Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 5.6.2019 KLO 12:00
 
Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.6.2019 klo 14.00 alkaen yhtiön toimistolla osoitteessa Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 13.45.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osakkeiden yhdistämiseksi osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset viisi osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista ja osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan lunastamalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 4/5, eli jokaista viittä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan neljä osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Mikäli arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä ei ole jaollinen yhdistämiskertoimella, pyöristetään lunastettavien osakkeiden lukumäärä ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat maksetaan kyseisille osakkeenomistajille rahana jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki yhtiön osakkeet. Tällöin osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle vastaavalla tavalla kuin pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osien myynnistä saadut varat. Muilta osin lunastus suoritetaan vastikkeetta.

Vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä lukuun ottamatta pyöristyksen seurauksena lunastettavia osakkeiden murto-osia.

Pyöristämisen seurauksena lunastettavien osakkeiden murto-osat kootaan yhteen ja myydään viivytyksettä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä arvopaperipörssissä kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron mukaisesti.

Osakkeiden yhdistämispäivä, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristämisen perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin, on 1.7.2019. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen.

Osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 2.7.2019 ja kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-tunnuksella arviolta 2.7.2019. Pyöristämisen seurauksena myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 9.7.2019.

Ennen osakkeiden yhdistämistä yhtiö mitätöi osakkeitaan sellaisen määrän, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on viidellä jaollinen. Yhtiö on tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä päättänyt osakkeenomistajansa pyynnöstä kahden osakkeen mitätöimisestä. Mainittu mitätöinti ja siihen liittyvä yhtiön kokonaisosakemäärän väheneminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi viipymättä.

Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 250 tuhatta euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

8. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, Trainers' House Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja  tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Trainers' House Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.7.2019 alkaen.


C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.6.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.6.2019 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki tai puhelimitse numeroon 050 430 7039 tai sähköpostin välityksellä osoitteella [email protected].

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.6.2019.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.6.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Trainers' House Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 107 357 062 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

5.6.2019

TRAINERS' HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Arto Heimonen, puhelin 0404 123 456
toimitusjohtaja

Saku Keskitalo, puhelin 0404 111 111
talousjohtaja


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite

Trainers´ House Oyj on yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät.