Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

NEO INDUSTRIAL OYJ                           PUOLIVUOSIKATSAUS                            7.8.2019 klo 15.00

Neo Industrial Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 liikevaihto jäi edellisvuodesta, liiketulos positiivinen

Tammi–kesäkuussa 2019
-Konsernin liikevaihto oli 49,4 miljoonaa euroa (54,6 miljoonaa)
-Liiketulos oli 0,2 (1,0) miljoonaa euroa.
-Kaapelitoimialan liiketulos oli 0,8 (1,4) miljoonaa euroa
-Katsauskauden tulos oli -0,6 (0,1) miljoonaa euroa

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TOIMITUSJOHTAJA RALF SOHLSTRÖM:

Kausivaihtelusta johtuen tammi- ja helmikuun liikevaihto jäi tänä vuonna vertailukautta alhaisemmaksi.  Myös kesäkuun liikevaihto jäi odotetusta. Kotimaan myynnin uudelleen organisoiminen toteutettiin onnistuneesti alkuvuoden aikana, ja uskomme uuden aluemyyntiorganisaation vaikuttavan myyntiin positiivisesti. Lisäksi julkistimme alkuvuonna uusia tuotteita ja palveluja, joista älykkään kelanhallintajärjestelmän pilotointi on parhaillaan meneillään. Vienti on kehittynyt suotuisasti ja yhtiö toimittaa kaapeleita muun muassa useaan tuulivoimaprojektiin Ruotsissa ja Norjassa.

1.1.2019 voimaan tullut IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset houkuttelee hankkimaan omaisuuserät itselle vuokrasopimusten sijaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala osti yhden käytössään olevan Keuruun tuotantolaitokseen liittyvän kiinteistön kesäkuun 2019 lopussa.Koska aineellisia hyödykkeitä käsitellään osin IFRS 16 -standardin kautta ja osin ostettuna omaisuutena, vain IAS 19 -standardin vaikutukset eliminoidaan vaihtoehtoisista tunnusluvuista.

Neo Industrial Oyj:n (”Neo Industrial”) liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat suuret vaihtelut kvartaalien välillä, ja ne voivat poiketa myös eri vuosina toisistaan.

AVAINLUVUT

 1-6/20191-6/20181-12/2018
Liikevaihto, milj. euroa 49,454,6103,8
Liiketulos, milj. euroa0,21,01,0
Liiketulos ennen avoimien asiakasjohdannaisten arvonmuutosta, milj.euroa0,21,11,1
Katsauskauden tulos, milj. euroa-0,60,1-0,5
Tulos/osake, euroa-0,100,02-0,09
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)2,122,28,4
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %19,126,025,5

Vuoden 2019 IAS 19 -oikaistuun omavaisuusasteeseen sekä sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttavat IFRS 16 -standardin soveltamisen myötä 7,0 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. IAS 19 -oikaistu omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta olisi ollut 21,8 %. Sijoitetun pääoman tuotto ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta olisi ollut 1,2 %.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR-valuuttakurssisuhteen kehitys. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista fuusioilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiöfuusion veroneutraaliuden. Neo Industrial on hakenut muutosta veropäätökseen. Neo Industrialin näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen konserni on järjestellyt rahoitustaan ja maksanut kesäkuussa 2019 ostamansa kiinteistön kauppahinnan.
Neo Industrialin tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy on toinen kahdesta yrityksestä, jotka voittivat julkisen hankinnan merkittävästä maakaapelisopimuksesta. Reka Kaapeli Oy:n osuus sopimuksesta tulee olemaan arviolta 20 miljoonaa euroa ja toimitukset jakaantuvat vuosille 2020 - 2021. Päätöksestä on meneillään valitusaika ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa valitusajan umpeuduttua elokuun loppuun mennessä.

Maakaapeleita käytetään rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vuonna 2019 Neo Industrialin liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2018.

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMISMENETTELY

Tämä tiedote on tiivistelmä Neo Industrialin vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon puolivuotiskatsauksesta. Koko katsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi.

Hyvinkäällä 7.8.2019

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1858

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.


Liite

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Monialayhtiönä luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.