Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inderes Oyj

Yhtiötiedote 27.9.2021 kello 10.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Inderes Oyj (”Inderes” tai ”Yhtiö”) tiedotti 17.9.2021 suunnittelevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). Inderes on tänään julkistanut suunnitellun Listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoja sen suunnitellusta Listautumisesta. Helsingin Pörssi on tarkastanut Yhtiön laatiman Listautumisantia koskevan suomenkielisen yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”). Listautumisannin merkintäajan on tarkoitus alkaa 4.10.2021 kello 9.30.

LISTAUTUMISANTI LYHYESTI

 • Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Tarjottavat Osakkeet”) merkittäväksi Listautumisannissa. Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 236 303 Tarjottavaa Osaketta.
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista Inderes-yhteisön jäsenille (yksityishenkilöille ja yhteisöille) Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (ii) henkilöstöannista Inderes-konsernin henkilöstölle (”Henkilöstöanti”). Yleisöantiin osallistuminen edellyttää Free- tai Premium-jäsenyyttä inderes.fi-analyysipalvelussa.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti vähintään 169 636 Tarjottavaa Osaketta ja Henkilöstöannissa alustavasti enintään 66 667 Tarjottavaa Osaketta.
 • Merkintähinta on 25 euroa Tarjottavalta Osakkeelta Yleisöannissa. Henkilöstöannin merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin merkintähinta eli 22,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 16,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 14,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 4.10.2021 kello 9.30 ja päättyy 11.10.2021 kello 16.30. Merkintäaika voidaan kuitenkin keskeyttää aikaisintaan 5.10.2021 kello 16.30. Merkintäaika voidaan keskeyttää Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta toisistaan riippumatta.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 15.10.2021 kaupankäyntitunnuksella INDERES.
 • Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja henkilöstöomistajat ovat sitoutuneet kolmen vuoden asteittain purkautuviin luovutusrajoituksiin. Kukaan Yhtiön nykyisistä omistajista ei myy Osakkeita Listautumisen yhteydessä.
 • Sisu Partners Oy toimii First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana sekä Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Listautumisessa. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Dottir Asianajotoimisto Oy. Merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

LISTAUTUMISEN TAUSTA JA SYYT

Yhtiön First North -listautumisen tavoitteena on ensisijaisesti:

 • laajentaa Yhtiön omistajapohjaa Inderes-yhteisöön, joka koostuu Yhtiön palveluiden aktiivisesta käyttäjäkunnasta;
 • kerätä pääomaa sekä luoda paremmat edellytykset kasvuinvestointeihin;
 • vahvistaa Yhtiön tunnettuutta sijoittaja-, pörssiyhtiö- ja rekrytointikohderyhmässä; ja
 • selvittää mahdollisuuksia alentaa listautumiskynnystä kasvuyrittäjille standardoimalla listautumisprosessia yhdessä kumppanien kanssa.

Listautumisannissa kerättävän pääoman on tarkoitus antaa Yhtiölle liikkumavaraa seuraaviin panostuksiin: laajentuminen uusiin kohdemarkkinoita laajentaviin palveluihin, yritysostot, omien teknologia-alustojen tuotekehitys sekä Inderes-yhteisölle kehitettävät palvelut. Listautumisannissa kerättyjä varoja voidaan käyttää myös Yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankintaan Taaleri Sijoitus Oy:ltä tämän kanssa sovitun hankintaoption perusteella.

LISTAUTUMINEN JA YHTIÖESITTEEN JULKAISEMINEN

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen suunniteltua Listautumisantia ja Listautumista. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 15.10.2021 kaupankäyntitunnuksella INDERES.

Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona 27.9.2021 alkaen Yhtiön verkkosivuilla www.group.inderes.fi/listautuminen.
Tärkeitä päivämääriä:

 • Esite saatavilla sähköisenä 27.9.2021
 • Merkintäaika alkaa 4.10.2021 kello 9.30
 • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 5.10.2021 kello 16.30
 • Merkintäaika päättyy 11.10.2021 kello 16.30
 • Listautumisannin lopullista tulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan arviolta 13.10.2021
 • Listautumisannissa liikkeeseen lasketut Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille arviolta 14.10.2021
 • Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 15.10.2021

Lisätiedot:
Mikael Rautanen, toimitusjohtaja
Inderes Oyj
050 3460321
[email protected]

Jori-Pekka Rautalahti, Partner
Sisu Partners Oy
050 3829323
[email protected]

Juha Karttunen, Managing Partner
Sisu Partners Oy
040 5554727
[email protected]

INDERES LYHYESTI
Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana yli 150 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 64 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Lue lisää: www.group.inderes.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA
Tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tässä esitettyä tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman Yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.
Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Viittauksilla "pörssiyhtiöihin" tarkoitetaan tässä tiedotteessa yhtiöitä, joiden osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai First Northissa.

Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Inderesin asiakkaana on noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa.