Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OLVI OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2019 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2018

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Tilikausi 2018:
- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 9,1 prosenttia ja oli 701,3 (643,0) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia ja oli 384,3 (345,2) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto kasvoi 12,1 prosenttia ja oli 50,1 (44,7) miljoonaa euroa
- Tilikauden tulos kasvoi 13,9 prosenttia ja oli 41,1 (36,1) miljoonaa euroa 
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 1,97 (1,73) euroa/osake
- Omavaraisuusaste oli 64,9 (64,1) prosenttia.

Loka-joulukuu 2018:
- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 150,3 (142,5) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto kasvoi 14,1 prosenttia ja oli 86,2 (75,6) miljoonaan euroa
- Konsernin liikevoitto oli 5,7 (4,4) miljoonaa euroa kasvaen 30,2 prosenttia
- Katsauskauden tulos oli 5,1 (4,1) miljoonaa euroa kasvaen 25,3 prosenttia
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa/osake.

Hallitus ehdottaa osingoksi 0,90 (0,80) euroa/osake.

Olvin tilikauden 2019 tuloksen odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

  10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos % /%-yks.
Myyntivolyymi, Mltr 150,3 142,5 5,5 701,3 643,0 9,1
Liikevaihto, MEUR 86,2 75,6 14,1 384,3 345,2 11,3
Käyttökate, MEUR 11,2 10,5 6,1 70,8 65,5 8,0
% liikevaihdosta 12,9 13,9   18,4 19,0  
Liikevoitto, MEUR 5,7 4,4 30,2 50,1 44,7 12,1
% liikevaihdosta 6,6 5,8   13,0 13,0  
Tilikauden tulos 5,1 4,1 25,3 41,1 36,1 13,9
% liikevaihdosta 5,9 5,4   10,7 10,5  
Tulos/osake, EUR 0,25 0,20 25,0 1,97 1,73 13,9
Bruttoinvestoinnit, MEUR 10,0 6,4 56,3 34,2 21,7 57,7
Oma pääoma/osake, EUR       11,31 10,41 8,6
Omavaraisuusaste, %       64,9 64,1 0,8
Velkaantumisaste, %       -6,0 -7,1 -1,1

LIIKETOIMINNAN KEHITYS
TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi–konsernin myyntivolyymi ylitti ensimmäistä kertaa 700 miljoonaa litraa hyvän kesäsään siivittämänä. Samalla yhtiön kannattavuus kehittyi suotuisasti ja vuoden 2018 liikevoitto ja tilikauden tulos paranivat edellisestä vuodesta selvästi. Tuloksen lisäksi konsernin tase on vahva.
Hyvä myynnin kehitys jatkui myös neljännellä kvartaalilla ja konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Suomen toiminnot sisältävät edellisestä vuodesta poiketen Olvi Oyj:n lisäksi vuoden 2018 aikana tehtyjen yrityskauppojen myötä Servaali Oy:n ja The Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnan. Myyntivolyymi on Suomessa kasvanut 6,8 prosenttia. Vertailukelpoisesti kasvu on 3,1 prosenttia. Olvi Oyj:n tuotannossa ennätyksellinen 200 miljoonaa litraa ylitettiin joulukuussa. Liikevaihto kasvoi 21,2 prosenttia, josta vertailukelpoista kasvua 7,0 prosenttia. Vertailukelpoista kasvua selittää muun muassa lainsäädännön myötä kasvanut vahvojen oluiden osuus myynnistä. Hyvä liikevaihdon kehitys yhdistettynä kustannustehokkaaseen toimintaan näkyy positiivisena kehityksenä myös liikevoitossa. Liikevoitto kasvoi 45,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna tullen pääosin emoyhtiöstä.

Baltiassa vuotta 2018 on värittänyt Viron valmisteverojen korotusten vaikutukset Viron ja Latvian väliseen rajakauppaan ja Viron satama- ja laivakauppaan. Alkuvuonna myyntivolyymit tippuivatkin merkittävästi Virossa, mutta myös Latviassa. Vuoden toinen puolisko oli jo myynnillisesti edellistä vuotta parempi koko Baltiassa hyvästä sesonkimyynnistä, onnistuneista uutuustuotelanseerauksista ja viennin lisääntymisestä johtuen. Näistä ja tehdyistä sopeuttamistoimenpiteistä johtuen tuloksellisuus myös parani. Koko vuoden osalta vain Viron liikevaihto jäi edellistä vuotta heikommaksi. Liettua pystyi hyvään tulosparannukseen myyntivolyymin kasvun kautta.   

Valko-Venäjän liiketoiminta jatkui kasvu-uralla. Markkina-asema ja kotimarkkinan kuluttajien ostovoima ovat parantuneet. Myynti nousi uuteen ennätykseen 228 miljoonaan litraan kasvaen 16,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön liikevoitto parani 9,4 prosenttia. Paikallisvaluutassa kumulatiivinen liikevaihto kasvoi jopa 19,6 prosenttia ja liikevoitto 20,2 prosenttia.

Olvi investoi vuoden 2018 aikana merkittävästi tulevaisuuden kilpailukykyyn. Investoinnit olivat 50,3 miljoonaa euroa mukaan lukien yritysostot. Yksi merkittävimmistä investoinneista on Suomessa vuodenvaihteessa 2017-2018 käyttöönotettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energialaitos, jonka kautta vähennetään ympäristökuormitusta ja saadaan samalla myös kustannussäästöjä. Tuotannon ja logistiikan tehokkuuden kehittämistä jatkettiin koko konsernissa. Uutena tuotannollisena investointina valmistui vuoden lopussa Iisalmeen kertalasipullolinja.  

