Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2020 klo 13.00 alkaen Pörssitalon lehterillä, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

 7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

 9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

  Tilikauden 2019 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 2.806.872,33 euroa, josta tilikauden voitto on 1.068.591,57 euroa.

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa, että vuoden 2019 voitto 1.068.591,57 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

 12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen sekä tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja ovat siten seuraavat: 10.000 euroa hallituksen jäsenille ja 12.500 euroa hallituksen puheenjohtajalle, sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

  Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

  Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2021 keskikurssi – toukokuun 2020 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.

  Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2021 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

  Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.

 13. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että varajäseniä ei valita.

 14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Jukka Koskinen, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajana jatkaa Jukka Koskinen.

 15. Tilintarkastajan valitseminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että yhtiön ti-lintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 16. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n muuttaminen

  Yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä viitataan osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momenttiin, joka on poistettu osakeyhtiölaista. Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että yhtiökokous päättäisi muuttaa kyseistä §:ä seuraavasti:

  14 § Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
  Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimus-kaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osak-keenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

  Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

 18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neo Industrial Oyj:n internetsivuilla. Neo Industrial Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi viimeistään 4.3.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2020.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 13.3.2020 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20.3.2020 klo 12.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen [email protected],

b) puhelimitse numeroon 020 7200 395 tai

c) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 20.3.2020 klo 10.00 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön toimistoon osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 27.2.2020 yhteensä 139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä.

Espoossa 27. helmikuuta 2020

Neo Industrial Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007

www.neoindustrial.fi

Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla.

Liitteet

Reka Industrial on vuonna 1898 perustettu sijoitusyhtiö, joka sijoittaa kotimaisiin teollisuusyrityksiin. Yhtiö osallistuu sijoituskohteiden liiketoimintaan aktiivisesti ja pyrkii kasvattamaan näiden arvoa. Reka Industrial omistaa 100 % kaapelialalla toimivasta Reka Kaapelista, josta konsernin tulos käytännössä muodostuu. Kaapelitoimialan päämarkkinoita ovat Suomen lisäksi muut Pohjoismaat, mutta tilausvirtaa täydentävää kauppaa haetaan myös laajemmalla säteellä. Kaapelitoimialan pääasiakasalat ovat asuin- ja toimistorakentaminen, sähkön tuotanto ja siirto sekä teollisuus.