Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

ELECSTER OYJ             PUOLIVUOSIKATSAUS 14.8.2019 KLO 8:30

 

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

Elecsterillä kohtuullinen alkuvuosi

Yhteenveto luvuista

Tammi-kesäkuu:

  • Liikevaihto 20,9 MEUR (1-6/2018: 21,0 MEUR)
  • Liikevoitto 1,3 MEUR (1,6 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,8 MEUR (1,5 MEUR)
  • Tulos/osake 0,14 EUR (0,28 EUR)
  • Omavaraisuusaste 49,3 % (50,2 %)

Huhti-kesäkuu:

  • Liikevaihto 11,0 MEUR (4-6/2018: 10,5 MEUR)
  • Liikevoitto 0,8 MEUR (0,9 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,6 MEUR (0,8 MEUR)
  • Tulos/osake 0,10 EUR (0,16 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Epävarmuus on leimannut maailmantaloutta jo pitkään eikä näköpiirissä ole muutosta. Näyttää siltä, että niin geo- kuin kauppapoliittiset konfliktit tulevat jatkumaan ja häiritsemään kansainvälistä kauppaa. Luottamusindikaattorit ja talouskasvuennusteet laskevat yleisesti. Myös maailman johtavien keskuspankkien lausunnot ja rahapoliittiset päätökset heijastelevat selkeästi talouskasvua koskevien odotusten laimentumisesta.

Elecsterin kannalta tärkeillä kehittyvillä markkinoilla epävarmuus aiheuttaa erityisesti vaikeuksia ja hitautta investointien rahoituksessa ja siten projektien aikajänne on pidentynyt ja lopullinen kaupan tulouttamisajankohdan ennustaminen on vaikeaa. Toisen vuosineljänneksen osalta voimme olla tyytyväisiä liikevaihdon kasvuun liittyvän tavoitteen saavuttamisesta sekä vertailukauteen että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tuloskehitykseen emme sen sijaan voi olla tyytyväisiä. Kasvun hidastuminen on osaltaan vaikuttanut hintakilpailun kiristymiseen sekä konekaupassa että pakkausmateriaaleissa, myös euron kurssikehitys suhteessa joidenkin Elecsterin toiminnan kannalta keskeisiin valuuttoihin on ollut tuloskehityksen kannalta epäsuotuisaa. Raaka-aineiden ja muiden tärkeiden tuotannontekijöiden hintakehitys on ollut maltillista ja myös toimitusajat ovat olleet hyväksyttävän rajoissa.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Tammi-kesäkuu
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 20,9 milj. euroa (21,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu
Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 11,0 milj. euroa (10,5 milj. euroa), missä kasvua oli 4,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 52,6 milj. euroa (50,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 49,3 % (50,2 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 20,4 milj. euroa (19,2 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS
Teollisuustuote –segmentin liikevaihto laski 2,8 % vertailuajankohdasta ja oli 17,0 milj. euroa (17,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa) eli 7,9 % (9,0 %) liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konetoimitusten liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla. Pakkausmateriaalitoimitusten määrä sen sijaan jäi vertailuvuotta alhaisemmalle tasolle. Kannattavuuteen vaikutti alentunut volyymi sekä kysynnän painottuminen halvemman hintaluokan tuotteisiin. Katsauskaudella pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat olivat keskimäärin vertailuvuotta alhaisemmalla tasolla.

Kuluttajatuote –segmentin liikevaihto oli 2,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 7,4 % vertailuvuodesta. Liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), eli -4,3 % (-5,9 %) liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvusta huolimatta liiketulos jäi edelleen tappiolliseksi.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot –segmentin liikevaihto kasvoi 11,1 % vertailuvuodesta ja oli 1,8 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €)1-6/20191-6/20181–12/2018
Teollisuustuotteet17.04817.53835.258
Kuluttajatuotteet2.2682.1114.083
Muut1.7821.6043.222
Segmenttien välinen-235-209-384
Konserni yhteensä20.86421.04442.180

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €)1-6/20191-6/20181-12/2018
Teollisuustuotteet1.3411.5853.625
Kuluttajatuotteet-98-125-229
Muut67132186
Segmenttien välinen15-16-15
Konserni yhteensä1.3251.5763.567

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €)1-6/20191-6/20181-12/2018
Teollisuustuotteet36.15635.15634.933
Kuluttajatuotteet4.5994.6694.590
Muut3.3652.6043.541
Eliminoinnit-159-134-105
Kohdistamaton8.6268.2107.698
Konserni yhteensä52.58750.50550.657

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 25.4.2019 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa (0,9).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 304 (305), josta ulkomailla 172 (170). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 310(311).

OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2019 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 10,10 euroa ja alin 8,35 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,80 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 42 446 kpl (2,3 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EKP:n neuvoston näkemyksen mukaan maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan tänä vuonna suuren poliittisen ja talouspoliittisen epävarmuuden vallitessa ja kasvaessa. Tämä jarruttaa investointeja maailmanlaajuisesti. Kasvua hidastaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kaupan jännitteiden kiristyminen uudelleen. Kasvua haittaavien tekijöiden odotetaan heikentävän tänä vuonna edelleen maailmantaloutta ja -kauppaa, jotka saanevat jatkossa kuitenkin tukea viimeaikaisista poliittisista toimista. Näin ollen maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan vuonna 2019 mutta vakaantuvan keskipitkällä aikavälillä.

Hidastuneesta talouskasvusta huolimatta uskomme, että pystymme liikevaihdon osalta jatkamaan toisen vuosineljänneksen aikana saavuttamaamme kasvua. Liikevaihdon kasvun ja tarkan kuluseurannan myötä uskomme myös, että tulemme saavuttumaan myös osakekohtaiselle tulokselle asettamamme maltillisen kasvun tavoitteen.

Elecsterin muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääosin öljyn ja öljypohjaisten raaka-aineiden hintakehitykseen ja nopeisiin hintavaihteluihin. Kannattavuuteen vaikuttaa se, miten raaka-ainehintojen muutokset heijastuvat lopputuotteen hintoihin.

Muilta osin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia verrattuna 2018 tilinpäätöksessä esitettyyn tilanteeseen. Keskeiset riskit ilmenevät vuoden 2018 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)
Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa4-6/20194-6/20181-6/20191-6/20181-12/2018
      
LIIKEVAIHTO10.97510.48820.86421.04442.180
      
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos-718-220-435-444-1.070
Valmistus omaan käyttöön27627629
Liiketoiminnan muut tuotot91106350207442
Materiaalit ja palvelut-4.543-4.310-9.802-9.455-19.774
Henkilöstökulut-2.353-2.421-4.712-4.747-8.981
Poistot ja arvonalentumiset-496-502-982-1.014-2.005
Liiketoiminnan muut kulut-2.200-2.278-3.985-4.021-7.254
LIIKEVOITTO7838691.3251.5763.567
      
Rahoitustuotot ja –kulut-218-28-529-96-196
TULOS ENNEN VEROJA5648427961.4803.372
      
Tuloverot-175-241-238-382-798
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO3906015581.0982.574
      
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille3765845381.0592.510
Määräysvallattomille omistajille1417203964
      
Tulos/osake0,100,160,140,280,67

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS3906015581.0982.574
      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot62-3341.264-583-1.630
Rahavirran suojaus01124
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ4522681.823518947
      
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille4372521.802480884
Määräysvallattomille omistajille1416213863

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
    
VASTAAVAA   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat oikeudet190377211
Aineelliset hyödykkeet14.46613.36313.508
Muut osakkeet ja osuudet420420420
Pitkäaikaiset saamiset1.7261.1571.582
Laskennalliset verosaamiset408424399
Pitkäaikaiset varat yhteensä17.21015.74116.120
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus17.00316.89216.438
Myyntisaamiset ja muut saamiset10.14110.48710.782
Tuloverosaaminen281184176
Rahavarat7.9517.2007.140
Lyhytaikaiset varat yhteensä35.37734.76434.537
    
VASTAAVAA52.58750.50550.657
    
    
VASTATTAVAA   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma3.1523.1523.152
Ylikurssirahasto4.2394.2394.239
Arvonmuutosrahasto-1-4-2
Muut Rahastot949593
Muuntoerot14119249
Kertyneet voittovarat17.05816.03916.587
Määräysvallattomat omistajat1.0561.0601.084
Oma pääoma yhteensä25.73824.77325.202
    
VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka386466442
Pitkäaikainen vieras pääoma14.40812.93311.590
Lyhytaikainen vieras pääoma12.05512.33313.423
    
VASTATTAVAA52.58750.50550.657

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa1-6/20191-6/20181-12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta   
    
Tilikauden voitto5581.0982.574
Oikaisut tilikauden tulokseen1.7851.4602.871
Käyttöpääoman muutos718-462-1.436
Maksetut korot ja muut rahoituserät-267-195-442
Saadut korot ja osingot182234
Maksetut verot-313-273-668
Liiketoiminnan rahavirta2.4991.6502.933
    
Investointien rahavirta   
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1.309-899-2.185
Käyttöomaisuuden myynti16325
Pitkäaikaisten saamisten muutos-240
Investointien rahavirta yhteensä-1.148-893-2.180
    
Rahoituksen rahavirta   
    
Pitkäaikaisten lainojen muutos2.954919290
Lyhytaikaisten lainojen muutos-2.584-622320
Maksetut osingot-1.235-1.198-1.298
Rahoituksen rahavirta-865-901-688
    
Rahavarojen muutos486-14465
    
Rahavarat kauden alussa7.1407.5177.517
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus325-173-442
Rahavarat kauden lopussa7.9517.2007.140

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Arvonmuutosrahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Voittovarat
g. Yhteensä
h. Vähemmistöosuus
i. Yhteensä

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.i.
          
OMA PÄÄOMA 1.1.20193.1524.239-2934916.58724.1181.08425.202
Osingonjako     -1.237-1.237-50-1.287
Kokonaistulos  11921.7071.802211.823
OMA PÄÄOMA
30.6.2019
3.1524.239-19414117.05824.6831.05625.738


Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.i.
          
OMA PÄÄOMA 1.1.20183.1524.239-69516716.80724.4541.12125.575
IFRS 15:n vaikutus     -21-21 -21
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.20183.1524.239-69516716.78624.4331.12125.554
Osingonjako     -1.199-1.199-100-1.299
Kokonaistulos  212545248038518
OMA PÄÄOMA
30.6.2018
3.1524.239-49519216.03923.7131.06024.773

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset5.0135.8335.793
Yrityskiinnitykset11.13311.13311.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa1-6/20191-6/20181-12/2018
    
Liikevaihto20.86421.04442.180
Liikevaihdon kasvu, %-0,94,07,0
Liikevoitto1.3251.5763.567
% liikevaihdosta6,47,58,5
Tulos ennen veroja7961.4803.372
% liikevaihdosta3,87,08,0
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)5381.0592.510
% liikevaihdosta2,65,06,0
    
Oman pääoman tuotto, %4,48,710,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %5,67,48,3
Korollinen vieras pääoma20.41719.23919.553
Rahavarat7.9517.2007.140
Nettovelkaantumisaste, %48,448,649,3
Omavaraisuusaste, %49,350,250,3
Taseen loppusumma52.58750.50550.657
    
Bruttoinvestoinnit1.3468952.213
Tilauskanta7.0917.6917.341
    
Tulos/osake, euroa0,140,280,67
Oma Pääoma/osake, euroa6,876,336,72
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä3.748.1163.748.1163.748.116
    
Konsernin vastuusitoumukset16.14616.96616.926

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroaQ2/19Q1/19Q4/18Q3/18Q2/18Q1/18
Liikevaihto10.9759.88911.4509.68510.48810.556
Liikevoitto7835439041.088869706
Liikevoitto, %7,15,57,911,28,36,7
Kauden tulos376162721729584475
Tulos/osake, euroa0,100,040,190,190,160,13

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa pois lukien 1.1.2019 käyttöönotettua uutta IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” –standardia. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2018 sivulta 39.

IFRS 16 standardin vaikutus oli vähäinen. Uuden standardin käyttöönoton yhteydessä konserni kirjasi 323 tuhannen euron käyttöomaisuuserän sekä sitä vastaavan velan. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2019 julkaistaan 6.11.2019.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


Elecster-konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi päätuotteenaan UHT-maidon prosessointi- ja aseptisia pakkauslinjoja, pastoroidun maidon pakkauslinjoja sekä niihin liittyviä pakkausmateriaaleja. Elecster-konsernin muodostavat emoyhtiö Elecster Oyj sekä tytäryhtiöt Sandudd Oy, Oy Finvac Automation Ltd, Oy Finvenla Ldt Suomessa, A/S Eesti Elecster ja Elecster Baltic OÛ Virossa, OOO Finnpack, OOO Finnpack Systems, OOO Finnpack Upakovka ja OOO Elecster Venäjällä sekä Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd ja Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co.Ltd Kiinassa.