Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

LEMONSOFT OYJ - OSAVUOSIKATSAUS - 27.4.2022 klo 10.00

TAMMI-MAALISKUU 2022

 • Liikevaihto kasvoi 29,9 % ja oli 5 002 tuhatta euroa (3 849)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1 358 tuhatta euroa (1 370), osuus liikevaihdosta 27,1 % (35,6)
 • Oikaistu käyttökate oli 1 369 tuhatta euroa (1 368), osuus liikevaihdosta 27,4 % (35,6)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1 010 tuhatta euroa (1 133), osuus liikevaihdosta 20,2 % (29,4)
 • Oikaistu liikevoitto oli 1 325 tuhatta euroa (1 311), osuus liikevaihdosta 26,5 % (34,1)
 • Katsauskauden tulos oli 762 tuhatta euroa (884), osuus liikevaihdosta 15,2 % (23,0)

Avainluvut

1 000 euroa1-3/20221-3/2021Muutos1-12/2021
Liikevaihto5 0023 84929,9 %17 227
SaaS3 8822 78639,3 %12 996
Transaktiot27824911,5 %1 084
Konsultointi ja muu liikevaihto8438143,5 %3 148

 


Myyntikate4 4493 44729,1 %15 335
Myyntikate-%88,9 %89,5 % 89,0 %
Käyttökate (EBITDA)1 3581 370-0,9 %4 231
Käyttökate-%27,1 %35,6 %
24,6 %
Oikaistu käyttökate *)1 3691 3680,0 %5 635
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta27,4 %35,6 %
32,7 %
Liikevoitto (EBIT)1 0101 133-10,8 %3 070
Liikevoitto-%20,2 %29,4 %
17,8 %
Oikaistu liikevoitto **)1 3251 3111,1 %5 411
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta26,5 %34,1 %
31,4 %
Katsauskauden voitto (tappio)762884-13,8 %2 272
Katsauskauden voitto (tappio), % liikevaihdosta15,2 %23,0 %
13,2 %

 


Omavaraisuusaste, %77,5 %55,3 %
75,0 %
Nettovelka-16 449-1 979731,3 %-15 760
Nettovelkaantumisaste, %-72,3 %-35,1 %
-71,7 %
Osakekohtainen tulos (EPS) ***)0,040,05-19,8 %0,13
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa15811833,9 %153
Ulkona olevat osakkeet katsauskauden lopussa18 273 726680
18 273 726
Ulkona olevat osakkeet katsauskauden aikana keskimäärin18 273 726680
5 879 408
*) Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Business Finlandin tuki)
**) Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna liikearvon poistoilla, yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Business Finlandin tuki)
***) Vuoden 2021 luvuissa huomioitu tehdyn osakesplitin vaikutus

Toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes sujui pitkälti odotustemme mukaisesti. Uusien asiakasliidien ja uusien kauppojen määrä oli korkealla tasolla verrattuna viime vuoteen. Käyttöönotossa oli hieman pullonkaulaa, mutta tilanne on tältä osin korjaantumassa. Liikevaihto oli 5,0 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 29,9 % edellisvuodesta. Oikaistu liikevoittomarginaali oli odotustemme mukaisella tasolla 26,5% liikevaihdosta.

Asiakkaiden lukumäärä jatkoi kasvuaan ja oli Q1 2022 lopussa noin 7 000 verrattuna vuoden 2021 lopun noin 6 800 asiakkaaseen.

Toiminnanohjausjärjestelmien trendinä on viime vuosina ollut laajentua erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin. Näimme tämän kehityskulun pari vuotta sitten kun toimme LemonShop-tuotteen markkinoille. ERP:n valinnassa nousevana trendinä on toimivan ja hyvin integroidun verkkokaupparatkaisun merkittävä rooli valintakriteerinä. Asiakkailta saatu positiivinen palaute kannusti panostamaan yrityksen liiketoimintaa tukevien verkkopalveluiden edelleen kehittämiseen ja vahvistimmekin yksikköä alkuvuoden aikana merkittävästi.

Julkaisimme tammikuussa mikroyrityksille suunnatun LemonSmart-ohjelmiston, joka tarjotaan asiakkaille tilitoimistojen kautta. LemonSmart uudistaa samalla Lemonsoftin tilitoimistosektorin tuotetarjoomaa. Kyse on pitkälle automatisoidusta ratkaisusta laskutuksen, ostolaskujen, palkanlaskennan, kassavirran ja raportoinnin hoitamiseen. Automaatio hoitaa alv-ilmoitukset ja muut viranomaisvaateet. Mikroyritykset eivät ole aiemmin olleet kohderyhmäämme, mutta haluamme tuoda heillekin ratkaisun, joka kasvaa yrityksen mukana. LemonSmart jakaa Lemonsoft ERPin kanssa yhteisen bisneslogiikan ja tietokannan.

Jatkamme myös aktiivisesti yritysostokohteiden kartoittamista useilla kiinnostavilla toimialoilla ja tuotealueilla.

Toinen neljännes on kiireinen ja menossa on aiempaa enemmän käyttöönottoja. Kiinnostus toiminnanohjausjärjestelmiä kohtaan tuntuu jatkuvan vilkkaana vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta.

Konsernin taloudellinen kehitys

Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus

Tammi-maaliskuu 2022
Liikevaihto katsauskaudella oli 5 002 tuhatta euroa (3 849). Liikevaihto kasvoi 1 153 tuhatta euroa eli 29,9 %. Katsauskauden orgaaninen kasvu oli 9,1%. Vertailukauteen sisältyi poikkeuksellisen suuri lisenssimyynti, mikä näkyy matalampana katsauskauden orgaanisena kasvuna. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusasiakashankinta sekä edellisen vuoden yritysostot Metsys Oy, PlanMill Oy sekä Talosofta-liiketoimintakauppa. Näistä Metsys Oy:n liikevaihto ei ollut mukana vertailukaudella tammikuussa ja PlanMill Oy:n sekä Talosoftan liikevaihto ei ollut mukana ollenkaan vertailukaudella.

SaaS-liikevaihdon osuus katsauskauden aikana oli 77,6 % (72,4), transaktioliikevaihdon osuus 5,6 % (6,5), konsultointiliikevaihdon ja muiden tuottojen osuus 16,8 % (21,1).

Käyttökate oli 1 358 tuhatta euroa (1 370) eli 27,1 % (35,6) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 1 369 tuhatta euroa (1 368) eli 27,4 % (35,6) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muut kulut johtuen pääosin listautumisen myötä syntyneistä uusista kuluista.

Liikevoitto oli 1 010 tuhatta euroa (1 133) eli 20,2 % (29,4) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 1 325 tuhatta euroa (1 311) eli 26,5 % (34,1) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muut kulut johtuen pääosin listautumisen myötä syntyneistä uusista kuluista.

Katsauskauden tulos oli 762 tuhatta euroa (884) eli 15,2 % (23,0) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 798 tuhatta euroa (1 286).

Tase, rahoitus ja investoinnit

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 29 988 tuhatta euroa (29 798 vuoden 2021 lopussa).

Konserni ei ole aktivoinut tuotekehitysmenoja katsauskaudella tai vertailukaudella.

Oma pääoma katsauskauden lopussa oli 22 753 tuhatta euroa (21 991 vuoden 2021 lopussa), oma pääoma kasvoi 762 tuhatta euroa.

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 77,5 % (75,0 vuoden 2021 lopussa) ja korollista velkaa oli 3 300 tuhatta euroa (3 300 vuoden 2021 lopussa).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 19 749 tuhatta euroa (19 060 vuoden 2021 lopussa).

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstömäärä 31.3.2022 oli 158 (118) henkilöä. Katsauskauden rekrytoinnit ovat kohdistuneet tuotekehityksen ja asiakaspalvelun vahvistamiseen.

Henkilöstömäärä jakaantuu seuraavasti:

 • tuotekehitys 88 henkilöä
 • asiakaspalvelu 38 henkilöä
 • myynti 14 henkilöä
 • muut toiminnot yhteensä 18 henkilöä

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2022 poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä; Christoffer Häggblomin, Michael Richterin, Kari Joki-Hollannin, Saila Miettinen-Lähteen ja Ilkka Hiidenheimon. Hallitus on keskuudestaan valinnut Christoffer Häggblomin puheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Kim Järvi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Perustettavan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Saila Miettinen-Lähteen ja jäseneksi Michael Richterin.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on jatkossa mm. valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai niiden nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ellei hän kuulu nimitystoimikuntaan muulla perusteella (asiantuntijajäsenenä toimiessaan hallituksen puheenjohtaja ei olisi nimitystoimikunnan virallinen jäsen eikä hänellä olisi äänioikeutta).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Lemonsoft Oyj:n osakepääoma koostui 18 273 726 (680) osakkeesta. Osakkeiden määrä oli katsauskaudella keskimäärin 18 273 726 (680) osaketta. Osakkeiden määrässä on huomioitu osakesplit maksuttomalla suunnatulla osakeannilla.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 18,00 euroa ja alin 11,04 euroa. Päätöskurssi 31.3.2022 oli 13,05 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 238,5 miljoonaa euroa. Osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihtovolyymi oli katsauskaudella 13 471 kappaletta (201 203 euroa).

Yhtiöllä oli 31.3.2022 yhteensä 2 615 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta https://investors.lemonsoft.fi/osakkeenomistajat/.

Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Suurin toimialaamme koskeva haaste on ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Vahvan kasvun myötä Lemonsoft panostaa voimakkaasti osaavien henkilöiden rekrytointiin. Konsernin menestys ja orgaanisen kasvun mahdollisuudet riippuvat suurelta osin siitä, kuinka hyvin pystymme hankkimaan palvelukseemme lisää ammattitaitoista henkilöstöä, motivoimaan ja sitouttamaan heitä sekä ylläpitämään ja kehittämään osaamista.

Konsernin asiakasyritysten liiketoiminnan mahdollinen heikkeneminen voisi näkyä mm. teollisuusyritysten investointien vähenemisenä ja alihankintaketjujen tarpeiden pienentymisenä. Tämä vaikuttaisi myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntään negatiivisesti, mikä voisi hidastaa konsernin uusmyynnin kehitystä ja nykyasiakaskannasta saatavaa lisämyyntiä.

Covid-19 -pandemian lisäksi Ukrainan sodan kaltaisilla maailmanlaajuisesti vaikuttavilla tapahtumilla voisi myös olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Lemonsoftin liiketoimintaan. Nämä saattaisivat lisäksi aiheuttaa Lemonsoftin asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voisivat vaikuttaa konsernin liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Lemonsoft seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä riskienhallinnan näkökulmasta.

ERP-markkinoilla on yleisesti runsaasti kilpailua ja toimiala on pirstaloitunut. Pienemmät toimijat ovat pääasiassa keskittyneet tiettyyn pienten ja keskisuurien yritysten sektoriin eivätkä suuremmat toimijat kilpaile asiakkuuksista suoraan samalla markkinalla. Kilpailu Lemonsoftin toimintamarkkinoilla voi kuitenkin kiristyä nykyisten kilpailijoiden tai ketterien uusien toimijoiden vuoksi.

Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvät riskit ovat merkittävä konsernin liiketoiminnan toimitusvarmuuteen ja jatkuvuuteen vaikuttava tekijä. Lemonsoft investoi jatkuvasti korkeaan toimintavarmuuteen ja korkean tietoturvan järjestelmiin, ja pyrkii varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta valitsemalla merkittävimmiksi kumppaneiksi alan johtavia toimijoita. Euroopan tietosuojasääntely saattaa osaltaan tuoda odottamattomia riskejä Lemonsoftin toimintaympäristöön.

Lemonsoftin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina useita yritysostoja ja pyrkii kasvamaan myös jatkossa yritysostojen kautta. Kohdeyhtiöihin ja niiden integrointiin osaksi Lemonsoftia voi liittyä odottamattomia riskejä.  

Hallituksen esitys osingonjaosta

Yhtiökokous päätti 5.4.2022, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen mukaan jaetaan osinkoa 0,13 euroa osaketta kohden. Osinko, yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille katsauskauden jälkeen 20.4.2022.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

Näkymät vuodelle 2022

Lemonsoftin tavoitteena on jatkaa vakaata kasvua sekä lisäämällä nykyiselle asiakaskannalle tarjottavien ohjelmistomoduulien määrää että kasvattamalla asiakaskantaa uusilla asiakkuuksilla uusmyynnin kautta.

Digitalisaatiokehityksen ja toiminnanohjausjärjestelmien käytön lisääntymisen konsernin potentiaalisessa asiakaskentässä odotetaan jatkuvan, erityisesti rakennusalalla sekä teollisuudessa ja logistiikassa. ERP on keskeinen järjestelmä asiakkaan liiketoiminnan ohjaamisen ja jatkuvuuden kannalta, minkä vuoksi asiakaspysyvyyden odotetaan myös pysyvän nykyisellä korkealla tasolla.

Toisen vuosipuoliskon 2021 ja katsauskauden aikana tehtyjen rekrytointien seurauksena suhteellinen kannattavuus tulee olemaan heikompi vuoden 2022 ensimmäisellä kuin toisella vuosipuoliskolla.

Tulosennuste vuodelle 2022

Pidämme aiemman ennusteemme vuodelle 2022 ennallaan ja arvioimme, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 23-28 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Taloudellinen tiedottaminen

Lemonsoft Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:

 • puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 22.7.2022
 • osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022.

Webcast sijoittajille ja medialle

Lemonsoft järjestää suoran webcast-lähetyksen sijoittajille ja medialle englanniksi 27.4.2022 klo 14.00 EET. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa livenä tämän linkin kautta: https://lemonsoft.videosync.fi/2022-q1-results

Tallenne tilaisuudesta ja esitysmateriaali ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi/.

Lemonsoft Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
[email protected]
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TAULUKOT

Katsauskauden laadintaperiaatteet

Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20221-3/20211-12/2021

 
 
LIIKEVAIHTO5 0023 84917 227
Liiketoiminnan muut tuotot11445
Materiaalit ja palvelut-555-417-1 893
Henkilöstökulut-2 633-1 787-8 091
Poistot ja arvonalentumiset 
 
Suunnitelman mukaiset poistot-123-92-462
Konserniliikearvon poistot-224-144-699
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-347-236-1 161
Liiketoiminnan muut kulut-458-290-3 059
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 0101 1333 070
Rahoitustuotot ja -kulut-5116
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA1 0061 1343 086
Tuloverot-238-250-778
Vähemmistöosuudet6035
KATSAUSKAUDEN VOITTO (TAPPIO)7628842 272

KONSERNIN TASE

1 000 euroa3/20223/202112/2021
PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
Aineettomat hyödykkeet6 1733 7346 484
Aineelliset hyödykkeet606580533
Sijoitukset1 8741 4951 874
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä8 6535 8098 891
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
Vaihto-omaisuus364352
Lyhytaikaiset saamiset1 5509801 795
Rahat ja pankkisaamiset19 7493 97919 060
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä21 3355 00220 907
Vastaavaa yhteensä29 98810 81129 798

 
 

 
 
OMA PÄÄOMA22 7535 63321 991
Vähemmistöosuudet36130
VIERAS PÄÄOMA 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma2 4001 5002 400
Lyhytaikainen vieras pääoma4 7993 6775 377
VIERAS PÄÄOMA yhteensä7 1995 1777 777
Vastattavaa yhteensä29 98810 81129 798

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20221-3/20211-12/2021
Liiketoiminnan rahavirta: 
 
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä1 0061 1343 086
Oikaisut3522531 182
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta1 3581 3874 267
Käyttöpääoman muutos-305150328
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 0531 5364 595
Rahoitustuotot ja -kulut sekä verot-255-251-602
Liiketoiminnan rahavirta (A)7981 2863 994

 
 
Investointien rahavirta: 
 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1090-2 560
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot00107
Investoinnit muihin sijoituksiin00-379
Ostetut tytäryhtiöosakkeet0-197-1 236
Investointien rahavirta (B)-109-197-4 069

 
 
Rahoituksen rahavirta: 
 
Maksetut osingot0-2 210-2 210
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut001 300
Maksullinen osakeanti0014 945
Rahoituksen rahavirta (C)0-2 21014 035

 
 
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–)689-1 12213 960

 
 
Rahavarat katsauskauden alussa19 0605 1005 100
Rahavarat katsauskauden lopussa19 7493 97919 060
Rahavarojen muutos689-1 12213 960

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1 000 euroa1-3/20221-3/20211-12/2021
Sidottu oma pääoma


Osakepääoma katsauskauden alussa8088
Osakepääoman korotus0072
Osakepääoma katsauskauden lopussa80880
Sidottu oma pääoma yhteensä80880
Vapaa oma pääoma


Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden alussa14 9803636
Listautumisanti0014 945
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden lopussa14 9803614 980
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto yhteensä14 9803614 980
Edellisten tilikausien voitto katsauskauden alussa *6 9306 9166 935
Jaetut osingot0-2 210-2 210
Osakepääoman korotus00-72
Edellisten tilikausien voitto/tappio katsauskauden lopussa6 9304 7064 658
Katsauskauden voitto (tappio)7628842 272
Vapaa oma pääoma yhteensä22 6735 62521 911
Pääomalainat


Pääomalainat katsauskauden alussa00200
Pääomalainan siirto00-200
Pääomalainat katsauskauden lopussa000
Pääomalainat yhteensä000
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ22 7535 63321 991


* Tytäryhtiöfuusioista muodostuneiden voittovarojen palautus kertyneisiin voittovaroihin vuonna 2021


KONSERNIN VASTUUT

1000 euroa3/20223/202112/2021
Toimitilojen vastuut


Toimitilojen vuokravastuut < 1 v19848200
Toimitilojen vuokravastuut >1 v005
Yhteensä19848205
Leasingvastuut


Leasingvastuut < 1 v181
Leasingvastuut >1 v000
Yhteensä181
Esineoikeudelliset vakuudet


Käteispantit (irtain esine tai arvopaperi) *1 0731 0731 073
Yrityskiinnitys emoyhtiö2 0005002 000
Yhteensä3 0731 5733 073

* Käteispanttien arvo vastaa pantattujen kiinteistöosakkeiden hankintahintaa

AVAINLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Myyntikate = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu käyttökate = Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset

Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto/-tappio - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset + Konserniliikearvon poistot

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma +/- Vähemmistöosuus x100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, % = (Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset) x100 / Oma pääoma

Nettovelka = Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset

Osakekohtainen tulos (EPS) = Katsauskauden voitto (tappio) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

KÄYTTÖKATTEEN JA LIIKEVOITON OIKAISUT

1 000 euroa1-3/20221-3/20211-12/2021
Käyttökate (EBITDA)1 3581 3704 231
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta27,1 %35,6 %24,6 %
Business Finland tuki0-14-45
Yritysostojen ja listautumisen kustannukset11131 449
Oikaistu käyttökate1 3691 3685 635
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta27,4 %35,6 %32,7 %
1 000 euroa1-3/20221-3/20211-12/2021
Liikevoitto (EBIT)1 0101 1333 070
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta20,2 %29,4 %17,8 %
Business Finland tuki0-14-45
Yritysostojen ja listautumisen kustannukset11131 449
Konserniliikearvon poistot303179937
Oikaistu liikevoitto1 3251 3115 411
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta26,5 %34,1 %31,4 %

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.