Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Neo Industrial Oyj              Pörssitiedote                       26.04.2019 klo 10.00 

Neo Industrial Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019: liikevaihto laski mutta tulos pysyi edellisvuoden tasolla

Neo Industrialin liikevaihto ajalla 1.1.–31.3.2019 oli 19,6 miljoonaa euroa (22,9 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.–31.3.2018) ja liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

Liikevaihto laski ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 3,3 miljoonaa euroa ja liiketulos pysyi samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Ralf Sohlström kommentoi ensimmäistä vuosineljännestä seuraavasti:

”Kausivaihtelusta johtuen tammi- ja helmikuun liikevaihto jäi tänä vuonna poikkeuksellisen alhaiseksi. Uusien tilausten määrä on vahvistunut maaliskuusta lähtien sesongin alettua, ja tehtaiden kapasiteetti on nyt hyvässä käytössä. Kotimaan myynnin uudelleen organisoiminen toteutettiin onnistuneesti alkuvuoden aikana, ja uskomme aluemyyntiorganisaation vaikuttavan myyntiin positiivisesti. Lisäksi julkistimme alkuvuonna uusia tuotteita ja palveluja, joista älykkään kelanhallintajärjestelmän pilotointi on parhaillaan meneillään. Vienti vetää ja yhtiö toimittaa kaapeleita muun muassa useaan tuulivoimaprojektiin Ruotsissa ja Norjassa."

AVAINLUVUT (IFRS)

  1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
Liikevaihto, milj. euroa 19,6 22,9 103,8
Liiketulos, milj. euroa -1,2 -1,2 1,0
Katsauskauden tulos, milj. euroa  -1,2 -1,6 -0,5
Tulos/osake, euroa -0,20 -0,26 -0,09

SEGMENTIT

Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

KAAPELITOIMIALA

Kaapelitoimialan liikevaihto ajalla 1.1.–31.3.2019 oli 19,6 miljoonaa euroa (22,9 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.–31.3.2018). Liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).

Ajanjaksolla 1.1.2019–31.3.2019 Reka Kaapeli Oy:n myyntivolyymit päämarkkina-alueella Pohjoismaissa pienenivät edellisvuodesta. Myös muilla markkina-alueilla myyntivolyymit olivat katsauskaudella edellisvuotta pienemmät.

Maaliskuun 2019 lopussa alumiinin ja kuparin hinnat olivat euromääräisesti lähes samalla tasolla verrattuna vuodenvaihteen hintatasoon.
Tehdyt investoinnit, 0,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.–31.3.2018), kohdistuivat erityisesti tuottavuuden tehostamiseen.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto ajalla 1.1.–31.3. 2019 oli 5,4 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.–31.3.2018). Liiketulos oli tappiollinen ja edellisvuotta heikompi. Osakkuusyhtiön osakkeiden kirjanpitoarvo on konsernissa nolla, eikä tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa.

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Neo Industrial Oyj:n toiminassa ei ole ollut katsauskaudella tai sen jälkeen merkittäviä tapahtumia.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR-valuuttakurssisuhteen kehitys. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista fuusioilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiöfuusion veroneutraaliuden. Neo Industrial on hakenut muutosta veropäätökseen. Neo Industrialin näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vuonna 2019 Neo Industrialin liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2018.


Hyvinkäällä 26.4.2019
Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, puh. 040 770 2720

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta
koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "olettaa",
"tulevat" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin
suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä
koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon
jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten
saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet,
konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden
mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne,
kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen
kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.