Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 24.7.2020 klo 11.05

Enersense International Oyj (myöhemmin "Enersense" tai "Yhtiö") julkistaa tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja jaksoilta 1.1.-31.12.2019 ja 1.1.-30.6.2020 liittyen 2.7.2020 tiedotettuun yrityskauppaan, jossa yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa ehdollisen kauppasopimuksen Empower Oyj:n (myöhemmin "Empower") koko osakekannan ostamisesta. Samassa yhteydessä yhtiö julkistaa myös tilintarkastamattomia ennakkotietoja 1.1.-30.6.2020 puolivuosikatsauksesta. 

 

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu havainnollistamaan, miten 2.7.2020 tiedotetun ehdollisen Empower Oyj -yrityskaupan myötä Enersensen omistukseen siirtyvät Empowerin liiketoiminnot olisivat vaikuttaneet Enersensen liikevoittoon 1.1.2019 - 31.12.2019 ja 1.1.2020 - 30.6.2020, mikäli transaktiot olisivat tapahtuneet 1.1.2019 sekä taloudelliseen asemaan 30.6.2020, mikäli transaktiot olivat tapahtuneet 30.6.2020.

Pro forma -taloudellisissa tiedoissa on huomioitu ehdollisen yrityskaupan jälkeen toteutettavien akordijärjestelyn ja osakeannin vaikutukset. Pro forma -tiedoissa on huomioitu myös uudelleen lasketun konserniliikearvon vaikutukset liikevoittoon ja taseeseen. Yhtiö on neuvotellut uuden rahoituslimiitin, jonka vaikutukset on kuvattu sanallisesti. Pro forma -taloudelliset tiedot eivät kuvaa synergiaetuja ja integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Empowerin hankinnan seurauksena.

Pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat seuraaviin taloudellisiin tietoihin:
Enersense International Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
Empower Oyj:n tilintarkastamaton oikaistu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019
Enersense International Oyj:n tilintarkastamaton välitilinpäätös kaudelta 1.1.2020-30.6.2020

Empower Oyj:n tilintarkastamaton oikaistu välitilinpäätös kaudelta 1.1.2020-30.6.2020

Enersense International Oyj:n ja Empower Oyj:n konsernitilinpäätökset on laadittu FAS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Empower Oyj:n taloudelliset tiedot on esitetty ilman 30.6.2020 myytyä Empower IM Oy:tä. 

 

Pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät seuraavat oikaisut: 

1. Konserniliikearvo ja konserniliikearvon poistot

Yhtiö on laskenut alustavan hankintamenolaskelman perusteella uudelleen Empower-konsernin ja sen yhtiöiden sisältämät konserniliikearvot ja niiden poistoajat. Tehdyn laskennan perusteella Empower-konsernin konserniliikearvo pienenee 38,2 miljoonaa euroa. Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta. 

Kuvattu muutos on esitetty pro forma -oikaisuna tuloslaskelmien riveillä "poistot ja arvonalennukset" sekä pro forma -oikaisuna taseen rivillä "aineettomat hyödykkeet". Konserniliikearvon poistot olivat 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2020.

2. Akordi

Empower Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden veloista ja muista maksuvastuista tullaan vielä ehdollisen  kaupan toteutuessa mitätöimään akordijärjestelyin yhteensä 77 miljoonaa euroa.

Akordijärjestelyn vaikutus on esitetty pro forma -taseen VASTATTAVAA riveillä "lyhytaikainen vieras pääoma", "pitkäaikainen vieras pääoma" ja "oma pääoma".

3.Suunnattu osakeanti

Enersense on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi suunnattua osakeantia rajoitetulle joukolle sijoittajia transaktion rahoittamiseksi. Mahdollisessa osakeannissa kerätään noin 7,99 miljoonaa euroa uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta 3.600.000 uuden osakkeen osakeannilla. Osakeannin myötä Enersensen osakemäärä nousee 9.547.729 osakkeeseen. Osakeanti on ehdollinen yrityskaupan täytäntöönpanolle ja osakemerkintöjen hyväksymiselle.

Suunnatun osakeannin vaikutus on esitetty pro forma taseen VASTAAVISSA rivillä "rahavarat" ja pro forma -taseen VASTATTAVISSA rivillä "oma pääoma".   
 

Enersense-Empower -konsernin yhdistetyt tunnusluvut

Tilintarkastamaton pro forma -tunnuslukutaulukko ajalta 1.1.2019-31.12.2019 ja 1.1.2020 - 30.6.2020 kuvaa Enersensen ja Empowerin yhdistettyjä keskeisimpiä kannattavuuden tunnuslukuja.

Yhdistetyt keskeiset tunnusluvut -taulukon käyttökatteen ja liikevoiton merkittävä muutos koko vuoden 2019 ja vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon välillä johtuu molemmissa yhtiöissä toteutetuista liiketoiminnan kehittämistoimenpiteistä ja kannattavuuden parantumisesta.
 

 
ENERSENSE-EMPOWER -KONSERNIN
YHDISTETYT KESKEISET
TUNNUSLUVUT
1-12/2019 1-6/2020
Liikevaihto (1000 EUR) 242 516 109 045
Käyttökate ilman pysyvien -8 030 3 758
vastaavien myyntivoittoja (1000
EUR)
Käyttökate % ilman pysyvien -3,3 % 3,4 %
vastaavien myyntivoittoja
Käyttökate (1000 EUR) -7 795 8 199
Käyttökate % -3,2 % 7,5 %
Liikevoitto ennen -12 679 6 173
konserniliikearvon poistoja
(1000 EUR)
Liikevoitto % ennen -5,2 % 5,7 %
konserniliikearvon poistoja
Liikevoitto (1000 EUR) -16 517 4 264
Korolliset velat (1000 EUR) 10 070
Pysyvien vastaavien 235 4 441
myyntivoitot (1000 EUR)
Konserniliikearvon poistot 3 838 1 909

 

  [][]
PRO FORMA -TULOSLASKELMA

01.01.2019-31.12.2019
tuhatta euroa
Tilintarkastamaton
Enersense Empower Pro Enersense-
-konserni -konserni[*] forma Empower
  -oikaisut -konserni
  yhteensä
   

LIIKEVAIHTO 58 057 184 459 - 242 516

Valmiiden ja keskeneräisten 0 -3 783 - -3 783
tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 0 1 319 - 1 319
Liiketoiminnan muut tuotot 502 1 286 - 1 788
Materiaalit ja palvelut -16 226 -92 654 - -108 880
Henkilöstökulut -38 840 -69 214 - -108 054
Poistot ja arvonalentumiset -1 144 -19 234 11 -8 722
656[**]
Liiketoiminnan muut kulut -4 277 -28 900 - -33 177
Osuus osakkuusyrityksen 31 444 - 475
tuloksesta

Liikevoitto (-tappio) ennen -1 051 -11 628 - -12 679
konserniliikearvon poistoja
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 897 -26 276 11 656 -16 517

 

*) Ilman Empower IM Oy:tä
**) Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta.

  [][]
PRO FORMA -TULOSLASKELMA

01.01.2020-30.06.2020
tuhatta euroa
Tilintarkastamaton
Enersense Empower Pro forma Enersense-
-konserni -konserni[*] -oikaisut Empower
    -konserni
  yhteensä
 

LIIKEVAIHTO 31 238 77 807 - 109 045

Valmiiden ja keskeneräisten 0 281 - 281
tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 0 120 - 120
Liiketoiminnan muut tuotot 498 4 490 - 4 988
Materiaalit ja palvelut -10 259 -33 720 - -43 979
Henkilöstökulut -18 428 -30 959 - -49 387
Poistot ja arvonalentumiset -542 -4 042 649[**] -3 935
Liiketoiminnan muut kulut -1 960 -10 909 - -12 869
Osuus osakkuusyrityksen 0 0 - 0
tuloksesta

Liikevoitto (-tappio) ennen 961 5 213 - 6 173
konserniliikearvon poistoja
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 547 3 068 649 4 264

 

*) Ilman Empower IM Oy:tä
**) Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta.

  [][][][][][][]
PRO FORMA -TASE

30.06.2020
tuhatta euroa
Tilintarkastamaton
Enersense Empower Pro forma Enersense-Empower
-konserni -konserni[ -oikaisut -konserni yhteensä
  ][*]
 

VASTAAVAA
  PYSYVÄT
VASTAAVAT
  Aineettomat 3 504 73 486 -38 38 778
hyödykkeet 212[**]
  Aineelliset 558 8 734 - 9 293
hyödykkeet
  Sijoitukset 1 326 1 103 - 2 428

  VAIHTUVAT
VASTAAVAT
  Vaihto-omaisuus 355 2 116 - 2 471
  Pitkäaikaiset 768 296 - 1 065
saamiset
  Lyhytaikaiset 16 155 18 286 - 34 441
saamiset

  Rahavarat 2 674 2 586 7 990[***] 13 250

VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 340 106 608 -30 222 101 726

VASTATTAVAA
  OMA PÄÄOMA
  Oma pääoma 7 145 - 39 413 46 14 552
820[***]

  Vähemmistöosuus -314 583 - 269
  Konsernireservi 12 0 - 12

  VIERAS PÄÄOMA
  Pitkäaikainen 1 310 8 777 - 4 5 900
vieras pääoma 186[****]
  Lyhytaikainen 17 188 136 662 - 72 80 994
vieras pääoma 856[****]

VASTATTAVAA 25 340 106 608 -30 222 101 726
YHTEENSÄ
 

*) Ilman Empower IM Oy:tä
**) Konserniliikearvon poistoja on oikaistu uudelleen määritellyn konserniliikearvon summan mukaisesti. Uudelleen määritellyn konserniliikearvon poistoaikana on käytetty 10 vuotta. 
***) Suunnatun osakeannin vaikutus on esitetty pro forma taseen VASTAAVISSA rivillä "rahavarat" ja pro forma -taseen VASTATTAVISSA rivillä "oma pääoma".
****) Akordijärjestelyn vaikutus on esitetty pro forma taseen VASTATTAVAA riveillä "lyhytaikainen vieras pääoma", "pitkäaikainen vieras pääoma" ja "oma pääoma".

 

Uusi rahoituslimiitti

Enersense on neuvotellut Empower Oyj:n rahoitussopimukseen liitettävän uuden, yhteensä 13 miljoonan euron rahoituslimiitin, joka koostuu 11 miljoonan euron pankkitili-limiitistä ja 2 miljoonan euron pankkitakauslimiitistä. Rahoitussopimuksen muutos on ehdollinen yrityskaupan täytäntöönpanolle ja suunnatun osakeannin toteuttamiselle. Uuden rahoituslimiitin vaikutusta ei ole huomioitu pro forma -taseessa 30.6 2020. Toteutuessaan rahoituslimiitin käyttö kasvattaa lyhytaikaisia korollisia velkoja ja kassavaroja.  

 

Tilintarkastamaton

Ennakkotietoja Enersensen 1.1.-30.6.2020 puolivuosikatsauksesta
Liikevaihto 31,2 miljoonaa euroa (1-6 2019: 26,1)
Käyttökate 1,1 miljoonaa euroa (1-6 2019: -0,8)
Käyttökatemarginaali 3,5 prosenttia (1-6 2019: -3,1 %)
Liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa  (1-6 2019: -1,4)

Liikevoittomarginaali 1,8 prosenttia (1-6 2019: -5,2 %)

Puolivuosikatsaus julkistetaan kokonaisuudessaan 17.8.2020. 

  

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate% = Käyttökate / Liikevaihto *100

Käyttökate ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoja = Käyttökate - pysyvien vastaavien myyntivoitot

Käyttökate% ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoja = (Käyttökate - pysyvien vastaavien myyntivoitot)/ liikevaihto *100

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja liikevaihdosta % = Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja / Liikevaihto * 100       

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 571 4543
Sähköposti: [email protected]

 

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

 

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat
 

Enersense on vuonna 2005 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalan yhtiöiden siirtymistä kohti päästötöntä tulevaisuutta. Enersensen monipuoliset palvelut pitävät sisällään projektien elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta ja toteutuksesta kunnossapitoon ja huoltoon.