Uskomme maltilliseen kasvuun vuonna 2019. Jatkamme tuotevalikoimamme kehittämistä ja monipuolistamista sekä investoimme tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Vaikka Olvi-konsernin markkina-asema on vahva kaikilla päämarkkina-alueilla, sesonkikauden sääolosuhteilla on iso merkitys koko vuoden myyntivolyymitavoitteiden saavuttamisessa.  Kahden ensimmäisen kvartaalin odotetaan olevan tuloksen kehittymisen kannalta haasteellisimpia; raaka-ainehintojen nousut astuvat voimaan vuoden alussa, mutta hintojen korotuksia tehdään kevään aikana.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 

Vuonna 2018 Olvi-konsernin myyntivolyymi nousi uuteen ennätykseen 701,3 (643,0) miljoonaan litraan. Kasvua edellisvuoteen 58,3 miljoonaa litraa, 9,1 prosenttia.

Konsernin myyntivolyymin kasvu tuli pääosin Suomen sekä Valko-Venäjän toiminnoista. Baltian yhteenlaskettu myyntivolyymi kasvoi 2,6 prosenttia, joka tuli Liettuasta.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi neljännellä kvartaalilla 5,5 prosenttia kaikkien segmenttien parantaessa.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi 51,4 48,4 6,1 213,2 199,7 6,8
Viro 23,4 21,5 8,6 110,7 112,8 -1,8
Latvia 15,2 14,9 1,8 75,6 76,3 -1,0
Liettua 20,4 19,2 5,9 95,4 85,4 11,7
Valko-Venäjä 43,9 42,3 3,7 228,2 196,4 16,2
Eliminoinnit -3,9 -3,9   -21,8 -27,6  
Yhteensä 150,3 142,5 5,5 701,3 643,0 9,1


Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2018 11,3 prosenttia ja oli 384,3 (345,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä.

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvua myös neljännellä kvartaalilla.

Liikevaihto,
miljoonaa euroa
10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi 39,5 32,2 22,8 159,3 131,5 21,2
Viro 14,7 13,6 8,1 70,4 73,8 -4,6
Latvia 8,1 7,3 11,7 39,8 37,5 6,2
Liettua 9,4 8,7 7,3 43,1 39,2 9,9
Valko-Venäjä 17,2 15,5 10,6 82,1 75,4 8,8
Eliminoinnit -2,7 -1,7   -10,3 -12,1  
Yhteensä 86,2 75,6 14,1 384,3 345,2 11,3


TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 12,1 prosenttia ja oli 50,1 (44,7) miljoonaa euroa, mikä on 13,0 (13,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto parani Viroa ja Latviaa lukuun ottamatta kaikissa yksiköissä.

Neljännellä kvartaalilla konsernin liikevoitto oli 5,7 (4,4) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen erä vakuutuskorvauksesta johtuen.

Liikevoitto,
miljoonaa euroa
10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi 3,2 1,2 176,9 18,5 12,8 45,0
Viro 1,8 1,5 18,8 14,0 14,7 -4,9
Latvia 0,2 0,4 -46,9 4,3 4,4 -2,4
Liettua 0,2 0,3 -32,1 3,7 3,4 8,7
Valko-Venäjä 0,7 0,9 -21,4 10,3 9,4 9,4
Eliminoinnit -0,5 0,1   -0,7 0,0  
Yhteensä 5,7 4,4 30,2 50,1 44,7 12,1


Konsernin vuoden 2018 tulos kasvoi 13,9 prosenttia ja oli 41,1 (36,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettotulos oli neljännellä kvartaalilla 5,1 (4,1) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos kasvoi tammi-joulukuussa ja oli 1,97 (1,73) euroa. Neljännen kvartaalin tulos per osake oli 0,25 (0,20) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2018 lopussa oli 365,4 (338,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2018 lopussa 11,31 (10,41) euroa. Omavaraisuusaste oli 64,9 (64,1) prosenttia. Konsernin korollisten nettovelkojen määrä väheni vuoden 2018 aikana 1,2 miljoonaa euroa ja oli tilikauden päättyessä -14,2 miljoonaa euroa (-15,4). Velkaantumisaste laski vuoden 2018 aikana ja oli -6,0 (-7,1) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli 63,0 (57,1) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,1 (1,2).

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit vuonna 2018 olivat 34,2 (21,7) miljoonaa euroa. Investoinneista 13,4 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 14,1 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 6,7 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Suurin yksittäinen investointi oli Suomeen rakennettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energialaitos.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu pääosin kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Vuoden 2018 aikana julkaistiin useita uutuustuotteita Suomessa sekä tytäryhtiöissä. Uutuustuotteet on esitelty tilikauden aikana julkaistuissa osavuosikatsauksissa sekä kunkin yhtiön nettisivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1797 (1783) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 0,8 prosentilla.

Keskimääräinen henkilöstömäärä laski Baltiassa ja kasvoi Suomessa ja Valko-Venäjällä. Suomen kasvua selittää pääosin yrityskaupat.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

  10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi 367 321 14,3 371 337 10,1
Viro 291 309 -5,8 301 327 -8,0
Latvia 184 172 7,0 194 196 -1,0
Liettua 220 226 -2,7 215 228 -5,7
Valko-Venäjä 707 692 2,2 716 695 3,0
Yhteensä 1769 1720 2,8 1797 1783 0,8


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen muodostavat puheenjohtaja KTM, OTK, varatuomari Pentti Hakkarainen, varapuheen­johtaja KTM Nora Hortling, sekä muut jäsenet KTM Lasse Heinonen, KTM Elisa Markula, KTM Päivi Paltola ja DI, teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen 31.8.2018 saakka ja Tiina-Liisa Liukkonen 1.9.2018 alkaen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:
AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop
AS Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone 
AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas
OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys
Servaali Oy, Helsinki, Suomi – Teemu Lehto (hallituksen puheenjohtaja)
The Helsinki Distilling Company, Helsinki, Suomi – Séamus Holohan

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aholle. Baltian ja Valko-Venäjän tytäryhtiöiden hallitukset muodostavat Lasse Aho (puheenjohtaja), Pia Hortling, Tiina-Liisa Liukkonen sekä Lauri Multanen. Suomalaisten tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat emoyhtiön johtohenkilöistä ja vähemmistöosakkaista. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja noin neljä vastuualuejohtajaa.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2018 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,80 (0,75) euroa tilivuodelta 2017. Osinko maksettiin 30.4.2018.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2018 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvi Oyj hankki 3.4.2018 80 prosenttia Servaali Oy:n osakekannasta, mistä lähtien yhtiö on yhdistetty Olvi-konserniin. Servaali Oy on yksi Suomen suurimpia yksityisiä alkoholijuomien maahantuojia. Yrityskaupan myötä Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin, vahvistaa markkina-asemaansa miedoissa alkoholijuomissa ja samalla reagoi toimintaympäristön muutoksen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Olvi Oyj hankki 2.7.2018 67 prosenttia The Helsinki Distilling Companyn osakekannasta, mistä alkaen yhtiö on yhdistetty Olvi-konserniin. The Helsinki Distilling Company on vuonna 2013 perustettu voimakkaasti kasvava yhtiö. Yrityshankinta on osa Olvin uutta kasvustrategiaa, jolla pyritään vahvistamaan Olvin tuoteportfoliota sekä kotimaisilla alkoholijuomamarkkinoilla että kansainvälisillä Premium Craft-markkinoilla.

Servaali Oy:n ja The Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Suomen lukuihin. Yrityshankintojen tarkemmat tiedot on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 13.

Lisäksi vuoden aikana Olvin tytäryhtiö AB Volfas Engelman hankki UAB Lamaten, joka omistaa Liettuassa vesimaa-alueen.  

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat:

  31.12.2018 31.12.2017 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,88 -
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 95,87 95,87 -
Servaali Oy, Suomi 80,00 - 80,00
The Helsinki Distilling Company, Suomi 67,00 - 67,00


Lisäksi Olvi Oyj:n tytäryrityksillä on yhtiöomistuksia. A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa. AB Volfas Engelmanilla on 100 prosentin omistusosuus UAB Lamatesta. OAO Lidskoe Pivo omistaa 100-prosenttisesti Trade House Lidskoe Pivon, joka sisällytetään konsernin lukuihin tilinpäätöksestä 2018 alkaen.

OSAKKEET

Olvin osakepääoma joulukuun 2018 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 722 232 osaketta, joista 16 989 976 eli 82,0 prosenttia oli julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) vuoden 2018 aikana yhteensä 1 741 051 (1 464 747) osaketta eli 10,2 (8,6) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 52,1 (41,9) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä oli vuoden 2018 lopussa 31,50 (29,87) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-joulukuussa oli 34,00 (32,49) euroa ja alin 27,00 (25,05) euroa. Keskikurssi vuonna 2018 oli 29,95 (28,59) euroa.

Joulukuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 534,4 (507,4) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 651,9 (618,8) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2018 lopussa 11 601 (10 800). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 24,8 (23,8) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,6 (5,4) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2018 alussa hallussa 41 125 kappaletta omia osakkeita. Tammi-joulukuun 2018 aikana omissa osakkeissa on tapahtunut alla kuvatut muutokset.

Olvin Oyj:n hallitus päätti 9.5.2018 käynnistää omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 36 280 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.5.2018 päättyen 8.6.2018. Osto-ohjelman alkaessa Olvi Oyj:n hallussa oli omia A-osakkeita 41 125 kappaletta. Osto-ohjelman päättymisen jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä oli 77 405. Omien osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 1 332 427,31 euroa.

Olvi Oyj:n 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätöksen, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä eli haamuosakkeita, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän perusteella on Olvin yhteistililtä siirretty 18.5.2017 36 576 osaketta Olvin hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Olvi Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2018 mitätöidä edellä mainitut 18.5.2017 Olvin haltuun vastikkeetta siirretyt osakkeet. Osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 15.6.2018.

Olvi-konsernissa on päättynyt avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 1.7.2016–30.6.2018. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 50 henkilöä ja palkkiot maksettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeina sekä osittain rahana. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 35 830 A-osaketta.

Olvi Oyj:n hallitus päätti käynnistää joulukuun 2018 alussa omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään
43 000 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.12.2018 ja päättyi 21.1.2019. Osto-ohjelman alkaessa Olvi Oyj:n hallussa oli omia A-osakkeita 4 999 kappaletta. 31.12.2018 Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä on 25 728 ja hankintahinta vuoden loppuun mennessä on yhteensä 956 460,18 euroa.

Joulukuun 2018 lopussa Olvilla oli omia osakkeita 25 728 kappaletta, mikä on 0,1 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.  

Omista osakkeista on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi ei ole saanut tammi-joulukuun 2018 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Olvi Oyj:n omien osakkeiden osto-ohjelma jatkui 21.1.2019 saakka. Osto-ohjelman perusteella Olvi Oyj hankki kaikkiaan 43 000 kappaletta A-osakkeita ja hankintahinta oli yhteensä 1 391 253,37 euroa. Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 456 kappaletta hintaan 1 179 522,94 euroa. Olvilla on tämän jälkeen hallussaan omia osakkeita 11 543 kappaletta, joiden hankintahinta on 502 763,70 euroa.   

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden muutokset voivat aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toiminnassa. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajat/hallinto/Rahoitusriskien hallinta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi on päättänyt muuttaa lähiajan näkymien esittämistapaa. Jatkossa kuvataan vain taloudellista näkymää.

Olvin tilikauden 2019 tuloksen odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 70,3 (52,3) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 35,2 (19,9) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

1) osinkona jaetaan 0,90 (0,80) euroa vuodelta 2018 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko on 45,7 (46,1) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.5.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.9.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.9.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 51,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2019

Olvi–konsernin vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.—31.12.2018. Samalla julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä Palkat ja palkkiot -raportti tilivuodelta 2018.

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2019 Iisalmessa, julkaistaan viikolla 13. Tilinpäätös, toimintakertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internet-sivuilta samana päivänä.

Vuoden 2019 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2.5.2019,
osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 15.8.2019 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 30.10.2019.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1
         
TULOSLASKELMA        
1000 EUR        
   10-12/2018  10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
         
Liikevaihto 86217 75574 384302 345185
Liiketoiminnan muut tuotot 963 596 2144 2034
         
Liiketoiminnan kulut -76021 -65646 -315694 -281717
Poistot ja arvonalentumiset -5456 -6142 -20602 -20755
Liikevoitto 5703 4382 50150 44747
         
Rahoitustuotot 101 -1409 432 477
Rahoituskulut -184 -33 -1429 -2819
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 23 -69 23 -69
         
Tulos ennen veroja 5643 2871 49176 42336
Verot *) -557 1187 -8039 -6212
TILIKAUDEN VOITTO 5086 4058 41137 36124
         
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:        
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät      
muuntoerot -453 321 -2713 -7278
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4633 4379 38424 28846
         
         
Tilikauden voiton jakautuminen:      
- emoyhtiön omistajille 5132 4054 40809 35956
- määräysvallattomille
  omistajille
-46 4 328 168
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
- emoyhtiön omistajille 4691 4398 38169 28872
- määräysvallattomille
  omistajille
-58 -19 255 -26
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu tulos/osake, EUR        
- laimentamaton 0,25 0,20 1,97 1,73
- laimennettu 0,25 0,20 1,97 1,73


*) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 2
     
TASE    
1000 EUR 31.12.2018 31.12.2017
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet 195599 188155
Liikearvo 26134 15279
Muut aineettomat hyödykkeet 11481 5340
Osuudet osakkuusyrityksissä 1016 1113
Sijoitukset 543 543
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 235 433
Laskennalliset verosaamiset 558 379
Pitkäaikaiset varat yhteensä 235566 211242
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 39882 34336
Myyntisaamiset ja muut saamiset 71038 64181
Tuloverosaaminen 440 235
Rahavarat 18520 28625
Lyhytaikaiset varat yhteensä 129880 127377
VARAT YHTEENSÄ 365446 338619
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 20759 20759
Muut rahastot 1092 1092
Omat osakkeet -956 -228
Muuntoerot -46746 -44106
Kertyneet voittovarat 259864 238242
  234013 215759
Määräysvallattomien omistajien osuus 3165 1228
Oma pääoma yhteensä 237178 216987
     
Pitkäaikaiset velat    
Rahoitusvelat 1167 4651
Muut velat 4765 28
Laskennalliset verovelat 8085 6443
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 3554 8573
Ostovelat ja muut velat 110222 100052
Tuloverovelka 475 1885
Velat yhteensä 128268 121632
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 365446 338619


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

OLVI-KONSERNI           TAULUKKO 3
             
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
 

 

1000 EUR
Osake-pääoma Muut rahastot Omien osakkeiden rahasto Muunto-erot Voitto-
varat
Määräys-vallattomien  omistajien osuus Yhteensä
               
Oma pääoma 1.1.2017 20759 1092 -228 -37022 217234 1714 203549
Laaja tulos:              
  Tilikauden tulos         35956 168 36124
  Muut laajan tuloksen erät:            
  Muuntoerot       -7084   -194 -7278
Tilikauden laaja tulos yhteensä     -7084 35956 -26 28846
Liiketoimet omistajien kanssa:            
  Osingonmaksu         -15561 -35 -15596
  Osakepalkitseminen         534   534
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -15027 -35 -15062
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:          
  Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta   258   258
  Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos     -179 -425 -604
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä   79 -425 -346
Oma pääoma 31.12.2017 20759 1092 -228 -44106 238242 1228 216987
 
1000 EUR  

Osake-pääoma
 

Muut rahastot
 

Omien osakkeiden rahasto
 

Muunto-erot
 

Voitto-
varat
Määräys-vallattomien  omistajien osuus  

 

Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 20759 1092 -228 -44106 238242 1228 216987
Laaja tulos:              
  Tilikauden tulos         40809 328 41137
  Muut laajan tuloksen erät:            
  Muuntoerot       -2640   -73 -2713
Tilikauden laaja tulos yhteensä     -2640 40809 255 38424
Liiketoimet omistajien kanssa:            
  Osingonmaksu         -16574 -200 -16774
  Omien osakkeiden hankinta -1770       -1770
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo     391   391
  Omien osakkeiden liikkeeseenlasku henkilöstölle 1042   -1042   0
  Aikaisempia kausia koskeva oikaisu     37 2 39
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -728   -17188 -198 -18114
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:          
  Määräysvallattomien omistajien osuuden lunastusvelvoite   -1999   -1999
  Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos       1880 1880
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä -1999 1880 -119
Oma pääoma 31.12.2018 20759 1092 -956 -46746 259864 3165 237178
               
Muut rahastot sisältävä ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.  


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

OLVI-KONSERNI
TAULUKKO 4
     
RAHAVIRTALASKELMA    
1000 EUR    
  1-12/2018 1-12/2017
     
Tilikauden voitto 41137 36124
Oikaisut tilikauden tulokseen 31061 29649
Käyttöpääoman muutos 1409 -3764
Maksetut korot -603 -491
Saadut korot 440 271
Saadut osingot 123 4
Maksetut verot -10525 -4713
Liiketoiminnan rahavirta (A) 63042 57080
     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -32315 -22108
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot 1796 1682
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 -345
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -16059 0
Investointien rahavirta (B) -46578 -20771
     
Lainojen nostot 13543 0
Lainojen takaisinmaksut -21641 -11491
Omien osakkeiden hankinta -1770 0
Maksetut osingot -16587 -15574
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten
lisäys (-)/vähennys (+) 316 15
Rahoituksen rahavirta (C) -26139 -27050
     
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) -9675 9259
     
Rahavarat 1.1. 28625 20297
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -430 -931
Rahavarat 31.12. 18520 28625
     
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

OLVI-KONSERNI                                                                                   TAULUKKO 5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätös ajalta 1.1.—31.12.2018 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, mukaan lukien IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista sekä IFRS 2 Osakeperusteiset maksut, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2018 voimassa olevia IAS- ja IFRS- standardeja sekä niistä annettuja virallisia SIC- ja IFRS-tulkintoja.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat siten poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Yhtiö on noudattanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2017. Laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2017, joka julkaistiin 26.3.2018. Vuoden 2018 aikana voimaantulleet standardit eivät ole aiheuttaneet muutoksia tuloslaskelmaan ja taseeseen, mutta jotkut standardimuutokset vaikuttavat tilinpäätöksessä annettavien liitetietojen laajuuteen.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Tilinpäätöstiedotteessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

Uudet standardit

Olvi soveltaa 1.1.2018 voimaan tulleita uusia standardeja (IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksissa ja IFRS 2 Osakeperusteiset maksut).  

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista pois taseesta sekä uudistaa suojauslaskentaa koskevia sääntöjä ja tuo rahoitusvaroille uuden arvonalentumismallin. Standardin käyttöönotto vaikuttaa Olvi-konsernin osalta tietojen esittämiseen tilinpäätöksessä sekä vaikuttaa luottotappioiden kirjaamisajankohtaan.

Olvi-konsernin rahoitusvarat muodostuvat pääosin pankkitilillä olevista varoista ja myyntisaamisista. Lisäksi on ollut vähäisessä määrin (noin 0,5 miljoonaa euroa) vanhan standardin mukaisesti ”Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi” luokiteltuja osakesijoituksia. Kyseiset rahoitusvarat on luokiteltu “Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta arvostettaviksi rahoitusvaroiksi”. Luokittelumuutoksella ei ole siis olennaista muutosta konsernin tulokseen.

Lisäksi konsernissa on otettu käyttöön myyntisaamisiin kohdistuva luottotappiomatriisi, jonka mukaan luottotappiovaraus kirjataan koko omaisuuserän voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden määräisenä, kun rahoitusvara merkitään ensimmäisen kerran taseeseen. Mallissa on huomioitu kunkin maan erityispiirteet. Käyttöönotolla on ollut 149 tuhannen euron vaikutus konsernin tulokseen. Kertyneisiin voittovaroihin ole tehty oikaisuja takautuvasti.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksissa -standardi sisältää viisivaiheisen mallin, jota sovelletaan asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. Standardi perustuu periaatteeseen, jonka mukaan myyntituotto kirjataan, kun tavaran hallinta tai palvelu luovutetaan asiakkaalle. Standardin mukaisesti myyntituotto kirjataan hallinnan luovutuksen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana.

Standardin käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta konsernin tulokseen, myyntituottojen tuloutusajankohtaan eikä tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin. Muutos kuitenkin vaikuttaa tilinpäätöksen esittämiseen standardin liitetietovaatimusten kautta. Standardi otetaan konsernissa käyttöön lisätietoja antamalla ei-takautuvasti.

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardiin tehdyt muutokset selventävät, kuinka tietyntyyppiset osakeperusteiset liiketoimet tulisi käsitellä kirjanpidossa. Standardin käyttöön otolla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRIC 22 antaa ohjeistusta siihen mitä kurssia tulisi käyttää raportointihetkellä ulkomaan rahan määräisiin eriin (kuten myyntitransaktiot) silloin kun suoritus on tehty tai saatu ennakkona. Konserni tulee huomioimaan ohjeistuksen. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Olvi ottaa käyttöön yhden uuden standardin vuonna 2019 (IFRS 16 Vuokrasopimukset). Alla on tietoa standardin käyttöönotosta ja arvioiduista vaikutuksista.             

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardissa vuokralle ottajan näkökulmasta on luovuttu nykyisestä jaottelusta operatiivisiin vuokrasopimuksiin ja rahoitusleasingsopimuksiin, ja sen mukaan käytännössä kaikista vuokrasopimuksista kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokralle otettua omaisuuserää) ja vuokranmaksuvelvoitteita koskeva rahoitusvelka. Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan, koska kokonaiskulut ovat tyypillisesti suuremmat vuokrasopimuksen voimassaoloajan alkupuolella ja pienemmät sen loppupuolella. Lisäksi liiketoiminnan kuluihin nyt sisältyvän vuokrakulun tilalle tulee korot ja poistot, mikä vaikuttaa keskeisiin tunnuslukuihin kuten käyttökatteeseen. Standardilla on vaikutusta myös rahavirtalaskelman esittämiseen.

Konsernissa on nykyisen standardin mukaan operatiivisiin vuokrasopimuksiin luokiteltuja sopimuksia, jotka tulevat uuden standardin myötä merkittäväksi taseeseen, lukuun ottamatta pieniä ja lyhytaikaisia sopimuksia. Konsernin vuokrasopimukset koskevat yksittäisten toimistotilojen ja logististen tilojen vuokrausta sekä koneiden ja kaluston vuokrausta. IFRS 16:n käyttöönotto johtaa siihen, että osa niistä vuokramaksuista, jotka tällä hetkellä kirjataan konsernin tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, siirtyy poistoihin, ja koron osuus siirtyy rahoituskuluihin. Standardi vaikuttaa lähinnä konsernin operatiivisten vuokrasopimusten kirjaamiseen kasvattaen tasetta ja johtaen joihinkin muutoksiin tunnusluvuissa. Konsernin operatiiviset vuokrasitoumukset, jotka tullaan jatkossa kirjaamaan taseelle, ovat tilinpäätöshetkellä 1 399 tuhatta euroa. Standardia sovelletaan 1.1.2019 alkaen. Siirtymisessä noudatetaan yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja oikaista. 


1. SEGMENTTI-INFORMAATIO      
         
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI (1000 litraa)  
         
   10-12/2018  10-12/2017  1-12/2018  1-12/2017
         
Olvi-konserni yhteensä 150273 142498 701273 643024
Suomi 51379 48404 213205 199717
Viro 23356 21515 110733 112794
Latvia 15207 14936 75590 76326
Liettua 20372 19245 95384 85381
Valko-Venäjä 43884 42321 228161 196389
 - segmenttien välinen myynti -3925 -3923 -21800 -27583


MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO (1000 EUR)  
         
   10-12/2018  10-12/2017  1-12/2018  1-12/2017
         
Olvi-konserni yhteensä 86217 75574 384302 345185
Suomi 39488 32161 159296 131457
Viro 14736 13627 70377 73751
Latvia 8120 7271 39831 37512
Liettua 9359 8719 43051 39155
Valko-Venäjä 17173 15531 82093 75437
 - segmenttien välinen myynti -2659 -1735 -10346 -12127


 

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVOITTO (1000 EUR)
         
   10-12/2018  10-12/2017  1-12/2018  1-12/2017
         
Olvi-konserni yhteensä 5703 4382 50150 44747
Suomi 3233 1167 18510 12763
Viro 1804 1519 14011 14734
Latvia 230 433 4328 4437
Liettua 218 321 3658 3365
Valko-Venäjä 695 885 10320 9435
 - eliminoinnit -477 57 -677 13

Suomi (Olvi Oyj, Servaali Oy ja The Helsinki Distilling Company), Viro (AS A. Le Coq), Latvia (A/S Cēsu Alus), Liettua (AB Volfas Engelman ja UAB Lamate) ja Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo ja Trade House Lidskoe Pivo).

2. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018   1-12/2017
         
Suomi 367 321 371 337
Viro 291 309 301 327
Latvia 184 172 194 196
Liettua 220 226 215 228
Valko-Venäjä 707 692 716 695
Yhteensä 1769 1720 1797 1783


3.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    
     
Johdon työsuhde-etuudet
     
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1000 EUR    
   1-12/2018  1-12/2017
     
Toimitusjohtaja 823 689
Hallituksen puheenjohtaja 71 69
Muut hallituksen jäsenet 164 148
Yhteensä 1058 906
 

4. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
   
     
  31.12.2018   %
     
A-osakkeita, kpl 16989976 82,0
K-osakkeita, kpl 3732256 18,0
Yhteensä 20722232 100,0
     
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16989976 18,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74645120 81,5
Äänimäärä yhteensä, kpl 91635096 100,0


Ääniä / A-sarjan osake 1
Ääniä / K-sarjan osake 20
   
Rekisteröity osakepääoma 31.12.2018 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.


Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 0,80 euroa/osake vuodelta 2017 (0,75 euroa/osake vuodelta 2016), yhteensä 16,6 (15,6) miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 30.4.2018. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.

5. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Olvi-konsernissa on katsauskaudella ollut voimassa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Konsernissa katsauskaudella voimassa ollut vuonna 2016 käynnistynyt konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä päättyi 30.6.2018. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson pituus oli kaksi vuotta. Palkkion saaminen edellytti, että avainhenkilö ostaa yhtiön A-sarjan osakkeita hallituksen päättämän enimmäismäärän rajoissa. Lisäksi palkkion saaminen oli sidottu avainhenkilön työsuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiot maksettiin heinäkuussa 2018 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyrittiin kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot olivat
35 830 Olvi Oyj:n A-osaketta sekä rahaa se määrä, joka tarvittiin osakkeista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin. Järjestelmän kustannukset kirjattiin ansaintajaksolle 1.7.2016—30.6.2018. Tammi-joulukuussa 2018 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 782,3 tuhatta euroa.

Olvi-konsernissa on alkanut uusi, ehdoiltaan edellisen kanssa saman sisältöinen, avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Tästä on kerrottu tiedotteen kohdassa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

6. OMAT OSAKKEET                                                                                                                                                                   
Omia osakkeita koskevat valtuutukset

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 16.4.2018, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.

Omia osakkeita koskevat transaktiot

Olvin Oyj:n hallitus päätti 9.5.2018 käynnistää omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 36 280 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.5.2018 päättyen 8.6.2018. Hankittujen osakkeiden, 36 280 kappaletta, hankintahinta oli yhteensä 1 104 266 euroa. Osto-ohjelman alkaessa Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 41 125 kappaletta.

Olvi Oyj:n 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätöksen, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä eli haamuosakkeita, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän perusteella on Olvin yhteistililtä siirretty 18.5.2017 36 576 osaketta Olvin hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Olvi Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2018 mitätöidä edellä mainitut 18.5.2017 Olvin haltuun vastikkeetta siirretyt osakkeet. Osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 15.6.2018.

Olvi-konsernissa on päättynyt avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 1.7.2016–30.6.2018. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 50 henkilöä ja palkkiot maksettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeina sekä osittain rahana. Osakepalkkiona luovutettiin heinäkuun alussa yhteensä 35 830 A-osaketta.

Olvi Oyj:n hallitus päätti käynnistää joulukuun 2018 alussa omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 43 000 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.12.2018 ja päättyi 21.1.2019. Osto-ohjelman alkaessa Olvi Oyj:n hallussa oli omia A-osakkeita 4 999 kappaletta.

Olvi Oyj:n 31.12.2018 hallussa olevien omien A-osakkeiden (25 728 kappaletta) osuus kaikista osakkeista on 0,01 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,02 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,1 prosenttia. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 956 460,18 euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.  

7. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-12/2018 1-12/2017
     
  - keskimäärin 20711397 20728115
  - jakson lopussa 20696504 20717683
     
*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.

 
 
8. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ  
     
    1-12/2018   1-12/2017
     
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1741051 1464747
Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR 52140 41884
Vaihdon osuus A-osakkeiden    
kokonaismäärästä, % 10,2 8,6
     
Osakkeiden keskikurssi, EUR 29,95 28,59
Päätöspäivän kurssi, EUR 31,50 29,87
Korkein noteeraus, EUR 34,00 32,49
Alhaisin noteeraus, EUR 27,00 25,05


9. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.12.2018
 
  Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia
  kpl % kpl % kpl %
Suomalaiset yhteensä 15587556 75,22 86500420 94,40 11549 99,55
Ulkomaiset yhteensä 294293 1,42 294293 0,32 42 0,37
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä 110477 0,53 110477 0,12 4 0,03
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä 4729906 22,83 4729906 5,16 6 0,05
Yhteensä 20722232 100,00 91635096 100,00 11601 100,00


10. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2018        
             
  K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä %
1. Olvi-säätiö  2363904 890613 3254517 15,71 48168693 52,57
2. Hortling Heikki kuolinpesä *)  903488 103280 1006768 4,86 18173040 19,83
3. Hortling Timo Einari 212600 49577 262177 1,27 4301577 4,69
4. Hortling-Rinne Marit  149064 14699 163763 0,79 2995979 3,27
5. OP Yrityspankki Oyj, hall.rek. 2153674 2153674 10,39 2153674 2,35
6. Nordea Bank Abp, hall.rek.   1428482 1428482 6,89 1428482 1,56
7. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1062064 1062064 5,13 1062064 1,16
  Helsingin sivukonttori, hall.rek.          
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 901401 901401 4,35 901401 0,98
9. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 828075 828075 4,00 828075 0,90
10. Hortling Pia Johanna 23388 22066 45454 0,22 489826 0,53
Muut 79812 9536045 9615857 46,39 11132285 12,16
Yhteensä 3732256 16989976 20722232 100,00 91635096 100,00
             
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.


11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET  
1000 EUR    
    1-12/2018  1-12/2017
Alkusaldo 188155 196239
Lisäykset 32833 20806
Vähennykset ja siirrot -4395 -3655
Poistot -18922 -18498
Kurssierot -2072 -6737
Loppusaldo 195599 188155
     
     
     
12. VASTUUSITOUMUKSET    
1000 EUR    
  31.12.2018 31.12.2017
     
Annetut pantit ja vastuusitoumukset  
  Omasta puolesta 2114 1886
     
Leasing- ja vuokravastuut:    
  Alle vuoden sisällä erääntyvät 1129 1163
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 805 739
  yli 5 vuoden päästä erääntyvät 2 2
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 1936 1904
     
Muut vastuut 57 2000

13. LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN

The Helsinki Distilling Company

Olvi Oyj hankki 2.7.2018 67 prosentin omistusosuuden The Helsinki Distilling Companyn osakekannasta. The Helsinki Distilling Company valmistaa pääasiassa vahvoja alkoholituotteita, joista tunnetuimpia ovat Helsinki Whiskey ja Helsinki Dry Gin. Yhtiöllä on myös tytäryhtiö Tislaamo – Distillery bar, joka toimii näyttely- ja ravintolatilana. Yrityskaupan myötä Olvi laajentaa toimintaansa vahvoihin alkoholeihin. The Helsinki Distilling Company tuo merkittävän lisän osaamiseen tällä alueella.

Osakekauppana toteutetun yritysoston 2.7.2018 maksettu velaton kauppahinta 67 prosentin omistusosuudelle oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Olvi merkitsi suunnatussa osakeannissa 195643 kappaletta B-sarjan osakkeita. Sopimukseen sisältyy myös ehdollinen lisäkauppahinta, joka erääntyy maksettavaksi 30.4.2019.

Kauppasopimukseen sisältyy Olville mahdollisuus lunastaa ja vastaavasti pienosakkaille oikeus myydä 33 prosentin loppuosuus Olville lähivuosina. Lunastusvelvoitteesta on kirjattu tilinpäätökseen velka.

The Helsinki Distilling Company on yhdistelty Olvi-konserniin heinäkuun 2018 alusta alkaen. Määräysvallattomien omistajien osuutta ei ole kirjattu vaan hankinta on käsitelty 100 prosenttisena hankintana. The Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Suomen lukuihin.
                                                          
Tammi-joulukuun liikevoittoon sisältyy hankintaan liittyviä kustannuksia 223,5 tuhatta euroa.

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto hankintahintaa sekä hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypä arvo. Tase on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Olvi-konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankinta on kirjattu alustavana Olvi-konsernin lukuihin.

Hankintahinta
1000 EUR  
   
Maksettu käteisvaroina 2 261
Ehdollisen lisäkauppahinnan arvioitu
käypä arvo
27
Lunastusvelvoitteen arvioitu käypä arvo 899
Hankintahinta (100%) yhteensä 3 187
   
   
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät (100%)
1000 EUR  
   
Aineelliset hyödykkeet 561
Aineettomat hyödykkeet  
  Asiakkaisiin perustuvat aineettomat  
  oikeudet 207
  Markkinoihin liittyvät aineettomat oikeudet 653
  Muut aineettomat hyödykkeet 312
Vaihto-omaisuus 1 373
Myyntisaamiset ja muut saamiset 355
Laskennalliset verosaamiset 165


Rahavarat 8
Ostovelat ja muut velat 730
Laskennalliset verovelat 402
Korolliset velat 518
Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä 1 984
   
Liikearvo 1 203

Servaali Oy

Olvi Oyj hankki 3.4.2018 80 prosenttia Servaali Oy:n osakekannasta. Servaali Oy on yksi Suomen suurimpia yksityisiä alkoholijuomien maahantuojia. Yrityskaupan myötä Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin, vahvistaa markkina-asemaansa miedoissa alkoholijuomissa ja samalla reagoi toimintaympäristön muutoksen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Osakekauppana toteutettavan yritysoston 3.4.2018 maksettu velaton kauppahinta 80 prosentin osuudelle oli 15,8 miljoonaa euroa. Lisäksi sopimukseen sisältyy lisäkauppahinta, joka perustuu yhtiön kannattavuuden kehittymiseen sovitulla useamman vuoden tarkastelujaksolla. Lisäkauppahinnan määrittämisessä on käytetty arvioitujen tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Käytetty diskonttauskorko on ollut 9 %. Ehdollinen lisäkauppahinta erääntyy maksettavaksi 30.11.2021.

Kauppasopimukseen sisältyy Olville mahdollisuus lunastaa ja vastaavasti Momentin Group Oy:lle oikeus myydä 20 prosentin loppuosuus Olville lähivuosina. Lunastusvelvoitteesta on kirjattu velka.

Servaali Oy on yhdistelty Olvi-konserniin huhtikuun 2018 alusta alkaen. Servaalin liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Suomen lukuihin.

Tammi-joulukuun liikevoittoon sisältyy hankintaan liittyviä kustannuksia 570,9 tuhatta euroa.

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto hankintahintaa sekä hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypä arvo. Tase on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Olvi-konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankinta on kirjattu alustavana Olvi-konsernin lukuihin.

Hankintahinta
1000 EUR  
   
Maksettu käteisvaroina 15 800
Ehdollisen lisäkauppahinnan arvioitu käypä arvo 1 592
Määräysvallattomien (20%) omistajien osuus 1 880
Hankintahinta (100%) yhteensä 19 272
 

 
 
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät (100%)
1000 EUR  
   
Aineelliset hyödykkeet 190
Aineettomat hyödykkeet  
  Asiakkaisiin perustuvat aineettomat oikeudet 3 325
  Markkinoihin liittyvät aineettomat oikeudet 1 122
  Vaihto-omaisuus 3 261
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 992
Laskennalliset verosaamiset 93
Rahavarat 1 994
Ostovelat ja muut velat 5 300
Laskennalliset verovelat 935
Korolliset velat 343
Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä 9 400
   
Liikearvo 9 872
   
Määräysvallattomien (20 %) omistajien osuus nettovaroista *) 1 880

*) Yhtiö on arvostanut määräysvallattomien omistajien osuuden (20%) osuutena kohteen nettovarojen käyvästä arvosta. 

Mikäli yhtiöt olisivat olleet konsernissa tilikauden alusta alkaen, tammi-joulukuun liikevaihto olisi ollut noin 390,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 50,2 miljoonaa euroa.

14. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana). 

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Bruttoinvestoinnit koostuvat kokonaisinvestoinneista pysyviin vastaaviin sisältäen mahdollisten yritysostojen vaikutuksen.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 *(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).     

Liite

Olvi on vuonna 1878 perustettu panimo, joka valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, kivennäisvesiä, virvoitus-, energia- sekä urheilujuomia. Tuotemerkkejä yhtiöllä Suomessa ovat mm. Olvi, Sandels, A. Le Coq ja FIZZ. Suomessa Olvin panimo sijaitsee Iisalmessa ja sillä on tytäryhtiöt ja tuotantolaitokset Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörsissä.