Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inderes Oyj

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 6.10.2021 kello 20.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Inderes Oyj:n (”Inderes” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt Yhtiön listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) odotetaan alkavan arviolta 11.10.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000348651 ja kaupankäyntitunnus INDERES.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 236 303 uutta Yhtiön osaketta. Listautumisanti koostui yleisöannista Inderes-yhteisön jäsenille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä henkilöstöannista Inderes-konsernin henkilöstölle (”Henkilöstöanti”).

Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan noin 6,3-kertaisesti, minkä vuoksi se keskeytettiin 5.10.2021.
Listautumisannin ehtojen mukaisiin alustaviin osakemääriin suhteutettuna Yleisöanti merkittiin noin 8,3-kertaisesti ja Henkilöstöanti noin 1,2-kertaisesti. Henkilöstöantiin osallistui 64 henkilöä.

Yhtiön hallitus päätti allokoida Yleisöantiin osallistuville 169 483 uutta Yhtiön osaketta ja Henkilöstöantiin osallistuville 66 667 uutta Yhtiön osaketta.

Yhtiön hallitus hyväksyi Yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 10 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 5,1 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 1 333 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 61,7 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousee 1 633 362 osakkeeseen, kun Listautumisannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen noin 10 tuhanteen osakkeenomistajaan.

Kaikille Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 20.10.2021. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 13.10.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Listatutumisannissa annetut osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn merkintäsitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 8.10.2021.

Yhtiön toimitusjohtaja Mikael Rautanen kommentoi: ”Haluan kiittää uusia omistajia luottamuksesta, kumppaneita tehokkaasti ja ammattitaitoisesti hoidetusta projektista sekä omaa tiimiä koko listautumisen mahdollistamisesta.”

Neuvonantajat:
Sisu Partners Oy toimii First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana sekä Yhtiön taloudellisena neuvonantajana listautumisessa. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana liittyen tiettyihin Listautumisannin oikeudellisiin seikkoihin toimii Dottir Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja antaa:

Mikael Rautanen, toimitusjohtaja
Inderes Oyj
050 3460321
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja:

Jori-Pekka Rautalahti, Partner
Sisu Partners Oy
050 3829323
[email protected]

Juha Karttunen, Managing Partner
Sisu Partners Oy
040 5554727
[email protected]

INDERES LYHYESTI
Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana yli 150 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 64 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Lue lisää: group.inderes.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA
Tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tässä esitettyä tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman Yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.
Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Viittauksilla "pörssiyhtiöihin" tarkoitetaan tässä tiedotteessa yhtiöitä, joiden osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai First Northissa.

Inderes yhdistää sijoittajat ja pörssiyhtiöt.

Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pohjoismaiselle pörssiyhtiölle, jotka haluavat palvella sijoittajia paremmin. Sijoittajayhteisölle tarjoamme palveluita, joiden avulla jäsenet voivat verkostoitua ja kehittyä sijoittajina.

Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.