Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

   

ELECSTER OYJ             OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2019 KLO 8:30

 

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

Q1 vertailuvuotta heikompi, koko vuoden tavoitteet ennallaan

YHTEENVETO

  • Liikevaihto 9,9 MEUR (1-3/2018: 10,6 MEUR)
  • Liikevoitto 0,5 MEUR (0,7 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,2 MEUR (0,6 MEUR)
  • Tulos/osake 0,04 EUR (0,13 EUR)
  • Omavaraisuusaste 52,9 % (53,4 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen pankin alkuvuotta 2019 koskevassa talouskatsauksessa mainitaan, että maailmantaloudessa odotettua heikomman kehityksen riski on yhä suuri. Reilu vuosi sitten alkanutta Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppakiistaa ei toistaiseksi ole saatu sovittua neuvottelujen jatkumisesta huolimatta. Tällä hetkellä tullikorotukset koskevat valtaosaa Kiinan ja Yhdysvaltojen välisestä tavarakaupasta. Protektionistiset toimet ja epävarmuus päätalousalueiden talouskasvusta ovat heikentäneet luottamusilmapiiriä ja vaimentaneet maailmankaupan kasvua. Yhdysvaltojen ja Kiinan talouskasvun hidastuminen kasvattavat riskiä rahoitusmarkkinoiden häiriöille maailmanlaajuisesti. Tuoreimpien ennusteiden mukaan maailmantalouden kasvun ennakoidaan pysyvän lähivuosina noin 3,5 prosentissa mutta ennusteita heikompikin kehitys on mahdollinen.

Elecsterin vuosi 2019 alkoi vertailujaksoa heikommin. Liikevaihto laski 6,3 %. Konekaupan osalta vuoden alku oli viime vuoden tasolla. Pakkausmateriaalien osalta sekä toimitusten volyymi että liikevaihto laskivat vertailujaksosta.  Meijerikoneiden ja varaosamyynnin kehitykseen voimme olla suhteellisen tyytyväisiä mutta pakkausmateriaalien osalta vuoden alku ei liikevaihdon ja tuloskehityksen osalta vastannut tavoitteitamme. Pakkausmateriaalien osalta positiivista kehitystä tapahtui Kenian yksikkömme kohdalla, joka on kaksinkertaistanut toimitustensa volyymin viimevuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Kenian kasvaneet volyymit eivät kuitenkaan riittäneet kompensoimaan muiden yksiköiden volyymien laskua.

Valuuttojen osalta tärkeimmillä markkina-alueillamme muutokset suhteessa euroon ovat olleet maltillisia. Myös tärkeimpien raaka-aineiden ja komponenttien hintataso on ollut vakaa.  Joidenkin tärkeiden osien saannissa olemme huomanneet toimitusaikojen pidentyneen.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 9,9 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 6,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa), eli 5,5 % (6,7 %) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,13 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 51,1 milj. euroa (49,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 52,9 % (53,4 %). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 18,5 milj. euroa (18,1 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä konetoimitusten määrä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli vertailuvuoden tasolla. Pakkausmateriaalitoimitusten määrä sen sijaan jäi vertailuvuotta alhaisemmalle tasolle. Tämä vaikutti myös ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen heikentävästi. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat olivat keskimäärin vertailuvuotta alhaisemmalla tasolla.

Kuluttajatuote segmentissä kysyntätilanne parani jonkin verran vertailuvuodesta. Alihankintapalveluja tarjoavan muut toiminnot segmentin kysyntä ja tuloskehitys säilyivät vertailuvuoden tasolla.  

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 302 (303), josta ulkomailla 173 (169). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 302 (303).

YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,33 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 7.5.2019.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen, Jukka Halosen ja Hilkka Tuorin. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 25.4.2019 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).
Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2019 – 30.4.2020 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2019 – 30.4.2020 välisenä aikana.

OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2019 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 9,75 euroa ja alin 8,35 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,85 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 26 764 kpl (1,5 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kauppa- ja geopoliittiset jännitteet ovat pitkittyessään lisänneet epävarmuutta tulevasta ja näkyvät osittain jo toteutuneissa investointi- ja vientiluvuissa. Luottamusindikaattorit, jotka ennakoivat tulevaa talouskasvua, ovat heikentyneet.

Laskeneista talousodotuksista huolimatta uskomme, että meneillään olevien meijerikonetoimituksia koskevien kauppaneuvottelujen hyvä määrä kertoo päämarkkinoidemme korkeasta investointitarpeesta, jonka uskomme loppuvuoden aikana kumuloituvan toteutuneiksi konetoimituksiksi.
Pakkausmateriaalien osalta tavoitteenamme on selkeästi kasvattaa myynnin volyymia ja sen myötä tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta kaikissa pakkausmateriaalitehtaissamme.

Elecsterin muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääosin öljyn ja öljypohjaisten raaka-aineiden hintakehitykseen ja nopeisiin hintavaihteluihin. Kannattavuuteen vaikuttaa se, miten raaka-ainehintojen muutokset heijastuvat lopputuotteen hintoihin.

Taloudellinen ohjeistus
Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.


                                                            
KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
    
LIIKEVAIHTO9.88910.55642.180
    
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos284-224-1.070
Valmistus omaan käyttöön  29
Liiketoiminnan muut tuotot260101442
Materiaalit ja palvelut-5.259-5.145-19.774
Henkilöstökulut-2.358-2.326-8.981
Poistot ja arvonalentumiset-486-512-2.005
Liiketoiminnan muut kulut-1.786-1.743-7.254
LIIKEVOITTO5437063.567
    
Rahoitustuotot ja –kulut-311-68-196
TULOS ENNEN VEROJA2326383.372
    
Tuloverot-64-141-798
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO1684972.574
    
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN   
Emoyhtiön osakkeenomistajille1624752.510
Määräysvallattomille omistajille62264
    
Tulos/osake0,040,130,67

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS1684972.574
    
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:   
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot1.202-249-1.630
Rahavirran suojaus114
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ1.371250947
    
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN   
Emoyhtiön osakkeenomistajille1.364227884
Määräysvallattomille omistajille72263KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
    
VASTAAVAA   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat oikeudet203438211
Aineelliset hyödykkeet14.23713.60213.508
Muut osakkeet ja osuudet420420420
Pitkäaikaiset saamiset1.4308901.582
Laskennalliset verosaamiset362408399
Pitkäaikaiset varat yhteensä16.65115.75816.120
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus17.12816.90016.438
Myyntisaamiset ja muut saamiset9.48910.20910.782
Tuloverosaaminen319173176
Rahavarat7.5036.7457.140
Lyhytaikaiset varat yhteensä34.43934.02734.537
    
VASTAAVAA51.09049.78450.657
    
    
VASTATTAVAA   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma3.1523.1523.152
Ylikurssirahasto4.2394.2394.239
Arvonmuutosrahasto-2-5-2
Muut Rahastot989593
Muuntoerot30918449
Kertyneet voittovarat17.68616.99616.587
Määräysvallattomat omistajat1.0911.1431.084
Oma pääoma yhteensä26.57425.80425.202
    
VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka382474442
Pitkäaikainen vieras pääoma11.13511.62511.590
Lyhytaikainen vieras pääoma12.99911.88113.423
    
VASTATTAVAA51.09049.78450.657KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta   
    
Tilikauden voitto1684972.574
Oikaisut tilikauden tulokseen9047082.871
Käyttöpääoman muutos1.236-321-1.436
Maksetut korot ja muut rahoituserät-78-96-442
Saadut korot ja osingot8934
Maksetut verot-251-13-668
Liiketoiminnan rahavirta1.9877842.933
    
Investointien rahavirta   
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-624-586-2.185
Käyttöomaisuuden myynti13815
Pitkäaikaisten saamisten muutos-130
Investointien rahavirta yhteensä-487-582-2.180
    
Rahoituksen rahavirta   
    
Pitkäaikaisten lainojen muutos-834-862290
Lyhytaikaisten lainojen muutos-553-30320
Maksetut osingot00-1.298
Rahoituksen rahavirta-1.387-892-688
    
Rahavarojen muutos113-69065
    
Rahavarat kauden alussa7.1407.517-7.517
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus250-83-442
Rahavarat kauden lopussa7.5036.7447.140LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Arvonmuutosrahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Voittovarat
g. Yhteensä
h. Määräysvallattomille omistajille
i. Yhteensä

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.i.
          
OMA PÄÄOMA 1.1.20193.1524.239-2934916.58724.1181.08425.202
Kokonaistulos  142611.0991.36471.371
OMA PÄÄOMA
31.3.2019
3.1524.239-29830917.68625.4821.09126.574


Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.i.
          
OMA PÄÄOMA 1.1.20183.1524.239-69516716.80724.4541.12125.575
IFRS 15:n vaikutus     -21-21 -21
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.20183.1524.239-69516716.78624.4331.12125.554
Kokonaistulos  111620922722250
OMA PÄÄOMA
31.3.2018
3.1524.239-59518416.99624.6611.14325.804

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset5.7735.8535.793
Yrityskiinnitykset11.13311.13311.133KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Liikevaihto9.88910.55642.180
Liikevaihdon kasvu, %-6,39,37,0
Liikevoitto5437063.567
% liikevaihdosta5,56,78,5
Tulos ennen veroja2326383.372
% liikevaihdosta2,36,08,0
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)1624752.510
% liikevaihdosta1,64,56,0
    
Oman pääoman tuotto, %2,67,710,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %4,76,78,3
Korollinen vieras pääoma18.49118.05119.553
Rahavarat7.5036.7457.140
Nettovelkaantumisaste, %41,343,849,3
Omavaraisuusaste, %52,953,450,3
Taseen loppusumma51.09049.78450.657
    
Bruttoinvestoinnit5885882.213
Tilauskanta7.1277.9107.341
    
Tulos/osake, euroa0,040,130,67
Oma Pääoma/osake, euroa7,096,586,72
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä3.748.1163.748.1163.748.116
    
Konsernin vastuusitoumukset16.90616.98616.926

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q1/19Q4/18Q3/18Q2/18Q1/18
Liikevaihto9.88911.4509.68510.48810.556
Liikevoitto5439041.088869706
Liikevoitto, %5,57,911,28,36,7
Kauden tulos162721729584475
Tulos/osake, euroa0,040,190,190,160,13

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa pois lukien 1.1.2019 käyttöönotettua uutta IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” –standardia. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2018 sivulta 39.

IFRS 16 standardin vaikutus oli vähäinen. Katsauskauden lopussa konserni kirjasi 323 tuhannen euron käyttöomaisuuserän sekä sitä vastaavan velan. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2019 julkaistaan 14.8.2019.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


Elecster-konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi päätuotteenaan UHT-maidon prosessointi- ja aseptisia pakkauslinjoja, pastoroidun maidon pakkauslinjoja sekä niihin liittyviä pakkausmateriaaleja. Elecster-konsernin muodostavat emoyhtiö Elecster Oyj sekä tytäryhtiöt Sandudd Oy, Oy Finvac Automation Ltd, Oy Finvenla Ldt Suomessa, A/S Eesti Elecster ja Elecster Baltic OÛ Virossa, OOO Finnpack, OOO Finnpack Systems, OOO Finnpack Upakovka ja OOO Elecster Venäjällä sekä Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd ja Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co.Ltd Kiinassa.