Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Tärkeitä tietoja".
Glaston Oyj Abp:n ("Glaston" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 antaman valtuutuksen perusteella noin 34 miljoonan euron merkintäoikeusannista ("Osakeanti") Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavin merkintäetuoikeuksin. Osakeannin tarkoituksena on maksaa takaisin jäljellä oleva bridge-laina, joka liittyy sveitsiläis-saksalaisen, korkealuokkaisia koneita, järjestelmiä ja palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti tarjoavan Bystronic glass -liiketoiminnan ("Bystronic glass") ostoon Conzzeta-konsernilta, sisältäen kaikki sveitsiläisen Bystronic Maschinen AG:n ja saksalaisen Bystronic Lenhardt GmbH:n sekä niiden tytäryhtiöiden ulkona olevat osakkeet ("Bystronic glass -yritysosto"). Bystronic glass -yritysosto saatiin päätökseen 1.4.2019, lukuun ottamatta pienen venäläisen Bystronic glassin yksikön yritysostoa, johon Glaston Oyj Abp sai Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän 2.4.2019. Glastonin hallitus julkistaa tänään Osakeannin ehdot. Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Osakeannissa järjestäjinä (Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj yhdessä "Järjestäjät").
Osakeanti lyhyesti

  • Glastonin noin 34 miljoonan euron uusien osakkeiden ("Tarjottavat osakkeet") merkintäoikeusanti, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus.
  • Jokainen Glastonin osakkeenomistaja saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään Tarjottavia osakkeita ("Merkintäoikeus"), jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.5.2019 ("Täsmäytyspäivä") omistamaa Yhtiön osaketta kohden.
  • Jokainen kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään viisi (5) Tarjottavaa osaketta merkintähintaan.
  • Merkintähinta on 0,89 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta").
  • Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 31.5.2019.
  • Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 5.6.2019 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2019 kello 16.30 Suomen aikaa.
  • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") alkaen 5.6.2019 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyen 13.6.2019 klo 18.25 Suomen aikaa.
  • Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 52,64 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella, Hymy Lahtinen Oy:n sitoumusta lukuun ottamatta ehdollisena sille, että tietyt määritetyt sijoitus- tai osakkeenomistusrajat eivät ylity. Lisäksi Ahlstrom Capital B.V. on sitoutunut tarjoamaan tarvittavan juniorilainarahoituksen bridge-lainan uudelleenrahoittamiseksi, mikäli Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti. Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj ovat tehneet Yhtiön kanssa järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus"), jonka mukaan ne ovat kukin erikseen tiettyjen ehtojen mukaisesti sitoutuneet järjestämään Osakeannin.
Tausta ja perustelut

Glaston tiedotti 25.1.2019 allekirjoittaneensa Conzzeta AG:n ja Conzzeta Holding Deutschland AG:n kanssa osakekauppakirjan, jonka mukaan Glaston sopi ostavansa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Glaston Services Ltd. Oy:n kautta Conzzeta-konsernilta Bystronic glass -liiketoiminnan sisältäen kaikki sveitsiläisen Bystronic Maschinen AG:n ja saksalaisen Bystronic Lenhardt GmbH:n sekä niiden tytäryhtiöiden ulkona olevat osakkeet. Yritysosto saatiin päätökseen 1.4.2019, lukuun ottamatta pienen venäläisen Bystronic glassin yksikön yritysostoa, johon Glaston sai Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän 2.4.2019. Bystronic glass -yritysosto suoritettiin käteisvastiketta vastaan 68 miljoonan euron yritysarvolla, ja yrityskauppa rahoitettiin velkarahoituksen ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen yhdistelmällä.
Yrityskauppa tukee Yhtiön tavoitetta vahvistaa edelleen asemaansa lasinjalostuksen ketjussa lisäten Yhtiön tarjontaa liittyen eristyslaseihin arkkitehtuurimarkkinoilla sekä Cut&Grind -teknologiaan eli esikäsittelyyn ajoneuvo-, kaluste- ja laite- sekä näyttölasin markkinoilla. Muutosvoimaisen yrityskaupan johdosta Yhtiölle muodostuu kattava tuotetarjonta, jonka johto uskoo hyödyttävän Yhtiön asiakkaita. Yhtiö uskoo yrityskaupan tarjoavan mahdollisuuksia uusien laitteiden ristiinmyynnille, kokonaisvaltaisempien palvelujen tarjoamiselle suoraan yhdeltä toimittajalta sekä integroitujen tuotantolinjojen yhteiselle kehittämiselle. Lisäksi Bystronic glass tukee Yhtiön tulevaisuuden kasvutavoitteita kehittyvissä lasiteknologioissa.
Yhtiön kokoluokka on kasvanut yrityskaupan myötä merkittävästi. Yhtiö odottaa vuoteen 2021 mennessä yhteensä noin 4 miljoonan euron vuosittaisia kustannussynergioita, jotka saadaan pääasiassa alhaisemmista myytyjen tavaroiden hankintamenoista sekä myynti-, markkinointi- ja hallinnointikustannuksista. Synergiaetujen saavuttamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten ja investointien arvioidaan olevan yhteensä 7-8 miljoonaa euroa samalla jaksolla. Suurimman osan kertaluonteisista kustannuksista arvioidaan toteutuvan yhdistymisen ensimmäisenä vuonna. Yhtiön johdon arvion mukaan yrityskauppa tarjoaa myös potentiaalisia lisäsynergioita tuotekehitykseen, hankintoihin, kiinteiden kustannusten vipuvaikutukseen sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen liittyen. Yhtiö arvioi tulosvaikutteisia transaktiokuluja kertyvän vuonna 2019, ensimmäinen neljännes mukaan lukien, noin 4 miljoonaa euroa, joista rahoituskuluja on noin 1 miljoonaa euroa. Yhtiö kirjasi tulosvaikutteisia transaktiokuluja 0,8 miljoonaa euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Yrityskaupan johdosta Yhtiön nettovelka kasvaa säilyen kuitenkin kohtuullisena valtaosan yrityskaupan rahoituksen ollessa oman pääoman ehtoista.
Yhtiön hallitus päätti 29.5.2019 toteuttaa Osakeannin Glastonin ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Mikäli kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään Osakeannissa, Yhtiön Osakeannista saama kokonaistuotto on noin 34 miljoonaa euroa (ennen Osakeantiin mahdollisesti liittyvien transaktiokustannusten huomioon ottamista). Yhtiö arvioi maksavansa noin 3 miljoonaa euroa Osakeantiin liittyvinä palkkioina ja muina kuluina, jolloin kokonaisnettotuotto olisi noin 31 miljoonaa euroa. Palkkioilla ja kuluilla ei ole tulosvaikutusta, koska Yhtiö kirjaa Osakeantiin liittyvät kulut omaan pääomaan. Yhtiön Osakeannista saamat tuotot käytetään Bystronic glass -yritysostoon liittyvän jäljellä olevan bridge-lainan takaisinmaksuun.
Osakeannin ehdot
Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa yhden (1) Merkintäoikeuden, jokaista osakkeenomistajan Osakeannin Täsmäytyspäivänä 31.5.2019 omistamaa Yhtiön osaketta kohden. Jokainen kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään viisi (5) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan ("Ensisijainen merkintäoikeus"). Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 45 976 316 osakkeesta enintään 84 289 911 osakkeeseen.
Merkintähinta on 0,89 euroa Tarjottavalta osakkeelta.
Tarjottavia osakkeita voidaan merkitä myös ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen merkintäoikeus"). Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat osakkeet allokoidaan ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella ja toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia.
Täsmäytyspäivä, jonka perusteella määritetään ne Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja Merkintäoikeuksiin, on 31.5.2019. Osakkeet, jotka sisältävät oikeuden osallistua Osakeantiin, ovat kaupankäynnin kohteena 29.5.2019 (tämä päivä mukaan lukien) asti. Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 5.6.2019 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2019 kello 16.30 Suomen aikaa. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä alkaen 5.6.2019 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyen 13.6.2019 klo 18.25 Suomen aikaa. Merkintäajan päättyessä 19.6.2019 kello 16.30 Suomen aikaa käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta.
Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä omana osakelajinaan Merkintäajan päättymisen jälkeisestä ensimmäisestä kauppapäivästä alkaen, eli arviolta 20.6.2019.
Glaston julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 26.6.2019.
Ankkurisijoittajien osallistuminen Osakeantiin, juniorilainarahoitus ja Järjestämissopimus
AC Invest Eight B.V., Hymy Lahtinen Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 52,64 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella, Hymy Lahtinen Oy:n sitoumusta lukuun ottamatta ehdollisena sille, että tietyt määritetyt sijoitus- tai osakkeenomistusrajat eivät ylity. Lisäksi Ahlstrom Capital B.V. on sitoutunut tarjoamaan tarvittavan juniorilainarahoituksen bridge-lainan uudelleenrahoittamiseksi, mikäli Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti.

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj ovat tehneet Yhtiön kanssa Järjestämissopimuksen, jonka mukaan ne ovat kukin erikseen tiettyjen ehtojen mukaisesti sitoutuneet järjestämään Osakeannin. Osakeannilla ei ole merkintätakausta. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.
Osakeannin alustava aikataulu

31.5.2019  Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia
31.5.2019  Osakeannin Täsmäytyspäivä Euroclear Finlandissa
5.6.2019  Osakeannin Merkintäaika alkaa
5.6.2019  Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Nasdaq Helsingissä
13.6.2019  Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Helsingissä
19.6.2019  Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat
arvottomina
20.6.2019  Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä
(arvio)
24.6.2019  Osakeannin alustavaa tulosta koskeva pörssitiedote
(arvio)
26.6.2019  Osakeannin lopullista tulosta koskeva pörssitiedote
(arvio)
27.6.2019  Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingissä
(arvio)
27.6.2019  Ensisijaisen merkintäoikeuden ja Toissijaisen merkintäoikeuden
(arvio) nojalla Suomessa merkityt Tarjottavat osakkeet rekisteröidään
Kaupparekisteriin
28.6.2019  Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin
(arvio) Nasdaq Helsingissä
28.6.2019  Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin
(arvio) kohteeksi Nasdaq Helsingissä

Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle ja odottaa, että esite hyväksytään arviolta 29.5.2019.
Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän tiedotteen Liitteenä 1.
Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Järjestäjinä. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. + 358 10 500 500
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz, puh. +358 10 500 5070
Glaston Oyj
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.
Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
TÄRKEITÄ TIETOJA
Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Glastonin aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäetuoikeusannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot tällaisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään sellaisen henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY tai direktiivin 2010/73/EU (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa ("Esitedirektiivi"), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.
Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Relevantit henkilöt"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu ainoastaan Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.
Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin tarkoittama esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen mihinkään osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Glaston, Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Glastonista, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista ja järjestelystä, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo" ja "voisi", sekä muut Glastoniin, Bystronic glassiin ja järjestelyyn liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei tule luottaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Glaston tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin vastaamaan tämän tiedotteen päivämäärän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

Tämä tiedote sisältää Glastonin laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita järjestelyllä ja Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita järjestelystä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat järjestelystä ja Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että järjestelystä ja Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.
Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä. 

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss