Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2020

- Konsernin liikevaihto oli 26,0 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa)
- Liiketulos oli -0,4 (-1,2) miljoonaa euroa.
- Kaapelitoimialan liiketulos oli -0,1 (-1,1) miljoonaa euroa.
- Käyttökate oli 0,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen luku 1.1.-31.3.2019 oli -0,1 miljoonaa euroa
- Katsauskauden tulos oli -0,7 (-1,2) miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan kassavirta negatiivinen -4,3 (-0,8) miljoonaa euroa.

Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020 - 2022.

Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi merkittävästi viime vuodesta. Liiketulos parani, mutta jäi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vielä negatiiviseksi maaliskuussa alas tulleiden metallien hintojen vaikuttaessa varastojen arvostukseen.

Seuraamme itse myös käyttökate -tunnuslukua ja siten lisäsimme sen raportoitaviin tunnuslukuihin.

Voimakas kasvu sitoi käyttöpääomaa ja vaikutti liiketoiminnan kassavirtaan.

Green Bond -rahoitettavat hankkeet on saatu käyntiin ja uusia on työstettävänä. Ensimmäinen Green Bond -joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa.  

Avainluvut

 

1-3/2020

1-3/2019

1-12/2019

Liikevaihto, milj. euroa 

26,0

19,6

97,5

Liiketulos, milj. euroa

-0,4

-1,2

0,5

Käyttökate, milj. euroa

0,8

-0,1

4,9

Katsauskauden tulos, milj. euroa

-0,7

-1,2

-1,4

Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa

-4,3

-0,8

7,8

Segmentit

Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Kaapelitoimiala

Kaapelitoimialan liikevaihto ajalla 1.1.–31.3.2020 oli 26,0 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.–31.3.2019). Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit kasvoivat.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 481 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 603 euroa. Maaliskuun 2020 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 4 380 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 359 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan tammikuussa, jolloin se oli 5 649 euroa tonnilta, ja alimmillaan maaliskuussa, jolloin se kävi 4 283 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan tammikuussa, jolloin se oli 1 631 euroa tonnilta, ja alimmillaan maaliskuussa, jolloin se kävi 1 352 eurossa tonnilta.

Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Avointen hintasuojausten käypä arvo 31.3.2020 oli -0,5 (0,0) miljoonaa euroa.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2020 oli 6,7 miljoonaa euroa (5,4). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. Nestor Cables Oy:n osakkeiden arvo konsernitaseessa on aiempien vuosien kumulatiivisista tuloksista johtuen nolla, eikä tulososuutta vuoden 2020 tuloksesta ole huomioitu konsernin luvuissa.

Rahoitusasema

Maaliskuun 2020 lopussa muut korolliset velat kuin leasing-velat olivat 17,3 (11,1) miljoonaa euroa. Veloista 12,4 miljoonaa euroa (4,1) oli pitkäaikaista. Lyhytaikaisista veloista 3,0 miljoonaa euroa kohdistuu myyntisaamisten rahoitukseen.

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 1.1.–31.3.2020 oli 255 (251). Katsauskauden lopussa 31.3.2020 konsernin palveluksessa oli 259 (252) henkilöä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista sulautumisilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiösulautumisen veroneutraaliuden. Neo Industrial Oyj on hakenut muutosta veropäätökseen. Neo Industrial Oyj:n näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Lähiajan näkymät

Vuonna 2020 tilikauden tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Päämarkkinoilla ei tällä hetkellä ole näkyvissä välitöntä merkittävää kysyntämuutosta.

Hyvinkäällä 23.4.2020

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Poutanen, toimitusjohtaja, puh. 040 833 9007

Liiketoimintakatsauksessa käyttöön otettu vaihtoehtoinen tunnusluku käyttökate lasketaan lisäämällä poistot liiketulokseen. Liiketuloksen laskentakaava on ilmoitettu yhtiön tilinpäätöksessä.

Huomautus

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme kaapeliteollisuudessa liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa monialayhtiö, joka luo vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Liitteet

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.