Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OLVI OYJ                OSAVUOSIKATSAUS 2.5.2019 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019—31.3.2019 (3 KK)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden alkupuoliskolla myyntivolyymin ja liikevaihdon osalta. Liikevoitto pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli ennakoitua parempi. Myyntinäkymät sesonkikauteen ovat hyvät.

Lähiajan näkymät

Olvi säilyttää tilinpäätöksen 2018 julkistamisen yhteydessä esitetyn vuoden 2019 ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 tuloksen pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

 1-3/20191-3/2018Muutos % / %-yks.1-12/2018
Myyntivolyymi, Mltr137,4133,72,8701,3
Liikevaihto, MEUR77,070,69,1384,3
Käyttökate, MEUR11,711,24,570,8
% liikevaihdosta15,215,9 18,4
Liikevoitto, MEUR6,06,4-5,750,1
% liikevaihdosta7,89,1 13,0
Tilikauden tulos MEUR5,15,6-10,141,1
% liikevaihdosta6,68,0 10,7
Tulos/osake, EUR0,250,27-7,41,97
Bruttoinvestoinnit, MEUR6,86,37,734,2
Oma pääoma/osake, EUR11,6910,649,911,31
Omavaraisuusaste, %66,466,20,264,9
Velkaantumisaste, %-2,4-3,3-0,9-6,0

LIIKETOIMINNAN KEHITYS
TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi–konsernin vuosi 2019 on kokonaisuutena käynnistynyt hyvin. Vaikka vuoden ensimmäinen sesonki, pääsiäinen, on tänä vuonna vasta huhtikuussa, myynti, liikevaihto ja käyttökate ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Valmisteverot nousivat edelleen vuoden 2019 alussa Suomessa, Latviassa ja Liettuassa. Liikevoitto ei odotetusti yltänyt aivan viime vuoden tasolle johtuen raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden ja muiden kustannusten nousujen realisoiduttua heti vuoden alusta sekä lisääntyneistä poistoista. Hinnankorotukset tulevat voimaan asteittain ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Panostimme myös suunnitellusti uusien tuotteiden lanseerauksiin. Vaikka konsernin liikevoitto on tarkastelujaksolla hiukan alhaisempi kuin edellisenä vuonna, on se ennakoitua parempi.

Suomessa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat viime vuoteen verrattuna. Erityisesti Olvi on pystynyt kehittämään alkuvuoden sesongin ulkopuolista myyntiä tasapainoisemmaksi. Pääsiäissesongin sijoittuminen huhtikuulle vähensi myyntiä vertailukauteen, sillä se on vuoden ensimmäinen myyntisesonki; kuluttajat ostavat enemmän ja kalliimpia juomia. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan Suomi-segmentissä lisänä ovat Servaalin ja Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnat.

Baltian alkuvuosi sujui erityisesti liikevaihdon suhteen hyvin, vaikka markkinoita haastavat alkoholilainsäädännön ja verotuksen muutokset. Liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi on panostettu vientiin. Olvi-konserni vie tuotteita yli 30 maahan. Vienti ja sen merkitys Olvi-konsernille on kasvanut tasaisesti. Lisäksi Baltian toimintaympäristön muutokseen on reagoitu kustannustehokkaalla toiminnalla, alkoholittomien tuotekategorioiden osuuden vahvistamisella kokonaisliiketoiminnasta sekä kehittämällä uutuustuotteita useisiin eri tuotekategorioihin kuten kuohuviineihin.  

Viron osalta vertailtavuutta edellisvuoteen heikentää valmisteverojen korotuksista johtuneet ennakkomyynnit vuodella 2018 ja kysynnän heikentyminen erityisesti Suomen ja Viron välisessä satama- ja laivakaupassa, mutta myös kotimaassa. Vaikka Viro jäi siis edellisestä vuodesta, tulos oli ennakoitua parempi.     

Latviassa liiketoiminta pysyi edellisen vuoden tasolla. Valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä vaikuttaa kotimaiseen kysyntään laskevasti. Hinnankorotukset saatiin vietyä alkuvuoden aikana läpi, joka helpotti kustannusten nousun kompensointia tulokseen.  

Liettua on jatkanut hyvää kehitystä. Myynti ja liikevaihto kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvun mahdollisti erityisesti viennin hyvä kehitys. Liikevoittoa rasitti uutuuksien suunnittelu- ja lanseerauskulut ennen sesonkia, joista merkittävimpänä uusi Uniqa-vesibrändi. Oma vesiliiketoiminta alkaa Liettuassa toisen kvartaalin aikana. Volfas Engelman toimii lähdeveden myynti- ja markkinointiyhtiönä ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Lamate tuotantoyhtiönä.

Valko-Venäjän myyntivolyymi kasvoi edellisvuoteen verrattuna viennin kasvun myötä. Alkuvuoden tulosta rasittivat valmistus- ja logistiikkakustannusten nousu sekä kasvaneet myynti- ja markkinointipanostukset erityisesti vientiin. Hinnankorotuksia tehdään suunnitellun porrastetusti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Alkuvuoden investoinnit ovat käynnistyneet suunnitellusti. Suomessa parannamme tuotantokapasiteettia loppuvuodelle. Olvi-konsernin ensimmäinen oma lähdevesitehdas Liettuassa saadaan tuotantokäyttöön huhtikuun aikana.  

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 
 
Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 137,4 (133,7) miljoonaa litraa.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa1-3/20191-3/2018Muutos %
Suomi44,442,44,8
Viro21,722,6-4,0
Latvia13,614,4-5,7
Liettua20,219,06,5
Valko-Venäjä41,639,74,7
Eliminoinnit-4,1-4,4 
Yhteensä137,4133,72,8

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 77,0 (70,6) miljoonaa euroa kasvaen 9,1 prosenttia. Kasvu tuli erityisesti Suomesta Servaalin ja Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnoista sekä Liettuasta. Suomen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu on 1,3 prosenttia huolimatta pääsiäisen myynnin siirtymisestä toiselle kvartaalille.

Liikevaihto, miljoonaa euroa1-3/20191-3/2018Muutos %
Suomi33,928,419,3
Viro13,814,3-3,7
Latvia7,47,40,5
Liettua9,18,112,3
Valko-Venäjä15,014,44,1
Eliminoinnit-2,2-2,1 
Yhteensä77,070,69,1

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto pieneni 5,7 prosenttia tammi-maaliskuussa ja oli 6,0 (6,4) miljoonaa euroa, mikä on 7,8 (9,1) prosenttia liikevaihdosta. Suomen liikevoittoa kasvatti emoyhtiö Olvi, jossa erityisesti kiinteät kulut olivat edellisvuotta pienemmät.

Liikevoitto, miljoonaa euroa1-3/20191-3/2018Muutos %
Suomi2,61,845,9
Viro2,12,3-8,3
Latvia0,60,60,9
Liettua0,30,4-16,3
Valko-Venäjä0,71,3-47,5
Eliminoinnit-0,30,1 
Yhteensä6,06,4-5,7

Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 5,1 (5,6) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa 0,25 (0,27) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma maaliskuun 2019 lopussa oli 369,6 (335,0) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli maaliskuun 2019 lopussa 11,69 (10,64) euroa. Omavaraisuusaste oli 66,4 (66,2) prosenttia ja velkaantumisaste -2,4 (-3,3) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi samana ollen 1,2 (1,2).

Korollisia velkoja oli maaliskuun lopussa 6,8 (10,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 4,9 (8,1) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat 6,8 (6,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 2,5 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 3,5 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 0,8 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu pääosin kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia
kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Tammi-maaliskuun aikana julkaistiin useita uutuustuotteita Suomessa sekä tytäryhtiöissä. Uutuustuotteet on esitelty kunkin yhtiön verkkosivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 1738 (1702) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 36 henkilöllä, 2,1 prosentilla.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

 1-3/20191-3/2018Muutos %
Suomi35531911,3
Viro2942940,0
Latvia186191-2,6
Liettua2222096,2
Valko-Venäjä681689-1,2
Yhteensä173817022,1


HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-maaliskuun 2019 aikana.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi uusi avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 3.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Olvi-konsernin toimintamaissa tapahtuvat jatkuvat muutokset valmisteverotuksessa ja alkoholilainsäädännön kiristymisessä lisäävät epävarmuutta toimintaan.

Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2019 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,90 (0,80) euroa tilivuodelta 2018. Maksettavaksi päätetty osinko on 45,7 (46,1) prosenttia
Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.5.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.9.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.9.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Hakkarainen, Lasse Heinonen, Nora Hortling, Elisa Markula, Päivi Paltola ja Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Elina Laitinen. Yhtiökokoukseen saakka tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2019 julkistetussa tiedotteessa.

Hallituksen järjestäytyminen

16.4.2019 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pentti Hakkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Nora Hortlingin.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen, Päivi Paltola ja Nora Hortling sekä palkitsemisvaliokuntaan Pentti Hakkarainen, Heikki Sirviö ja Elisa Markula.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- osavuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

 
OLVI-KONSERNI
  TAULUKKO 1
    
LAAJA TULOSLASKELMA   
1000 EUR   
 1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihto7702470576384302
Liiketoiminnan muut tuotot4872662144
Liiketoiminnan kulut-65773-59613-315694
Poistot ja arvonalentumiset-5713-4837-20602
Liikevoitto6025639250150
    
Rahoitustuotot32083432
Rahoituskulut-130-380-1429
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta0023
    
Tulos ennen veroja6215609549176
Verot *)-1141-453-8039
TILIKAUDEN VOITTO5074564241137
    
Muut laajan tuloksen erät, jotka 
saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
  
  
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot2581-1006 

-2713
Eriin liittyvät tuloverot-9500
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ7560463638424
    
Tilikauden voiton jakautuminen: 
- emoyhtiön omistajille50765626 

40809
- määräysvallattomille
  omistajille
-216 

328
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: 
 - emoyhtiön omistajille75104645 

38169
 - määräysvallattomille 
  omistajille
50-9 

255
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu tulos/osake, EUR  
-  laimentamaton0,250,27 

1,97
-  laimennettu0,250,271,97
    

*) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

OLVI-KONSERNI  TAULUKKO 2 
     
TASE    
1000 EUR31.3.201931.3.201831.12.2018 
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet199470186500195599 
Liikearvo262891620526134 
Muut aineettomat hyödykkeet11202524911481 
Osuudet osakkuusyrityksissä101611131016 
Sijoitukset543543543 
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset235257235 
Laskennalliset verosaamiset328816558 
Pitkäaikaiset varat yhteensä239083210683235566 
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus462923668439882 
Myyntisaamiset ja muut saamiset714396958871038 
Tuloverosaaminen5740440 
Rahavarat122271802818520 
Lyhytaikaiset varat yhteensä130532124300129880 
VARAT YHTEENSÄ369615334983365446 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma207592075920759 
Muut rahastot109210921092 
Omat osakkeet-503-228-956 
Muuntoerot-44312-45087-46746 
Kertyneet voittovarat265038243986259864 
 242074220522234013 
Määräysvallattomien omistajien osuus318712013165 
Oma pääoma yhteensä245261221723237178 
     
Pitkäaikaiset velat    
Rahoitusvelat190125741167 
Muut velat4774334765 
Laskennalliset verovelat747464758085 
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat490981413554 
Ostovelat ja muut velat10460294854110222 
Tuloverovelka6941183475 
Velat yhteensä124354113260128268 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ369615334983365446 
 
 
    
OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 3
        
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    
 Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Muunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
1000 EUR
        
Oma pääoma 1.1.2018207591092-228-441062382421228216987
Laaja tulos:       
  Tilikauden tulos   5626165642
  Muut laajan tuloksen erät:      
  Muuntoerot   -981 -25-1006
Tilikauden laaja tulos yhteensä  -9815626-94636
Liiketoimet omistajien kanssa:      
  Osingonmaksu     -18-18
  Osakepalkitseminen    118 118
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  118-18100
Oma pääoma 31.3.2018207591092-228-450872439861201221723
        
 Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Muunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
1000 EUR
        
Oma pääoma 1.1.2019207591092-956-467462598643165237178
Laaja tulos:       
  Tilikauden tulos   5076-25074
  Muut laajan tuloksen erät:      
  Muuntoerot   2434 522486
Tilikauden laaja tulos yhteensä  24345076507560
Liiketoimet omistajien kanssa:      
  Osingonmaksu     -28-28
  Omien osakkeiden hankinta -726   -726
  Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1179   1179
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo  98 98
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä453 98-28523
Oma pääoma 31.3.2019207591092-503-443122650383187245261
        

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4
 
RAHAVIRTALASKELMA   
1000 EUR   
 1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Tilikauden voitto5074564241137
Oikaisut tilikauden tulokseen6467644431061
Käyttöpääoman muutos-12444-126631409
Maksetut korot-34-111-603
Saadut korot579440
Saadut osingot00123
Maksetut verot-876-1304-10525
Liiketoiminnan rahavirta (A)-1808-191363042
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin-6203-7277-32315
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot5052601796
Ostetut tytäryhtiöosakkeet00-16059
Investointien rahavirta (B)-5698-7017-46578
    
Lainojen nostot240935513543
Lainojen takaisinmaksut-1747-1407-21641
Omien osakkeiden hankinta-7260-1770
Omien osakkeiden myynti henkilöstölle117900
Maksetut osingot00-16587
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten 
lisäys (-)/vähennys (+)00316
Rahoituksen rahavirta (C)1115-1052-26139
    
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C)-6391-9982-9675
    
Rahavarat 1.1.185202862528625
Valuuttakurssimuutosten vaikutus98-615-430
Rahavarat 31.3./31.12.122271802818520

OLVI-KONSERNI                                                                                   TAULUKKO 5

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönottoa.

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Olvi-konsernissa otettiin käyttöön uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi 1.1.2019. Tämän seurauksena konsernissa kirjattiin taseeseen ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin mukaista helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät saadaan jättää kirjaamatta taseeseen. Konserni noudatti siirtymisessä yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu eikä omaan pääomaan ole tehty oikaisuja standardin käyttöönotosta johtuen.

Standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseen käyttöomaisuuseriin on 941 tuhatta euroa. Vastaavasti taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin on kirjattu 941 tuhannen euron suuruinen vuokrasopimusvelka. Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja rahavirtalaskelmaan.

 

1.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
  
    
Johdon työsuhde-etuudet
    
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1000 EUR   
  1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
    
Toimitusjohtaja496278823
Hallituksen puheenjohtaja151771
Muut hallituksen jäsenet3237164
Yhteensä5423321058


2. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  
   
 31.3.2019%
   
A-osakkeita, kpl1698997682,0
K-osakkeita, kpl373225618,0
Yhteensä20722232100,0
   
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä1698997618,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä7464512081,5
Äänimäärä yhteensä, kpl91635096100,0
   
Ääniä / A-sarjan osake1 
Ääniä / K-sarjan osake20 

Rekisteröity osakepääoma 31.3.2019 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 0,90 euroa/osake vuodelta 2018 (0,80 euroa/osake vuodelta 2017), yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osingot maksetaan kahdessa erässä 9.5.2019 ja 9.9.2019. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.

3. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Tammi-maaliskuussa 2019 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 192,4 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

4. OMAT OSAKKEET

Olvi Oyj:llä on hallussa yhteensä 11 549 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 502 956,28 euroa. Olvi Oyj:n omien osakkeiden osto-ohjelma päättyi 21.1.2019. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.

Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,07 prosenttia.

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 16.4.2019, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.

5. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-3/2019 1-3/20181-12/2018
    
  - keskimäärin207006272071768320711397
  - jakson lopussa207006272071768320696504
    
*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.

 

 

Olvi ei ole saanut tammi-maaliskuun 2019 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.


6. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ  
    
  1-3/2019 1-3/2018  1-12/2018
    
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl4472892936891741051
Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR14567848552140
Vaihdon osuus A-osakkeiden   
kokonaismäärästä, %2,61,710,2
    
Osakkeiden keskikurssi, EUR32,5728,8829,95
Päätöspäivän kurssi, EUR32,2028,1031,50
Korkein noteeraus, EUR34,9030,9034,00
Alhaisin noteeraus, EUR31,2027,3027,00


7. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.3.2019 
       
 Arvo-osuusmääräÄänimääräOmistajia
 kpl%kpl%kpl%
Suomalaiset yhteensä1539248974,288630535394,181167199,52
Ulkomaiset yhteensä3046101,473046100,33460,40
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä1175050,571175050,1340,03
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä490762823,6849076285,3660,05
Yhteensä20722232100,0091635096100,0011727100,00


8. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2019    
       
 K-sarjaA-sarjaYhteensä%Äänimäärä%
1. Olvi-säätiö 2363904890613325451715,714816869352,57
2. Hortling Heikki kuolinpesä *)90348810328010067684,861817304019,83
3. Hortling Timo Einari212600492572618571,2643012574,69
4. Hortling-Rinne Marit 149064146991637630,7929959793,27
5. OP Yrityspankki Oyj, hall.rek.2318674231867411,1923186742,53
6. Nordea Bank AB (publ), hall.rek. 174525617452568,4217452561,90
7. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
  Ilmarinen
8514018514014,118514010,93
8. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
  Varma
8280758280754,008280750,90
9. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  Helsingin sivukonttori, hall.rek.
7652827652823,697652820,84
10. Hortling Pia Johanna2338823566469540,234913260,54
Muut798129399873947968545,741099611312,00
Yhteensä37322561698997620722232100,0091635096100,00
       
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.


9. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 
1000 EUR   
  1-3/2019 1-3/2018  1-12/2018
    
Alkusaldo195599188155188155
IFRS 16 -vaikutus94100
Lisäykset6548613132833
Vähennykset ja siirrot52-2379-4395
Poistot-5171-4548-18922
Kurssierot1501-859-2072
Yhteensä19947018650019559910. VASTUUSITOUMUKSET
   
1000 EUR   
 31.3.201931.3.201831.12.2018
    
Annetut pantit ja vastuusitoumukset  
  Omasta puolesta211418862114
    
Leasing- ja vuokravastuut:  
  Alle vuoden sisällä erääntyvät86011911129
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät432793805
  yli 5 vuoden päästä erääntyvät122
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä129319861936
    
Muut vastuut60200057

11. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana). 

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuu­desta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myynti­volyymi­tiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Bruttoinvestoinnit koostuvat kokonaisinvestoinneista pysyviin vastaaviin sisältäen mahdollisten yritysostojen vaikutuksen.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 *(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +                                 määräysvallattomien omistajien osuus)/(Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset)/(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).

Liite

Olvi on vuonna 1878 perustettu panimo, joka valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, kivennäisvesiä, virvoitus-, energia- sekä urheilujuomia. Tuotemerkkejä yhtiöllä Suomessa ovat mm. Olvi, Sandels, A. Le Coq ja FIZZ. Suomessa Olvin panimo sijaitsee Iisalmessa ja sillä on tytäryhtiöt ja tuotantolaitokset Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörsissä.