtiön tuotteiden kansainväliseen kysyntään ja tästä johtuen Biohit Groupin liikevaihtonäkymät vuodelle 2020 ovat muuttuneet.

Biohitin uusi arvio vuoden 2020 näkymistä (4.6.2020):

Biohit odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon laskevan vuoteen 2019 verrattuna (edellisvuonna 10,1 milj. euroa).

Biohit Oyj:n yhtiökokous 2020

Biohit suhtautuu terveyttä edistävänä yhtiönä koronavirukseen erittäin vakavasti ja on tilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen linjausten seurauksena päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen vasta siinä vaiheessa, kun koronavirus ei enää aiheuta riskiä yhtiökokoukseen osallistuvien terveydelle. Yhtiökokous pidetään syyskuun 2020 loppuun mennessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

6.8.2020: Biohitin GastroPanel®-biomerkkiaineiden käyttökelpoisuus atrofisen gastriitin diagnostiikassa sai lisävahvistusta monikeskustutkimuksessa Ranskassa

Merkittävää vahvistusta aiemmille GastroPanel®-biomerkkiainetutkimuksille AG:n ja siihen liittyvien mahan limakalvomuutosten diagnostiikassa raportoitiin äskettäin julkaistussa monikeskustutkimuksessa Ranskassa. Tämä usean klinikan yhteistyönä toteutettu seurantatutkimus matalan mahasyöpäriskin alueella on Nantesin yliopistosairaalan koordinoima hanke (Prof. Tamara Matysiak-Budnik työryhmineen). Tutkimukseen osallistui myös muita ranskalaisia klinikoita. Mukaan otettiin 344:n potilaan ryhmä (148 AG-potilasta ja 196 kontrollihenkilöä), jotka kaikki tutkittiin GastroPanel®-testillä sekä mahalaukun tähystys- ja koepalatutkimuksella. (https://news.cision.com/fi/biohit-oyj/r/biohitin-gastropanel--biomerkkiaineiden-kayttokelpoisuus-atrofisen-gastriitin-diagnostiikassa-sai-li,c3164746)

HALLINTO

Biohit Oyj:n johtoryhmä

Biohitin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Semi Korpela, talousjohtaja Jukka Kainulainen, tuotekehitys- ja tuotantojohtaja Minna Mäki, myynti- ja markkinointijohtaja Ilari Patrakka ja laatu- ja rekisteröintijohtaja Daniela Söderström.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 15 045 593 (15 045 593), joista 2 975 500 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 12 070 093 (12 070 093) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Ylin kurssi, EUR 4,16 3,70 3,70
Alin kurssi, EUR 1,95 2,65 2,10
Keskikurssi, EUR 2,93 3,13 2,99
Kauden päätöskurssi, EUR 2,44 2,79 3,36
Kokonaisvaihto, EUR 8 141 846 4 767 975 10 047 336
Kokonaisvaihto, kpl 2 781 524 1 521 270 3 361 995

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.6.2020 yhtiöllä oli 7 336 osakkeenomistajaa (6 946 omistajaa 30.6.2019). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 63,4 % (63,4 %), yritysten osuus 5,0 % (4,9 %) ja julkisyhteisöjen osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 29,1 % (29,1 %) kaikista osakkeista. Muiden osuus osakekannasta oli 2,5 % (2,7 %).

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta.

 

LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Biohit Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019 lukuun ottamatta vuonna 2020 voimaan tulleita Biohit Oyj:tä koskevia IFRS standardimuutoksia ja -tulkintoja. Uusien standardien muutoksilla tai tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Biohit esittää joukon vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Perfomance Measures, APM) kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeistuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.            

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Nämä erät voivat aiheutua kertaluonteisena tapahtumana esimerkiksi:        

- Omaisuuden arvonalentumisista                                                                                                 

- Omaisuuden myynneistä tai hankinnoista                                                                                   

- IFRS2 mukaisista etuuksien kulukirjauksista             

Biohit Oyj esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja:                                                             

Käyttökate (EBITDA)                                                     Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Operatiivinen käyttökate (EBITDA)                               Liikevoitto +  poistot ja arvonalentumiset -vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

KONSERNITULOSLASKELMA

MEUR 1-6/2020 1-6/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevaihto 3,0 5,0 -2,0 10,1
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 0,1 0,0 0,1 0,1
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 -0,0 0,0
Materiaalit ja palvelut -1,4 -1,3 -0,1 -3,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1,6 -1,8 0,2 -3,3
Liiketoiminnan muut kulut -1,1 -1,5 0,4 -2,8
Käyttökate -1,0 0,4 -1,4 0,6
Poistot ja arvonalentumiset -1,0 -1,0 -0,0 -2,0
Liikevoitto / -tappio -2,0 -0,6 -1,5 -1,4
Rahoitustuotot 0,0 0,1 -0,1 0,2
Rahoituskulut -0,3 -0,0 -0,3 0,0
Voitto / tappio ennen veroja -2,3 -0,5 -1,8 -1,2
Tuloverot -0,0 -0,1 0,1 -0,2
Katsauskauden tulos -2,3 -0,6 -1,7 -1,4
Erät, jotka saatetaan siirtää
tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -0,0 0,1 -0,1 0,1
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen -2,7 -2,7 -0,1
kautta arvostettavien oman pääoman
ehtoisten instrumenttien käyvän arvon
muutokset*
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -2,7 0,1 -2,7 -0,1
Tilikauden laaja tulos -5,0 -0,5 -4,4 -1,5

*Genetic Analysis AS sijoituksen käyvän arvon muutos oli -2.9 milj. euroa vertailukauteen H12019 verrattuna. Muutoksesta -2.7 milj. euroa kirjattiin tilikauden laajaan tulokseen ja loput taseen laskennallisten verovelkojen vähennykseksi.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,15 -0,04 -0,09
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR -0,15 -0,04 -0,09

 

KONSERNITASE
MEUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 2,6 4,2 3,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3 0,5 0,4
Käyttöoikeusomaisuuserät 0,3 0,3 0,3
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,1 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3,3 5,1 4,2

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,3 0,9 1,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,5 2,7 2,9
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 4,8 8,1 8,0
Rahavarat 1,0 1,3 1,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8,6 13,0 13,2

VARAT YHTEENSÄ 11,8 18,1 17,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 2,4 2,4 2,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5,1 5,1 5,1
Muuntoerot -0,1 -0,1 -0,1
Voittovarat 2,2 8,1 7,2
Oma pääoma yhteensä 9,6 15,5 14,6

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Vuokrasopimusvelka 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verovelat 0,0 0,4 0,4
Muut velat 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,1 0,4 0,4

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat 0,6 0,6 0,9
Verovelat 0,0 0,1 0,1
Vuokrasopimusvelka 0,2 0,2 0,2
Muut velat 1,3 1,3 1,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2,1 2,2 2,4

Velat yhteensä 2,3 2,6 2,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11,8 18,1 17,4
 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2020

MEUR Osake Sijoitetun Muuntoerot Käyvän Voittovarat Oma
-pääoma vapaan arvon pääoma
oman rahasto
pääoman
rahasto
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 1,4 5,8 14,6
1.1.2020
Tilikauden -0,0 -2,7 -2,3 -5,0
laaja
tulos
yhteensä
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 -1,3 3,5 9,6
30.6.2020
 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2019

MEUR Osake Sijoitetun Muuntoerot Käyvän Voittovarat Oma
-pääoma vapaan arvon pääoma
oman rahasto
pääoman
rahasto
Oma pääoma 2,4 4,9 -0,1 1,5 7,3 15,9
1.1.2019
Optioiden 0,2 0,2
merkintä
Muuntoeron -0,1 -0,1
muutos
Tilikauden 0,1 -0,6 -0,5
laaja
tulos
yhteensä
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 1,5 6,6 15,5
30.6.2019

 

KÄYPÄÄN ARVOON
ARVOSTETTAVAT
RAHOITUSVARAT
30.06.2020
       
Konserni kategorisoi Käypään arvoon Käypään Hierarkia
rahoitusvarat tulosvaikutteisesti arvoon muun -taso
ja -velat seuraaviin MEUR laajan
kategorioihin tuloksen
kautta
MEUR
Lyhytaikaiset varat      
Muut lyhytaikaiset 1,4 Taso 1
rahoitusvarat
Muut lyhytaikaiset 2,5   Taso 2
rahoitusvarat
Muut lyhytaikaiset 0,1 Taso 3
rahoitusvarat
Muut lyhytaikaiset   0,8 Taso 3
rahoitusvarat*
Yhteensä: 4,0 0,8

*Puolivuosikatsauksessa
Genetic
Analysis AS:n sijoitus
arvostettiin käypään
arvoon, 0,8
MEUR, perustuen
kolmansien
osapuolien
toteutuneeseen
transaktioon Genetic
Analysis AS:n
osakeannissa. Genetic
Analysis
keräsi 3,2 miljoonan
euron
rahoituksen
osakeannissa, jonka
yhteydessä Biohitin
omistusosuus
yhtiöstä laski
aiemmasta 12 %:sta
8%:n. Biohit ei
osallistunut
osakeantiin.

KÄYPÄÄN ARVOON
ARVOSTETTAVAT
RAHOITUSVARAT
30.06.2019
       
Konserni kategorisoi Käypään arvoon Käypään Hierarkia
rahoitusvarat tulosvaikutteisesti arvoon muun -taso
ja -velat seuraaviin MEUR laajan
kategorioihin tuloksen
kautta
MEUR
Lyhytaikaiset varat      
Muut lyhytaikaiset 4,2   Taso 2
rahoitusvarat
Muut lyhytaikaiset   3,9 Taso 3
rahoitusvarat

Yhtiö on luokitellut rahoitusvarojen hierarkiat niistä saatavilla olevan markkinaehtoisen ja muun hintatiedon saatavuuden mukaan.

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisaltyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epasuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin havainnoitavissa oleviin markkinatietoihin.

Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan.

Myynti- ja muiden saamisten sekä rahavarojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa lyhyestä maturiteetista johtuen.

Tason 1 ja 2 muut lyhytaikaiset rahoitusvarat pitävät sisällään yrityksen sijoitukset korkorahastoihin ja yrityslainoihin. Tason 3 muut lyhytaikaiset rahoitusvarat sisältävät yhtiön sijoituksen listaamattomaan Genetic Analysis AS:n osakkeisiin. Lisäksi taso 3 pitää sisällään yksittäisen yrityslainan. 

RAHAVIRTALASKELMA

MEUR 1-6/2020 1-6/2019 Muutos 1-12/2019
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -2,3 -0,6 -1,7 -1,4
Oikaisut 1,3 0,9 0,3 2,0
Käyttöpääoman muutos 0,9 -0,5 1,4 -0,4
Maksetut korot ja maksut muista -0,0 -0,0 -0,0 -0,1
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot 0,0 0,1 -0,1 0,1
Realisoituneet kurssivoitot ja -0,0 0,0 -0,0 0,0
-tappiot
Maksetut tuloverot -0,1 -0,0 -0,1 -0,1
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,2 -0,1 -0,1 0,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja -0,0 -0,0 0,0 -0,0
aineettomiin hyödykkeisiin
Sijoitukset rahastoihin ja -0,2 -1,5 1,3 -1,5
talletuksiin
Luovutustuotot investoinneista 0,2 1,5 -1,2 1,5
rahastoihin ja talletuksiin
Myönnetyt lainat -0,1 0,1 -0,1
Investointien nettorahavirta -0,0 -0,1 0,1 -0,1

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Optioiden merkintä 0,2 -0,2 0,2
Lainojen nostot 0,0
Vuokrasopimusvelkojen -0,1 -0,0 -0,1 -0,2
takaisinmaksut
Rahoituksen nettorahavirta -0,1 0,2 -0,3 -0,0

Rahavarojen lisäys (+) / -0,4 -0,0 -0,3 -0,1
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa 1,3 1,4 -0,0 1,4
Rahavarojen kurssimuutosten -0,0 -0,0 -0,0 0,0
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 1,0 1,3 -0,4 1,3

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n tavara- ja palvelumyynti Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:lle oli katsauskaudella 0,5 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:llä on IAS 28 standardin mukaisesti huomattava vaikutusvalta Biohit Oyj:ssä.

ANNETUT VAKUUDET,
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
MEUR  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Omasta puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 0,0 0,0 0,0

Tytäryhtiöiden puolesta annetut      
vakuudet
Takaukset 0,0

Muut omat vastuut
Leasingvastuut    
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,0
Yli yhden vuoden mutta enintään 0,0
viiden vuoden kuluessa
maksettavat
Yli viiden vuoden kuluessa 0,0
maksettavat
Yhteensä 0,0

Muut vuokravastuut    
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,2
Yli yhden vuoden mutta enintään
viiden vuoden kuluessa
maksettavat
Yli viiden vuoden kuluessa
maksettavat
Yhteensä 0,2
Muut omat vastuut yhteensä 0,2

Vakuudet ja vastuusitoumukset 0,0 0,2 0,0
yhteensä
 

Biohitin seuraava taloudellinen katsaus ja 2021 taloudellinen tiedottaminen

Biohit julkaisee vuoden 2021 taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen aikataulun myöhemmin tänä vuonna.

Helsingissä 12. elokuuta 2020

Biohit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
[email protected]
www.biohit.fi

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on ”Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi