Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 6.8.2021 klo 9.00

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 21 % ja kauden tulos parani 1,6 miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuussa 2021 EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) liiketoiminnan tuotot kasvoivat 21 % ja tulos parani 1,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta (0,8 miljoonan euron tulos H1/2021 ja 0,75 miljoonan euron tappio H1/2020) liiketoiminnan tuottojen kasvun ja aiemmin toteutettujen tehostamistoimien seurauksena. Konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot jatkoivat vahvaa kasvua (25 %) ja olivat 8,7 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa vertailujaksossa).

Konsernin IFRS liiketoiminnan tuotot katsauskaudella 1.1.-30.6.2021 olivat 10,5 miljoonaa euroa (8,7 milj. euroa 1.1.-30.6.2020) ja katsauskauden tulos 0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa 1.1.-30.6.2020). Konsernin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa 1.1.-30.6.2020). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 6,3 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaista palkkiota 0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,2 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin talouskehitys tammi-kesäkuussa 2021 (vertailu tammi-kesäkuuhun 2020):
  • IFRS liiketoiminnan tuotot kasvoivat 21 % noin 10,5 miljoonaan euroon (8,7 milj. euroa).
  • Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot** kasvoivat 30 % noin 10,4 miljoonaan euroon (8,0 milj. euroa).
  • Liikevoitto oli noin 1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).
  • Tilikauden tulos oli noin 0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).
  • Konsernin konsolidointiryhmän*** raportoitu vakavaraisuus oli uuden sääntelyn mukaan laskettuna 10,8 %.

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 26 prosenttia ja oli 3 799 miljoonaa euroa 30.6.2021 (3 008 miljoonaa euroa 30.6.2020). Asiakas- ja vakuutusvarojen määrän kasvu johtui markkinoiden elpymisestä verrattuna vuoden 2020 koronapandemian aiheuttamaan shokkiin sekä konsernin omien uusien pääomarahastojen lanseerauksista.

EAB-konsernin vuoden 2021 alkupuolisko sujui hyvin, ja konserni tarkisti kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustaan aiempaa positiivisemmaksi. Tulosparannus johtui sekä hyvästä kulupidosta että liiketoiminnan tuottojen kasvusta. Kulupuolella konsernin kahden vuoden ajan määrätietoisesti toteuttamat tehostamistoimet paransivat kannattavuutta ja samaan aikaan tuottopuolella sekä omaisuusarvojen nousu että erityisesti uusien omien tuotteiden hyvä myynti kasvattivat tuottoja.

Konserni on koronaviruksen aiheuttaman kohonneen riskin toimintaympäristöstä huolimatta suoriutunut vieraan pääoman vastuistaan häiriöttömästi, ja likviditeettiasema on säilynyt vakaana.

Konsernin luvut lyhyesti (luvut on esitetty tarkemmin liitteessä)

Konsernin tunnusluvut 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan tuotot, 10,5 8,7 18,7
milj. €
Liikevoitto*, milj. € 1,1 -0,8 0,6
Liikevoitto, % 10,8 -9,0 3,2
liiketoiminnan tuotoista
Tilikauden tulos, milj. € 0,8 -0,8 0,3
Tilikauden tulos, % 7,7 -8,6 1,4
liiketoiminnan tuotoista
Osakekohtainen tulos, 0,06 -0,06 0,02
laimennettu, €
Laaja osakekohtainen tulos, 0,06 -0,06 0,02
laimennettu, €
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Vertailukelpoiset 10,4 8,0 16,9
liiketoiminnan tuotot**,
milj. €
Oikaistu osakekohtainen 0,06 -0,06 0,02
tulos****, laimennettu, €
Oikaistu laaja 0,06 -0,06 0,02
osakekohtainen tulos****,
laimennettu, €
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), 4,1 -4,0 1,4
%
Koko pääoman tuotto (ROA), 2,4 -2,2 0,8
%

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liiketoiminnan tuotoista vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

**) Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot perustuvat ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoidut liiketoiminnan tuotot kuvaavat bruttopalkkioita.

***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 2034/2019 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2021. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy) ja finanssialan yhtiöt EAB Palvelu Oy ja SAV-Rahoitus Oyj.

****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä oli 30.6.2021 hallussaan 37 893 omaa osaketta (27 667 per 30.6.2020). Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 93 (30.6.2020 henkilöstömäärä oli 86). Työsuhteista 15 oli määräaikaisia. Henkilöstöstä 42 työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa. Konsernitoiminnoissa (hallinto, HR, IT, laki-, compliance- ja riskienhallintapalvelut, markkinointi ja viestintä sekä talous) työskenteli 51 henkilöä. Lisäksi asiakkaitamme palveli 23 sidonnaisasiamiestä. Kaiken kaikkiaan konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi katsauskauden lopussa 116 henkilöä.

TOIMITUSJOHTAJA DANIEL PASTERNACK

EAB-konsernin vuoden 2021 alkupuolisko sujui hyvin, ja tarkistimme kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustamme aiempaa positiivisemmaksi. Arvioimme tuolloin, että koko vuoden 2021 tulos on selvästi positiivinen olettaen, että markkinatilanne säilyy ennallaan, kuten se on tähän saakka tehnyt.

Tulosparannuksemme johtui sekä hyvästä kulupidosta että liiketoiminnan tuottojen kasvusta. Kulupuolella kahden vuoden ajan määrätietoisesti toteuttamamme tehostamistoimet paransivat kannattavuutta. Organisaatio on nyt selvästi aiempaa virtaviivaisempi, ja entistä suurempi osuus henkilöstöstä toimii suoraan asiakasrajapinnassa tukemassa strategiamme mukaisesti erinomaista asiakaspalvelukokemusta. Samaan aikaan tuottopuolella sekä omaisuusarvojen nousu että erityisesti uusien tuotteiden hyvä myynti kasvattivat tuottoja. Vuoden alkupuoliskon liiketoiminnan tuotot kasvoivat vertailujakson koronakuopasta peräti 21 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon. EAB:n hallinnoima varallisuus on jatkanut kasvu-uralla, ja kesäkuun lopussa asiakasvarat ylsivät ennätyskorkealle tasolle 3,8 miljardiin euroon.

Alkuvuonna lanseerasimme järjestyksessään toisen uusiutuvan energian pääomarahaston ja kolmannen kiinteistökehitysrahaston. EAB Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky hankkii valmiita tai luvan saaneita rakennusvalmiita aurinko- ja tuulivoimalaitoksia. Kolmas kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky jalostaa tai rakennuttaa nykyaikaisia ja ympäristöystävällisiä toimitila-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä. Molemmissa rahastoissa pidetään lisäksi erityistä huolta korkeatasoisesta sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta.

Käynnistimme keväällä myös kehittyvien markkinoiden osakerahaston, jonka salkkua hoidamme pohjoismaisessa yhteistyössä Alfred Bergin kanssa. Kehittyvien markkinoiden rahaston myötä valikoimastamme löytyy nyt EAB:n oma tuote kaikille keskeisille osakemarkkinoille. UCITS-rahastojemme menekki ja sijoitusmenestys jatkuivat hyvänä. Alkuvuoden nettomerkinnät olivat noin 17 miljoonaa euroa positiiviset. Esimerkiksi korkorahastomme Elite Alfred Berg Korko oli viiteryhmänsä parhaimmistoa Morningstar Awards 2021 -vertailussa, joka ottaa huomioon rahaston riskin ja toteutuneen tuoton yli ajan.

Kuten toukokuussa kerroimme, olemme alkaneet etsiä EAB-konsernille uutta toimitusjohtajaa, jotta pääsen keskittymään päätoimisesti konsernin vastuullisen pääomarahastotoiminnan kehittämiseen. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa pääomarahastojen osuus lähivuosina kahteen kolmasosaan konsernin liiketoiminnan tuotoista, ja olemme jo yli puolivälissä kohti tätä tavoitetta. Oma intohimoni on keskittää kaikki voimavarani tähän työhön ja rakentaa Elite Alfred Bergille pääomarahastoliiketoiminta, joka keskittyy vastuullisiin vaihtoehtosijoituksiin, kuten uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen sekä muihin pörssin ulkopuolisiin vastuullisiin sijoituskohteisiin.

Uskon, että suurin vaikuttavuus ja parhaat tulokset niin sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille saadaan ohjaamalla pääomia listatun markkinan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan kestävyysongelmia ja siten estämään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sijoitusmarkkinoiden tuottokehitys oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021 verrattain vahvaa, etenkin osakemarkkinoiden osalta. Korkomarkkinoilla kehitys oli sen sijaan kaksijakoista; valtionlainapuolella tuotot jäivät vaatimattomiksi korkotason yleisen nousun seurauksena, mutta esimerkiksi matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa tuotot olivat selvästi positiiviset riskilisien kaventumisen myötä. Riskillisten sijoitusten positiivisen tuoton takana olivat koko tarkasteluperiodilla pitkälti samat positiiviset ajurit: keskuspankkien rauhoittavat viestit tulevasta rahapolitiikasta, globaalin makrokuvan kirkastuminen massarokotusohjelmien edistymisen myötä, vahvasti edennyt ensimmäisen kvartaalin tuloskausi sekä ennätysvahvana jatkunut sijoitusvirta riskillisiin omaisuuslajeihin.

Ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella markkinoiden fokus siirtyi enenevässä määrin talouden elpymiseen ja elpymisen nopeuteen. Elpymisen aste vaikuttaa keskuspankkien haluun elvyttää taloutta ja vastaavasti kohoava inflaatio tekee todennäköisemmäksi sen, että keskuspankit alkavat nostaa korkoja aikaisemmin ennakoitua nopeammin. Tämä kehitys olisi negatiivista erityisesti korkeimmin arvostetuissa osakemarkkinoiden segmenteissä, kuten suurissa teknologiayhtiöissä. Kohoavat korot vaikuttaisivat negatiivisesti näiden yhtiöiden tulevien kassavirtojen nykyarvoon. Tämän lisäksi kohoava korkotaso tekee joukkovelkakirjoista suhteellisesti houkuttelevamman vaihtoehdon. Korkojen nousu todennäköisesti myös kiihdyttäisi osakemarkkinoilla sektorirotaatiota korkoherkistä segmenteistä, kuten kiinteistö-, yhdyskuntapalvelu- ja teknologiayhtiöistä, toisiin segmentteihin, kuten öljy- ja kaivosyhtiöihin sekä pankkeihin. Arviomme mukaan osa inflaatiokehityksestä on koronapandemian aiheuttamaa ja väliaikaista, mutta mielestämme tällä hetkellä on vielä liian aikaista sanoa, mikä osa siitä on pysyvää. Tarjonnan puute ja kysynnän lisääntyminen nostavat hintoja. Nykyinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino heijastaa pandemian vääristymiä ja on siten ainakin osittain väliaikaista. Seuraamme tarkasti kuluttajainflaatio-odotuksia ja palkkojen kasvua arvioidaksemme, jatkuvatko hintapaineet kesän 2021 jälkeen.

Yhtiön toimintaympäristö säilyi pääosin ennallaan alkuvuoden 2021 aikana koronapandemian lyhytaikaisten vaikutusten helpottuessa ja huolten siirtyessä pandemian hoidosta kasvavien inflaatio-odotusten ja kasvunäkymien arviointiin. Sääntelyn näkökulmasta toimintaympäristö pysyi konsernin kannalta vakaana, vaikka alkuvuonna implementoitiin kaksi merkittävää Eurooppa-tason sääntelykokonaisuutta, jotka vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön jatkossa.

Maaliskuun alussa eurooppalaisen kestävän rahoituksen sääntelyn ensimmäiset osat astuivat voimaan sääntelyn tullessa kokonaisuutena sovellettavaksi vuodenvaihteessa 2021-2022. Sääntely velvoittaa jatkossa muun muassa aiempaa laajempaan tiedonantoon sijoitustoiminnan ja -tuotteiden vastuullisuuskysymyksissä. Uusi sääntely ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai investointitarpeita yhtiölle, ja se tukee yhtiön valitsemaa strategiaa, jossa vastuullisuus on keskiössä. Uusi sijoituspalveluyhtiöitä koskeva vakavaraisuussääntely tuli voimaan kesäkuussa 2021, ja sen myötä muun muassa sijoituspalvelukonsernien vakavaraisuusvaatimukset uudistuvat. Alkuvuoden aikana tulleilla sääntelymuutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöön. Raportoitu vakavaraisuus on uuden sääntelyn mukaan laskettuna alhaisempi kuin edellisen sääntelyn mukaan laskettu, mutta edelleen selkeästi yli sääntelyn minimivaatimustason.

Yhtiön toimintaa alkuvuonna tukivat vahva osake- ja muiden markkinoiden kehitys, joka nosti lähes kaikkien varallisuuserien arvoja. Myös Suomen talous kehittyi odotettua positiivisemmin, eikä pelätty työttömyyden kasvu ole toteutunut alkuvuoden aikana ennakoidulla tavalla. Verotuksessa ei alkuvuoden aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla olisi merkittäviä vaikutuksia yhtiön toimintaan tai sen palveluiden kysyntään.

LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JA TULOKSEN KEHITYS

EAB-konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot kasvoivat katsauskaudella 30 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja olivat 10,4 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). Positiivisen kehityksen taustalla olivat osakemarkkinoiden elpyminen koronaviruksen aiheuttamasta markkinalaskusta vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona sekä uusien pääomarahastojen lanseeraukset.

Konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot (UCITS-rahastoista, pääomarahastoista ja täyden valtakirjan omaisuudenhoidosta saatavat palkkiot sekä palvelutoiminnan tuotot) jatkoivat vahvaa kasvua (25 prosenttia) ja olivat 8,7 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa vertailujaksossa). Uusiin pääomarahastolanseerauksiin liittyvien merkittävien merkintäpalkkioiden takia jatkuvien liiketoiminnan tuottojen osuus konsernin liiketoiminnan tuotoista pieneni katsauskaudella muutamalla prosenttiyksiköllä 83 prosenttiin (86 % vertailujaksossa).

Katsauskauden kokonaiskustannukset sisältäen poistot olivat 9,4 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa). Ottaen huomioon vertailukaudella palkkiokuluihin sisältyvän 0,6 miljoonan euron läpilaskutuserän konsernin kokonaiskustannukset kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pitkälti henkilöstökulujen kasvusta, johon vaikuttivat a) henkilöstöluvun kasvu ja b) vertailukaudella aloitettu säästöohjelma, joka sisälsi koko henkilöstöä kattavan yhden kuukauden lomautuksen vuonna 2020. Konsernin hallintokulut olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). EAB:n kulu-tuottosuhde oli 90 prosenttia (111 %).

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Liikevoittomarginaali oli 10,8 prosenttia (-9,0 %). Katsauskauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

Katsauskaudella EAB-konsernin tapahtumiin vaikuttavia aiheita olivat koronaviruspandemia ja konsernin vastuullisuustyö. Pandemia alkoi alkuvuonna hieman helpottua massarokotusohjelmien edistyttyä, mutta kokoontumisrajoitukset olivat yhä voimassa ja vaikuttivat esimerkiksi varsinaisen yhtiökokouksen järjestelyihin. Konserni jatkoi panostuksiaan vastuullisuuteen ja julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa.

Helmikuussa 2021 EAB Group Oyj:n hallitus päätti hankkia noin 70 000 omaa osaketta. Hankinnan kerrottiin alkavan aikaisintaan 15.2.2021 ja päättyvän viimeistään 17.12.2021. Omien osakkeiden hankinta perustui yhtiökokouksen 22.9.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Helmi-, maalis- ja huhtikuussa EAB Group Oyj luovutti yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vastikkeetta yhtiön nykyisille ja entisille avainhenkilöille. Luovutukset liittyivät lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja olivat yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaisia.

Maaliskuussa EAB Group Oyj julkaisi vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vastuullisuusraportin sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020. Vuosikertomus julkaistiin ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Vastuullisuusraportti oli EAB-konsernin ensimmäinen, ja siinä kuvattiin konsernin roolia vastuullisena toimijana suhteessa sen sidosryhmiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuusraportti noudattaa konsernin toiminnan kannalta olennaisin osin Nasdaq Nordicin vuonna 2019 julkaisemaa listatuille ja listaamattomille yhtiöille suunnattua ESG-raportointiopasta (ESG Reporting Guide 2.0 - A Support Resource for Companies).

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Toukokuussa yhtiö tiedotti toimitusjohtaja Daniel Pasternackin keskittyvän EAB-konsernin vastuullisen pääomarahastotoiminnan kehittämiseen ja luopuvan toimitusjohtajuudesta hänen seuraajansa nimityksen jälkeen. Pasternack johtaa jatkossa myös konsernin uusiutuvan energian ja kiertotalouden sijoitustiimiä.

KONSERNIN NÄKYMÄT LOPPUVUODEKSI 2021

Koko vuoden 2021 nettotuloksen ennakoidaan olevan selvästi positiivinen, mikäli markkinatilanne pysyy ennallaan loppuvuoden aikana.

HENKILÖSTÖ

EAB-konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun 2021 lopussa 93 (30.6.2020 henkilöstömäärä oli 86), joista 15 oli määräaikaisia työsuhteita. Henkilöstöstä 42 työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa ja 51 konsernitoiminnoissa (hallinto, HR, IT, laki-, compliance- ja riskienhallintapalvelut, markkinointi ja viestintä sekä talous). Lisäksi asiakkaitamme palveli 23 sidonnaisasiamiestä.

Henkilöstön kasvuun vaikuttivat muun muassa myynnin ja varainhoidon henkilömäärien maltillinen kasvu, kun taas muissa toiminnoissa henkilömäärissä on tapahtunut lievää laskua: neljä vakituista ja yksi määräaikainen työsuhde päättyi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Työskentely Helsingin toimistossa on ollut keskeytyneenä, kun henkilöstö on jatkanut työskentelyä pääsääntöisesti etänä kulloinkin voimassa olevien viranomaisten linjaamien suositusten mukaisesti. Pitkittynyt koronapandemia nosti henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen erityisen huomion kohteeksi. Jatkuvina tukimuotoina ovat olleet muun muassa henkilökohtaiset hyvinvointivalmennukset, joissa omasta kunnosta huolehtiminen sekä etätyötaitojen ja oman ajanhallinnan taitojen harjoittelu ovat olleet keskeisessä roolissa. Myös tiiminvetäjien johtamistyötä on tuettu esimerkiksi coachingin avulla.

Johtoryhmässä vastuu konsernin HR-toiminnosta siirtyi toimitusjohtajalta talousjohtajalle. Lisäksi konserni hakee vahvistusta HR-toimintoon kevään/kesän 2021 aikana. Uuden johtajatason tehtävän vastuualueena tulee olemaan ihmiset ja vastuullisuus.

Henkilöstöstä noin 40 % on suoria EAB Group Oyj:n osakkeenomistajia. Suoraan tai henkilöstörahaston kautta emoyhtiön osakkeita omistaa yli 90 % henkilöstöstä.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET KATSAUSKAUDEN AIKANA

Konserniyhtiö Elite Sijoitus Oy perusti 23.3.2021 EAB EFVAF III GP Oy -nimisen tytäryhtiön.

Emoyhtiö EAB Group Oyj hankki 26.6.2021 kaikki tytäryhtiönsä Elite Sijoitus Oy:n omistamat SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeet.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

EAB Group Oyj:n koko osakemäärä oli kesäkuun 2021 lopussa yhteensä 13 843 272 kappaletta. Yhtiön hallussa oli omia osakkeita 37 893 kappaletta. Yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2021 lopussa 730 000 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti 25.3.2021 emoyhtiön hallituksen käynnistämään omien osakkeiden osto-ohjelman. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää enintään 1 300 000 emoyhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Puolivuosikatsauksen julkaisuhetkellä Yhtiö ei ole vielä aloittanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa, ja sen suorassa omistuksessa oli 37 893 omaa osaketta.

Julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä oli kesäkuun 2021 lopussa 13 843 272 EAB Group Oyj:n osaketta. Osakkeiden vaihto oli tammi-kesäkuussa 1 145 618 euroa ja osakkeita vaihdettiin yhteensä 333 562 kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun lopussa 3,44 euroa. Osakkeen korkein hinta katsauskaudella oli 3,84 euroa ja alin hinta 3,06 euroa. EAB Group Oyj:n markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 47,6 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EAB Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 Helsingissä. Kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa.

Yhtiökokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 21,5 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 0,5 miljoonaa euroa. Päätettiin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. Mahdollinen osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Toimielinten palkitsemisraportti

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
  • Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa toimikaudessa.
  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 30 000 euroa toimikaudessa.
  • Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 2 500 euroa toimikaudessa.

Hallituspalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana.

Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Tarkastusvaliokunnan työskentelystä maksettava palkkio maksetaan rahana.

Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti esimerkiksi osakkeen likviditeetin puutteen vuoksi, se osuus palkkiosta, jota ei voida maksaa osakkeina, voidaan maksaa rahana.

Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on myöhempi.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi valittiin Helge Arnesen, Julianna Borsos, Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Janne Nieminen, Topi Piela, Vincent Trouillard-Perrot ja Juha Tynkkynen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Therese Cedercreutz.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen (vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Osakkeiden hankintaan on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai hallituspalkkioiden maksamista.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Valtuutus on voimassa 25.9.2022 saakka.

Valtuutus kumosi 22.9.2020 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA

EAB-konsernin merkittävimpiä lähiajan riskejä ovat markkinariski, operatiivinen riski ja likviditeettiriski.

Konsernin liiketoimintaan kohdistuva markkinariski muodostuu pääosin sen hallinnoimien markkinaehtoisten sijoitustuotteiden ja -palveluiden kautta. Sijoittajien riskinottohalukkuuden vähentyminen ja arvojen lasku laajemmin eri markkinaehtoisissa omaisuusluokissa vaikuttaisivat negatiivisesti konsernin hallinnoitavien varojen määrään ja palkkioansaintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski vaikuttaa osaltaan konsernin likviditeettiriskin toteuman todennäköisyyteen ja vaikuttavuuteen. Konsernin strategian mukainen painopiste sijoitustuotteiden ja -palveluiden osalta yleisesti on vastuullisessa sijoitustoiminnassa ja tehokkaassa kestävyysriskin hallinnassa.

Katsauskauden lopussa etenkin kehittyneiden maiden reaalitaloudessa vallitsee optimismin ilmapiiri. Maailmanlaajuinen koronapandemia on yleisellä tasolla saatu paremmin hallintaan laajamittaisten ja tehokkaasti edenneiden rokoteohjelmien tukemana. Yhteiskunnat ovat jatkaneet avautumistaan ja tiukempien rajoituksien aikana kasvanut ja patoutunut kysyntä esimerkiksi kulttuuri-, ravitsemis- ja majoituspalveluille on purkautumassa.

Toisaalta pandemian pahimpien vaiheiden jäljiltä geopoliittinen polarisaatio on kiihtynyt ja keskeisten suurvaltojen väliset geopoliittiset suhteet entisestään jännittyneet. Esimerkiksi EU ja Yhdysvallat ovat jatkaneet talouspakotteita ja asettaneet uusia Kiinan ja Venäjän kansalaisille.

Katsauskaudella keskeisillä talousalueilla, kuten Yhdysvalloissa ja EU:ssa, on jatkettu mittavia rahapoliittisia elvytystoimia koronapandemian sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista toipumiseksi. Elvytysrahojen on tarkoitettu virtaavan EU:ssa julkisiin investointeihin ja rakenteellisiin uudistuksiin, joilla vahvistetaan EU-maiden siirtymistä kohti digitalisaatiota sekä vihreää, kestävää ja selviytymiskykyistä taloutta.

Elvytyksen kohdistaminen rakenteellisiin uudistuksiin on välttämätöntä, jotta maakohtaisia talouskasvun ajureita saadaan uudistetuksi ja laajennetuksi sisältämään nykyistä enemmän kestävän kehityksen tekijöitä. Nykyisten rakenteiden elvyttäminen ilman tarkempaa kriittistä arviointia tai selkeitä kestävän kehityksen tavoitteita olisi lyhytnäköistä ja heikentäisi talousalueen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Elvytyksen epätarkoituksenmukainen kohdentaminen voisi olla kohtalokasta myös EU-maiden julkisen talouden ja yrityssektorin korkea velkaisuusaste huomioiden, etenkin tilanteessa, jossa rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään. Aika näyttää, miten onnistuneesti mittavia elvytyspaketteja saadaan kohdennettua.

Löysä rahapolitiikka ja yrityksiin kohdistuvat kasvuodotukset ovat katsauskaudella tukeneet osakkeiden arvostustasojen nousua maailmanlaajuisesti. Kuluttajien ostovoima on pitänyt pintansa etenkin kehittyneissä maissa. Vaikka reaalitalouden kehitys kehittyneissä maissa on pandemian jäljiltä vielä toistaiseksi ollut vaatimatonta, ovat odotukset talouskasvulle selvästi vahvistuneet, kun pandemian vaikutukset ovat osoittautuneet pelättyä pienemmiksi ja elämästä aikaisempaa tiukemmilla varotoimenpiteillä on tullut uusi normaali. Kuluttajille on kertynyt sulku- ja rajoitustoimien jäljiltä säästöjä, joiden odotetaan kohdistuvan kaivattujen palveluiden kuluttamiseen.

Talouden kovien kasvuodotusten kääntöpuolena ja riskinä on luonnollisesti reaalitalouden kehittyminen odotuksia vaisummin. Tämän suuntainen kehitys voisi näkyä suhteellisen korkeasti velkaantuneiden yritysten ja kotitalouksien heikentyneenä maksukykynä ja aiheuttaa isommankin korjausliikkeen osakemarkkinoilla. Toinen riski, joka on katsauskauden aikana nostanut päätään etenkin laajojen elvytystoimien seurauksena, on talouden ylikuumenemisen ja inflaation riski. Kuluttajahinnat ovat kuitenkin toistaiseksi nousseet maltillisesti, eikä lähiaikoina ole odotettavissa rahapolitiikan kiristystoimenpiteitä, kuten keskuspankkien ohjauskorkojen nostoja.

Konsernin liiketoiminnan tuotoista merkittävä osa määräytyy markkinaehtoisesti. Edellä kuvatut riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi konsernin markkinaehtoisiin palveluihin ja tuotteisiin liittyvään palkkioansaintaan. Konsernin tarjoamat vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut muodostavat yhä merkittävämmän osuuden liiketoiminnasta, mikä osaltaan, vastapainona markkinaehtoisille palveluille ja tuotteille, vaimentaa mahdollisen markkinalaskun vaikutusta konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja tulokseen.

Konsernin toimintaan liittyy merkittävissä määrin operatiivista riskiä, joka muodostuu enimmäkseen tietojärjestelmiin ja -turvaan sekä sisäisiin prosesseihin liittyvistä tekijöistä. Konsernissa tiedostetaan operatiivisten riskien merkittävyys ja kehitetään jatkuvasti menetelmiä operatiivisten riskien hallitsemiseksi. Konsernissa operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan, mitataan ja seurataan suhteessa hyväksyttyyn riskinottotasoon. Konsernissa toimitaan aktiivisesti operatiivisten riskitoteumien vaikutusten vähentämiseksi, hyväksytty riskinottotaso ja -halukkuus huomioiden.

Konserniin kohdistuvaa markkinariskiä ja operatiivisia riskejä hallitaan aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi sisäisten riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Riskit ja arviot niiden potentiaalisesta vaikutuksesta ovat kiinteä osa konsernin vakavaraisuuden hallintaa ja sen yhteydessä suoritettavaa riskiprofilointia.

Konsernin likviditeettiriski syntyy kassavirtojen epätasapainosta. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että konsernin likvidit rahavarat ja lisärahoitusmahdollisuudet eivät riitä kattamaan liiketoiminnan tarpeita. Konsernin tehokkaan likviditeettiaseman hallinnan tavoitteena on riittävien likvidien varojen ylläpitäminen siten, että konsernin liiketoiminnan rahoitus on jatkuvasti turvattu ja että se pystyy täyttämään ulkoisista ja muista markkinoilla toimijoista riippuvaisista tekijöistä riippumatta maksuvelvoitteensa.

Konsernissa rajoitetaan likviditeettiriskiä seuraamalla konsernin ja kunkin konserniyhtiön likviditeettitilannetta säännöllisesti. Lisäksi konserni ylläpitää ja säännöllisesti kartuttaa vapaiden likvidien varojen reserviä likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikkenemisen varalta. Konsernin rahoituspaketti sisälsi katsauskauden lopussa 1 000 000 euroa nostamatonta lainaa likviditeettiaseman turvaamiseksi.

Konserni varautuu jatkuvuussuunnittelullaan mahdollisiin tuleviin toimintaympäristön häiriöihin. Katsauskauden lopun mallinnusten perusteella konsernin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden taso säilyy turvallisena myös merkittävän markkinahäiriön toteumassa. Konserni on suoriutunut vieraan pääoman vastuistaan häiriöttömästi, ja rahoituksen saatavuuden tilanne on säilynyt hyvänä.

Konsernin jatkuvuussuunnitelman mukainen kriisiryhmä on koronapandemian ja sen synnyttämien poikkeusolojen myötä jatkanut järjestäytymistään ja toiminut aktiivisesti konsernin toiminnan turvaamiseksi. Toiminnan jatkuvuus on poikkeusolojen aikana turvattu keskeisiltä osin kattavalla etätyövalmiudella ja siirtymisellä etätyöskentelyyn kriisiryhmän järjestämänä ja ohjaamana. Kriisiryhmä on tiiviisti seurannut poikkeuksellista toimintaympäristöä ja arvioinut sen vaikutuksia konsernin toimintaan, minkä lisäksi jatkuvassa seurannassa on ollut konsernin resurssitilanteen kehittyminen ja työvalmiuden taso. Konsernin toiminnan järjestämistä on aktiivisesti ohjattu sisäisellä ohjeistuksella, joka on perustunut kriisiryhmän suorittamaan jatkuvaan tilannearviointiin ja skenaarioanalyysiin sekä viranomaisohjeistukseen ja -suosituksiin.

Lisätietoa konsernin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden valvonnasta löytyy EAB Group Oyj:n vuosikertomuksesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ajanjaksolla 1.7.2021-6.8.2021 ei ole ollut Konsernin tai emoyhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1.-31.12.2021 julkaistaan arviolta 11.2.2022.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
[email protected]

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
[email protected]

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 93 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,8 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

LIITE:
EAB Group Oyj H1-2021 puolivuosikatsaus sisältäen taulukot ja tunnusluvut

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.