Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Componenta Oyj, pörssitiedote, 7.11.2019 klo 15.25

Componenta on oikaissut konsernituloslaskelmansa vuodelta 2018 ja vuoden 2019 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta Componenta Främmestad AB:n konkurssin seurauksena. Componentan ruotsalainen tytäryhtiö Componenta Främmestad AB jätti konkurssihakemuksen paikalliseen käräjäoikeuteen 25.9.2019. Componenta on määräysvallan menettämisen jälkeen luokitellut ja raportoi Componenta Främmestad AB:n lopetettuna toimintona.

Componenta soveltaa IFRS 5 "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät sekä lopetetut toiminnot" -standardin vaatimuksia Componenta Främmestad AB:n konkurssista johtuvaan määräysvallan menettämiseen sen luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Componenta on luokitellut ja raportoi Componenta Främmestad AB:n lopetettuna toimintona 1.1.-30.9.2019 Liiketoimintakatsauksessaan, koska määräysvallan menettäminen tapahtui 25.9.2019.

Lopetettujen toimintojen tulos raportoidaan erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista konsernituloslaskelmassa, ja aiemmat kaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernin sisäiset tuotot ja kulut jatkuvien ja lopetettujen toimintojen välillä on eliminoitu kokonaisuudessaan. Tuottojen ja kulujen ei katsota jatkuvan lopetettujen toimintojen kanssa konkurssin jälkeen. Tasetta ei ole oikaistu aikaisempien kausien osalta.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat oikaistut konsernituloslaskelmat, lopetettujen toimintojen päärahavirrat ja tiettyjä tunnuslukuja kultakin vuoden 2018 neljännekseltä erikseen ja koko vuodelta 2018 sekä vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä ja toiselta neljännekseltä sekä kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 2019.

Konsernin tuloslaskelma

Me 1.1. 1.1. 1.7.-31.12.2018 1.1.-30.6.2018
-30.6.2019 -31.12.2018

Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 22,3 39,3 18,0 21,3
Liiketoiminnan muut 0,1 1,9 0,7 1,0
tuotot
Liiketoiminnan kulut -19,8 -38,0 -17,4 -20,4
Käyttökate 2,6 3,2 1,3 1,9
% liikevaihdosta 11,6 % 5,9 % 7,2 % 8,9 %
Poistot ja -0,9 -2,2 -1,2 -1,0
arvonalenemiset
Liiketulos 1,7 1,0 0,0 0,9
% liikevaihdosta 7,6 % 0,2 % 0,3 % 4,3 %
Rahoitustuotot ja -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
-kulut
Tulos rahoituserien 1,7 0,9 0,0 0,9
jälkeen
% liikevaihdosta 7,6 % 2,3 % 0,2 % 4,2 %
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0
Jatkuvien toimintojen 1,7 0,9 0,0 0,9
tilikauden tulos

Lopetetut toiminnot:
Lopetettujen -1,0 0,1 -0,4 0,5
toimintojen
tilikauden
tulos
Tilikauden tulos 0,7 1,0 -0,4 1,4

Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,7 1,0 -0,4 1,4
Määräysvallattomille 0,0 0,0 0,0 0,0
omistajille
 Yhteensä 0,7 1,0 -0,4 1,4

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos
- Laimentamaton, e, 0,00 0,01 0,00 0,01
yhteensä
- Jatkuvat toiminnot, 0,01 0,01 0,00 0,01
e
- Lopetetut -0,01 -0,00 0,00 0,00
toiminnot,
e
- Laimennusvaikutuksel 0,00 0,01 0,00 0,01
l
a oikaistu, e

Konsernin laaja tuloslaskelma

Me 1.1. 1.1. 1.7. 1.1.
-30.6.2019 -31.12.2018 -31.12.2018 -30.6.2018

Tilikauden tulos 0,7 1,0 -0,4 1,4

Jatkuvat toiminnot:
Muut erät  -  -  - - 
Tulosvaikutteiset 0,0 0,0 0,0 0,0
yhteensä

Muihin laajan  -  -  - 0,0
tuloksen eriin
liittyvät verot
Jatkuvien 0,0 0,0 0,0 0,0
toimintojen muut
laajan
tuloksen erät
verojen jälkeen

Lopetetut toiminnot:
Muuntoeron muutos -0,1 -0,1 0,9 -1,0
Muut erät  -  -  - - 
Lopetettujen -0,1 -0,1 0,9 -1,0
toimintojen muut
laajan tuloksen erät
verojen
jälkeen

Tilikauden laaja 0,6 0,9 0,5 0,5
tulos

Tilikauden laajan
tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön 0,6 0,9 0,5 0,5
omistajille
Määräysvallattomille  -  -  - 0,0
omistajille
Tilikauden laaja 0,6 0,9 0,5 0,5
tulos yhteensä

Jatkuvien
toimintojen
liikevaihto
toimialoittain

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Raskaat 1,8 1,1 2,1
ajoneuvot
Muut 20,5 20,2 37,2
Yhteensä 22,3 21,3 39,3

Jatkuvien toimintojen liikevaihto markkina-alueittain

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Ruotsi 4,5 4,3 7,8
Suomi 15,6 14,6 26,8
Benelux-maat 0,1 0,0 0,1
Saksa 1,1 1,3 2,5
Muu Eurooppa 1,0 1,1 2,0
Muut maat 0,1 0,0 0,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä 22,3 21,3 39,3

Jatkuvien toimintojen neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Ruotsi 2,3 2,3 2,0 1,5 2,3 2,0
Suomi 7,9 7,7 5,8 6,5 7,4 7,2
Benelux-maat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saksa 0,6 0,4 0,7 0,6 0,8 0,5
Muu Eurooppa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Muut maat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jatkuvat 11,3 11,0 8,9 9,1 11,0 10,3
toiminnot
yhteensä

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 22,3 21,3 39,3
Liiketulos 1,7 0,9 1,0
Nettorahoituskulut 0,0 0,0 0,0
Tulos rahoituserien jälkeen 1,7 0,9 0,9
Tilikauden tulos 1,7 0,9 0,9

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain

Me Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Liikevaihto 11,3 11,0 8,9 9,1 11,0 10,3
Liiketulos 0,6 1,1 0,1 -0,1 0,5 0,4
Nettorahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos 0,6 1,1 0,1 -0,1 0,5 0,4
rahoituserien
jälkeen

Tilauskanta kauden lopussa

Me Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Jatkuvat 4,3 6,2 5,8 6,0 4,4 5,6
toiminnot
yhteensä

Lopetetut toiminnot

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 36,8 44,8 81,4
Kulut -37,8 -44,1 -81,1
Tulos rahoituserien -1,0 0,7 0,7
jälkeen
Verot 0 -0,2 -0,2
Lopetettujen -1,0 0,5 0,1
toimintojen
tilikauden tulos

Lopetettujen
toimintojen
rahavirrat

Me 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan 1,3 2,4 2,2
nettorahavirta
Investointien -0,5 -0,3 -0,8
nettorahavirta
Rahoituksen 0,0 -3,0 -2,7
nettorahavirta
Rahavarojen lisäys 0,8 -0,9 -1,3
(+) / vähennys (-)

Rahavarat 1,1 2,4 2,4
tilikauden alussa
Valuuttakurssien 0,0 0,0 0,0
muutosten vaikutus
Rahavarat 1,9 1,5 1,1
tilikauden lopussa

Konsernin tunnusluvut

Jatkuvat toiminnot 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1.
-30.6. -31.3. -31.12. -30.9. -30.6.

2019* 2019* 2018 2018 2018
Liikevaihto, Me 22,3 11,0 39,3 30,4 21,3
Käyttökate, Me 2,6 1,6 3,2 2,3 1,9
Liiketulos, Me 1,7 1,1 1,0 0,8 0,9
Liiketulos, % 7,6 10,3 2,4 2,8 4,3
Tulos rahoituserien 1,7 1,1 0,9 0,8 0,9
jälkeen, Me
Tilikauden tulos, Me 1,7 1,1 0,9 0,8 0,9
Tulos/osake (EPS), e, 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
laimentamaton
Liiketoiminnan 6,0 2,8 1,3 1,4 1,3
rahavirta, Me
Omavaraisuusaste, % 39,1 37,5 39,3 37,2 35,8
Sijoitettu pääoma 21,8 21,9 21,2 20,6 20,4
kauden lopussa, Me
Sijoitetun pääoman 15,8 21,1 4,4 5,3 8,8
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, % 17,4 23,3 5,0 5,9 9,7
Korolliset nettovelat, -8,3 -6,1 -3,4 -4,7 -3,9
Me
Nettovelkaantumisaste, -41,9 -30,9 -17,7 -24,6 -20,8
%
Tilauskanta, Me 4,3 6,2 5,8 6,0 4,4
Bruttoinvestoinnit 0,5 0,2 n/a n/a n/a
sis. taseeseen
kirjattujen
vuokrasopimusten
osuuden, Me
Bruttoinvestoinnit 0,5 0,2 1,1 0,9 0,5
ilman taseeseen
kirjattujen
vuokrasopimusten
osuutta, Me
Bruttoinvestoinnit 2,2 1,7 2,8 3,0 2,6
sis. taseeseen
kirjattujen
vuokrasopimusten
osuuden, %
liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin 404 411 414 414 409
kauden aikana
Henkilöstö keskimäärin 455 453 473 481 478
kauden aikana, ml.
vuokratyövoima
Henkilöstö kauden 388 410 412 428 417
lopussa
Henkilöstö kauden 423 458 439 485 491
lopussa, ml.
vuokratyövoima
Viennin ja 30,1 30,2 31,8 30,7 31,4
ulkomaantoimintojen
osuus
liikevaihdosta, %,
jatkuvat toiminnot
Vastuusitoumukset, Me 3,4 3,4 3,8 3,8 3,8

Osakekohtaiset 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1.
tiedot -30.6.2019 -31.3.2019 -31.12.2018 -30.9.2018 -30.6.2018

Osakemäärä 177 269 177 269 177 269 177 269 176 137
tilikauden
lopussa,
tuhatta kpl
Tulos/osake 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
(EPS), e
Tulos/osake 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
(EPS), e,
laimennuksella
Rahavirta/osake 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
, e

* Yhtiö on vuonna 2019 ottanut käyttöön uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin, jonka mukaan vuokralle ottajan vuokrasopimukset merkitään taseeseen. Yhtiö on soveltanut standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää, jolloin käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2019 bruttoinvestoinnit sisältävät taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden ja nettovelka ja nettovelkaantumisaste sisältävät taseeseen kirjatut vuokrasopimusvelat.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Oman pääoman tuotto-% = Tulos rahoituserien jälkeen - verot        x100   
(ROE) Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
(keskimäärin tilikauden aikana)
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin
tilikauden aikana)
Sijoitetun pääoman = Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut
tuotto-% (ROI) rahoituskulut     x100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin
tilikauden aikana)
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien
osuus    x100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste, =  
%  Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Bruttoinvestoinnit = Lisäykset taseen aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin.
Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Tulos/osake (EPS) = Tulos rahoituserien jälkeen - verot +/-
määräysvallattomien omistajien osuus -
hybridilainan siirtyvät sekä maksetut korot
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Tulos/osake, = Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty
laimennusvaikutuksella mahdollisten optioiden oikeuttama osakemäärä,
pääomavaikutus markkinakoron mukaan verovaikutus
vähentäen. Optio-oikeuksien laimennusvaikutusta
laskettaessa on otettu osakkeiden ja optioiden
täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä
huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö olisi
saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon
toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden
hankintaan käypään arvoon (= tilikauden
kaupantekokurssien keskiarvoon). Mahdollisesta
vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko
verovaikutuksella vähennettynä on lisätty
tilikauden tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla
merkittävissä olevat osakkeet on lisättyjakajan
osakemäärään.
Rahavirta/osake (CEPS) = Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Componenta on eurooppalainen valuratkaisujen toimittaja. Yhtiön asiakkaat ovat mm. kulkuneuvojen ja eri teollisuudenalojen koneiden ja laitteiden valmistajia, jotka toimivat paikallisesti tai maailmanlaajuisesti ja ovat usein omien teollisuudenalojensa markkinajohtajia. Yhtiön hallitsee valukomponentin koko toimitusketjun. Componenta-konsernissa on jatkossa ainoastaan yksi raportointisegmentti, tilauskonepajaliiketoiminta, jonka mukaisesti Componenta raportoi 1.1.2017 alkaen.