Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.5.2022 klo 09:00

Konecranes Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2022

Yhtiökokouskutsu

Konecranes Oyj:n ("Konecranes" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.6.2022 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (osoite: Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.15.

Edelleen jatkuvan COVID-19 pandemian johdosta ennakkoäänestäminen on tehty mahdolliseksi osakkeenomistajille, jotka eivät halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Varsinaista yhtiökokousta ei tulla lähettämään suoratoistona, mutta hallituksen puheenjohtajan Christoph Vitzthumin avauspuheenvuoro ja Teo Ottolan esittämä väliaikaisen toimitusjohtajan katsaus asetetaan saataville kirjallisessa muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022 yhtiökokouksen jälkeen. Ennakkoäänestysohjeista annetaan lisätietoa jäljempänä kohdassa C.

Konecranes seuraa aktiivisesti COVID-19 -tilanteen etenemistä ja noudattaa järjestelyissä viranomaisohjeita. Fyysisten etäisyyksien takaaminen kokouspaikalla voi kuitenkin olla haastavaa. Konecranes pyytää näin ollen kunnioittavasti osakkeenomistajia, joiden terveydentila aiheuttaa korkean riskin COVID-19 pandemian johdosta, harkitsemaan onko heidän tarpeellista osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen saapumalla kokouspaikalle. Mahdollisista tilanteen aiheuttamista muutoksista kokousjärjestelyihin ilmoitetaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022.

Konecranes pyytää ystävällisesti, että osakkeenomistajat, joilla on hengitystieinfektion oireita, eivät osallistuisi varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokouspaikalla.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Väliaikaisen toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.6.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.6.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2021

10. Palkitsemisraportin käsittely

Konecranesin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista vuonna 2021 koskevan palkitsemisraportin esittäminen sekä yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä.

Palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot ja valiokuntien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, ja lisäksi hallituksen kokousten osalta otetaan käyttöön kokouspalkkio. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu kolmessa yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin Yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen julkaistavan osavuosikatsauksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta Yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum ja Niko Mokkila, ja että Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila ja Sami Piittisjärvi valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Pasi Laine valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/board-directors, ja ehdotettujen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville Yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com/general-meeting ennen varsinaista yhtiökokousta.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 14.12.2023 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 18 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 14.12.2023 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 14.6.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 14.12.2023 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 14.6.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös Yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa Yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on sekä Yhtiön että sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakesäästöohjelma on tarkoitettu osaksi Konecranes-konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 14.6.2027 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 17 ja 18 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

20.Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022. Konecranes Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.5.2022. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 29.6.2022 alkaen.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.6.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 5. "Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja".

2.Ilmoittautuminen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 10.6.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa 13.5.2022 klo 12.00. Osakkeenomistaja voi myös äänestää ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Katso kohta 3. "Äänestäminen ennakkoon".

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan sekä mahdollisen asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten Konecranes Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä tämän suomalaisella arvo-osuustilillä, voi ilmoittautua 13.5.2022 klo 12.00 - 10.6.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta www.konecranes.com/agm2022

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa kirjallisen ilmoittautumisensa Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Konecranes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Osakkeenomistajan, tämän edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

3. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä tämän suomalaisella arvo-osuustilillä, voi varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.5.2022 klo 12.00 ja 10.6.2022 klo 16.00 välisenä aikana.

Ellei osakkeenomistaja saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle varsinaiseen yhtiökokoukseen, ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei välttämättä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa, ja osakkeenomistajan mahdollisuus äänestää tietyissä asiakohdissa ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen päätösehdotusten osalta voi olla rajoitettua.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta www.konecranes.com/agm2022

Ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Konecranes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2022 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestämisen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut varsinaiseen yhtiökokoukseen, saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä.

Mikäli asiamies ilmoittautuu sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mallit valtakirjaksi tulevat olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com/agm2022 viimeistään 13.5.2022. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai toissijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected]tai alkuperäisinä osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä.

5.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.6.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.6.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen sekä äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022.

6. Muut ohjeet/tiedot

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2022. Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.5.2022 yhteensä 79 221 906 osaketta, jotka edustavat 79 221 906 ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan ja tytäryhtiöiden kautta yhteensä 87 447 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 3.6.2022 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Hyvinkäällä 13.5.2022

KONECRANES OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja,

puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com

Konecranes on vuonna 1994 perustettu yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yhtiöllä on liiketoimintaa yli 50 maassa. Konecranesin tuotteita valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa kaikilla mantereilla sekä maailmanlaajuisen alihankkijoiden verkoston kautta.