Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Yhtiö siirtää taloudellisten tavoitteidensa arvioitua toteutumisajankohtaa vuodesta 2024 vuoteen 2026

Sisäpiiritieto, EcoUp Oyj, 27.5.2022 klo 17.50

Korjaus 27.5.2022 klo 17.15 julkaisuun tiedotteeseen. Tiedotteen yksilöintitiedoista puuttui maininta sisäpiiritiedosta. Alla tiedote kokonaisuudessaan:

Tuotantokustannusten nopea nousu vaikuttaa EcoUpin liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi siten, että konsernin operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi, vaikka konsernin liikevaihto on vuoden 2022 alusta lukien kasvanut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilinpäätöstiedotteessaan 21.3.2022 yhtiö totesi, ettei se anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.

Taustalla vaikuttavat erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä vielä Covid-19-pandemia, joiden seurauksena Kiertotaloustuotteet- ja palvelut -liiketoiminnan materiaalien, energian ja logistiikan kustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen voimakkaasti ja nopeasti. Nämä tekijät ovat myös lisänneet epävarmuutta rakentamisen toimialalla.

Vallitseva tilanne vaikuttaa myös Kiertotalousteknologia-liiketoiminnan toimijoiden päätöksentekoon hidastavasti. Taustalla ovat muun muassa nopeasti muuttuvat materiaalikustannukset teräksen ja eräiden prosessissa käytettävien kemikaalien osalta, sekä yleisesti uuden teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvät kaupalliset riskit, joiden koetaan korostuvan.

Vähähiilistä rakentamista ja rakentamisen kiertotaloutta vauhdittava regulaatio sekä taksonomia-asetus edistävät rakentamisen vihreää siirtymää lähivuosien aikana luoden edelleen kysyntää kestäville rakentamisen tuotteille ja ratkaisuille.

Edellä kuvatuista tekijöistä johtuen yhtiö katsoo perustelluksi siirtää arviotaan taloudellisten tavoitteidensa toteutumisajankohdasta vuoden 2024 lopusta vuoden 2026 loppuun. Yhtiö tavoittelee 65 miljoonan euron liikevaihtoa, sekä yli 20 % käyttökatemarginaalia keskipitkällä aikavälillä.

Lisätietoja:

Antti Ollikainen

Toimitusjohtaja, EcoUp Oyj

Puhelin: +358 44 703 3170

Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098

EcoUp Oyj lyhyesti

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille. Lue lisää: sijoittajat.ecoup.

EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit.