Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tämä on tiivistelmä vuoden tilikauden 13.8. – 31.12.2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.lifeline-spac1.com.

13.8.-31.12.2021

  • Lifeline SPAC I Oyj (”Lifeline SPAC I” tai ”Yhtiö”) perustettiin 13.8.2021 ja Yhtiö listautui Nasdaq Helsingin säännellyn markkinapaikan SPAC-segmentille 15.10.2021. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa pörssin sääntöjen mukaisen määritelmän täyttävä yritysosto (”Yritysosto”) 24–36 kuukauden kuluessa listautumisesta.
  • Yhtiö keräsi listautumisannissa 100 miljoonan euron bruttovarat laskemalla liikkeeseen 10 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta (”Listautuminen”). Nämä varat on talletettu suljetulle pankkitilille[1], ja niitä on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Yritysoston kohdeyhtiön kasvun rahoittamiseen.
  • Listautumisen yhteydessä Yhtiö laski liikkeeseen myös B-sarjan osakkeita sekä Sponsori- ja Perustajawarrantteja, joilla Yhtiö keräsi sponsoreiltaan, hallituksen jäseniltään ja johdoltaan yhteensä noin 4,4 miljoonan euron bruttovarat listautumisannin kustannusten, Yhtiön operatiivisen toiminnan ja kohdeyhtiön etsintävaiheen toimintojen rahoittamiseen. Listautumisannin kokonaiskustannukset olivat noin 1,9 miljoonaa euroa. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset olivat katsauskauden lopussa noin 2,0 miljoonaa euroa.
  • Liiketappio katsauskaudelta oli 7,0 miljoonaa euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien B-sarjan osakkeiden sekä Sponsori- ja Perustajawarranttien merkintähintojen ja käypien arvojen erotuksesta johtuva kertaluonteinen kulukirjaus muodosti 6,8 miljoonaa euroa liiketappiosta. Kulukirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.
  • Tappio oli 7,2 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi:

”Lifeline SPAC I on listautumisen jälkeen jatkanut suunnitelmallista toimintaansa.

Olemme analysoineet huomattavan määrän korkean kasvupotentiaalin teknologiayhtiöitä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Syvemmässä analyysissa yhtiöt on Lifeline SPAC -rakenteen näkökulmasta jaettu kolmeen: mahdollisesti kiinnostavat, myöhemmässä ajankohdassa mahdollisesti kiinnostavat sekä ei-kiinnostavat. Mahdollisesti kiinnostavien yhtiöiden määrä on vastannut ennakko-odotuksiamme tai jopa ylittänyt ne.

Listautumisemme jälkeen olemme myös seuranneet tarkoin erityisesti teknologiasektorissa tapahtunutta listattujen yhtiöiden arvostustasojen laskua. Muun muassa BVP Nasdaq Emerging Cloud Index laski noin 15 % listautumisemme ja vuoden 2021 lopun välillä ja yli 30 % listautumisemme ja helmikuun 2022 lopun välillä, Goldman Sachs Non-Profitable Technology Company Index’in laskiessa samoilla aikaväleillä noin 19 % ja noin 38 %. Kokonaisuutena arvioiden uskomme arvostustasojen laskun olevan Lifeline SPAC I:n kannalta toistaiseksi melko neutraali tekijä.

Pääomamarkkinoilla on tällä hetkellä tiettyjä epävarmuustekijöitä, joita aiheuttavat muun muassa inflaatio- ja korkonäkemykset sekä Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys. Tässä ympäristössä arvioimme, että Lifeline SPAC I:n tarjoama riittävä kasvupääoma ja pitkäaikainen tuki kasvattavat suhteellista arvoaan kohdeyhtiöidemme näkökulmasta.”

Tulevaisuudennäkymät

Lifeline SPAC I on etsintävaiheessa, jossa se tunnistaa ja analysoi mahdollisia kohdeyhtiöitä tarkoituksenaan toteuttaa pohjoismaisen korkean kasvupotentiaalin teknologiayhtiön Yritysosto 24–36 kuukauden kuluessa Listautumisesta. Ottaen huomioon Yhtiön toiminnan luonne etsintävaiheessa olevana SPAC- yhtiönä Yhtiö ei anna tulosennustetta tai samankaltaista muuta tulevaisuudennäkymää.

Hallituksen ehdotus voitonjaosta ja varsinainen yhtiökokous 2022

Suomalaisia kirjanpitokäytäntöjä soveltaen Lifeline SPAC I:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 102,1 miljoonaa euroa. Vaikka Yhtiö laatii erillistilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti, Yhtiön tulkinnan ja sen hankkimien asiantuntijalausuntojen mukaan Yhtiön jakokelpoiset varat määräytyvät kuitenkin ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja sitä kautta suomalaisten kirjanpitokäytäntöjen perusteella.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Lifeline SPAC I:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 18.5.2022. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä tiedotteena.

Audiokonferenssi

Lifeline SPAC I järjestää sijoittajille ja medialle suunnatun audiokonferenssin 9.3.2022 klo 14. Audiokonferenssiin voi ilmoittautua osoitteessa https://lifelinespac1.videosync.fi/results-2021/.

 

Lisätietoja antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
[email protected]
040 736 0676

[1] Nämä varat esitetään taseen erässä Muut saamiset.

Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 24-36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.

Liitteet

Lifeline SPAC I on ensimmäinen pohjoismainen SPAC-yhtiö, jonka tavoitteena on tunnistaa ja hankkia korkean kasvupotentiaalin teknologiapainotteinen kohdeyhtiö. Tiimillämme on selkeät näytöt kansainvälisten menestystarinoiden rakentamisesta. Tavoitteenamme on yhdistyä pohjoismaisen kasvuyhtiön kanssa ja tukea sen kasvustrategian toteuttamista suunnitellussa listautumisannissa kerättävillä varoilla sekä hyödyntäen omaa laajan kansainvälisen verkostomme osaamista.