Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Martela Oyj, Pörssitiedote 13.3.2020, kello 16:30


Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 12.3.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Minna Andersson, Jan Mattsson, Eero Martela, Heikki Martela, Katarina Mellström ja  Anni Vepsäläinen sekä uutena jäsenenä Johan Mild. Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.700 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1.600 euroa vuodessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Ernst & Young Oy ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Osmo Valovirta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.


Helsingissä 12. maaliskuuta 2020

Matti Rantaniemi

Toimitusjohtaja


Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194

Martela suunnittelee ja toteuttaa parhaita työ- ja oppimisympäristöjä. Tarjoamme käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tämän päivän työympäristöön - liikkuvaan työhön ja monitilatoimistoihin. Martelan tavoitteena on tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen alan parhaita palveluita sekä laadukkaita, ergonomisia ja innovatiivisia tuotteita. Nopeat toimitukset ja toimiva palveluverkosto tukevat näihin tavoitteisiin pääsemistä.