Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

F-Secure Oyj, osavuosikatsaus, 30.4.2020, klo 08.00

F-Securen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2020

Kannattavuus vahvistui - oikaistu käyttökatemarginaali 13%

Keskeiset tapahtumat tammi-maaliskuussa (Q1)

 • Liikevaihto kasvoi 3% ja oli 54,8 miljoonaa euroa (53,4 milj. eur)
 • Liikevaihto yritystietoturvasta kasvoi 4% ja oli 30,4 miljoonaa euroa (29,4 milj.eur)
 • Liikevaihto kuluttajatietoturvasta pysyi edellisen vuoden tasolla, ja oli 24,4 miljoonaa euroa (24,0 milj.eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa (5,0 milj.eur) ja 13,2% liikevaihdosta (9,4%)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,01)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 9,6 miljoonaa euroa (-0,3 milj.eur)
 • Vuosineljänneksen päättymisen jälkeen F-Secure perui vuodelle 2020 annetut taloudelliset näkymät COVID-19 -pandemian aiheuttamista markkinaepävarmuuksista johtuen

Vuonna 2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia laadintaperiaatteissa.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

 

TOIMITUSJOHTAJA SAMU KONTTINEN

F-Securen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kolme prosenttia 54,8 miljoonaan euroon yritystietoturvan liikevaihdon kasvaessa neljä prosenttia. Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Vuosineljänneksen kannattavuus oli odotustemme ylälaidassa oikaistun käyttökatemarginaalin ollessa 13 prosenttia.

F-Secure on taannut liiketoimintansa täyden jatkuvuuden asiakkailleen COVID-19 -pandemiasta huolimatta. Siirtymä etätyöskentelyyn on tapahtunut sujuvasti ja kaikki asiakkaita suojaavat tietoturvatoiminnot ovat jatkuneet muuttumattomina. Tähän mennessä COVID-19:n vaikutukset ovat näkyneet pääasiassa konsultointiliiketoiminnassamme.

Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä vahvasti. Neljänneksen aikana voitettiin muutamia kokoluokaltaan merkittäviä sopimuksia vaativilta toimialoilta. Uusiin asiakkuuksiin sisältyy esimerkiksi media-alan yhtiö, teollisuustuotantoyhtiö sekä kriittisen infrastruktuurin alalla toimiva yhtiö. Asiakkaat edustavat toimialoja, joilla kyberturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, ja joilla toimivat yhtiöt hakevat markkinan parhaita ratkaisuja kohdennettujen hyökkäysten torjuntaan sekä ilmenevien uhkien välittömään reagointiin ympäri vuorokauden.

Päätelaitteiden tietoturvaliiketoiminta jatkoi hienoista ja vakaata kasvua. Tilausten uusimisaste säilyi hyvänä, mikä on aina hieno osoitus siitä, että tuotteen laatu vastaa sille asetettuja odotuksia. Useimmilla toiminta-alueillamme neljännes oli positiivinen päätelaitesuojauksen kokonaisratkaisumme uusasiakashankinnassa.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi kolme prosenttia. Kasvuun vaikutti negatiivisesti pohjoismainen erittäin mittava projekti, jonka laajuus pienenee loppuvaiheeseen tultaessa. Muilta osin konsultoinnin liikevaihto kasvoi voimakkaasti jatkaen vuoden 2019 viimeisten neljännesten linjaa. COVID-19 -pandemia on aiheuttanut liiketoiminnallemme jonkin verran häiriöitä, mutta olemme myös onnistuneet luomaan uusia menetelmiä  palveluiden toimittamiseen selvitäksemme tilanteen tuomista haasteista. Neljänneksen loppua kohden havaitsimme kuitenkin epävarman markkinatilanteen selkeästi vaikuttavan uusien toimeksiantojen myyntiin ja uskomme, että pandemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti konsultointiliiketoimintaan.

Kuluttajatietoturvan liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla, ja luotettava operaattorikanava jatkoi vakaata suoriutumistaan. Ensimmäisen neljänneksen aikana F-Secure ID PROTECTION saavutti merkittävän virstanpylvään, kun japanilaisesta Niftystä tuli ensimmäinen operaattorikumppanimme, joka lanseerasi palvelun asiakkailleen. Suoramyynnissä vuoden 2019 viimeisen neljänneksen mukainen positiivinen kehitys jatkui.

F-Securella on monipuolinen portfolio tietoturvatoimialalla, mikä rajoittaa yhtiön alttiutta ulkopuolisille markkinashokeille. Yhtiö on tutkinut erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta ja toteuttaa tarvittavat mahdolliset toimenpiteet tilanteen niin vaatiessa. F-Securen liiketoiminnan pitkän aikavälin näkymä jatkuu kuitenkin houkuttelevana, sillä tietoturvamarkkinan peruselementit eivät ole muuttuneet.

 

Taloudellinen kehitys 

 

milj. eur 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevaihto 54,8 53,4 3 % 217,3
  Kuluttajatietoturvatuotteet 24,4 24,0 1 % 94,8
  Yritystietoturva 30,4 29,4 4 % 122,5
  tuotteet 18,6 17,8 4 % 72,5
  konsultointi 11,9 11,6 3 % 50,0
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -12,4 -12,6 -1 % -50,5
Bruttokate 42,4 40,8 4 % 166,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,5 0,2 169 % 1,5
Liiketoiminnan muut kulut 1) -35,7 -36,0 -1 % -145,1
  myynti ja markkinointi -23,7 -24,1 -1 % -99,4
  tutkimus ja tuotekehitys -8,9 -8,7 2 % -33,2
  hallinto -3,1 -3,2 -4 % -12,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 7,2 5,0 44 % 23,2
% liikevaihdosta 13,2 % 9,4 %   10,7 %
Oikaisut liiketoiminnan muissa tuotoissa       12,5
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut 0,4     -4,6
Käyttökate 7,6 5,0 51 % 31,1
% liikevaihdosta 13,9 % 9,4 %   14,3 %
Poistot -3,2 -3,3 -4 % -13,6
Arvonalentumiset       -6,3
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,9 -1,1 -21 % -4,1
Liikevoitto 3,6 0,6   7,2
% liikevaihdosta 6,5 % 1,1 %   3,3 %
         
Oikaistu liikevoitto 2) 4,0 1,7 131 % 9,6
% liikevaihdosta 7,4 % 3,3 %   4,4 %
         
Tulos per osake (EUR) 3) 0,01 -0,01   0,02
Saadut ennakot 73,7 71,4 3 % 73,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9,6 -0,3   19,0
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 26,3 23,4 12 % 25,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,9 % 2,7 %   7,8 %
Omavaraisuusaste, % 49,2 % 41,3 % 19 % 49,0 %
Velkaantumisaste, % 19,5 % 36,5 % -47 % 20,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 1688 1680 0 % 1696
 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä liittyen yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 157 855 454 (1-3/2020)

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Rahoitus – 10 miljoonaa euroa valmiusluotosta nostettu

F-Secure nosti 10 miljoonaa euroa vahvistetusta valmiusluotosta 24.4. vahvistaakseen likviditeettitilannettaan entisestään.

Vuodelle 2020 annetut taloudelliset näkymät peruttu COVID-19 -pandemian aiheuttamista markkinaepävarmuuksista johtuen

F-Secure perui 9.4.2020 vuodelle 2020 annetut taloudelliset näkymät COVID-19 -pandemian aiheuttamista markkinaepävarmuuksista johtuen ja tulee antamaan uudet näkymät heti, kun se nähdään mahdolliseksi. Taloudellisessa raportoinnissa näkymät-osio tullaan päivittämään vasta uusien näkymien julkaisemisen jälkeen.

F-Securella on monipuolinen portfolio tietoturvatoimialalla, mikä rajoittaa yhtiön alttiutta ulkopuolisille markkinashokeille. Tähän mennessä pandemia ei ole vaikuttanut negatiivisesti F-Securen ohjelmistoliiketoimintaan yrityksille tai kuluttajille. Markkinaepävarmuuden ei odoteta vaikuttavan merkittävästi sopimusten uusimisiin. Ohjelmistotuotteiden ja hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) uusmyynnissä voidaan kuitenkin nähdä mahdollista hidastumista loppuvuoden aikana. Taloudellisen epävarmuuden arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myös enemmän projektiluontoiseen kyberturvallisuuskonsultointiin.

F-Securen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin näkymät jatkuvat houkuttelevina, sillä tietoturvamarkkinan peruselementit eivät ole muuttuneet.

F-Secure on turvannut työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden sekä taannut liiketoimintansa jatkuvuuden kaikille asiakkaille. Palveluiden toimittamista asiakkaille jatketaan onnistuneesti palvelutasosopimusten (SLA) mukaisesti, vaikka yhtiössä on siirrytty etätyöskentelyyn.

F-Secure on tutkinut erilaisia skenaarioita valmistautuakseen tulevaisuuden epävarmuuksiin ja toteuttaa tarvittavat mahdolliset toimenpiteet tilanteen niin vaatiessa.

Joulukuussa 2019 F-Secure julkisti alla olevan arvion vuoden 2020 näkymistään:

 • Yritystietoturvan orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2020, kuitenkin hitaampana kuin vuonna 2019. Lopetettujen, ei-strategisten tuotteiden negatiivinen vaikutus kasvuun vuonna 2020 on arviolta muutamia prosenttiyksikköjä.
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan olevan noin vuoden 2019 tasolla.
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2019.

 

Webcast

F-Securen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://f-secure.videosync.fi/2020-04-30-q1. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast -portaalissa.

Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat saataville yhtiön verkkosivuille: https://www.f-secure.com/fi/investors.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. 

Yhtiökokous

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 12.5.2020 klo 14:00. Koronavirustilanteen vuoksi kokous järjestetään mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään mahdollisimman rajoitettuna tartuntariskin pienentämiseksi ja viranomaismääräysten noudattamiseksi.

Lisätietoa löytyy sivulta https://www.f-secure.com/fi/investors/governance.

Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkaisee vuonna 2020 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2020, 16.7.2020
 • Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020, 29.10.2020


Yhteystiedot

Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure
+358 40 6691844

Henri Kiili, johtaja - sijoittajasuhteet ja treasury, F-Secure
+358 40 8405450
[email protected]

Liite

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.