Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

 

ELECSTER OYJ                 PUOLIVUOSIKATSAUS 12.8.2021 KLO 8:40

 

ELECSTERIN ALKUVUOSI PETTYMYS, ODOTAMME KÄÄNNETTÄ LOPPUVUODELLE

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

  • Liikevaihto 16,4 MEUR (1-6/2020: 20,1 MEUR)
  • Liikevoitto 0,1 MEUR (2,1 MEUR)
  • Tulos ennen veroja -0,1 MEUR (2,2 MEUR)
  • Tulos/osake -0,02 EUR (0,45 EUR)
  • Omavaraisuusaste 50,2 % (49,7 %)

Huhti-kesäkuu:

  • Liikevaihto 8,4 MEUR (4-6/2020: 10,9 MEUR)
  • Liikevoitto -0,4 MEUR (1,3 MEUR)
  • Tulos ennen veroja -0,5 MEUR (0,9 MEUR)
  • Tulos/osake -0,11 EUR (0,19 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun lopulla 2021 antamassaan kokonaistaloudellisissa arvioissa maailmantalouden kasvun odotetaan jatkaneen elpymistään vuodenvaihteesta. Vaikka talouskasvu vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä oli hieman edellisessä arviossa ennakoitua vahvempaa, maailmantalouden kannalta lähtö vuoteen 2021 oli heikompi, koska koronavirustartuntojen määrä oli kääntynyt nousuun ja käyttöön oli otettu tiukempia rajoitustoimia. Viimeaikaiset kyselyt viittaavat maailmantalouden kasvun vahvistumiseen, joskin merkit kehityksen eriytymisestä kehittyneiden markkinatalouksien ja nousevien markkinatalousmaiden sekä tehdasteollisuuden ja palvelujen välillä ovat entistä selvempiä.Nousevien markkinatalouksien kasvun hiipuminen on ollut jopa odotettua voimakkaampaa. Nousevien markkinatalouksien pandemiatilanne on pysynyt epävakaana, ja se on keskeinen talouskehityksen taustatekijä eri maissa.

Sekä vuotta 2020 koskevassa tilinpäätöstiedotteessamme että vuoden 2021 ensimmäisessä osavuosikatsauksessamme arvioimme, että vuoden 2021 ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan heikompi kuin vertailujaksolla. Odotimme, että Elecsterin toiminnan kannalta tärkeillä kehittyvillä markkinoilla pandemian voittamiseen käytettävissä olevat resurssit eivät ole kehittyneiden talouksien tasolla, ja siten pandemiatilanne häiritsee toimintaamme merkittävästi. Vaikka osasimme odottaa vertailuvuotta heikompaa suoritusta, olivat sekä ensimmäinen että toinen vuosineljännes selkeitä pettymyksiä sekä liikevaihdon että osakekohtaisen tuloksen osalta.

Toisella vuosineljänneksellä koronatilanne Elecsterille tärkeillä markkina-alueilla häiritsi edelleen toimintaamme voimakkaasti, ja konetoimitusten määrä väheni huomattavasti vertailukauteen nähden.Pandemian lisäksi joillakin markkina-alueilla kuten Kolumbiassa ja Venäjällä oli paikallisia häiriötekijöitä, jotka vaikuttivat toimintaamme. Kolumbiassa yleiset levottomuudet häiritsivät asiakkaidemme tavaratoimituksia ja jotkut asiakkaamme joutuivat jopa sulkemaan tuotantolaitoksiaan raaka-aineiden saannin ja asiakkaiden logistiikkaketjun katkettua. Venäjällä meneillään oleva, osaltaan myös meijerituotteita koskeva pakollinen QR-koodimerkintä on aiheuttanut yleistä hämmennystä asiakkaissamme ja siten lykännyt investointipäätösten tekemistä.

Myös pakkausmateriaalien toimitusvolyymi laski vertailukaudesta, ja muoviraaka-aineiden voimakas hinnannousu heijastui kannattavuuteen selkeästi. Vallitsevassa markkinatilanteessa myyntihintojen korottaminen kustannusnousua vastaavasti ei ole ollut mahdollista.Materiaalitoimittajilla on ollut sekä tuotantokapasiteetista että kuljetuskapasiteetista pulaa ja siten ostohintojen nousu on jouduttu hyväksymään raaka-aineiden saannin varmistamiseksi ja asiakkaidemme toiminnan turvaamiseksi.

Toistaiseksi olemme onnistuneet kuitenkin varmistamaan koneiden ja pakkausmateriaalien valmistamiseen tarvittavien komponenttien ja materiaalien saatavuuden ja siten tuotantotoimintamme ei ole sanottavammin kärsinyt komponentti- tai materiaalipulasta. Toimitusajat ovat kuitenkin monissa tärkeissä varaosissa ja materiaaleissa pidentyneet selvästi.

Myös toisella vuosineljänneksellä kaikkien yksiköidemme terveystilanne pysyi hyvänä, emmekä ole joutuneet sanottavammin kärsimään henkilöstövajauksesta, toimipaikkojen sulkemisista tai karanteeniin asettamisista.

 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 16,4 milj. euroa (20,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 18,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon laskusta johtuen liikevoitto putosi selvästi ja oli 0,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja painui tappiolliseksi - 0,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 8,4 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Kvartaalin liiketappio oli - 0,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli - 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 49,5 milj. euroa (51,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 50,2 % (49,7 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 19,5 milj. euroa (20,7 milj.euroa).

 

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 21,7 % vertailuajankohdasta ja oli 13,0 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (2,2 milj.euroa) eli 1,5 % (13,4 %)

liikevaihdosta.

Vuosipuoliskon aikana kone- ja pakkausmateriaalitoimitusten määrät laskivat edellisvuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalien osalta marginaalit olivat alkuvuonna selvästi edellisvuotta matalammat raaka-aineiden epäsuotuisasta hintakehityksestä johtuen.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja oli 2,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa) tuloksen jäädessä niukasti tappiolliseksi.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liikevaihto pieneni 7,3 % edellisvuoteen nähden ja oli 1,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Tulos jäi tappiolliseksi.


 Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €)
1-6/20211-6/20201–12/2020
Teollisuustuotteet13.02916.63832.450
Kuluttajatuotteet2.1522.1744.216
Muut1.3721.4803.159
Segmenttien välinen-170-164-423
Konserni yhteensä16.38320.12839.401

 

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €)1-6/20211-6/20201-12/2020
Teollisuustuotteet2022.2243.876
Kuluttajatuotteet-9-259
Muut-51-8716
Segmenttien välinen-14419
Konserni yhteensä1282.1163.920

 

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €)1-6/20211-6/20201-12/2020
Teollisuustuotteet32.41035.30432.215
Kuluttajatuotteet4.4784.6074.407
Muut3.2543.3013.385
Eliminoinnit-66-58-113
Kohdistamaton9.4278.3927.913
Konserni yhteensä49.50351.54647.806

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 277(296), josta ulkomailla 151 (166). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 284(296).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 8,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 9,64 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 173 412 kpl (9,5 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 30.3.2021.

 

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä kyselytiedot viittaavat maailmantalouden vahvaan kasvuun,joskin maiden ja toimialojen kehityksen eriytymisestä on aiempaa selvempiä merkkejä.Globaali PMI-yhdistelmäindeksi nousi toukokuussa 58,8:aan – selvästi pitkän aikavälin keskiarvoaan ja historiallista kvartiiliväliään korkeammaksi. Vaikka voimakas kasvu on yleisesti ottaen selvästi nähtävissä sekä tehdasteollisuudessa että palvelualalla, muutamat maa- ja sektorikohtaiset erot ovat hiljattain käyneet aiempaa selvemmiksi. Ensinnäkin kehittyneiden talouksien kasvu on vahvaa ja on viime aikoina vahvistunut entisestään. Siten kehitys poikkesi nousevista markkinatalousmaista, joiden kasvu kiihtyy hitaammin. Toiseksi talouskasvu kiihtyi nopeasti palvelusektorilla sitä mukaa kuin rajoitustoimia poistettiin. Nopean kasvun osalta on kuitenkin huomattava, että elpyminen käynnistyi hyvin alhaiselta tasolta, erityisesti paljon lähikontakteja sisältävissä palveluissa. Sitä vastoin tehdasteollisuuden tuotanto, joka osoittautui pandemian pahimmassa vaiheessa kestävämmäksi, kasvaa yhä reippaasti mutta tarjontapuolen rajoitteiden takia aiempaa hitaammin.

Ennustimme, että ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan vertailuvuotta heikompi, mutta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla onnistumme kuromaan eron vertailuvuoteen nähden umpeen ja saavutamme sekä liikevaihdossa että osakekohtaisessa tuloksessa vertailuvuoden tason. Ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella ja katsauskauden jälkeen saimme konetilauksia, jotka herättävät luottamusta tavoitteidemme saavuttamisesta. Positiivisen tuloskehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että myös muoviraaka-aineiden hintakehitys kääntyy laskuun, josta myös on nähtävillä hienoisia merkkejä.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

 

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa4-6/20214-6/20201-6/20211-6/20201-12/2020
      
LIIKEVAIHTO8.44510.89216.38320.12839.401
      
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos220-8551.088-430-872
Valmistus omaan käyttöön  0 65
Liiketoiminnan muut tuotot5080113148417
Materiaalit ja palvelut-5.120-4.393-9.643-9.084-18.266
Henkilöstökulut-2.340-2.398-4.702-4.753-8.978
Poistot ja arvonalentumiset-406-468-784-955-2.138
Liiketoiminnan muut kulut-1.224-1.517-2.328-2.938-5.710
LIIKEVOITTO-3761.3401282.1163.920
      
Rahoitustuotot ja –kulut-145-420-20649-120
TULOS ENNEN VEROJA-521920-782.1653.801
      
Tuloverot81-218-38-527-1.050
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO-440703-1161.6382.750
      
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille-415718-881.6822.748
Määräysvallattomille omistajille-25-16-28-443
      
Tulos/osake-0,110,19-0,020,450,73

 

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

 

TILIKAUDEN TULOS-440703-1161.6382.750
      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot201806903-1.736-3.311
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ-2391.509787-98-561
      
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille-2151.524815-53-561
Määräysvallattomille omistajille-24-15-27-450
      


KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
    
VASTAAVAA   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat oikeudet181166163
Aineelliset hyödykkeet12.83714.34313.117
Muut osakkeet ja osuudet420420420
Pitkäaikaiset saamiset2.0572.3731.866
Laskennalliset verosaamiset451449433
Pitkäaikaiset varat yhteensä15.94517.74915.998
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus17.46716.80016.565
Myyntisaamiset ja muut saamiset7.1029.0407.754
Tuloverosaaminen431257151
Rahavarat8.5587.7007.339
Lyhytaikaiset varat yhteensä33.55833.79731.809
    
VASTAAVAA49.50351.54647.806
    
    
VASTATTAVAA   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma3.1523.1523.152
Ylikurssirahasto4.2394.2394.239
Muut Rahastot949390
Muuntoerot288-1-209
Kertyneet voittovarat15.79617.04816.749
Määräysvallattomat omistajat9959771.023
Oma pääoma yhteensä24.56425.50825.044
    
VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka405359372
Pitkäaikainen vieras pääoma12.97713.86511.671
Lyhytaikainen vieras pääoma11.55711.81410.719
    
VASTATTAVAA49.50351.54647.806
    

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa1-6/20211-6/20201-12/2020
    
Liiketoiminnan rahavirta   
    
Tilikauden voitto-1161.6382.750
Oikaisut tilikauden tulokseen1.0541.3393.396
Käyttöpääoman muutos340-525413
Maksetut korot ja muut rahoituserät-192-213-499
Saadut korot ja osingot382359
Maksetut verot-223-679-1.007
Liiketoiminnan rahavirta9011.5835.112
    
Investointien rahavirta   
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-276-740-1.521
Käyttöomaisuuden myynti15958
Pitkäaikaisten saamisten muutos3915
Investointien rahavirta yhteensä-257-722-1.448
    
Rahoituksen rahavirta   
    
Pitkäaikaisten lainojen muutos1.6342.545-162
Lyhytaikaisten lainojen muutos-53-715-905
Maksetut osingot-1.048-861-861
Rahoituksen rahavirta533968-1.928
    
Rahavarojen muutos1.1761.8291.736
    
Rahavarat kauden alussa7.3396.2796.279
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus43-408-676
Rahavarat kauden lopussa8.5587.7007.339

 


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.
         
OMA PÄÄOMA 1.1.20213.1524.23990-20916.74924.0211.02325.044
Osingonjako    -1.049-1.049 -1.049
Laaja tulos  4497313815-27787
Muut muutokset    -217-217 -217
OMA PÄÄOMA

30.6.2021
3.1524.2399428815.79623.56999524.564

 

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.
         
OMA PÄÄOMA 1.1.20203.1524.2399516917.79225.4461.02226.468
Osingonjako    -862-862 -862
Laaja tulos  -2-170119-53-45-98
OMA PÄÄOMA

30.6.2020
3.1524.23993-117.04824.53197725.508


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset3.8685.0135.013
Yrityskiinnitykset11.30111.30111.301

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa1-6/20211-6/20201-12/2020
    
Liikevaihto16.38320.12839.401
Liikevaihdon kasvu, %-18,6-3,50,04
Liikevoitto1282.1163.920
% liikevaihdosta0,810,59,9
Tulos ennen veroja-782.1653.801
% liikevaihdosta-0,510,89,6
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)-881.6822.748
% liikevaihdosta-0,58,47,0
    
Oman pääoman tuotto, %-0,912,610,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %1,19,18,4
Korollinen vieras pääoma19.45020.70717.832
Rahavarat8.5587.7007.339
Nettovelkaantumisaste, %44,351,041,9
Omavaraisuusaste, %50,249,752,8
Taseen loppusumma49.50351.54647.806
    
Bruttoinvestoinnit2568021.754
Tilauskanta6.7436.7195.197
    
Tulos/osake, euroa-0,020,450,73
Oma Pääoma/osake, euroa6,556,816,68
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä3.748.1163.748.1163.748.116
    
Konsernin vastuusitoumukset15.16916.31416.314


LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroaQ2/21Q1/21Q4/20Q3/20Q2/20Q1/20
Liikevaihto8.4457.93810.3498.92510.8929.236
Liikevoitto-3765046351.1691.340776
Liikevoitto, % -4,46,36,113,112,38,4
Kauden tulos-41532767998718964
Tulos/osake, euroa-0,110,090,020,270,190,26

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2020 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2021 julkaistaan 4.11.2021.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

 

ELECSTER OYJ

Hallitus

 

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fiElcester on vuonna 1966 perustettu yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi UHT-maidon prosessointilinjoja ja aseptisia pakkauslinjoja, pastöroidun maidon pakkauslinjoja sekä edellisiin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Konsernin kotipaikkakunta on Akaa ja sillä on valmistustoimintaa Suomen lisäksi Eestissä, Venäjällä ja Keniassa. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Teollisuustuotteet, Kuluttajatuotteet ja Muut toiminnot. Teollisuustuotteet-segmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä.