Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Biohit Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2021 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)

 

YHTEENVETO

Tammi-joulukuu 2020
Liikevaihto 7,1 milj. euroa (10,1 milj. euroa)
  • Liikevaihto laski 29,1 % vertailukaudesta 1-12/2019
  • Operatiivinen käyttökate -1,2 milj. euroa (+0,6 milj. euroa)
  • Rahavarat kauden lopussa 1,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa)
  • Genetic Analysis AS sijoituksen käypä arvo 0,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa 31.12.2019)
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 96,1 % (96,0 %)
  • Omavaraisuusaste 80,8 % (83,9 %)
Heinä-joulukuu 2020
Liikevaihto 4,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa)
  • Liikevaihto laski 18,6 % vertailukaudesta 7-12/2019
  • Operatiivinen käyttökate -0,2 milj. euroa (+0,2 milj. euroa)

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

7-12/2020 7-12/2 1-12/2020 1-12/2019
019
Liikevaihto, MEUR 4,1 5,1 7,1 10,1
Käyttökate, MEUR -0,2 0,2 -1,2 0,6
Operatiivinen käyttökate,                 0,2                0,6
MEUR -0,2  -1,2
Liikevoitto/ -tappio MEUR* -1,1 -0,8 -3,2 -1,4
Voitto/tappio ennen -0,9 -0,7 -3,3 -1,2
veroja, MEUR
Katsauskauden -1,0 -0,8 -3,3 -1,4
voitto/tappio MEUR
Henkilöstö keskimäärin 44 46 45 46
Henkilöstö kauden lopussa 46 46 46 46
Omavaraisuusaste % 80,8 % 83,9 80,8 % 83,9 %
%
Tulos / Osake EUR, -0,07 -0,05 -0,22 -0,09
Laimentamaton
Tulos / Osake EUR, -0,07 -0,05 -0,22 -0,09
Laimennettu
Oma pääoma / Osake, EUR 0,58 0,97 0,58 0,97
Kaikkien osakkeiden 15 045 593 15 15 045 593 15 005 253
keskimääräinen lukumäärä 045
kaudella 593
Osakkeiden lukumäärä 15 045 593 15 15 045 593 15 045 593
kauden lopussa 045
593

* Vuonna 2017 aktivoimme Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd:n myyntiin liittyvän patentin, jota poistamme noin 1,5 milj. euroa vuodessa vuoden 2021 loppuun asti

 

 TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

Liiketoiminta elpyi Euroopassa ja Kiinassa vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla

COVID-19 pandemian vaikutus Biohitin liiketoimintaan vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla oli ensimmäistä vuosipuoliskoa vähäisempi. Liiketoimintamme elpyi sekä Euroopassa että Kiinassa. Sen sijaan Lähi-idän markkinat olivat lähes täysin pysähdyksissä myös koko toisen vuosipuoliskon ajan. 

Vuonna 2020 liikevaihtomme laski 29 % vuoteen 2019 verrattuna. Toisen vuosipuoliskomme liikevaihto 4,1 milj. euroa laski 19 % vuoden 2019 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Operatiivinen käyttökatteemme laski vuonna 2020 -1,2 milj. euroon (+0,6 milj. euroa), josta toisen vuosipuoliskon osuus oli -0,2 milj. euroa (+0,2 milj. euroa). Yhtiön kiinteät kulut olivat 0,7 milj. euroa edellistä vuotta pienemmät johtuen yhtiön tekemistä säästötoimenpiteistä. Teimme tilinpäätökseen -0,2 milj. euron epäkuranttiusvarauksen liittyen vanheneviin tuotteisiin, joiden myynti pysähtyi alkuvuonna pandemian vuoksi. Rahavarat kauden lopussa pysyivät hyvällä tasolla 1,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa) johtuen yhtiön tehokkaasta käyttöpääoman hallinnasta. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen +0,2 milj. euroa vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Vuoden 2020 laajaan tulokseen vaikutti erittäin negatiivisesti käyvän arvon muutos -2,9 milj. euroa  sijoituksessa listaamattomaan Genetic Analysis AS:ään. Käyvän arvon muutoksella ei ollut vaikutusta kassavirtaan. COVID-19-pandemia vaikeutti huomattavasti Genetic Analysis AS:n rahoituskierrosta.

Pandemia on paikoitellen aiheuttanut komponenttipulan ja yhtiö on joutunut kasvattamaan varastomääriä tiettyjen komponenttien osalta, jotta alkuvuoden 2021 toimitukset jakelijoille eivät vaarantuisi.

Tärkeimmät sopimuksemme ja GastroPanel®-pikatesti

Pandemiasta huolimatta solmimme vuonna 2020 kansainvälisiä jakelusopimuksia eri tuoteryhmille. Solmimme jakelusopimuksen GastroPanel®-pikatestillemme Concile GmbH:n kanssa tärkeille Saksan markkinoille. Algerian markkinoilla Hydra pharm s.a.r.l on uusi jakelija pikatesteillemme. Teimme myös sopimuksen malesialaisen TPX Medik - yrityksen kanssa GastroPanel®-testin jakelusta yksinoikeudella. Jatkoimme myös sopimustamme SOK:n kanssa Acetium imeskelytabletin jakelusta osuuskaupan myymälöissä. Lisäksi teimme jatkosopimuksen GrandPharman kanssa Acetium kapselin paikallisesta tuotannosta ja jakelusta Kiinassa.

Tärkeä saavutus vuonna 2020 oli myös tuotanto- ja lisensiointisopimuksen solmiminen Biohitin pitkäaikaisen jakelijan Melon OOO:n kanssa GastroPanel®-testin paikallisesta valmistuksesta Venäjällä. Paikallisen valmistuksen avulla on tarkoitus päästä entistä paremmin hyödyntämään Venäjän terveysministeriön suositusta GastroPanel®-testin käytöstä ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseksi. Venäjän liiketoimintamme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta COVID-19-pandemian vaikutuksista.

GastroPanel®-pikatestin tuotekehitysprojektin kliininen tutkimus keskeytettiin vuoden 2020 alussa COVID-19-pandemian vuoksi ja on ollut keskeytettynä vuoden 2020 loppuun asti. Tutkimusta jatketaan vasta, kun voidaan varmistaa, että olosuhteet tutkimuksen jatkamiselle ovat turvalliset. Biohitille on erittäin tärkeää varmistaa sekä oman henkilökunnan että kumppaneiden turvallisuus kaikissa kliinisissä tutkimuksissa ja myös muussa toiminnassa. Arvioimme, että tutkimus käynnistyy uudelleen vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Tuote CE-merkitään heti kliinisten tutkimusten päätyttyä.

Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkia sidosryhmiämme ja aivan erityisesti Biohitin henkilöstöä, joka suoriutui erinomaisesti poikkeuksellisessa toimintaympäristössä vuonna 2020.   

NÄKYMÄT VUONNA 2021

Biohit odottaa koko vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna (edellisvuonna 7,1 milj. euroa).

COVID-19 pandemia luo edelleen epävarmuutta vuoden 2021 näkymiin. Lisätietoja riskeistä löytyy kappaleessa "lähiajan riskit ja epävarmuustekijät".

RAPORTOINTI

Biohitin tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, analyysijärjestelmistä, karsinogeenista asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi sitovista tuotteista sekä monoklonaalisista vasta-aineista ja tutkimuslaboratoriotoiminnasta. Yhtiö luokittelee koko tuote- ja palveluportfolion yhteen segmenttiin.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-joulukuu

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto

7-12/2020 7-12/2019 Muutos 1-12/2020 1-12/2019 Muutos
Liikevaihto MEUR 4,1 5,1 -0,9 7,1 10,1 -2,9
Muutos edelliseen -18,6 % 1,5 % -29,1 % 1,2 %
vuoteen nähden, %
Liiketulos MEUR -1,1 -0,8 -0,3 -3,2 -1,4 -1,8
Liiketulos, % -27,6 % -16,4 % -44,6 % -14,0 %
liikevaihdosta

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

MEUR 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Suomi 0,1 0,2 0,3 0,4
Muu Eurooppa 1,9 2,0 3,6 4,0
Pohjois- ja Etelä 0,1 0,1 0,2 0,2
-Amerikka
Aasia 1,7 1,9 2,4 3,9
Muut maat 0,3 0,9 0,6 1,6
Myyntituotot 4,1 5,1 7,1 10,1
asiakassopimuksista
yhteensä

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKELMAT

Operatiivisen käyttökatteen siltalaskelma

MEUR 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liikevoitto / -tappio -1,1 -0,8 -3,2 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset 1,0 1,0 2,0 2,0
Operatiivinen käyttökate -0,2 0,2 -1,2 0,6
 

TASE, RAHOITUS JA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 10,8 milj. euroa (17,4 milj. euroa 31.12.2019). Katsauskauden päättyessä yhtiömme omavaraisuusaste oli 80,8 % (83,9 % 31.12.2019).

Taseen loppusumman lasku johtuu pääasiassa Hefein patenttien poistoista 1,5 milj. euroa, Genetic Analysis AS:n käyvän arvon alenemisesta 2,9 milj. euroa, negatiivisesta käyttökatteesta 1,2 milj. euroa ja pienentyneestä käyttöpääomasta taseessa 1,3 milj. euroa.

Rahoitusasemamme on pysynyt suhteellisen vakaana COVID-19 pandemiasta huolimatta. Yhtiön rahavarat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 5,3 milj. euroa (5,6 milj. euroa), joka ei pidä sisällään Genetic Analysis AS:n osakkeita.

Yhtiö on onnistunut pitämään käyttöpääomansa hyvällä tasolla ja yhtiön johto uskoo, että käyttöpääoma riittää kattamaan seuraavien 12 kuukauden toiminnan, eikä yhtiö ole riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1-12/2020 -0,0 milj. euroa ja vuoden toisella vuosipuoliskolla +0,2 milj. euroa. Yhtiön johdon arvio on, että yhtiön kyky jatkaa toimintaansa on hyvä, eikä sellaisia tapahtumia tai olosuhteita ole tiedossa, jotka yksin tai yhdessä saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

TUTKIMUS -JA KEHITYSTOIMINTA JA KLIINISET TUTKIMUKSET

Liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy innovaatioihin sekä tuotteiden kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan.

Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ilman poistoja olivat katsauskaudella 1-12/2020 1,0 milj. euroa (1,2 milj. euroa), josta toisen vuosipuoliskon osuus oli 0,5 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Heinäkuussa 2020 julkaistiin kansainvälisessä gastroenterologian alan tieteellisessä aikakausilehdessä OYKS:n vatsakeskuksen ja sisätautiklinikan kanssa vuosien 2017-2020 aikana tehdyn kliinisen tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin atrofiseen gastriitin (mahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö) yleisyyttä tyypin 1 diabetesta (DM1) ja kilpirauhasen autoimmuunitulehdusta (AITD) sairastavilla potilailla. Tulokset osoittivat, että atrofinen gastriitti on yleisempi AITD- ja DM1-potilailla verrattuna väestöön yleensä ja että GastroPanel® on erinomainen testi näiden potilasryhmien mahan limakalvon muutosten ja niihin liittyvien mahasyöpä- ym. riskien varhaistoteamiseen.

Suolistosyövän ja sen esiasteiden seulontaan ja primaaridiagnostiikkaan tarkoitetun ulosteen piilevää verta mittaavan immunokemiallisen ColonView ELISA -testin kehitystyö on jatkunut vuonna 2020.

Toimitusjohtajan katsauksessa on raportoitu GastroPanel® -pikatestiin liittyvän projektin tilanteesta. 

INVESTOINNIT

Katsauskaudella 1-12/2020 bruttoinvestoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 45 (46), joista emoyhtiön palveluksessa oli 36 (37) ja tytäryritysten 9 (9).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskeistä merkittävimpiä ovat koronaviruspandemian (SARS-CoV-2) pitkittyminen, onnistuminen tuotteiden rekisteröinnissä, uusien markkina-alueiden ja jakelukanavien valinnassa sekä kehittämisessä. Lisäksi riskinä mainittakoon onnistuminen henkilöiden rekrytoinneissa.

Lähiajan riskitekijöissä keskeistä on Biohitin tuotteiden kysynnän normalisoituminen ja tuotteiden rekisteröinneissä onnistuminen. Kansainvälisen politiikan lisääntyneet epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti. Myös uusien EU-asetusten 2021 (MDR) ja 2022 (IVDR) edellyttämien muutosten läpivienti Biohitin tuoteportfoliossa ja prosesseissa on keskeistä lyhyellä aikavälillä, jotta nykyisten tuotteiden myynti voi jatkua.

COVID-19-pandemian pitkittyminen voi lisätä luottotappioriskejä yhtiön kansainvälisen jakelijaverkoston osalta. Myös COVID-19-pandemiasta johtuvan komponenttipulan jatkumisella voi olla negatiivinen vaikutus Biohitin myyntiin.

Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu, ennen kuin rekisteröinnit näillä alueilla on saatu päätökseen ja myynti voi alkaa. Rekisteröintiprosessi on jakelijan vastuulla.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Lisäksi mahdollinen rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikuttaa negatiivisesti sijoitusten arvoon. 

Yhtiön sijoitus listaamattoman norjalaiseen Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis muutoksille kolmansien osapuolien välillä tehtyjen markkinaehtoisten kauppojen arvostustasoissa. 30 %:n arvonalennus Genetic Analysis AS:n osakkeiden arvostuksessa vaikuttaisi konsernin laajaan tulokseen 0,2 milj. euroa ennen veroja. Sijoitus Genetic Analysis AS osakkeeseen on altis myös euro/NOK valuuttakurssin muutoksille. Lisäksi Genetic Analysis AS:n toiminta on edelleen riippuvainen ulkoisen rahoituksen varmistamisesta. Genetic Analysis AS:n arvonmuutokset eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu, joskin Kiinan GastroPanel®-myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden ja siten riippuvuuden tämän liiketoiminnan menestymisestä Kiinassa. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai toimituksista. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön jakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2020 ovat 5 905 188,50 euroa, josta tilikauden tappio on 3 350 126,90 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.

TOISEN VUOSIPUOLISKON (H2) KESKEISET TAPAHTUMAT

Biohitin GastroPanel® biomerkkiaineiden käyttökelpoisuus atrofisen gastriitin diagnostiikassa sai lisävahvistusta monikeskustutkimuksessa Ranskassa

Merkittävää vahvistusta aiemmille GastroPanel[®]-biomerkkiainetutkimuksille atrofisen gastriitin ja siihen liittyvien mahan limakalvomuutosten ja siihen liittyvien mahasyöpä ym. riskien diagnostiikassa raportoitiin äskettäin julkaistussa monikeskustutkimuksessa Ranskassa. Tämä usean klinikan yhteistyönä toteutettu seurantatutkimus matalan mahasyöpäriskin alueella on Nantesin yliopistosairaalan koordinoima hanke.

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, kauppaneuvos Eero Lehti, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja professori Timo Joensuu.

Biohit GastroPanel®-testin soveltuvuutta tutkittiin autoimmuunitautia sairastavilla potilailla

Tutkimus toteutettiin Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) sisätautien poliklinikalla ja tulokset on äskettäin julkaistu kansainvälisessä gastroenterologian alan tieteellisessä aikakauslehdessä.

TPX Medikille yksinoikeus GastroPanel®-testin jakeluun Malesiassa

Biohit Oyj ja TPX Medik (Selangor, Malesia) ovat allekirjoittaneet sopimuksen Biohit GastroPanel® -testin jakelusta yksinoikeudella Malesiassa. Tämä on merkittävä virstanpylväs Biohit Oyj:n globaalissa laajentumisstrategiassa GastroPanel®-tuotteen osalta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia.

HALLINTO

Biohitin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2021

Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 21.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokouksen kutsuu myöhemmin koolle hallitus. Yhtiö julkaisee vuonna 2021 puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu (H1) 2021 keskiviikkona 11.8.2021 klo 9:30.

Biohit Oyj:n johtoryhmä

Biohitin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Semi Korpela, talousjohtaja Jukka Kainulainen, tuotekehitys- ja tuotantojohtaja Minna Mäki, myynti- ja markkinointijohtaja Ilari Patrakka ja laatu- ja rekisteröintijohtaja Daniela Söderström.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 15 045 593 (15 045 593), joista 2 975 500 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 12 070 093 (12 070 093) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-12/2020 1-12/2019
Ylin kurssi, EUR 4,30 3,70
Alin kurssi, EUR 1,90 2,10
Keskikurssi, EUR 2,56 2,99
Kauden päätöskurssi, EUR 2,48 3,36
Kokonaisvaihto, EUR 14 153 206 10 047 336
Kokonaisvaihto, kpl 5 518 054 3 361 995

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 31.12.2020 yhtiöllä oli 7 513 osakkeenomistajaa (6 980 omistajaa 31.12.2019). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 63,3 % (63,5 %), yritysten osuus 7,5 % (7,4 %) ja julkisyhteisöjen osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 29,2 % (29,1 %) kaikista osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.biohit.fi/sijoittajat.

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Biohit Oyj on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019 lukuun ottamatta vuonna 2020 voimaan tulleita Biohit Oyj:tä koskevia IFRS standardimuutoksia ja -tulkintoja. Muiden standardien muutoksilla tai tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Biohit esittää joukon vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Perfomance Measures, APM) kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeistuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.        

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Nämä erät voivat aiheutua kertaluonteisena tapahtumana esimerkiksi: 

- Omaisuuden arvonalentumisista                                                                                                  

- Omaisuuden myynneistä tai hankinnoista                                                                                   

- IFRS2:n mukaisista etuuksien kulukirjauksista          

Biohit Oyj esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja:                                                              

Käyttökate (EBITDA)                                                     Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset                     

Operatiivinen käyttökate (EBITDA)                               Liikevoitto +  poistot ja arvonalentumiset -vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät                     

KONSERNITULOSLASKELMA

MEUR 7-12/ 7-12/2019 Muutos 1-12/2020 1-12/2019 Muutos
2020
Liikevaihto 4,1 5,1 -0,9 7,1 10,1 -2,9
Valmiiden ja 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
tuotot
Materiaalit ja -1,9 -2,2 0,3 -3,3 -3,5 0,2
palvelut
Työsuhde-etuuksista -1,5 -1,5 0,0 -3,1 -3,3 0,2
aiheutuvat kulut
Liiketoiminnan muut -1,0 -1,4 0,4 -2,1 -2,8 0,7
kulut
Käyttökate -0,2 0,2 -0,3 -1,2 0,6 -1,8
Poistot ja -1,0 -1,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0
arvonalentumiset
Liikevoitto / -1,1 -0,8 -0,3 -3,2 -1,4 -1,8
-tappio
Rahoitustuotot 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,2 -0,1
Rahoituskulut 0,1 0,0 0,1 -0,2 0,0 -0,2
Voitto / tappio -0,9 -0,7 -0,2 -3,3 -1,2 -2,0
ennen veroja
Tuloverot -0,0 -0,1 0,1 -0,1 -0,2 0,1
Katsauskauden tulos -1,0 -0,8 -0,2 -3,3 -1,4 -1,9
Erät, jotka
saatetaan siirtää
tulevaisuudessa
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,1 -0,1
Erät, joita ei    
siirretä
tulosvaikutteisksi
Käypään arvoon   -0,1 -0,1 -2,6 -0,1 -2,4
muiden laajan
tuloksen kautta
arvostettavien oman
pääoman ehtoisten
instrumenttien
käyvän arvon
muutokset
Muut laajan -0,0 -0,1 -0,1 -2,6 -0,1 -2,5
tuloksen erät
yhteensä
Tilikauden laaja -1,0 -0,9 -0,1 -5,9 -1,5 -4,4
tulos

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

  1-12/2020 1-12/2019
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,22 -0,09
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR -0,22 -0,09

KONSERNITASE

MEUR 31.12.2020 31.12.2019
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 1,8 3,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3 0,4
Käyttöoikeusomaisuuserät 0,4 0,3
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2,5 4,2

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,9 1,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,3 2,9
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 5,0 8,0
Rahavarat 1,0 1,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8,3 13,2

VARAT YHTEENSÄ 10,8 17,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma 2,4 2,4
Käyvän arvon rahasto -1,2 1,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5,1 5,1
Muuntoerot -0,1 -0,1
Voittovarat 2,5 5,8
Oma pääoma yhteensä 8,7 14,6

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Vuokrasopimusvelka 0,1 0,1
Laskennalliset verovelat 0,0 0,4
Muut velat 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,1 0,4

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat 0,6 0,9
Verovelat 0,0 0,1
Vuokrasopimusvelka 0,3 0,2
Muut velat 1,0 1,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1,9 2,4

Velat yhteensä 2,1 2,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 10,8 17,4
 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2020

MEUR Osake Sijoitetun Muuntoerot Käyvän Voittovarat Oma
-pääoma vapaan arvon pääoma
oman rahasto
pääoman
rahasto
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 1,4 5,8 14,6
1.1.2020
Tilikauden -0,0 -2,6 -3,3 -5,9
laaja
tulos
yhteensä
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 -1,2 2,5 8,7
31.12.2020

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2019

MEUR Osake Sijoitetun Muuntoerot Käyvän Voittovarat Oma
-pääoma vapaan arvon pääoma
oman rahasto
pääoman
rahasto
Oma pääoma 2,4 4,9 -0,1 1,5 7,3 15,9
1.1.2019
Optioiden 0,2 0,2
merkintä
Muuntoeron -0,1 -0,1
oikaisu
Tilikauden 0,1 -0,1 -1,4 -1,5
laaja
tulos
yhteensä
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 1,4 5,8 14,6
31.12.2019

 

KÄYPÄÄN ARVOON
ARVOSTETTAVAT
RAHOITUSVARAT
31.12.2020
       
Konserni Käypään arvoon Käypään arvoon muun Hierarkia
kategorisoi tulosvaikutteisesti laajan tuloksen kautta -taso
rahoitusvarat MEUR MEUR
ja -velat
seuraaviin
kategorioihin
Lyhytaikaiset      
varat
Muut 2,1   Taso 1
lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Muut 2,0 Taso 2
lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Muut 0,1 Taso 3
lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Muut   0,8 Taso 3
lyhytaikaiset
rahoitusvarat*
Yhteensä 4,2 0,8

*Tilinpäätöksessä
2020 Genetic
Analysis AS:n
sijoitus
arvostettiin
käypään arvoon,
0,8
MEUR, perustuen
kolmansien
osapuolien
toteutuneeseen
transaktioon
Genetic Analysis
AS:n
osakeannissa.
Genetic Analysis
keräsi 3,2
miljoonan euron
rahoituksen
osakeannissa,
jonka
yhteydessä
Biohitin
omistusosuus
yhtiöstä laski
aiemmasta 12
%:sta
8 %:n. Biohit ei
osallistunut
osakeantiin.
 

KÄYPÄÄN ARVOON
ARVOSTETTAVAT
RAHOITUSVARAT
31.12.2019
       
Konserni Käypään arvoon Käypään arvoon muun Hierarkia
kategorisoi tulosvaikutteisesti laajan tuloksen kautta -taso
rahoitusvarat MEUR MEUR
ja -velat
seuraaviin
kategorioihin
Lyhytaikaiset      
varat
Muut 1,3   Taso 1
lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Muut 2,9 Taso 2
lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Muut 0,1 Taso 3
lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Muut   3,7 Taso 3
lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Yhteensä 4,3 3,7

Yhtiö on luokitellut rahoitusvarojen hierarkiat niistä saatavilla olevan markkinaehtoisen ja muun hintatiedon saatavuuden mukaan.

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisaltyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epasuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin havainnoitavissa oleviin markkinatietoihin.

Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan.

Myynti- ja muiden saamisten sekä rahavarojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa lyhyestä maturiteetista johtuen.

Tason 1 ja 2 muut lyhytaikaiset rahoitusvarat pitävät sisällään yrityksen sijoitukset korkorahastoihin ja yrityslainoihin. Tason 3 muut lyhytaikaiset rahoitusvarat sisältävät yhtiön sijoituksen listaamattomaan Genetic Analysis AS:n osakkeisiin. Lisäksi taso 3 pitää sisällään yksittäisen yrityslainan vuonna 2020.  

RAHAVIRTALASKELMA

MEUR 7-12/ 7-12/ Muutos 1-12/ 1-12/2019 Muutos
2020 2019 2020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -1,0 -0,8 -0,2 -3,3 -1,4 -1,9
Oikaisut 0,9 1,1 -0,2 2,1 1,9 0,1
Käyttöpääoman muutos 0,4 0,1 0,3 1,3 -0,4 1,7
Maksetut korot ja maksut muista -0,1 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 -0,1
Realisoituneet kurssivoitot ja -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0
-tappiot
Maksetut tuloverot -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 0,2 0,3 -0,1 -0,0 0,1 -0,1
 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  
Investoinnit aineellisiin ja -0,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0
aineettomiin hyödykkeisiin
Sijoitukset rahastoihin ja -1,3 -0,0 -1,3 -1,6 -1,5 -0,1
talletuksiin
Luovutustuotot investoinneista 1,3 0,0 1,3 1,5 1,5 0,1
rahastoihin ja talletuksiin
Myönnetyt lainat 0,0 0,0 0,0   -0,1 0,1
Investointien nettorahavirta -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 0,1
 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  
Optioiden merkintä 0,0 0,0 0,0   0,2 -0,2
Lainojen nostot 0,0 0,0   0,0 -0,0
Vuokrasopimusvelkojen -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,0
takaisinmaksut
Rahoituksen nettorahavirta -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,0 -0,2
 
Rahavarojen lisäys (+) / 0,1 -0,0 0,1 -0,3 -0,1 -0,2
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa 1,0 1,3 -0,3 1,3 1,4 -0,0
Rahavarojen kurssimuutosten 0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 1,0 1,3 -0,3 1,0 1,3 -0,3

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n tavara- ja palvelumyynti Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:lle oli katsauskaudella 2,1 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Biohit Oyj:n hallituksen kokonaispalkkiot katsauskaudella oli 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Palkkiot hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yhtiöille BioAir S.p.A ja Biobrick oli  0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

 MEUR 31.12.2020 31.12.2019

Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset 0,0 0,0

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 0,0 0,0

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 (H1) julkaistaan keskiviikkona 11.8.2021 klo 9:30 paikallista aikaa (EET).

 

Helsingissä 17. helmikuuta 2021

Biohit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
[email protected]
www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health" - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Yhtiö valmistaa asetaldehydiä sitovia tuotteita, diagnostiikkatuotteita sekä diagnostisia analyysijärjestelmiä tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuden käyttöön Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja IsoBritanniassa.