Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

FIFAX Oyj, yhtiötiedote, 1.4.2022 klo 19.10

FIFAX Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.4.2022 klo 10.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja tekemällä vastaehdotuksia sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain 375/2021 nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, ja jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Lisätietoja löytyy tämän kutsun osasta C (”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Ihamuotila. Mikäli Antti Ihamuotila ei painavasta syystä johtuen voi toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Linda Lindroos. Mikäli Linda Lindroos ei painavasta syystä johtuen voi toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka yhtiö on julkaissut yhtiötiedotteella 24.3.2022 ja jotka ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://fifax.ax/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Jakokelpoiset varat olivat 23 246 709,83 euroa 31.12.2021 päivätyn taseen mukaan, josta tilikauden tappio oli -13 687 020,71 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio merkitään liiketoiminnan kertyneiden voittovarojen tilille ja ettei varoja jaeta jakokelpoisesta omasta pääomasta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2021

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja että muille hallituksen jäsenille maksetaan kullekin 1 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päiväraha maksetaan voimassa olevien yleisten ehtojen mukaisesti ja kaikki matkakulut korvataan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä olisi 5.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Panu Routila, Ulf Toivonen, Rolf Karlsson, Eduard Paulig sekä Robin Blomqvist valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa, että Panu Routila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilitarkastajan palkkio maksetaan juoksevaa laskutusta vastaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavien tilintarkastajien määrä on yksi ja että tilintarkastaja on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Ylva Eriksson (CGR).

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla FIFAX Oyj:n internetsivuilla https://fifax.ax/yhtiokokous. FIFAX Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainitulla internetsivulla. Näiden asiakirjojen ja tämän kokouskutsun jäljennökset lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.5.2022 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, tekemällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös asiamiehen on äänestettävä ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 4. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat maanantaina 11.4.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 26.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan sekä mahdollisen asiamiehen nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten FIFAX Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.4.2022 klo 10.00 - 26.4.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta https://fifax.ax/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/FIFAX Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2022 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 26.4.2022 klo 10.00.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://fifax.ax/yhtiokokous. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Mikäli asiamies ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://fifax.ax/yhtiokokous viimeistään 11.4.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/FIFAX Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, jolloin asiakirjojen on oltava Innovatics Oy:n saatavilla.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänen olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://fifax.ax/yhtiokokous.

5. Muut ohjeet ja tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [email protected] viimeistään 8.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla https://fifax.ax/yhtiokokous viimeistään 11.4.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Kysymyksiä voi esittää 19.4.2022 klo 10.00 asti, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla [email protected] viimeistään 20.4.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot tulevat olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://fifax.ax/yhtiokokous.

Fifax Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.4.2022 yhteensä 25 906 168 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 150 000 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. FIFAX Oyj:n tytäryhtiöllä ei ole Yhtiön osakkeita. Kokouksessa ovat edustettuina osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ja joilla on Osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukainen oikeus osallistua kokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n antamien tietojen perusteella.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Eckerössä, 1 huhtikuuta 2022

FIFAX OYJ
Hallitus

Vuonna 2012 perustettu Fifax on kalankasvatusta harjoittava yhtiö, joka tuottaa kirjolohta pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhtiön maanpäällistä ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää hyödyntävä tuotantolaitos valmistui vuoden 2020 alussa. Tuotantolaitos sijaitsee Eckerössä, ja se on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toiminnassa olevista maanpäällisistä kalankasvattamoista. Laitoksen odotetaan saavuttavan tavoitellun täyden, vuositasolla noin 3 200 tonnin (bruttopaino ennen teurastusta) tuotantomäärän vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.