Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

HONKARAKENNE OYJ                   PUOLIVUOSIKATSAUS 24.8.2022 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022

HONKARAKENTEEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 36,7 miljoonaa euroa (H1 2021: 29,6 miljoonaa euroa). Liiketulos ja tulos ennen veroja olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla. Liiketulos kasvoi 30 prosenttia ja oli 2,2 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja kasvoi 3 prosenttia ja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

Tammikuu - kesäkuu 2022

  • Honkarakenne-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa
    (H1 2021: 29,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto nousi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 24 prosenttia.
  • Liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa (1,7).
  • Tulos ennen veroja oli 3 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla, ja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,7). Katsauskauden tulosta heikentävät rahoituskuluihin kirjatut muiden rahavarojen arvonmuutokset.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,25).

Honkarakenteen tulosohjaus vuodelle 2022 pidetään toukokuussa päivitetyn tulosohjauksen mukaisena. Honkarakenteen näkemyksen mukaan liikevaihto kasvaa edellisvuodesta ja tulos ennen veroja on edellisvuoden tasolla.

Konsernin tilauskanta jäi vertailukauden historiallisen korkeasta 60,5 miljoonan euron tasosta ja oli 51,3 miljoonaa euroa. Maaliskuun alussa Honkarakenne keskeytti myynnin Venäjälle sen aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan ja viimeiset toimitukset tehtiin katsauskauden lopulla ennen EU:n vientipakotteiden voimaan astumista. Konsernin tilauskanta ei enää sisällä tilauksia Venäjälle.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita

AVAINLUVUT 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto, MEUR 36,7 29,6 69,7
Liikevoitto, MEUR 2,2 1,7 3,7
Voitto ennen veroja, MEUR 1,7 1,7 3,6
Henkilöstömäärä keskimäärin 188 176 178
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina keskimäärin 182 168 170
Tulos/osake, EUR 0,23 0,25 0,56
Omavaraisuusaste, % 56 53 61
Oman pääoman tuotto, % 8 10 21
Oma pääoma/osake, EUR 2,85 2,56 2,88
Nettovelkaantumisaste, % -87 -64 -51

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Ensimmäinen vuosipuolisko oli markkinoiden myllerryksen vuoksi haastava. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa Honka päätti keskeyttää myynnin Venäjälle. Katsauskauden aikana pystyttiin toimittamaan vain osa viimeisistä tilaus- ja toimitusvaiheessa olevista projekteista ennen kuin EU:n tullin vientipakotteet astuivat voimaan. Tullipakotteiden astuttua voimaan Honkarakenne keskeytti kaikki toimitukset Venäjälle.  

Mukautuminen muuttuneeseen ja hetkittäin haastaviin tilanteisiin on vaatinut henkilöstöltä venymistä, lukuisia neuvotteluita sekä uusien ratkaisujen löytämistä mm. kotimaisen raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi että erittäin korkeiksi nousseiden hintojen kohtuullistamiseksi.

Alkuvuodelle kohdistuneen hyvän tilauskannan johdosta Honkarakenteen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden hyvin, ja oli 36,7 miljoonaa euroa, 24 % edellisvuotta suurempi. Keväällä tehtyjen toimenpiteiden, sopeuttamisen sekä markkinaan tehtyjen lisäpanostusten ansiosta, konserni sai pidettyä kannattavuustason suhteellisen hyvällä tasolla. Liikevoittoprosentti oli 6 %, ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa Jyväskylään valmistui saunaravintola Sataman Viilu, johon Honkarakenne suunnitteli, toimitti ja toteutti kaikki hirsirakenteet. Honka esitteli näytteilleasettajana Naantalin asuntomessuilla erittäin paljon kiinnostusta saaneen energiatehokkaan ja modernin Honka Haiku hirsitalokohteensa. Naantalin asuntomessut onnistuivat Hongan osalta hyvin ja messutalon kokonaistoteutuksesta olemme erittäin tyytyväisiä, se oli messujen yksi parhaimmista kohteista.

Sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttavat negatiivisesti yleiseen markkinatilanteeseen. Tämän hetken näkymä myynnin kehittymiseen on alavireinen. Vaikka kysyntää on edelleen kohtalaisesti, kiihtyvä inflaatio ja nousevat korot saattavat vähentää rakentamisen aloituspäätösten tekemistä ja siirtää niitä myöhempään ajankohtaan. Näkemyksemme mukaan kysyntä tulee hetkellisesti heikkenemään.

Honkarakenne panostaa kotimaan markkinan lisäksi viennin kasvattamiseen valituilla vientialueillaan. Yhtiöllä on käynnissä lukuisia vientivetoista strategiaa tukevia kehityshankkeita, joilla vahvistetaan kannattavuutta sekä prosessitehokkuutta, ja joissa samalla parannetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta.”

LIIKEVAIHTO

Honkarakenne-konsernin vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 36,7 miljoonaa euroa (29,6).

Honkarakenne esittää liikevaihtotiedot jaoteltuna kahteen maantieteelliseen toimintasegmenttiin: Suomi ja Vienti. Alla on esitetty liikevaihto jaon mukaisena sekä vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon että vertailuvuoden liikevaihtotiedot.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:      
       
Liikevaihdon jakauma, % 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021  
Suomi 72 74 63  
Vienti 28 26 37  
Yhteensä 100 100 100  
         
Liikevaihto, MEUR 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 muutos-%  
Suomi 26,4 21,9 20  
Vienti 10,3 7,7 35  
Yhteensä 36,7 29,6 24  
         
Liikevaihto, MEUR 1.7.-31.12.2021 1.1.-31.12.2021    
Suomi 22,2 44,1    
Vienti 17,9 25,6    
Yhteensä 40,1 69,7    

Suomi sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneiden sivutuotteiden myynnin kierrätykseen. Vienti sisältää kaikki muut maat paitsi Suomen.

TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta oli katsaushetkellä 51,3 miljoonaa euroa (60,5 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli 15 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuun lopun konsernin tilauskanta ei sisällä tilauksia Venäjälle. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Konsernin liiketulos kasvoi 30 prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja oli 2,2 miljoonaa euroa (1,7). Tulos ennen veroja oli 3 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla ja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,7). Verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden konsernin kannattavuutta heikentävät korkeat raaka-aine- ja alihankintatuotteiden kustannukset sekä kasvaneet henkilöstökulut, mikä johtuu pääosin viime kesän jälkeen toteutuneista lisärekrytoinneista. Lisäksi rahoituskulut kasvoivat, johtuen rahoituskuluihin kirjatuista taseen muiden rahavarojen arvonmuutoksista.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden lopussa Honkarakenteen rahoitusasema oli hyvä, konsernin omavaraisuusaste oli 56 % (53 %). Nettovelkaantumisaste oli -87 % (-64 %). Konsernin nettorahoitusvelat olivat -14,5 miljoonaa euroa (-9,6), joten konsernin likvidit varat ylittivät rahoitusvelat. Konsernin likvidit varat olivat 17,6 miljoonaa euroa (13,0). Lisäksi konsernilla on 3,0 miljoonan euron (3,0) shekkitililimiitti, mikä ei ollut käytössä katsauskaudella eikä edellisvuonna.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,9) ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä. Katsauskauden investoinnit kohdistuvat pääosin Karstulan tehtaan hirsilinjaston käyttöönoton viimeistelyyn sekä ERP-järjestelmähankkeen kehitykseen.

TUOTTEET JA MARKKINA-ALUEET

Suomessa liikevaihto kehittyi hyvin ja oli 20 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Myynnin kasvu ja kysyntä on jatkunut hyvin vapaa-ajan rakentamisessa, omakotitalojen osalta kasvu on ollut positiivinen, mutta merkkejä omakotitalojen kysynnän hiljentymisestä on nähtävissä. Korkean inflaation, edelleen kohollaan olevien rakentamisen kustannusten sekä yleisen epävarmuuden tilan odotetaan mahdollisesti vaikuttavan omakotitalorakentajien rakentamisen aloituspäätöksiin. Honkarakenteen vapaa-ajan rakentamisen kysynnän odotetaan pysyvän kohtuullisen hyvällä tasolla, tasaantuvan edellisistä vuosista ja palvelumyynnin osalta kysynnän nähdään pysyvän nykyisellä tasollaan.

Kotimaan projektirakentamisessa on paljon kysyntää erityisesti asunto- ja aluerakentamisessa, vapaa-ajankeskusten rakennuskohteissa kuin myös hoiva- ja päiväkotirakentamisessa. Katsauskaudella valmistuivat Hoivarakentajien kanssa yhteistyössä toteutetut hirsirakenteiset päiväkodit Vantaalle, Espooseen sekä Iihin, hoivakoti Ylivieskaan ja koulu Kuopioon. Lisäksi Jyväskylän satamaan valmistui näyttävä saunaravintola Sataman Viilu, jossa Honkarakenne suunnitteli, toimitti ja toteutti kaikki hirsirakenteet.

Honkarakenne oli Naantalin asuntomessuilla näytteilleasettajana Honka Haiku kohteella. Talo on moderni, yksikerroksinen hirsitalo, jossa on käytetty vähäpäästöisiä M1-luokan materiaaleja, innovatiivista aurinkosähköjärjestelmää ja asumisen älykkäitä teknisiä ratkaisuja. Nämä yhdessä pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä, tukevat kestävää tulevaisuutta ja tulevien asukkaidensa tyytyväisyyttä.

Viennissä liikevaihto kehittyi erinomaisesti ja oli 35 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Myynnin kasvu ja kysyntä on erityisesti kasvanut projektivientimaissa. Vientimaista vain Kiina on edelleen pysähdyksissä. Raaka-ainemarkkinoilla esiintyneet saatavuusongelmat heijastuivat jossakin määrin viennin toimituksiin ja aiheuttivat toimitusaikojen pidentymistä. Lisäksi Venäjän aloittamat sotatoimet ovat hankaloittaneet eri maiden vientikuljetuksia ja nostaneet näiden kustannuksia.

Venäjän myynti keskeytettiin maaliskuun alussa ja katsauskaudella tilauskannasta toteutuneet toimitukset olivat vertailuajanjakson tasolla. Tullipakotteiden astuttua voimaan tilauskannassa olleet viimeiset toimitukset keskeytettiin eikä konsernilla ole Venäjän toimituksia enää tilauskannassa. Venäjän jäätyä pois viennistä, panostuksia on siirretty muihin vientimaihin. Viennin tilauskanta oli kesäkuun lopussa merkittävästi suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

STRATEGIA 2022-2024

Viime vuoden joulukuussa hallitus päätti yhtiön uudesta strategiasta. Vuoden 2024 loppuun ulottuvan strategian päämääränä on vahvistaa Honkarakenne Oyj:n asemaa Suomen suurimpana puurakennusten viejänä maailmalle. Uuden vientivetoisen strategian avulla yhtiö hakee strategiakaudella liikevaihdon kasvua painopisteen ollessa kannattavuudessa. Kannattavuustavoitteiden taustalla on prosessitehokkuus, jossa samalla merkittävästi parannetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta.

Honkarakenne konsernin visiona on olla ekologisen ja terveellisen asumisen johtava toimija valituilla markkina-alueillamme. Konsernin missio on parantaa ihmisten elämisen ja asumisen laatua.

Honkarakenteen strategiset tavoitteet vuosille 2022-2024 ovat seuraavat:

  • Viennin kasvattaminen fokusoimalla ja allokoiden resurssit valituille markkina-alueille
  • Asiakas- ja työntekijäkokemuksen kautta parempaan kannattavuuteen
  • Vastuullisin, terveys ja tulevaisuus edellä

Strategian toteuttamiseksi yhtiössä on käynnissä avaintoiminnoissa eri vaiheissa olevia strategian etenemistä tukevia selvitys- ja kehityshankkeita, joita seurataan johtoryhmässä ja sen alaisuudessa toimivassa ohjausryhmässä.

VASTUULLISUUS

Vastuullinen liiketoiminta on keskeinen osa Honkarakenteen strategiaa. Konsernissa kehitetään jatkuvasti tuotantoa, palveluita ja mallistoa terveellisemmän, ekologisemman ja laadukkaamman asumisen mahdollistamiseksi. Konsernissa keskitytään rakentamaan tulevaisuutta, valintoja ohjaa vastuu ihmisten ja luonnon elinvoimasta. Vastuullisuusohjelma ”Rakennamme tulevaisuutta” pohjautuu tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin, eettisiin periaatteisiin, henkilöstön ja muiden sidosryhmien tunnistettuihin odotuksiin ja asiakasymmärrykseen konsernin päämarkkinoilla. Vastuulliset hankinnat ja ekologinen tuotanto ovat liiketoiminnan ytimessä, ja Honkarakenteella kehitetään jatkuvasti talojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Honkarakenteen eettisten periaatteiden valmistelun yhteydessä henkilöstöä osallistutettiin niiden laadintaan sekä työryhmässä että koko henkilöstölle tehdyn kyselyn kautta. Kesäkuussa hyväksytyt eettiset periaatteet julkaistaan ja jalkautetaan henkilöstölle että Hongan yhteistyökumppaneille tulevana syksynä. Osana Honkarakenteen vastuullisuusohjelmaa, yhtiö siirtyi kesäkuussa käyttämään ympäristöystävällistä sähköä, joka on tuotettu vesi- ja tuulivoimalla sekä bioenergialla. Yhtiö käyttää kaikissa omissa toimipisteissään 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua, alkuperätakuin varmennettua sähköä, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/kWh.

HONKA BRÄNDI

Uudistettu Honka-brändi otettiin käyttöön alkuvuonna 2022 ja katsauskauden aikana se on ollut hyvin näkyvillä. Honka-brändin ydin on pohjoisen läheisessä luontosuhteessa ja suomalaisessa onnellisuudessa. Hongan keltainen on toivon ja ilon väri. Honka auttaa jokaista asiakasta toteuttamaan juuri itselleen tärkeät unelmat ja Hongalla on kunnia välittää pohjolan metsän elinvoimaa.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimii alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Voimassa olevat markkina- ja kysyntätilanteet huomioiden yhtiö pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erityisesti vientitoiminnalla.


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 miljoonaa euroa (0,2), mikä vastasi 0,4 % (0,7 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa kehitettiin erityisesti vientimarkkinoiden tuoteratkaisuja ja jatkettiin suurten ja julkisrakentamisen kohteisiin soveltuvien hirsirakenteiden tutkimusta ja kehittämistä. Honkarakenteen julkisten ja suurten rakennusten hirsituote -hanke on mukana ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmassa, mistä on myönnetty hankkeelle rahoitusta. Hankkeen ja ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä. Konserni ei ole katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 182 (168) henkilöä. Lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 14 henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä työsuhteiden perusteella mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 188 (176) henkilöä.

Honkarakenteen päätettyä keskeyttää myynnin Venäjälle sen käynnistettyä sotatoimet Ukrainassa, yhtiö aloitti maaliskuussa epävarmasta tuotannollistaloudellisesta tilasta johtuen muutosneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa. Muutosneuvotteluissa sovittiin, että työnantajalla on oikeus maksimissaan 90 päivän määräaikaiseen lomauttamiseen sekä työaikajärjestelyihin koskien koko yhtiön henkilöstöä 31.12.2022 asti. Lomautuksia on osin toteutunut huhtikuusta eteenpäin.

JOHTORYHMÄ

Kesäkuussa yhtiö vahvisti johtoryhmäänsä ja nimitti jäseniksi tuotejohtaja Eino Hekalin sekä vientijohtajan Maarit Taskisen. Katsauskauden lopussa Honkarakenteen johtoryhmän muodostavat: toimitusjohtaja Marko Saarelainen, tuotantojohtaja Juha-Matti Hanhikoski, tuotejohtaja Eino Hekali (8.6.2022 lähtien), markkinointijohtaja Sanna Huovinen, talousjohtaja Maarit Jylhä, Suomen liiketoimintajohtaja Petri Perttula ja vientijohtaja Maarit Taskinen (8.6.2022 lähtien).

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä 13.4.2022. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,25 euroa osakkeelta. Pääoman palautus on maksettu osakkeenomistajille huhtikuussa.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Arto Halonen, Timo Kohtamäki, Maria Ristola, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Saarimäki. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja sille vahvistettiin kokouskutsun yhteydessä annettu työjärjestys.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous päätti 13.4.2022, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6 211 419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300 096 ja B-lajin osakkeita 5 911 323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9 897 936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11 913 243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen ylin kurssi oli 7,72 euroa, alin 4,20 euroa ja katsauskauden päätöskurssi oli 4,92 euroa. B-osakkeen vaihdon arvo oli 0,9 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä oli 5,3 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne luovutti huhtikuussa yhtiön toimitusjohtajalle 10 000 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2021 tulospalkkiota. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 329 385 kappaletta hankintahinnaltaan 1 221 417,02 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,30 % ja kaikista äänistä 2,76 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Honkarakenne Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2021. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaympäristön negatiivisiin muutoksiin, raaka-aineiden ja komponenttien kustannusten nousuun, näiden saatavuuteen ja kokonaistoimitusketjujen toimivuuteen. Mikäli toimintaympäristössä kysyntä vähenee voimakkaasti ja kustannukset pysyvät korkealla tasolla, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön tuloskehitykseen.

Talouden epävarmuus heijastuu negatiivisesti yritysten ja kuluttajien luottamukseen. Lähiajan taloudellisia riskejä lisää inflaation kiihtyminen ja alkanut korkojen nousu. Lisäksi energian sekä joidenkin raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien että konekomponenttien saatavuudet voivat edelleen vaikeutua Venäjän ja länsimaiden molemminpuolisten pakotteiden johdosta ja nostaa kustannuksia edelleen.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida. Hyökkäys Ukrainaan, siihen liittyvät pakotteet ja vastapakotteet johtivat Honkarakenteen keskeyttämään myynnin Venäjälle sekä lopettamaan tilaus- ja toimitusvaiheessa olevien tilausten toimitukset yhtiön pitkäaikaiselle maahantuojalle. Markkina-alueelta menetetyn tilauskannan korvaaminen muilta vientimarkkinoilta voi pitkittyä tai olla epävarmaa nykyisessä maailmanmarkkina tilanteessa. Lisäksi koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta yhtiön eri markkina-alueilla, erityisesti viennissä.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Markkinointijohtaja Sanna Huovinen on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Hän toimii johtoryhmän jäsenenä 30.9.2022 asti.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tämä puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2021 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2021 lukuun ottamatta 1.1.2022 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. 1.1.2022 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu ja katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM).  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Honkarakenteen tulosohjaus vuodelle 2022 pidetään toukokuussa päivitetyn tulosohjauksen mukaisena. Honkarakenteen näkemyksen mukaan liikevaihto kasvaa edellisvuodesta ja tulos ennen veroja on edellisvuoden tasolla.

NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2022 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan ja näkemykseen markkinan kehityksestä, raaka-aineiden ja komponenttien hintakehityksestä, sovituista sopeutustoimista sekä strategiatyön yhteydessä päätettyihin ja edistettyihin toimenpiteisiin.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, [email protected] tai
talousjohtaja Maarit Jylhä, puh. 040 594 4099, [email protected]

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi/fi/sijoittajat/

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2021 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 69,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 37 %. www.honka.fi

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
Tilintarkastamaton        
MEUR 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021  
Liikevaihto 36,7 29,6 69,7  
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,5  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
2,7 1,8 2,0  
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -28,2 -21,4 -51,3  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5,7 -5,0 -10,1  
Poistot ja arvonalentumiset -1,0 -1,1 -2,3  
Liiketoiminnan muut kulut -2,5 -2,5 -4,8  
Liikevoitto/-tappio 2,2 1,7 3,7  
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,0  
Rahoituskulut -0,7 -0,2 -0,3  
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1 0,1  
Voitto/tappio ennen veroja 1,7 1,7 3,6  
Tuloverot -0,4 -0,2 -0,3  
Katsauskauden voitto/tappio 1,3 1,5 3,3  
         
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0  
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1,3 1,4 3,3  
         
Katsauskauden tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 1,3 1,5 3,3  
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0  
  1,3 1,5 3,3  
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 1,3 1,4 3,3  
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0  
  1,3 1,4 3,3  
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
katsauskauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
       
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,23 0,25 0,56  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (euroa)
0,23 0,25 0,56  

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.  

  

KONSERNITASE      
Tilintarkastamaton 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
MEUR      
       
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11,5 13,5 12,2
Liikearvo 0,1 0,1 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,5 0,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 0,4 0,4
Saamiset 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,7 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13,8 16,3 14,8
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 9,1 6,4 6,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,0 7,7 5,1
Verosaamiset 0,3 0,4 0,3
Muut rahoitusvarat 7,8   5,0
Rahavarat 9,8 13,0 6,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 33,1 27,5 23,9
Varat yhteensä 46,9 43,8 38,6
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 9,9 9,9 9,9
Ylikurssirahasto 0,5 0,5 0,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,8 6,3 6,3
Omat osakkeet -1,2 -1,3 -1,3
Muuntoerot 0,0 0,1 0,1
Kertyneet voittovarat 2,7 -0,5 1,4
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 16,8 15,0 16,9
Määräysvallattomien omistajien osuus      
Oma pääoma yhteensä 16,8 15,0 16,9
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennallinen verovelka 0,1 0,2 0,2
Varaukset 0,6 0,3 0,5
Rahoitusvelat 2,3 2,7 2,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,0 3,2 3,2
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 26,3 24,6 17,7
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,1 0,1
Varaukset 0,1 0,1 0,1
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,7 0,7 0,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27,2 25,6 18,5
Velat yhteensä 30,2 28,7 21,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 46,9 43,8 38,6


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA               
Lyhennetty                  
Tilintarkastamaton                  
                   
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
TEUR a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä    
Oma pääoma 1.1.2021 9 898 520 7 331 111 -1 309 -1 927 14 623   14 623    
Tilikauden tulos           1 479 1 479   1 479    
Muuntoero       -33     -33   -33    
Pääoman palautus     -1 055       -1 055   -1 055    
Osakepalkkioiden vaikutus         45 -29 16   16    
Oma pääoma 30.6.2021 9 898 520 6 275 78 -1 265 -477 15 029   15 029    
                       
                       
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
TEUR a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä    
Oma pääoma 1.1.2022 9 898 520 6 275 89 -1 265 1 381 16 899   16 899    
Tilikauden tulos           1 326 1 326   1 326    
Muuntoero       -84 0 27 -56   -56    
Pääoman palautus     -1 471       -1 471   -1 471    
Osakepalkkioiden vaikutus         43 14 58   58    
Oma pääoma 30.6.2022 9 898 520 4 805 6 -1 221 2 748 16 755   16 755    


a) Osakepääoma
b) Ylikurssirahasto
c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
d) Muuntoerot
e) Omat osakkeet
f) Kertyneet voittovarat
g) Määräysvallattomien omistajien osuus


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
Lyhennetty      
Tilintarkastamaton 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
MEUR      
       
Liiketoiminnasta 8,5 8,2 7,2
Investoinneista, netto -0,3 -0,7 -0,4
Rahoitustoiminnasta yhteensä -5,0 -1,4 -6,8
Lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -0,4
Vuokravelkojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -0,4
Pääoman palautus -1,5 -1,1 -1,1
Lyhytaikaiset arvopaperisijoitukset -3,1   -5,0
       
Likvidien varojen muutos 3,2 6,0 0,0
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -0,3 -0,1 -0,1
Likvidit varat kauden alussa 6,9 7,0 7,0
Likvidit varat kauden lopussa 9,8 13,0 6,9

KATSAUKSEN LIITETIEDOT                                                 

Laadintaperiaatteet

Tämä puolivuotiskatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuotiskatsaustiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2021 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020 lukuun ottamatta 1.1.2021 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja.

Puolivuotiskatsaustiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Uudet standardit ja tulkinnat

1.1.2022 tai sen jälkeen voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM).  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Segmentit

Vuoden 2020 alusta lähtien Honkarakenteella on kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Suomi ja Vienti. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET      
Tilintarkastamaton 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
MEUR      
       
Hankintameno kauden alussa 51,5 51,0 51,0
Lisäykset 0,2 0,9 0,6
Vähennykset 0,0 -0,1 -0,1
Hankintameno kauden lopussa 51,7 51,8 51,5
       
Kertyneet poistot kauden alussa -39,3 -37,3 -37,3
Vähennysten kertynyt poisto 0,0 0,0 0,0
Tilikauden poisto -1,0 -1,0 -2,0
Kertyneet poistot kauden lopussa -40,2 -38,3 -39,3
       
Kirjanpitoarvo kauden alussa 12,2 13,7 13,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11,5 13,5 12,2


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      
Tilintarkastamaton 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
MEUR      
       
Omista veloista      
Kiinnitykset 6,0 6,0 6,0
Muut takaukset 9,6 7,9 7,8
Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,1 0,1 0,1

Muut liitetiedot

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Tilikauden aikana on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,2 miljoonalla eurolla (0,2) ja lähipiiriltä on ostettu 0,2 miljoonalla eurolla (0,3) tavaroita ja palveluita. Tilinpäätös sisältää lähipiiriin kuuluville velkaa 0,1 miljoonaa euroa (0,0) ja saatavia lähipiiriin kuuluvilta 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Lähipiiriin kuuluvista ei ole kirjattu luottotappioita.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT        
Tilintarkastamaton   1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021    
             
Tulos/osake EUR 0,23 0,25 0,56    
             
Oman pääoman tuotto % 8 10 21    
             
Omavaraisuusaste % 56 53 61    
             
Oma pääoma/osake EUR 2,85 2,56 2,88    
             
Nettorahoitusvelat MEUR -14,5 -9,6 -8,7    
             
Nettovelkaantumisaste % -87 -64 -51    
             
Bruttoinvestoinnit MEUR 0,2 0,9 1,3    
  % liikevaihdosta 1 3 2    
             
Tilauskanta MEUR 51,3 60,5 52,4    
             
Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 123 109 112    
  Työntekijät 65 67 66    
  Yhteensä 188 176 178    
             
Henkilöstö keskimäärin henkilötyövuosina Toimihenkilöt 121 105 109    
  Työntekijät 61 63 62    
  Yhteensä 182 168 170    
             
Osakkeiden oikaistu lukumäärä ('000) Katsauskauden lopussa 5 882 5 872 5 877    
  Keskimääräinen tilikaudella 5 877 5 872 5 872    


Tunnuslukujen laskentakaavat  
     
  Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto / tappio  
Tulos/osake: ---------------------------------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin  
     
   

Katsauskauden voitto / tappio
 
Oman pääoman tuotto-%: --------------------------------------------------------------------- x 100
  Oma pääoma yhteensä, keskiarvo  
     
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Oma pääoma/osake: --------------------------------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa
 
     
  Oma pääoma yhteensä  
Omavaraisuusaste, %: -------------------------------------------------------------------- x 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
     
Nettorahoitusvelat: Korolliset rahoitusvelat – rahavarat  
     
  Korolliset rahoitusvelat – rahavarat  
Nettovelkaantumisaste, -------------------------------------------------------------------- x 100
% (gearing): Oma pääoma yhteensä  
     

 

Liite


Honkarakenne on vuonna 1958 perustettu yhtiö, joka valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut rakennuksia yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa. Yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi, Saksa, Ranska, Venäjä ja Japani.