Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Keskisuomalainen Oyj                   Tilinpäätöstiedote                             21.2.2023 klo 17.10

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2022

Tilikausi 2022
- Liikevaihto 221,0 Me (211,6 Me edellisenä vuonna), 4,4 % kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 10,0 Me (9,6 Me), 4,1 % kasvua edellisen vuoteen
- Liikevoitto 4,5 % liikevaihdosta (4,5 %)
- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 3,7 Me (12,8 Me), -71,2 % edelliseen vuoteen
- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 % liikevaihdosta (6,1 %)
- Käyttökate 30,7 Me (26,2 Me), 17,2 % kasvua edelliseen vuoteen
- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 17,1 Me (26,6 Me), -35,7 % edelliseen vuoteen
- Tulos 7,4 Me (6,7 Me), 9,8 % kasvua edelliseen vuoteen
- Tulos/osake 0,74 euroa (0,69 euroa)
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta.

Heinä-joulukuu 2022
- Liikevaihto 108,5 Me (107,5), 1,0 % kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto – 5,7 Me (4,0 Me), -241,9 % edelliseen vuoteen
- Liikevoitto -5,3 % (3,8 %) liikevaihdosta
- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 1,4 Me (7,6 Me), -81,6 % edelliseen vuoteen
- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 1,3 % liikevaihdosta (7,0 %)
- Käyttökate 7,3 Me (13,9 Me), -47,2 % edelliseen vuoteen
- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 7,2 Me (14,5 Me), -50,6 % edelliseen vuoteen
- Tulos -5,0 Me (3,2 Me)
- Tulos/osake -0,49 euroa (0,32 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Hyvä tulos mahdollistaa vahvan osingon

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto vuonna 2022 kasvoi 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi vuoden 2021 lopulla toteutettu Hämeen Sanomat -konsernin hankinta sekä osaltaan markkinoiden lievä piristyminen koronapandemian jäljiltä. Kasvu oli vahvempaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisella vuosipuoliskolla Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vaikutukset leikkasivat kasvua.

Yhtiön tulos vuodelta 2022 oli hyvin kaksijakoinen. Ukrainan sodan seurauksena kiihtynyt inflaatiokehitys vaikeutti merkittävällä tavalla Keskisuomalainen-konsernin liiketoimintaa operatiivisen tuloksen osalta. Sanomalehtipaperin hinnan nousu ja saatavuushaasteet aiheuttivat konsernille huomattavia lisäkustannuksia. Myös monet muut konsernin käyttämät palvelut ja tarvikkeet kallistuivat selvästi. Näiden kasvaneiden kulujen kompensoiminen ei ole tarkastelukaudella ollut mahdollista. Tämän seurauksena varsinkin vuoden jälkimmäisen puoliskon tuloksen tekeminen vaikeutui. Vuoden 2022 tuloksesta tuli kuitenkin hyvä, kun strategian mukaisesti konsernin
varhaisjakeluliiketoiminta myytiin Postille. Toteutetun kaupan arvo oli 21 Me.

Konsernissa on valmisteilla tehostamisohjelma, jolla pyritään sopeutumaan nousseisiin kuluihin.

Keskisuomalainen Oyj:n tulosta rasitti vuonna 2022 tytäryhtiö Suomen Suoramainonta Oy:n heikko tuloksentekokyky. Uskomme Suomen Suoramainonnan tilanteen vuodelle 2023 paranevan merkittävästi loppuvuodesta 2022 tehtyjen uusien jakelusopimusten seurauksena.

Toimintaympäristö sisältää edelleen vuodelle 2023 merkittäviä epävarmuustekijöitä. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainaan ja sen mukanaan tuomat seurannaisvaikutukset vaikeuttavat markkinoiden ennustettavuutta.

Uskomme operatiivisen tuloksen paranevan selvästi vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Keskisuomalainen Oyj:n vahva kassavirta mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Keskisuomalainen-konsernissa on meneillään merkittävä mobiilisovellusuudistus, jolla rakennamme markkinoiden parhaat tuotteet lukija-asiakkaillemme.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus ja muu johto ovat sitoutuneet omistaja-arvon ylläpitämiseen. Yhtiön vahva tase ja kassavirta sekä omavaraisuusaste mahdollistavat vahvan osingonmaksun vuoden 2022 tuloksesta. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle on 1,00 euroa osinkoa osakkeelta.”

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto tilikauden toisella puolivuotiskaudella oli 108,5 Me, mikä on 1,0 Me enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisen puolivuotiskauden liikevoitto oli -5,7 Me, mikä on 9,8 Me edellistä vuotta vähemmän. Katsauskauden tulosta heikentää kustannustoiminnan segmenttiin kohdistuva liikearvon arvonalentuminen 6,5 Me ja tuotanto- ja logistiikkapalvelun sekä kohdistamattomaan segmenttiin kohdistuvat käyttöomaisuuden arvonalentumiset 0,8 Me.

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui -5,0 Me (3,2 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,4 % ja oli 221,0 Me (211,6 Me).

Mediamyynti pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 81,9 Me (81,2 Me). Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot kasvoivat 4,2 % ja olivat 89,4 Me (85,8 Me). Ulkoinen painonmyynti kasvoi 61,8 % ja oli 12,1 Me (7,5 Me). Jakeluliiketoiminnan liikevaihto laski 4,3 % ja oli 26,5 Me (27,7 Me). Vuokra-tuottoja oli 1,2 Me (1,0 Me). Muuta liikevaihtoa oli 9,9 Me (8,5 Me) ja kasvua siinä oli 16,2 %. Muun liikevaihdon merkittävin osa tulee tutkimusliiketoiminnasta ja aikakauslehtiliiketoiminnasta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 15,1 Me (1,3 Me). Olennaisin erä muissa tuotoissa oli huhtikuun 2022 lopulla toteutuneen varhaisjakeluliiketoiminnan myynnistä tullut myyntivoitto 14,5 Me.        

Vuonna 2022 liikevoittoa kertyi 10,0 Me eli 4,5 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 9,6 Me ja liikevoittoprosentti oli 4,5 %. Liikevoittoa heikensi kustannustoimintasegmenttiin kohdistunut 6,5 Me liikearvojen arvonalentuminen sekä tuotanto- ja logistiikkapalvelut -segmenttiin kirjattu 6,1 Me liikearvojen kohdistus.

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,7 Me (12,8 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 1,7 % (6,1 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 6,3 Me (3,2 Me). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat varhaisjakeluliiketoiminnan myyntihinta 21,0 Me ja myyntihintaan kohdistetut asiakkuudet ja liikearvo yhteensä 6,5 Me. Lisäksi kustannustoimintasegmenttiin kohdistui 6,5 Me liikearvon arvonalentuminen. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat liikearvojen sekä aineettoman ja aineellisten käyttöomaisuuden arvonalentumiset 2,9 Me.

Käyttökatetta syntyi vuoden 2022 aikana 30,7 Me. Edellisenä vuonna käyttökatteen määrä oli 26,2 Me. Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,1 Me.

Nettorahoitustuotot olivat 2,0 Me (0,7 Me). Rahoitustuottoja kertyi 3,0 Me (1,8 Me). Rahoituskulut olivat 1,0 Me (1,1 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -0,2 Me (0,0 Me). Tätä heikensivät Jakeluyhtiö Suomi Oy:n, PISA Jakelu Oy:n ja PKS Jakelu Oy:n osakkuuksien myyntitappio yhteensä 0,5 Me. Ilman näitä myyntitappioita olisi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ollut 0,3 Me.

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 7,4 Me (6,7 Me).

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2022 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista, konsernin keskitetyistä hallintopalveluista ja kehitystoiminnoista sekä konsernin vuokratuotoista. Yhtiön liikevaihto oli 23,9 Me (19,9 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 4,4 Me (2,7 Me).

Vuoden 2022 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen 2021 verrattuna, sillä tilikauden lukuihin sisältyy Kanta-Hämeen sanomalehti- ja jakeluliiketoiminta koko vuoden 2022 ajan. Vertailuvuonna 2021 tämä liiketoiminta kuului konserniin 1.10.2021 lähtien. Lisäksi 3.1.2022 konserniin ostettiin sanomalehtipainamista harjoittava Savon Paino Oy, jonka vaikutus vuoden 2022 tilikauden liikevaihtoon oli 3,7 Me.

 202220212020
Liikevaihto Me221,0211,6206,8
Liikevoitto Me10,09,64,9
Liikevoitto %4,54,52,4
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me3,712,89,1
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto %1,76,14,4
Käyttökate Me30,726,222,1
Käyttökate %13,912,410,7
Tilikauden tulos Me7,46,720,1
Tulos/osake, Eur0,740,692,03
Oman pääoman tuotto %8,57,323,6
Omavaraisuusaste %45,846,146,9

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustansi tilikaudella 2022 seitsemäätoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 33 paikallislehteä sekä 28 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti, Etelä-Suomen Sanomat, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti, Itä-Häme, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Uusimaa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Uudellamaalla.

Kustannustoimintasegmentin liikevaihto oli 170,3 Me (167,7 Me).

Konsernin ammatti- ja asiakasmedioita suunnittelee, julkaisee ja kustantaa Omnipress Oy. Ruoan, juoman ja tapahtumien ammattilehdet ovat Aromi, Evento ja Shaker sekä niiden yhteinen verkkomedia Avecmedia.fi. Näiden lisäksi Omnipress suunnittelee ja tuottaa monikanavaista asiakasmediaa noin 20 eri kumppanille painottuen erityisesti B2B-osaamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen mediaan. Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto ammatti- ja asiakasmedialiiketoiminnassa vuonna 2022 oli 3,0 Me (2,7 Me).

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin painopalveluihin kuului tilikauden aikana viisi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsivat Jyväskylässä, Tuusulassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Varkaudessa. Näistä Varkaudessa toimiva Savon Paino Oy ostettiin 3.1.2022 ja Jyväskylän paino suljettiin 30.9.2022. Lisäksi Lahdessa on arkkipaino. Savon Paino Oy sulautui Lehtisepät Oy:öön 30.9.2022.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 18,0 % edellisvuotta suurempi ja oli 40,6 Me (34,4 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto kasvoi 61,8 % ja oli 12,1 Me (7,5 Me). Olennaisen syy liikevaihdon kasvuun oli Savon Paino Oy:n oston yhteydessä tehty painatussopimus Sanoman kanssa, jonka liikevaihto vuonna 2022 oli 3,7 Me.

Jakelu

Konsernin jakeluliiketoimintaan kuului Päijät-Hämeen alueella, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella sekä Kanta-Hämeen alueella harjoitettu pääasiassa sanomalehtien varhaisjakelua sekä valtakunnallista osoitteetonta suoramainosjakelua harjoittava Suomen Suoramainonta -konserni. Konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2022 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 35,7 Me (41,7 Me). Jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuosina 2022 ja 2021 eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vuoden 2021 lukuihin sisältyy 1.10.2021 alkaen Kanta-Hämeestä hankittu jakeluliiketoiminta ja 30.4.2022 koko varhaisjakeluliiketoiminta myytiin Postille.

Varhaisjakelun yhteenlaskettu sisäinen ja ulkoinen liikevaihto vuonna 2022 oli 12,1 Me (17,4 Me). Liikevaihtoa laski 30.4.2022 toteutettu järjestely, jossa myytiin konsernin varhaisjakeluliiketoiminta Postille. Samalla tehtiin Postin kanssa pitkä viisivuotinen alihankintasopimus konsernin sanomalehtien jakamisesta.

Osoitteettoman suoramainosjakelun liikevaihto sisältäen sekä sisäisen että ulkoisen liikevaihdon pysyi vuonna 2022 edellisen vuoden tasolla ja oli 23,7 Me (24,3 Me).

Tutkimuspalvelut

Konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2022 oli 3,6 Me (3,9 Me). IROResearch Oy Tutkimustoimiston liikevaihto oli 3,3 Me (3,5 Me). Tietoykkönen Oy:n liikevaihto oli 0,4 Me (0,6 Me).

Toimintaympäristö ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan vaikutus

Toimintaympäristö tilikaudella jatkui haastavana. Maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutus on vähitellen laantunut, mutta vielä alkuvuodesta 2022 sillä oli vaikutuksia erityisesti mediamyynnin kehitykseen. Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on luonut huomattavaa epävarmuutta ja samalla noussut korkotaso sekä kiihtynyt inflaatio ovat vaikuttaneet toimintaympäristöön merkittävästi.

Suurimmat vaikutukset Ukrainan sodasta ja inflaatiosta näkyivät sanomalehtipaperin saatavuudessa ja hintatasossa sekä energiakustannuksissa. Jo vuoden alussa alkanut ja pitkään kestänyt UPM:n lakko vaikeutti sanomalehtipaperin saatavuutta. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Keskisuomalainen-konserni lopetti sanomalehtipaperin ostamisen Venäjältä. Tuotannon tarvitsema sanomalehtipaperi saatiin kuitenkin varmistettua korvaavien toimittajien kautta sekä hyödyntäen varmuusvarastoja. Sanomalehtipaperin hintataso nousi alkuvuonna 2022 huomattavasti ja hinta on pysynyt koko vuoden korkealla, mistä on aiheutunut Keskisuomalainen-konsernille merkittäviä lisäkustannuksia.

Energian ja paperin hinnannousun lisäksi inflaatio näkyi yleisenä kustannustason nousuna, minkä vuoksi hyvin laajasti konsernin käyttämien hyödykkeiden ja palveluiden kustannukset nousivat. Mediatoimialalla ja erityisesti tilattavien sanomalehtien liiketoiminnassa kohonneita kustannuksia on ollut erittäin vaikeaa lyhyellä aikavälillä viedä asiakashintoihin. Tilattavien sanomalehtien tilaushintoja voi nostaa vain tilausjaksojen vaihtuessa ja asiakaskunnassa on laajalti pitkiä tilausjaksoja. Toisaalta Ukrainan sota on lisännyt lukijoiden kiinnostusta uutisiin ja muihin journalistisiin sisältöihin, mikä on vaikuttanut positiivisesti Keskisuomalainen-konsernin tilattavien lehtien kysyntään.

Mainosmyynnissä yleinen markkinan epävarmuus ja hermostuneisuus on Venäjän sodan ja inflaation vuoksi lisääntynyt. Se on vaikuttanut mainosmarkkinan kehitykseen erityisesti painettujen sanoma- ja kaupunkilehtien osalta. Yleistä kustannustason nousua on tilikauden aikana ollut vaikeaa viedä mediamyynninkin hintoihin, sillä pidempiin asiakassopimuksiin on kesken vuotta haastavaa tehdä hinnanmuutoksia ja toisaalta mainosvolyymin kasvattaminenkin on ollut markkinatilanteen takia haastavaa. Kokonaisuudessaan tilikauden aikana saatiin vain osin kohonneita kustannuksia vietyä tuottoihin, mikä on heikentänyt konsernin kannattavuutta.

Kantar TNS AD Intelligencen mukaan koko mediamainonta Suomessa kasvoi vuonna 2022 4,1 % vuoteen 2021 verrattuna. Painettu sanomalehti- ja kaupunkilehtimainonta kuitenkin laski 7,6 %. Ulko- ja liikennemainonta kasvoi 20,7 %. Suurimmista toimialoista vähittäiskaupan mainonta kasvoi 4 %, elintarvikkeet laski 3 %, autot kasvoi 11 % ja mediat laski 14 %. Matkailun ja liikenteen mainonta kasvoi 50 % koronapandemian helpotettua.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy osti 3.1.2022 Savon Paino Oy:n koko osakekannan Sanoma Media Finland Oy:ltä. Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu sulautui 1.1.2022 emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:öön. Savon Paino Oy sulautui 30.9.2022 Lehtisepät Oy:öön. Samoin Hämeen Sanomat Oy sulautui 30.9.2022 Hämeen Media Oy:öön. Hämeenlinnan Jakelupalvelut Oy sulautui Ilves Jakelut Oy:öön 31.10.2022.

Konsernin osakkuusyhtiöt

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,21 %), Jyväskylän Messut Oy (26,32 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Myyntimestarit Oy (31,63 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 47,06 %. Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %) sekä Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %). Edellisen vuoden tilinpäätöksessä osakkuusyhtiöitä olleiden Jakeluyhtiö Suomi Oy (33,33 %), PISA Jakelu Oy (33,32 %) sekä PKS Jakelu Oy (39,3 %) osuudet on myyty tilikauden aikana. Konsernin osakkuusyhtiönä ollut Esports media solutions Oy meni tilikauden aikana konkurssiin.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Digitaalisten media- ja liiketoimintaratkaisujen kehittäminen on merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Kehitysmenoja ei pääsääntöisesti ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö

Työsuhteita Keskisuomalainen-konsernissa oli vuoden 2022 lopussa 1 640 (2 445). Tämän lisäksi konsernissa oli 3 168 (3 692) osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 4 807 (6 137) henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1 560 henkilöä (1 657). Kokopäiväiseksi muutettu konsernin henkilömäärä ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3 412 (3 912).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5,4 Me ja 2,5 % liikevaihdosta (17,3 Me ja 8,2 %). Katsauskautena tytäryhtiöiden hankintaan käytettiin 0,6 Me. Muutoin tilikauden investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalainen-konsernilla oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2022 lopussa 54,1 Me (60,5 Me).

Keskisuomalainen Oyj:llä on rahoitussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa ja rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2022 yhtiöllä oli 54,0 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2026. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen-konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Keskisuomalainen Oyj on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Keskisuomalainen -konsernin omavaraisuusaste vuoden 2022 lopussa oli 45,8 % (46,1 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli +3,7 Me (+1,3 Me) ja rahavarojen määrä oli 24,8 Me (21,1 Me).

Keskisuomalainen -konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Mikko Paananen
toimitusjohtaja Kalle Kautto
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti on käyty läpi Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksessa 28.4.2022. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemispolitiikka ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.

Osakkeet

Vuonna 2022 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 31.688 kpl. Muuntojen jälkeen 31.12.2022 K-osakkeita oli yhteensä 4.619.845 kpl ja A-osakkeita 5.422.623 kpl.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Euroopassa kireänä jatkunut poliittinen tilanne ja Venäjän hyökkäyssodan seuraukset voivat edelleen heikentää taloudellista toimintaympäristöä. Korkea inflaatio ja korkojen nousu voivat jatkuessaan heikentää Suomen taloustilannetta ja tällä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia konsernin toimintaympäristöön.

Verkkokaupan pitkään jatkunut kasvu vaikuttaa kaupan toimialaan. Tämä saattaa johtaa mediamainonnan vähenemiseen ja voi vaikuttaa lehtien ilmestymisalueiden elinvoimaisuuteen.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Meta ja Alphabet kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset ovat kasvattaneet riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tulonmenetyksille. Postilain jakelupäivien vähentäminen heikentää lehtien toimintaedellytyksiä. Valtioyhtiö Postin ylivertainen asema on riski konsernimme osoitteettoman suorajakelun liiketoiminnalle ja kaupunkilehtien jakelulle.

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan voivat jatkuessaan olla riski kaupalliselle uutismedialle.

Kehitystoiminnan painopistettä suunnataan voimakkaammin kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Sanomalehtipaperin saatavuus voi pidemmällä aikavälillä muodostua riskiksi valmistuskapasiteetin vähentyessä markkinoilta vähentyvän kysynnän takia.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen sekä kykyyn torjua kohonneet kyberriskit.

Konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Näkymät vuodelle 2023

Uskomme tilikauden 2023 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuoden 2022 tasosta.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2022

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 78.978.614,24 euroa.

A- ja K-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4.619.845 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.422.623 kpl eli yhteensä 10.042.468 kpl.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 10.042.468,00 euroa.

Hallitus esittää, että osingon täsmäytyspäivä 28.4.2023 ja maksupäivä 8.5.2023. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000,00 euroa.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Jyväskylässä 26.4.2023. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2022 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Jyväskylässä 21. päivä helmikuuta 2023

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen Oyj julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13, mikä alkaa 27.3.2023, yhtiön internetsivuilta www.keskisuomalainen.com.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin julkaistaan viikolla 13, mikä alkaa 27.3.2023.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2023 julkaistaan 24.8.2023.

Vuoden 2022 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me)7-12/20227-12/20211-12/20221-12/2021
 (6 kk)(6 kk)(12kk)(12kk)
     
LIIKEVAIHTO108,5107,5221,0211,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden     
varaston muutos0,00,00,00,0
Liiketoiminnan muut tuotot-0,30,415,11,3
Liiketoiminnan kulut-114,0-103,8-226,1-203,3
LIIKEVOITTO-5,74,010,09,6
Liikevoitto % liikevaihdosta-5,3 %3,8 %4,5 %4,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut1,1-0,32,00,7
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista0,20,3-0,20,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA-4,44,111,810,4
Verot-0,5-0,9-4,4-3,7
VOITTO/TAPPIO-5,03,27,46,7
     
TILIKAUDEN VOITON JAKO    
Emoyhtiön osakkeenomistajille-4,93,37,56,9
Määräysvallattomien omistajien osuus-0,10,0-0,1-0,2
     
Tulos/osake, laimentamaton (eur)-0,490,320,740,69
Tulos/osake, laimennettu (eur)-0,490,320,740,69


KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT7-12/20227-12/20211-12/20221-12/2021
 (6 kk)(6 kk)(12 kk)(12 kk)
     
Tilikauden voitto-5,03,27,46,7
Muut laajan tuloksen erät:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:    
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)    
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,2-1,10,2-1,1
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat-3,50,5-5,52,0
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä    
tulosvaikutteisiksi0,20,20,40,7
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-3,2-0,5-5,01,6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ-8,12,82,48,3
     
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO    
Emoyhtiön osakkeenomistajille-8,12,82,58,5
Määräysvallattomien omistajien osuus-0,10,0-0,1-0,2


SEGMENTTI-INFORMAATIO7-12/20227-12/20211-12/20221-12/2021
     
LIIKEVAIHTO (Me)    
Kustannustoiminta83,685,3170,3167,7
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut37,239,879,678,7
Kohdistamaton17,015,433,630,3
Segmenttien välinen liikevaihto-29,3-33,0-62,6-65,1
Tuloslaskelman liikevaihto108,5107,5221,0211,6
LIIKEVOITTO    
Kustannustoiminta-0,410,66,620,6
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut-2,4-3,510,0-4,6
Kohdistamaton-2,4-2,2-5,7-5,3
Segmenttien välinen liikevoitto-0,5-0,8-1,0-1,1
Tuloslaskelman liikevoitto-5,74,010,09,6


KONSERNIN TASE (Me)31.12.202231.12.2021
   
VARAT  
PITKÄAIKAISET VARAT  
Aineettomat hyödykkeet13,214,4
Liikearvo66,779,3
Sijoituskiinteistöt0,50,3
Aineelliset hyödykkeet29,432,5
Käyttöoikeusomaisuuserät5,97,8
Osuudet osakkuusyhtiöissä4,48,5
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat21,626,6
Muut pitkäaikaiset saamiset0,80,8
Laskennalliset verosaamiset1,51,5
LYHYTAIKAISET VARAT  
Vaihto-omaisuus2,32,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset24,418,0
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset0,20,7
Muut rahoitusvarat10,10,1
Rahat ja pankkisaamiset14,821,1
Varat yhteensä195,8214,0


 31.12.202231.12.2021
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
OMA PÄÄOMA  
Emoyhtiön osakkeenomistajille   
kuuluvan oman pääoman osuus82,990,5
Määräysvallattomien omistajien osuus-0,10,0
Oma pääoma yhteensä82,890,5
PITKÄAIKAISET VELAT  
Laskennallinen verovelka2,63,1
Pitkäaikaiset korolliset velat51,158,9
Pitkäaikaiset korottomat velat0,10,1
Pitkäaikaiset varaukset2,22,7
LYHYTAIKAISET VELAT  
Lyhytaikaiset korolliset velat8,99,6
Saadut ennakot15,017,9
Ostovelat ja muut velat30,530,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat2,60,9
Oma pääoma ja velat yhteensä195,8214,0


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me)1-12/20221-12/2021
  (12 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT  
Asiakkailta saadut maksut219,5213,8
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille  
ja henkilöstölle suoritetut maksut-204,8-189,0
Maksetut korot-0,7-1,0
Saadut korot0,10,1
Maksetut verot-2,4-5,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT11,618,7
   
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT  
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla-0,6-8,3
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin-2,5-2,8
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin-2,3-1,5
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti0,10,3
Liiketoimintojen myynti16,6                    -
Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin0,0-4,7
Lainasaamisten lisäys/vähennys-0,10,5
Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys/vähennys-4,0-
Saadut osingot5,714,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT12,8-2,4
   
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT  
Lainojen nostot                 -60,0
Lainojen takaisinmaksut-6,4-60,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut-4,3-4,3
Määräysvallattomien osuuksien hankinta                   --0,2
Maksetut osingot-10,0-10,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT-20,8-15,0
   
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-)3,71,3
Rahavarat tilikauden alussa21,119,8
Rahavarat tilikauden lopussa24,821,1

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääomaMääräys- 
  Muut  Kertyneet vallattomien 
Oman pääoman Osake-sidotutMuutvoitto- omistajien  
muutos 2021pääomarahastotrahastotvaratYhteensäosuusYhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2 2572707 74182 29792 565-16192 403
Laaja tulos       
Tilikauden tulos   6 8876 887-1696 718
Muut laajan tuloksen erät       
Etuuspohjaisen nettovelan (tai        
omaisuuserän) uudelleen        
määrittämisestä johtuvat erät   -863-863 -863
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat  2 478 2 478 2 478
Tilikauden laaja tulos yhteensä  2 4786 0248 502-1698 332
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako   -10 040  -10 040
Emissiovoitto     154154
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   -10 040-10 040154-9 885
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa   -564-564185-380
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2 25727010 21877 71790 462990 471


 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääomaMääräys- 
  Muut  Kertyneet vallattomien 
Oman pääomanOsake-sidotutMuutvoitto- omistajien  
muutos 2022pääomarahastotrahastotvaratYhteensäosuusYhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2 25727010 21877 71790 462990 471
Laaja tulos       
Tilikauden tulos   7 4697 469-947 374
Muut laajan tuloksen erät       
Etuuspohjaisen nettovelan (tai        
omaisuuserän) uudelleen        
määrittämisestä johtuvat erät   133133 133
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat  -5 110 -5 110 -5 110
Tilikauden laaja tulos yhteensä  -5 1107 6012 491-942 397
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako   -10 043  -10 043
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   -10 043-10 0430-10 043
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2 2572705 10875 27582 911-8582 825

Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy osti 3.1.2022 allekirjoitetulla kaupalla Savon Paino Oy:n koko osakekannan Sanoma Media Finland Oy:ltä. Osakkeiden kauppahinta oli 2,3 Me, joka on maksettu rahana. Kauppa oli Keskisuomalainen-konsernille edullinen. Sanomalehtipainotoiminnan toimialamurroksen takia alalla on ylikapasiteettia, mikä vaikutti kaupan hinnoitteluun ja laski sen hintaa. Lisäksi kaupan toteutumiseen vaikutti myyjän kanssa tehty painamisen alihankintasopimus. Hankittujen varojen arvo ylitti kauppahinnan ja hankitusta liiketoiminnasta syntyi negatiivinen liikearvo 0,4 Me. Negatiivinen liikearvo on tuloutettu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,1 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

Tilikauden liikevaihtoon sisältyy hankitun yhtiön liikevaihtoa 3,7 Me. Hankitun yhtiön Varkaudessa sijaitseva sanomalehtipaino on integroitu osaksi konsernin painotoimintaa ja Savon Paino Oy sulautui Lehtisepät Oy:öön 30.9.2022. Savon Painon hankinta mahdollisti painotoiminnan rakenteen tiivistämisen ja parantaa painotoiminnan kannattavuutta.

Yhdistämisissä kirjatut käyvät arvot ovat seuraavat:

(Me)  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,9
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,0
Laskennallinen verosaaminen 0,0
Vaihto-omaisuus 0,3
Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,2
Rahavarat 1,7
Varat yhteensä 4,2
   
Laskennallinen verovelka 0,3
Pitkäaikaiset velat 0,0
Ostovelat ja muut velat 1,1
Velat yhteensä 1,4
   
Nettovarat 2,7
   
Hankintameno  2,3
Liikearvo -0,4
   
Rahana maksettu kauppahinta 2,3
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 1,7
Rahavirtavaikutus 0,6

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

 osakkeet ja osuudet, 
(Me)noteeratutnoteeraamattomatYhteensä
    
Hankintameno 1.1.202223,53,226,6
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,00,0
Lisäykset 0,00,0
Vähennykset 0,00,0
Siirrot erien välillä 0,40,4
Käypään arvoon arvostaminen-4,6-0,9-5,5
Kirjanpitoarvo 31.12.202218,92,721,6

Korolliset velat

 31.12.2022
(Me)TasearvotKäyvät arvot
Pitkäaikaiset velat  
Rahalaitoslainat48,144,5
Vuokrasopimusvelat3,03,0
Pitkäaikaiset korolliset velat51,147,6
   
Lyhytaikaiset velat  
Rahalaitoslainat6,07,7
Rahoitusleasingvelat2,92,9
Johdannaiset-0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat8,910,6


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT31.12.202231.12.2021
Liikevaihto, Me221,0211,6
Liikevoitto, Me10,09,6
% liikevaihdosta4,54,5
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto, Me3,712,8
% liikevaihdosta1,76,1
Käyttökate Me30,726,2
Käyttökate %13,912,4
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja11,810,4
% liikevaihdosta5,34,9
Tilikauden voitto7,46,7
% liikevaihdosta3,33,2
Oman pääoman tuotto (ROE), %8,57,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %8,47,2
Omavaraisuusaste, %45,846,1
Bruttoinvestoinnit, Me5,417,3
% liikevaihdosta2,58,2
Taseen loppusumma195,8214,0
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä15601657


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.202231.12.2021
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur0,740,69
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur8,269,01
Osakekohtainen osinko, eur   
(vuoden 2022 osalta hallituksen esitys)1,001,00
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, %134,5145,8
Efektiivinen osinkotuotto, %8,36,1
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)16,223,8
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys  
- alin, eur11,1011,20
- ylin, eur16,8518,00
- keskikurssi, eur13,6515,01
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me65,388,1
Koko osakekannan markkina-arvo, Me121,0164,2
Osakkeiden vaihdon kehitys   
-osakkeiden lukumäärä337.994722.282
- % A-sarjan osakkeista6,213,4
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl10 04210 042


Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat 
   
(1000 eur)20222021
Myynti  
Osakkuus- ja yhteisyritykset103238128
Muu lähipiiri32
Ostot   
Osakkuus- ja yhteisyritykset18742618
Muu lähipiiri--

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur)20222021
Palkat ja palkkiot2 4482374
Lakisääteinen Tyel-maksu400365
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet149142
Johdon kompensaatiot yhteensä29962881

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (ROE)(Tilikauden tulos) x 100
 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)(Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100
 Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)
  
Omavaraisuusaste-%Oma pääoma x 100
 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)
  
Tulos/osakeEmoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
                                                                      
Oma pääoma/osakeEmoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12.
  
Osinko/tulos, %(Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
 Tulos/osake
  
Efektiivinen osinkotuotto-%(Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
 Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
  
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
 Tulos/osake
  
Osakekannan markkina-arvoOsakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi
  
KäyttökateLiikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
  
Käyttökate %Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
 Liikevaihto
  
Operatiivinen vertailukelpoinen  
liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liite


Keskisuomalainen-konserni on vuonna 1870 perustettu viestintäkonserni. Yhtiön päätoimialana on sanomalehtien kustantaminen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen ja jakelu sekä sähköinen liiketoiminta. Keskisuomalainen-konserni on lehtinimikkeiden määrällä mitattuna Suomen suurin sanoma- ja kaupunkilehtikustantaja. Keskisuomalainen-konsernin kotipaikkakunta on Jyväskylä.