Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

KESLA OYJ                                                                  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2020 KLO 9.00


Vuoden viimeiselle kvartaalille kohdistunut kysynnän hiipuminen ja kertaluonteiset kuluerät painoivat koko vuoden tuloksen edellisvuotta matalammalle tasolle.


Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

Kesla-konsernin liikevaihto ja tulos heikkenivät vertailukauteen nähden.

 • Konsernin liikevaihto heikkeni 14 % vertailukaudesta ja oli 12,6 miljoonaa euroa (10-12/2018 kasvoi 29,1 % ja oli 14,6 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto heikkeni vertailukauteen nähden ollen 732 tuhatta euroa tappiollinen (1 065 tuhatta euroa voitollinen).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 751 tuhatta euroa positiivinen (2 010 tuhatta euroa positiivinen)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (0,25 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Vuosi 2019 lyhyesti

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden mutta tulos heikkeni.

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 5,1 % vertailuvuodesta 47,4 miljoonaan euroon (1-12/2018 5,5 % ja 45,1 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto laski 28,3 % vertailuvuodesta ollen 1 603 tuhatta euroa voitollinen (kasvoi 52,0 % ja 2 236 tuhatta euroa voitollinen).
 • Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli 749 tuhatta euroa positiivinen (2 845 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,42 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 40 % (31.12.2018 39 %).
 • Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 10 miljoonaa euroa (31.12.2018 18 miljoonaa euroa).
 • Hallitus esittää 5.3.2020 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa A- ja B- osakkeille 0,15 euroa/osake, yhteensä 506 tuhatta euroa.


Keskeisiä tapahtumia tilikaudella

Emoyhtiö ilmoitti kesäkuussa rahoitusjärjestelystä, jolla yhtiö sai käyttöönsä 10,8 miljoonan euron velkarahoituksen 8 vuoden lyhennysajalla vanhojen velkojen uudelleenjärjestelyyn ja käytössä olleiden luottolimiittien vapauttamiseen.

Tytäryhtiö MFG Components Oy:n liiketoimintoihin liittyvät omaisuuserien realisointijärjestelyt toteutettiin tilikauden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Kesla ilmoitti marraskuussa autonosturimallin 2124L nostureissa havaitusta kestävyysongelmasta ja teki ongelman korjaamista varten 0,7 miljoonan kuluvarauksen. Tilinpäätöksen laatimisvaiheessa varausta päivitettiin 0,5 miljoonaan euroon sekä tehtiin uusi 0,2 miljoonan suuruinen kertaluontoisten kulujen varaus, josta tiedotettiin tammikuussa 2020.

Heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi yhtiö ilmoitti käynnistävänsä koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut 9. joulukuuta. Neuvotteluprosessi jatkui tilikauden yli 6.1.2020 saakka.


Keskeiset tunnusluvut

Kesla raportoi jatkuvien toimintojen tunnuslukuja. Kesla otti uuden IFRS16-standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen täysin takautuvasti. Tilinpäätöksen tunnusluvut ja vertailutiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

 10-1210-121-121-12
1000 euroa2019201820192018
Kasvu    
  Tilauskanta kauden lopussa  10 21217 818
  Saadut tilaukset*9 42914 66044 69152 244
  Liikevaihto12 58114 57347 35245 064
  Liikevaihdon muutos, %-13,7 %26,5 %5,1 %5,5 %
Kannattavuus    
  Liikevoitto (EBIT)-7321 0651 6032 236
  Liikevoitto, %-5,8%7,3 %3,4 %5,0 %
  Kauden laaja tulos-6018471 2231 423
 Tulos / osake (EPS), EUR **-0,180,250,360,42
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  6,7 %9,5 %
Rahoitus    
  Liiketoiminnan rahavirta7512 0107492 845
  Bruttoinvestoinnit6355931 2411 037
Taloudellinen asema (kauden lopussa)    
  Korollinen nettovelka  11 50010 528
  Nettovelkaantumisaste, %  89 %85 %
  Omavaraisuusaste, %  40 %39%
Taseen loppusumma   32 75431 886
Henkilöstö keskimäärin  247243

* Saatujen tilausten määrä eroaa tilauskannan muutoksen ja liikevaihdon avulla lasketusta määrästä tilauskannassa tapahtuvien tilauskohtaisten muutosten vuoksi. Tämän takia raportoitua saatuja tilauksia voi verrata ainoastaan vertailukauden saatuihin tilauksiin eikä esimerkiksi liikevaihtoon tai tilauskantaan.

** Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille


Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kulunut tilikausi oli konsernille kaksijakoinen – liikevaihto ja tulos kehittyivät kasvaen lokakuun loppuun saakka, jonka jälkeen autonosturi- ja hakkuriliiketoimintoihin liittyvät kertaluonteiset kuluerät sekä emoyhtiön matalalle jäänyt loppuvuoden tuotantovolyymi ja laskutus käänsivät nopeasti yhtiön tuloksen edellisvuotta heikommaksi.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi tilikaudella 5,1 %:a päätyen 47 miljoonaan euroon (45 miljoonaa euroa vuonna 2018).  Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli kotimaan vahvan kysynnän lisäksi Keski-Euroopan metsätuhoalueilla, Norjassa ja Overseas-markkinoilla. Venäjän markkina oli vaisu keväästä alkaen, mutta Valko-Venäjä piristyi selvästi loppuvuotta kohden.  Varaosamyynti kasvoi 12 % (12 % vuonna 2018). Autonosturiliiketoiminta kasvoi tilikaudella vahvasti puunkorjuulaitteiden ja traktorivarusteiden liikevaihdon päätyessä noin edellisvuoden tasolle.

Konsernin tulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi, mutta kertaluonteisten erien vuoksi tulos kuitenkin pieneni 14 % vertailukauden 1 423 tuhannesta eurosta 1 223 tuhanteen euroon ja vastaavasti osakekohtainen tulos 0,42 eurosta 0,36 euroon. Vuoden viimeiselle kvartaalille kirjattujen kertaluonteisten erien tilikauden osakekohtaista tulosta heikentävä vaikutus oli yhteensä 0,21 euroa. Autonosturimallin 2124L pilarien vaihtoon tehtyä kuluvarausta päivitettiin aiemmin ilmoitetusta 0,7 miljoonasta 0,5 miljoonaan euroon vaihtotöiden arvioitua tehokkaamman toteutuksen vuoksi.

MFG Components Oy:n osalta omaisuuserien realisoinnit saatettiin loppuun ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jonka jälkeen tytäryhtiöllä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen. MFG Components Oy:n eli lopetettujen toimintojen vaikutus tilikaudella koko konsernin osakekohtaiseen tulokseen oli heikentävä 0,08 euroa. Saksan tytäryhtiön myynti painottui kannattavuudeltaan aiempaa parempikatteisiin tuotteisiin ja näin yhtiön vaikutus konsernin kokonaistulokseen oli toimintahistoriansa paras.

Emoyhtiön myynnin ja markkinoinnin panostukset sekä tuotekehitykseen ja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palveluostot jatkoivat kasvuaan huomattavasti edellisvuodesta.  

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 749 tuhatta positiivinen (2 849 tuhatta euroa positiivinen 2018). Vertailukauden vahvaa liiketoiminnan rahavirtaa selittää MFG Components Oy:n liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman vapautuminen yritysjärjestelyssä. Tilikauden 2019 rahavirtaa heikensivät konsernin ostovelkojen pieneneminen ja myyntisaamisten kasvu.  Konsernin investointiaktiviteetti kasvoi maltillisesti painopisteen siirtyessä tuotekehitysinvestoinneista käyttöomaisuuteen.

Konsernin korollinen nettovelka kasvoi noin 1,0 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuusaste heikkeni vastaavasti 4 prosenttiyksikköä 89 %:iin.  Omavaraisuusaste koheni prosenttiyksiköllä. Kesäkuussa tehdyn rahoitusjärjestelyn kautta konsernin rahoituskustannukset laskivat edellisvuoteen nähden ollen 0,5 % liikevaihdosta (0,7% 2018).

Konsernin emoyhtiön toisen vuosipuoliskon saadut tilaukset alittivat noin 6,1 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan. Konsernin vuodenvaihteen tilauskanta väheni selvästi edellisvuoden 18 miljoonasta 10 miljoonaan euroon. Tilanteen takia yhtiössä käynnistettiin sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu joulukuussa tilikauden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon kysyntää vastaavaksi.”


Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Keslan tilauskanta oli tilikauden 2019 lopussa 10 miljoonassa eurossa (31.12.2018 18 miljoonaa euroa).

Kesla-konsernin tilikauden 2020 aloittava tilauskanta vastaa vuoden 2017 tammikuun tasoa. Kuluvan vuoden tammikuun saatujen tilausten arvo jää selvästi edellisvuoden ennätyksellisestä tasosta ja on kuitenkin hieman viime tilikauden neljännen kvartaalin kuukausikeskiarvoa suurempi. Kotimaassa puunkorjuun väheneminen yhdessä työmarkkinahäiriöiden kanssa vaikuttavat puunkuljetus- ja korjuuyrittäjien investointimahdollisuuksiin Keslan tuotteiden kysyntää heikentävästi. Heikenneen kysynnän vuoksi Kesla jatkaa tuotannollista ja taloudellista sopeuttamista mm. lomautuksin kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

Sellun hinnan vuoden 2019 alussa käynnistynyt lasku pysähtyi vuodenvaihteessa ja myös OECD:n ennakoivan suhdanneindikaattorin vuonna 2018 alkanut laskuvaihe päättyi. Venäjän markkinan odotetaan piristyvän kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Valko-Venäjältä ja Overseas -markkinoilta saadut tilaukset ovat olleet vuodenvaihteen molemmin puolin kasvussa.

Maailmantalouden kasvun ongelmat esimerkiksi koronaviruksesta ja kauppasodista johtuen voivat vaikuttaa Keslan liiketoimintaa heikentävästi. Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja.  Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen, koska Venäjän markkinakysyntä on Keslalle merkittävää sekä suoraan että välillisesti partnereidemme kautta.


Ohjeistus vuodelle 2020

Toimintaympäristöön liittyvien epävarmuuksien vuoksi ohjeistus kattaa tilikauden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon. Ohjeistus loppuvuoden osalta annetaan konsernin puolivuotiskatsauksen yhteydessä elokuussa 2020.

Konsernin vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2019 vertailukautta heikommaksi.


Hallituksen voitonjakoehdotus ja ehdotus omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutuksen jatkamisesta

Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, vapaa oma pääoma 31.12.2019 on 8 428 tuhatta euroa, josta tilikauden 2019 voitto on 963 tuhatta euroa. Hallitus esittää 5.3.2020 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,15 euroa/osake, yhteensä 506 tuhatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 7 922 tuhatta euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2020 enintään 338 313 kappaleelle yhtiön osakkeita (10 % koko osakekannasta).


Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2020

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2019, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä liitetiedostona ja saatavilla Keslan internetsivuilla www.kesla.com kohdassa sijoittajat. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilikauden 2019 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 13.2.2020.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2020 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2020 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 4.8.2020. Lisäksi Kesla Oyj julkaisee liiketoimintakatsaukset 31.3.2020 tilanteen mukaisesti 23.4.2020 ja 30.9.2020 tilanteen mukaisesti 22.10.2020

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa torstaina 5.3.2020.


Joensuu 6.2.2020


KESLA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310 klo 9.30-10.30


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com


Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Liite

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.