Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Yhtiötiedote, Helsinki, 26.3.2019 klo 15.20

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n 5,2 miljoonan euron merkintäoikeusanti
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, ilmoittaa viitaten 12.03.2019 julkaistuun yhtiötiedotteeseen, että Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella järjestää noin 5,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ("Osakeanti") sekä siihen liittyvän erityisten oikeuksien ("Antioikeudet") tarjoamisen, jolla Yhtiö voi kerätä enintään noin 2,6 miljoonaa euroa.
Osakeanti lyhyesti

 • Nexstimin noin 5,2 miljoonan euron uusien osakkeiden ("Antiosakkeet") merkintäoikeusanti, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus.
 • Jokainen Nexstimin osakkeenomistaja saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään Antiosakkeita ("Merkintäoikeus"), jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.3.2019 ("Täsmäytyspäivä") omistamaa Yhtiön osaketta kohden.
 • Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään neljätoista (14) Antiosaketta merkintähintaan 0,115 euroa Antiosakkeelta ("Merkintähinta"). Niiden Antiosakkeiden, jotka rekisteröidään Euroclear Swedeniin ja listataan Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla, Merkintähinta on 1,20 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta.
 • Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 2.4.2019 klo 9.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa) ja päättyy 26.4.2019. klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 24.4.2019 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla ("First North Finland") (kaupankäyntitunnus NXTMHU0119) ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla ("First North Sweden") (kaupankäyntitunnus NXTMS TR) 2.4.2019 ja 18.4.2019 välisenä aikana.

             
Osakeannin ja Antioikeuksien ehdot
Osakeannilla voidaan kerätä noin 4,8 miljoonaa euroa annin kulujen vähentämisen jälkeen (ilman mahdollisia takauspalkkiota, jotka voidaan maksaa kokonaan tai osittain Yhtiön osakkeilla), mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Mikäli Osakeannin ehtojen mukainen enimmäislukumäärä Antioikeuksia lasketaan liikkeelle ja kaikki erityiset oikeudet käytetään yhtiön osakkeiden merkintään, Yhtiö kerää vähintään noin 2,6 miljoonaa euroa Antioikeuksilla.
Merkintätakaajat ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita siten, että merkintätakauksen antajien takaus koskee noin 20,6 prosenttia Osakeannista, eli he ovat antaneet Osakeannille noin 1, 1 miljoonan euron merkintätakauksen.
Osakeannissa Nexstim Oyj antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") tai Euroclear Sweden AB:n ("Euroclear Sweden") ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua yhtä (1) osaketta kohden. Osakeannin täsmäytyspäivä on 28.3.2019. Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään 14 osaketta. Yhtiö tarjoaa täten osakkeenomistajilleen merkittäväksi yhteensä enintään 45 552 444 Yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäetuoikeuden mukaisesti. Jos kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Nexstimin hallitus päättää ko. Antiosakkeiden allokaatiosta a) ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita Merkintäoikeuden perusteella ja b) toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia (ylimerkintätilanteessa tilanne ratkaistaan suhteessa tehtyihin Merkintäoikeuksiin/merkintöihin ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla).
Mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, merkintätakausten antajille voidaan suunnata maksullinen osakeanti käymällä samaa Osakeannin Merkintähintaa.
Lisäksi Yhtiö antaa vastikkeetta Osakeannissa ja sen yhteydessä mahdollisesti järjestettävässä suunnatussa osakeannissa osakkeita merkinneille Antioikeuksia siten, että kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua osaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Anti-oikeuden, jolla Antioikeuden haltija voi merkitä yhden (1) Yhtiön osakkeen Antioikeuksista annetuilla ehdoilla. Merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 25 prosentilla First North Finlandissa 7.10.2019-18.10.2019 välisenä aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla alle 0,115 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika Antioikeuksilla on 22.10.2019-4.11.2019.
Osakeannissa merkintäpaikkoina toimivat a) Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat ja b) Ruotsissa omaisuudenhoitajat ja suoraan osakkeita merkitsevät osakkeenomistajat (ei-hallintarekisteröidyt) voivat merkitä Aqurat Fondkommission AB:n internetsivuilla at www.aqurat.se ja Aqurat Fondkommission AB:n tiloissa osoitteessa Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Sweden ([email protected], puh. +46 8-684 05 800).
Osakeannin syyt ja varojen käyttö
Osakeannin odotetaan tukevan Yhtiön kasvua ja sen strategiaa. Nexstim odottaa käyttävänsä Osakeannin ja Antioikeuksien nettotuottoja pääasiassa rahoittaakseen markkinoinnin ja muut vastaavat kaupallistamistoimenpiteet Yhtiön masennuksen hoitoon käytettävän NBT-laitteiston myynnin kasvattamiseksi sekä yhdessä nykyisten rahojen ja pankkisaamisten kanssa rahoittaakseen erääntyvien lainojensa takaisinmaksua.
Osakeannin ja Antioikeuksien nettotuotot on tarkoitus käyttää erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Myynti- ja markkinointitoimintojen organisaation kehittämiseen ja organisaation kasvattamiseen palkkaamalla uusia henkilöitä erityisesti USA:n markkinoille
 • NBT-laitteistohankintojen rahoittamiseen
 • Olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun korkoineen ja kuluineen
 • Uusien kroonista neuropaattista kipua koskevien kliinisten tutkimusten arviointiin
 • Tuotekehitys- ja käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen
 • Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiöllä on tällä hetkellä lainapääomaltaan 4,0 miljoonan euron määräinen laina Kreos Capital V (UK) Limitediltä ("Kreos" ja "Kreos-Laina"), josta normaalien sovittujen lainaehtojen mukaan erääntyy maksettavaksi vuoden 2019 aikana noin 1,0 miljoonaa euroa. Kreosin kanssa sovittujen lainaehtojen mukaan Kreosilla on kuitenkin oikeus vaatia Kreoslainan ennenaikaista takaisinmaksua korkoineen ja kuluineen (tällä hetkellä noin 4,37 miljoonaa euroa) esimerkiksi, mikäli Yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee. Mikäli Osakeannissa merkitään osakkeita olennaisesti vähemmän, kuin mikä on merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, on mahdollista, että Kreos esittää Osakeannin toteuduttua vaatimuksen Kreos-lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta korkoineen. Nykytilanteessa Yhtiön rahat ja pankkisaamiset riittäisivät vielä Kreos-lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun korkoineen ja kuluineen. Mahdollisella ennenaikaisella takaisinmaksulla olisi joka tapauksessa olennainen vaikutus siihen, missä määrin Yhtiö pystyy käyttämään Osakeannista ja Antioikeuksista saatavia nettovaroja muihin edellä tarkoitettuihin tarkoituksiin kuin lainanlyhennyksiin. Yhtiö kuitenkin katsoo Osakeannin ja Antioikeuksien pääasiallisen tarkoituksen olevan kaupallistamistoimenpiteiden ja muiden edellä tarkoitettujen liiketoiminnan tarpeiden rahoittaminen.
Osakeannin suunniteltu aikataulu on:

28.3.2019 Osakeannin Täsmäytyspäivä
2.4.-18.4.2019 Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena Suomessa ja Ruotsissa
2.4.-24.4.2019 Osakkeiden merkintäaika Ruotsissa
2.4.-26.4.2019 Osakkeiden merkintäaika Suomessa
2.4.2019 Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
2.5.2019 Merkintäoikeusannin tulos julkistetaan (arvio)
7.5.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Suomessa
7.5.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Ruotsissa
7.5.2019 Antiosakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin (arvio)
8.5.2018 Antiosakkeet kaupankäynnin kohteena Suomessa
9.5.2019 Antiosakkeet kaupankäynnin kohteena Ruotsissa
Viikko 21 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Antioikeuksilla Suomessa ja Ruotsissa (arvio)

Yhtiö on laatinut Osakeantiin liittyen esitteen, jolle odottaa saavansa Finanssivalvonnan hyväksynnän tänään 26.3.2019.
Sijoittajatapaaminen
Sijoittajatapaaminen Nexstimin kanssa järjestetään Helsingissä keskiviikkona 27.3.2019 klo 17-19 välisenä aikana osana Osakesäästäjien Yhtiöilta -tapahtumaa Helsingissä, Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3. Lisäksi Tukholmassa järjestetään Nexstimin sijoittajaesitys maanantaina 1.4.2019 klo 11.30-12.00 osana Aktiespararna sijoittajalounastatapahtumaa "Aktielunch Stockholm", Birger Jarl hotelli, Birger Jarlsgatan 61A. Tukholman sijoittajaesitys lähetetään lisäksi livenä englanninkielisenä. Lisätietoja molemmista tapahtumista Nexstimin verkkosivuilla https://www.nexstim.com/news-and-events/events.
Neuvonantajat
Sisu Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa ja Asianajotoimisto Trust Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
[email protected]

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
[email protected]

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
[email protected]

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nexstim Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedot-teessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä "Esitedirektiivi") (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaa-ville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

terms

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (Navigated Brain Stimulation).