Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi─syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

HEINÄ-SYYSKUU 2019 LYHYESTI
 •  Saadut tilaukset olivat 45,6 (21,7) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 54,5 (23,0) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen EBITA oli 3,1 (1,6) miljoonaa euroa eli 5,7 (6,8) % liikevaihdosta.
 •  Liiketulos (EBIT) oli 0,0 (0,7) miljoonaa euroa eli -0,1 (3,2) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 2,0 (1,1) miljoonaa euroa eli 3,7 (4,7) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,0 (-0,3) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,015 (0,014) euroa.
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli 5,7 (-0,6) miljoonaa euroa.
KATSAUSKAUSI TAMMI-SYYSKUU 2019 LYHYESTI
 •  Saadut tilaukset olivat 113,0 (73,6) miljoonaa euroa.
 •  Tilauskanta kauden lopussa oli 79,1 (36,3) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 133,7 (73,3) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen EBITA oli 7,3 (4,5) miljoonaa euroa eli 5,5 (6,2) % liikevaihdosta.
 •  Liiketulos (EBIT) oli -0,3 (2,6) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 4,6 (3,1) miljoonaa euroa eli 3,4 (4,2) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,014 (0,033).
 •  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,9 (-0,5) miljoonaa euroa.
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 (-5,3) miljoonaa euroa.
 •  Korolliset nettovelat olivat 41,0 (19,3) miljoonaa euroa.
HEINÄ-SYYSKUU 2019 LYHYESTI (vertailuluku pro forma) 
 • Saadut tilaukset kasvoivat 3 % ja olivat 45,6 (44,2) miljoonaa euroa. 
 • Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 54,5 (47,3) miljoonaa euroa.  
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 3,1 (3,5) miljoonaa euroa eli 5,7 (7,5) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,0 (2,0) miljoonaa euroa eli -0,1 (4,3) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 2,0 (2,4) miljoonaa euroa eli 3,7 (5,0) % liikevaihdosta.  
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,0 (-0,3) miljoonaa euroa.
PRO FORMA TAMMI-SYYSKUU 2019 LYHYESTI
 • Saadut tilaukset laskivat 12 % ja olivat 135,4 (153,3) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 79,1 (84,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 157,3 (156,9) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 9,6 (11,4) miljoonaa euroa eli 6,1 (7,3) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,2 (7,3) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 6,1 (7,8) miljoonaa euroa eli 3,9 (5,0) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,9 (-0,5) miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN
Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN: Tyydyttävä neljännes lämpökäsittelymarkkinoiden heikkoudesta huolimatta

"Heikosta lämpökäsittelykoneiden kehityksestä huolimatta neljännes oli tyydyttävä. Kolmannen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi 15 % (pro forma) ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 5,7 % liikevaihdosta. Myös saadut tilaukset kokonaisuudessaan kasvoivat hieman.

Hiljeneminen lämpökäsittelykonemarkkinalla on jatkunut vuoden 2019 puolella, ja tämä oli jo toinen neljännes vaikeahkossa markkinassa. Heat Treatment Technologies -tuotealueen kolmannen neljänneksen saadut tilaukset laskivat lähes 30 % edellisvuoden vastaavalta kaudelta. Tämä oli selvästi odotuksiamme heikompi kehitys ja siksi reagoimme tilanteeseen nopeasti. Ryhdyimme lokakuun alussa toimenpiteisiin, joilla sopeutamme Glaston-segmentin toimintoja tähän odotettua alhaisempaan kysyntään.

Samalla eristyslasikoneiden kysyntä jatkui vahvana ja tilauksien määrä kasvoi. Eristyslasin hyödyt muun muassa rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa kasvattavat eristyslasikoneiden kysyntää entuudestaan. Sekä eristyslasi- että lämpökäsittelykoneiden huoltopalvelujen kysyntä oli hyvää kolmannella neljänneksellä. Ajoneuvolasimarkkinoiden matalasuhdanne jatkui, ja lokakuun alussa ryhdyimme toimenpiteisiin myös Automotive-liiketoiminnan sopeuttamiseksi alhaiseen tilauskantaan, muun muassa ottamalla käyttöön lyhennetyn työajan Bystronic glassin Bützbergin toimipisteessä Sveitsissä.  

Bystronic glassin integrointi Glastoniin on jatkunut hyvin ja olemme onnistuneet yhdistämään toimintojamme odotettua nopeammin. Syksyn aikana olemme muun muassa yhdistäneet myyntikonttorimme Singaporessa ja Kiinassa, poistaneet päällekkäisiä toimintoja, aloittaneet erilaisten IT- ja asiakashallintajärjestelmien yhdistämisen sekä mahdollistaneet yhteisen digitaalisen tuotealustan kehittämisen. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta olemme jo saavuttaneet 2,3 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Tämä on yli puolet niistä noin neljän miljoonan euron vuosittaisista kustannussynergioista, jotka olemme arvioineet saavuttavamme vuoteen 2021 mennessä.

Heliotrope-projektin tuotekehitys jatkuu lähestyen teollistettavissa olevaa tuotetta. Kehitys on kestänyt Glastonin odotuksia pidempään, johtuen ensisijaisesti tuotteen hyvin vaativista teknisistä ominaisuuksista, mutta osittain myös projektin rahoituksesta. Parastaikaa käydään neuvotteluja yhtiön rahoittamisesta, johon osallistumista Glaston harkitsee. Investointi ei olisi Glastonille merkittävä. Heliotrope- ja muille älylasituotteille on paljon mielenkiintoa markkinoilla. Heliotrope-yhteistyön myötä Glaston on löytänyt myös muita mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia muun muassa muiden älylasitoimijoiden kanssa, ja keskustelujen uskotaan johtavan tilauksiin lähiaikoina."

LÄHIAJAN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, joilla esiintyy sekä poliittista että taloudellista epävakautta. Yhtiön lähiajan epävarmuustekijät ovat pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen, ja tietyillä maantieteellisillä alueilla myös asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen. Glaston seuraa jatkuvasti maailmantalouden kehitysnäkymiä ja niiden vaikutuksia alan kehitykseen. Toimialan kysyntätilanteen heiketessä oleellisesti, se vaikuttaa Glastonin liikevaihtoon ja tulokseen 3-6 kuukauden viiveellä.

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä epävarmuus varsinkin Euroopan lämpökäsittelykoneiden markkinoilla jatkui ja kysyntä oli heikkoa. Näkyvyys Euroopan lämpökäsittelykonemarkkinoilla on hyvin lyhyt. Eristyslasikoneiden kysyntä on jatkunut hyvänä, ja sen odotetaan jatkuvan hyvänä myös vuoden 2020 puolelle. Haasteet ajoneuvolasimarkkinoilla ovat jatkuneet ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan ainakin lyhyellä tähtäimellä.

Yhtiön liiketoiminnan projektiluonteisuuden takia tilausten määrä saattaa vaihdella merkittävästi vuosineljänneksestä toiseen, mikä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen noin 3-6 kuukauden viiveellä. Yhtiön huoltopalvelut, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 30 %, ovat vähemmän syklisiä ja tuovat vakautta liiketoimintaan.

Bystronic glass -yritysoston ajoitukseen, integraation etenemiseen ja talousraportoinnin muuntamiseen Glastonin laskentaperiaatteisiin sopiviksi liittyy epävarmuutta, jolla saattaa olla vaikutusta yhtiön vuoden 2019 kehitykseen.

GLASTON-KONSERNIN PRO FORMA AVAINLUVUT

MEUR Toteuma  Pro forma Pro forma Pro forma Pro
7-9/2019 7-9/2018 1-9/2019 1-9/2018 forma
2018
Saadut tilaukset 45,6 44,2 135,4 153,3 216,7
josta huoltotoiminnot 17,3 17,3 52,6 49,0 64,2
josta 38 % 39 % 39 % 32 % 30 %
huoltotoiminnot, %
Tilauskanta kauden 79,1 84,5 79,1 84,5 99,9
lopussa
Liikevaihto 54,5 47,3 157,3 156,9 201,8
josta huoltotoiminnot 17,6 16,1 49,7 45,9 63,8
josta 32 % 34 % 32 % 29 % 32 %
huoltotoiminnot, %
Käyttökate (EBITDA) 2,3 4,3 8,3 14,1 13,6
Vertailukelpoisuuteen -2,0 -0,3 -4,9 -0,5 -2,3
vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen 4,3 4,6 13,1 14,6 15,9
EBITDA
Vertailukelpoinen 7,8 % 9,8 % 8,3 % 9,3 % 7,9 %
EBITDA, %
Vertailukelpoinen 3,1 3,5 9,6 11,4 11,5
EBITA
Vertailukelpoinen 5,7 % 7,5 % 6,1 % 7,3 % 5,7 %
EBITA, %
Liiketulos (EBIT) 0,0 2,0 1,2 7,3 4,4
Vertailukelpoinen 2,0 2,4 6,1 7,8 6,7
liiketulos (EBIT)
Vertailukelpoinen 3,7 % 5,0 % 3,9 % 5,0 % 3,3 %
liiketulos (EBIT), %
Tulos ennen veroja -0,4 1,1 -0,1 4,9 1,1
Kauden tulos -1,0 0,9 -1,4 4,0 0,9

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 28.10.2019 klo 14.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.
Lisätiedot:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
 

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss