Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 24.3.2021 klo 15.00

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,04 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2021.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48 000 euroa ja jäsenet 38 000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12 667 euroa. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Åsa Riisberg sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Robin Wikström.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Päivi Rekonen sekä jäseniksi Risto Siilasmaa ja Tuomas Syrjänen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja jäseniksi Keith Bannister, Åsa Riisberg ja Robin Wikström.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankintavaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 15 879 874 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokouksen asiakohdista 7–18 pidettiin ennakkoäänestys, jonka tulokset on kirjattu yhtiökokouspöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä F-Securen verkkosivuilla www.f-secure.com/investors viimeistään 7.4.2021.

Lisätietoja: 

Henri Kiili, Sijoittajasuhde- ja rahoitusjohtaja, F-Secure Oyj
+358 40 840 5450
[email protected]

Tiina Sarhimaa, Lakiasiainjohtaja, F-Secure Oyj
+358 50 561 0080


F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.