Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.


EU MYÖNTÄÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:LLE 2 MEUR RAHOITUSTA TUOTEKEHITYKSEEN

Rahoitus nopeuttaa PrivX®-tuotekehitystä ja -markkinointia sekä tukee SSH200-kasvuvision saavuttamista


SSH Communications Security Oyj on saanut Euroopan komissiolta ilmoituksen, että EU myöntää SSH:lle hieman yli 2 miljoonaa euroa rahoitusta PrivX-tuotteen kehitykseen, markkinointiin ja uusien ominaisuuksien markkinoille tuontiin seuraavan runsaan 24 kuukauden aikana.

Rahoitus on osa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaa (Horizon 2020 SME Instrument Phase 2), jolla tuetaan pien­ten ja keskisuurten yritysten innovaatioita. Ohjelman tarkoitus on tarjota Euroopan parhaille ja roh­keim­mille korkean markkina- ja kasvupotentiaalin omaaville innovaattoreille rahoitusta, joka mahdollistaa läpimurron olemassa olevilla markkinoilla tai kokonaan uusien markkinoiden luomisen.

Rahoituskehys alkaa arviolta kuluvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun normaalit prosessiin liittyvät valmistelut on saatu päätökseen ja rahoitukseen liittyvät sopimukset on allekirjoitettu. Projektin kokonaisbudjetti on noin €3M, josta SSH:n osuus on noin €1M.

Rahoitus tuloutuu vuosina 2019-2022 ja se kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin. Rahoitus tuloutetaan syntyneiden kulujen suhteessa. Arviolta 1 miljoonaa euroa rahoituksesta saadaan jo vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä projektin alkaessa.  

Kriteerit rahoituksen myöntämiseen ovat erittäin tiukat ja vain alle viisi prosenttia Phase 2 -rahoitusta hake­neista yrityksistä on saanut rahoitusta. SSH:lle myönnetty 2 miljoonaa euroa on myös selvästi enemmän kuin hakijoille keskimäärin myönnetty 1,6 miljoonaa euroa.

EU arvioi hankkeita kolmella eri kriteerillä: vaikuttavuus, innovatiivisuus ja toteuttamiskyky. Vaikuttavuus­kri­teerissä keskeisiä tekijöitä ovat innovaation skaalautuvuus ja potentiaali tuottaa merkittävää liikevaihtoa. SSH ja sen PrivX-tuote täyttivät selkeästi kaikki nämä kriteerit ja vakuuttivat myös EU:n käyttämän kansainvälisistä tekno­logia- ja liiketoiminta-asiantuntijoista koostuneen raadin niin PrivX-tuotteen kuin yrityksen potenti­aa­lista sekä mer­kityksestä globaalissa kilpailussa.

SSH:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen toteaa: ”EU:n myöntämä rahoitus nopeuttaa PrivX-tuotekehitystä merkittävästi ja pystymme myös kasvattamaan tuotteen markkinointipanostuksia. Tämän erittäin vaikeasti saatavan rahoituksen myöntäminen SSH:lle on selkeä osoitus siitä, että PrivX on myös ulkoisten asian­tunti­joiden arvioiden mukaan merkittävä tietoturvainnovaatio, jolla on huomattava kasvupoten­tiaali. Olemme iloisia siitä, että PrivX:n merkitys tulevaisuuden pääsynhallintaratkaisuna on tunnistettu nyt myös EU-tasolla. Myönnetty EU-rahoitus on myös konkreettinen askel tiellämme SSH200-vision rahoi­tuksen ja tarvittavien resurssien varmis­tamiseksi.”

Rahoitus mahdollistaa SSH:n tuotekehitys- ja markkinointi-investointien ja -resurssien merkittävän kasvatta­misen ja entistä paremman vastaamisen asiakkaiden tarpeisiin. SSH aloittaa välittömästi rekrytoinnit tuote­kehi­tys­tiimin vahvistamiseksi.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5795216


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com


SSH Communications Security

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoi­tusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­tymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.