Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

ELECSTER OYJ             OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2019 KLO 8:30

 

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2019

Kolmannen neljänneksen liikevaihto ja tulos jäivät vertailuvuodesta

Yhteenveto luvuista

Tammi-syyskuu:

  • Liikevaihto 30,0 MEUR (1-9/2018: 30,7 MEUR)
  • Liikevoitto 2,0 MEUR (2,7 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 1,4 MEUR (2,4 MEUR)
  • Tulos/osake 0,27 EUR (0,48 EUR)
  • Omavaraisuusaste 52,0 % (50,1 %)

Heinä-syyskuu:

  • Liikevaihto 9,2 MEUR (7-9/2018: 9,7 MEUR)
  • Liikevoitto 0,7 MEUR (1,1 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,6 MEUR (0,9 MEUR)
  • Tulos/osake 0,13 EUR (0,19 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
EKP:n neuvoston tekemän analyysin mukaan, maailmantalouden kasvu vaimeni vuoden 2019 alkupuoliskolla, kun sekä kehittyneiden että kehittyvien talouksien kasvu hidastui. Myös kyselypohjaiset indikaattorit kertovat maailmantalouden kehityksen vaimeudesta.
Tuoreiden tilasto- ja kyselytietojen mukaan talouskasvu on jatkunut hitaana myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvun hidastuminen johtuu pääasiassa siitä, että kansainvälinen kauppa kärsii jatkuvasta maailmanlaajuisesta epävarmuudesta, joka huonontaa etenkin euroalueen tehdasteollisuuden tilannetta. Kauppasodan jännitteet luovat ympärilleen epävarmuutta ja viivästyttävät investointeja.

Elecster Oyj:n vuoden kolmas neljännes jäi vertailujakson luvuista sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Meijerikoneissa käynnissä olevien kaupallisten neuvotteluiden ja annettujen tarjousten määrä on hyvällä tasolla mutta markkinoiden epävarmuus on selkeästi hidastuttanut asiakkaidemme päätöksentekoa. Tämä on ymmärrettävää sillä talouden epävarmuus on nostanut päämarkkinoillamme investointien rahoituskustannuksia. Myös useiden kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan arvo on selkeästi heikentynyt suhteessa euroon.

Pakkausmateriaalien toimitusmäärät ovat olleet vuoden alusta lähtien viime vuotta alemmalla tasolla. Kolmannella vuosineljänneksellä lasku oli erittäin pientä. Kenian yksikkömme on kasvattanut myyntiään merkittävästi, mutta Kenian hyvä kehitys ei riitä vielä korvaamaan muilla markkina-alueilla syntynyttä laskua. Erityisesti Kiinan yksikkömme tuontantomäärien lasku on ollut voimakasta.

Sekä ruplan arvoon liittyvien riskien että tytäryhtiöiden operatiivisten toimintojen turvaamisen kannalta olemme katsoneet perustelluksi pitää osaa Venäjän tytäryhtiöiden varoista euro- ja dollaripohjaisina. Kuluvana tilikautena ruplan arvo on vahvistunut voimakkaasti euroon ja dollariin nähden ja kurssikehityksestä johtuen kyseisten suojausmekanismien realisoitumaton tappio on nostanut konsernin rahoituskuluja merkittävästi.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Tammi-syyskuu
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 30,0 milj. euroa (30,7 milj. euroa). Liikevaihto laski 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa), eli 6,7 % (8,7 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 1,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa).

Heinä-syyskuu
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,2 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Liikevaihto laski 5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma oli 51,3 milj. euroa (50,6 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli 19,7 milj. euroa (20,0 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä toimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli vertailuvuotta matalampi kannattavuuden jäädessä sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitaten edellisvuotta alemmaksi. Sekä pakkauskonetoimitusten että pakkausmateriaalitoimitusten määrä oli vuosineljänneksellä alempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat laskivat kolmannella neljänneksellä vertailuvuotta alhaisemmalle tasolle. Myös koko tarkastelujaksolla hinnat olivat keskimääräisesti matalemmalla tasolla kuin vertailuvuonna.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat hienoisessa kasvussa, mutta kysyntätilanne oli edelleen heikko.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot-segmentin liikevaihto nousi vertailuvuotta korkeammalle tasolle, joka myös heijastui positiivisesti koko segmentin kannattavuuteen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 25.4.2019 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa).


HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 303(303), josta ulkomailla 173 (169). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 301(292).

OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2019 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 10,10 euroa ja alin 8,35 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,85 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 52 615 (2,9 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan kuluvana vuonna, sillä maailman teollisuustuotannon kehitys on heikkoa, investoinnit hiipuvat ja brexit sekä Yhdysvaltain ja Kiinan välisten kauppajännitteiden uusi kiristyminen lisäävät toiminnallista ja poliittista epävarmuutta. Maailmankaupan kehityksen odotetaan heikkenevän tänä vuonna edelleen merkittävästi. Maailmanlaajuisten inflaatiopaineiden odotetaan pysyvän maltillisina, kun maailmantalouden kasvunäkymien heikkenemisen riskit ovat lisääntyneet.

Maailmankaupan lukuisat häiriötekijät ovat pidentäneet asiakkaidemme investointihankkeiden läpimenoaikaa. Erityisesti hankkeiden rahoitusratkaisujen löytyminen on erityisen hidasta. Meijerikoneita koskevien neuvottelujen määrä on hyvällä tasolla mutta kuluva vuosi on osoittanut, että hankkeiden lopullinen toteutumisaikataulu on vaikeasti ennustettavissa. Tästä johtuen emme usko, että ehdimme saada toimitettua ja tuloutettua loppuvuoden aikana riittävästi kauppoja, ottaen huomioon alkuvuonna syntynyt jättämä,päästäksemme liikevaihdossa ja osakekohtaisessa tuloksessa vertailuvuoden tasolle.

Pakkausmateriaalien osalta uskomme, että loppuvuoden volyymi kasvaa edelliseen vuosineljännekseen nähden, mutta vuoden kokonaisvolyymi tulee kuitenkin jäämään viime vuoden tasosta.Kenian yksikön osalta uskomme tuotantomäärien kasvavan uusien asiakkuuksien ansiosta. Kiinan yksikössä näkymät ovat heikot.

Taloudellinen ohjeistus (voimassa 28.10.2019 lähtien)
Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon jäävän maltillisesti edellisvuotta pienemmäksi ja osakekohtaisen tuloksen heikkenevän huomattavasti edellisvuoteen nähden.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa7-9/20197-9/20181-9/20191-9/20181-12/2018
      
LIIKEVAIHTO9.1769.68530.04030.72942.180
      
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos149-694-286-1.137-1.070
Valmistus omaan käyttöön0027629
Liiketoiminnan muut tuotot6993419301442
Materiaalit ja palvelut-4.756-4.383-14.558-13.838-19.774
Henkilöstökulut-2.137-1.806-6.849-6.553-8.981
Poistot ja arvonalentumiset-485-489-1.467-1.503-2.005
Liiketoiminnan muut kulut-1.343-1.319-5.328-5.340-7.254
LIIKEVOITTO6731.0881.9982.6633.567
      
Rahoitustuotot ja –kulut-51-139-580-235-196
TULOS ENNEN VEROJA6229491.4182.4293.372
      
Tuloverot-122-208-361-590-798
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO5007401.0581.8392.574
      
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille4697291.0071.7882.510
Määräysvallattomille omistajille3112515064
      
Tulos/osake0,130,190,270,480,67

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS5007401.0581.8392.574
      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot185-5781.449-1.160-1.630
Rahavirran suojaus01234
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ6851642.508682947
      
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille6551532.456632884
Määräysvallattomille omistajille3111525063

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa30.9.201930.9.201831.12.2018
    
VASTAAVAA   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat oikeudet178333211
Aineelliset hyödykkeet14.56713.29713.508
Muut osakkeet ja osuudet420420420
Pitkäaikaiset saamiset2.4601.5821.582
Laskennalliset verosaamiset422420399
Pitkäaikaiset varat yhteensä18.04516.05116.120
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus16.41916.54116.438
Myyntisaamiset ja muut saamiset9.0659.36510.782
Tuloverosaaminen63163176
Rahavarat7.7578.4577.140
Lyhytaikaiset varat yhteensä33.30434.52534.537
    
VASTAAVAA51.34950.57650.657
    
    
VASTATTAVAA   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma3.1523.1523.152
Ylikurssirahasto4.2394.2394.239
Arvonmuutosrahasto-1-3-2
Muut Rahastot959393
Muuntoerot1862849
Kertyneet voittovarat17.66616.35816.587
Määräysvallattomat omistajat1.0861.0711.084
Oma pääoma yhteensä26.42424.93725.202
    
VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka379446442
Pitkäaikainen vieras pääoma13.70813.73511.590
Lyhytaikainen vieras pääoma10.83811.45913.423
    
VASTATTAVAA51.34950.57650.657

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa1-9/20191-9/20181-12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta   
    
Tilikauden voitto1.0581.8392.574
Oikaisut tilikauden tulokseen2.4902.2302.871
Käyttöpääoman muutos506-422-1.436
Maksetut korot ja muut rahoituserät-291-291-442
Saadut korot ja osingot292934
Maksetut verot-246-482-668
Liiketoiminnan rahavirta3.5472.9032.933
    
Investointien rahavirta   
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1.736-1.496-2.185
Käyttöomaisuuden myynti24725
Pitkäaikaisten saamisten muutos-3-50
Investointien rahavirta yhteensä-1.491-1.499-2.180
    
Rahoituksen rahavirta   
    
Pitkäaikaisten lainojen muutos2.0631.820290
Lyhytaikaisten lainojen muutos-2.520-751320
Maksetut osingot-1.256-1.218-1.298
Rahoituksen rahavirta-1.712-149-688
    
Rahavarojen muutos3431.25565
    
Rahavarat kauden alussa7.1407.5177.517
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus273-315-442
Rahavarat kauden lopussa7.7578.4577.140

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Arvonmuutosrahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Voittovarat
g. Yhteensä
h. Määräysvallattomat omistajat
i. Yhteensä

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.i.
          
OMA PÄÄOMA 1.1.20193.1524.239-2934916.58724.1181.08425.202
Osingonjako     -1.237-1.237-50-1.287
Kokonaistulos  221382.3152.456522.508
OMA PÄÄOMA
30.9.2019
3.1524.239-19518617.66625.3371.08626.424


Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.i.
          
OMA PÄÄOMA 1.1.20183.1524.239-69516716.80724.4541.12125.575
IFRS 15:n vaikutus     -21-21 -21
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.20183.1524.239-69516716.78624.4331.12125.554
Osingonjako     -1.199-1.199-100-1.299
Kokonaistulos  3-2-14077163250682
OMA PÄÄOMA
30.9.2018
3.1524.239-3932816.35823.8661.07124.937

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa30.9.201930.9.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset5.0135.8135.793
Yrityskiinnitykset11.13311.13311.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa1-9/20191-9/20181-12/2018
    
Liikevaihto30.04030.72942.180
Liikevaihdon kasvu, %-2,24,17,0
Liikevoitto1.9982.6633.567
% liikevaihdosta6,78,78,5
Tulos ennen veroja1.4182.4293.372
% liikevaihdosta4,77,98,0
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)1.0071.7882.510
% liikevaihdosta3,45,86,0
    
Oman pääoman tuotto, %5,59,710,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %6,08,18,3
Korollinen vieras pääoma19.65420.01119.553
Rahavarat7.7578.4577.140
Nettovelkaantumisaste, %45,046,349,3
Omavaraisuusaste, %52,050,150,3
Taseen loppusumma51.34950.57650.657
    
Bruttoinvestoinnit1.8401.4922.213
Tilauskanta6.9177.1537.341
    
Tulos/osake, euroa0,270,480,67
Oma Pääoma/osake, euroa7,056,376,72
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä3.748.1163.748.1163.748.116
    
Konsernin vastuusitoumukset16.14616.94616.926


LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroaQ3/2019Q2/2019Q1/2019Q4/2018Q3/2018Q2/2018Q1/2018
Liikevaihto9.17610.9759.88911.4509.68510.48810.556
Liikevoitto6737835439041.088869706
Liikevoitto, %7,37,15,57,911,28,36,7
Kauden tulos469376162721729584475
Tulos/osake, euroa0,130,100,040,190,190,160,13

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2018 sivulta 39.

IFRS 16 standardin vaikutus oli vähäinen. Uuden standardin käyttöönoton yhteydessä konserni kirjasi 323 tuhannen euron käyttöomaisuuserän sekä sitä vastaavan velan. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. – 31.12.2019 julkaistaan 20.2.2020.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


Elecster-konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi päätuotteenaan UHT-maidon prosessointi- ja aseptisia pakkauslinjoja, pastoroidun maidon pakkauslinjoja sekä niihin liittyviä pakkausmateriaaleja. Elecster-konsernin muodostavat emoyhtiö Elecster Oyj sekä tytäryhtiöt Sandudd Oy, Oy Finvac Automation Ltd, Oy Finvenla Ldt Suomessa, A/S Eesti Elecster ja Elecster Baltic OÛ Virossa, OOO Finnpack, OOO Finnpack Systems, OOO Finnpack Upakovka ja OOO Elecster Venäjällä sekä Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd ja Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co.Ltd Kiinassa.