Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ramirent Oyj        Pörssitiedote         24.7.2019 klo 18.30 EEST

Kutsu Ramirent Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.8.2019 klo 15:00 Ramirent Oyj:n pääkonttorilla osoitteessa Tapulikaupungintie 37, 00750 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14:30.

Loxam S.A.S. (”Tarjouksentekijä”) ja Ramirent Oyj (”Yhtiö”) ovat 10.6.2019 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka perusteella Tarjouksentekijä on samana päivänä julkistanut julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) kaikista Yhtiön ulkona olevista osakkeista Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä on 23.7.2019 julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja Tarjouksentekijän odotetaan saavan 24.7.2019 omistukseensa yli 90 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden. Yhtiön tulee Yhdistymissopimuksen mukaan kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle eräiden asioiden päättämiseksi kolmen (3) pankkipäivän kuluessa Tarjouksentekijän kirjallisesta pyynnöstä. Tämä kokouskutsu perustuu tällaiseen Tarjouksentekijän kirjalliseen pyyntöön.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäseniksi valitaan Gérard Déprez, Stéphane Hénon ja Patrick Bourmaud toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuonna 2020. Muiden nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden ehdotetaan päättyvän edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on Yhtiön verkkosivuilla www.ramirent.com.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan edelleen, että kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

9. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta 14.3.2019. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ei tällä hetkellä ole jäseniä.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta.

10. Ylimääräisen yhtiökokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.ramirent.com/agm. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 29.8.2019 alkaen.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 5.8.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään maanantaina 12.8.2019 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a.            Yhtiön Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/agm; tai

b.           puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6880 maanantaista perjantaihin klo 9:00-15:00; tai

c.            kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 31, 00751 Helsinki. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.8.2019 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään, ja jotka haluavat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee:

(i)           olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 5.8.2019.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Ramirent Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että heidän osakkeet rekisteröidään tilapäisesti heidän omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle hänen puolestaan. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 5.8.2019 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

(ii)          pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Ramirent Oyj:n osakasluetteloon. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena erityistä lomaketta käyttäen viimeistään 6.8.2019 klo 10:00 Ruotsin aikaa. Lomakkeita tilapäistä rekisteröintiä varten on saatavilla Ramirent Oyj:n kotisivuilta, www.ramirent.com/agm. Vaihtoehtoisesti Ramirent Oyj toimittaa lomakkeen pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä sähköpostitse [email protected]).

Euroclear Sweden AB:n kautta kirjallisesti tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 31, 00751 Helsinki viimeistään 12.8.2019 klo 10:00 mennessä.

5. Muut asiat

Omalla autolla ylimääräiseen yhtiökokoukseen tulevia varten Yhtiö varaa pysäköintipaikkoja pääkonttorin pysäköintialueelta. Kävelytie pysäköintipaikalta kokouspaikalle on merkitty kyltein.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ramirent Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 114 545 669 osaketta ja ääntä.

Helsinki, 24.7.2019

RAMIRENT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 20 750 2859.

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 2 900 työntekijää yhteensä 294 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (RAMI).

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.