Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

ELECSTER OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE 22.03.2021 KLO 09:00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elecster Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Akaan kaupungissa, osoitteessa Sontulantie 382.

Koronavirustilanteen aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä. Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin. Tilaisuus järjestetään ilman tarjoiluja.

Yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajia kohteliaimmin harkitsemaan, onko osakkeenomistajan tarpeellista osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ennakkoon ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi. Kokouspaikalle saapumisen sijaan myös suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiön hallitus voi todeta, että se voidaan turvallisesti järjestää.

A.       YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 osinkoa jaetaan 0,28 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2021 ja osinko maksetaan 6.5.2021.

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemisraportin.

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkio on 12.000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilkka Tuori.
     Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.elecster.fi/sijoittajat.html

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

  1. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valittaisiin tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT, ja Veikko Terho, KHT sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 180.000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
    
A-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.  Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.

  1. Kokouksen päättäminen

B.       YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu ja Elecster Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuoden 2020 palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elecster.fi viimeistään 31.3.2021. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.5.2021 alkaen.

C.       OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.       Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.4.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiön hallitus voi todeta, että se voidaan turvallisesti järjestää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.4.2021 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • sähköpostilla osoitteeseen [email protected]
 • puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde
 • kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 AKAA

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 AKAA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.4.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.4.2021 klo10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4.       Muut tiedot/ohjeet

Elecster Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.3.2021 yhteensä 1.820.116 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 1.820.116 ääntä sekä 1.928.000 K-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 19.280.000 ääntä.

Yhtiö seuraa koronavirustilanteesta johtuvaa, yhtiökokouksen järjestämiseen vaikuttavia viranomaismääräyksiä ja -suosituksia ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista kokouksen järjestämisen suhteen erillisellä tiedotteella.

Akaa 22.3.2021

Elecster Oyj
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


 

 

 


Elcester on vuonna 1966 perustettu yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi UHT-maidon prosessointilinjoja ja aseptisia pakkauslinjoja, pastöroidun maidon pakkauslinjoja sekä edellisiin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Konsernin kotipaikkakunta on Akaa ja sillä on valmistustoimintaa Suomen lisäksi Eestissä, Venäjällä ja Keniassa. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Teollisuustuotteet, Kuluttajatuotteet ja Muut toiminnot. Teollisuustuotteet-segmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä.