Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OLVI OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2021 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2020

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin vuoden 2020 myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat uuteen ennätykseen viidettä vuotta peräkkäin koronapandemiasta huolimatta. Myös vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Hallitus ehdottaa osingoksi 1,10 (1,00) euroa/osake.

Lähiajan näkymät

Olvin tilikauden 2021 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

Ensimmäisen kvartaalin suoriutumiseen vaikuttaa edellisvuoteen verrattuna voimakkaat koronapandemiasta johtuvat rajoitukset. Markkinoiden kokonaiskulutuksen odotetaan laskevan väliaikaisesti. Lisäksi on suunniteltu edellisvuotta suurempia markkinoinnin panostuksia sesonkiin valmistautumiseen liittyen.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

10-12/ 10-12/ Muutos % 1-12/ 1-12/ Muutos % / %-yks.
2020 2019 /%-yks. 2020 2019
Myyntivolyymi, 170,3 159,3 6,9 765,9 718,3 6,6
Mltr
Liikevaihto, MEUR 93,0 93,6 -0,6 414,9 408,7 1,5
Käyttökate, MEUR 13,4 14,3 -6,0 81,4 76,7 6,1
% liikevaihdosta 14,4 15,2 19,6 18,8
Liikevoitto, MEUR 6,9 7,6 -9,1 56,4 52,5 7,5
% liikevaihdosta 7,4 8,1 13,6 12,8
Tilikauden tulos, 2,9 6,9 -57,7 40,9 42,2 -3,1
MEUR
% liikevaihdosta 3,1 7,4 9,9 10,3
Tulos/osake, EUR 0,14 0,33 -57,6 1,96 2,02 -3,0
Investoinnit, 6,9 6,9 -0,3 32,0 31,0 3,4
MEUR
Oma pääoma/osake, 12,81 12,58 1,8
EUR
Omavaraisuusaste, 63,8 66,4 -2,6
%
Velkaantumisaste, -15,5 -11,6 3,9
%

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:
Olvi-konsernin suoriutuminen oli vahvaa koronapandemiasta huolimatta

Olvi-konsernin koko vuoden liiketoiminnan kehittyminen jatkui hyvänä. Myyntivolyymi kasvoi 47,6 miljoonaa litraa, 6,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti koronapandemian aiheuttama myynnin painottuminen vähittäiskauppaan nostaen edullisten monipakkausten osuutta myynnistä. Liikevoitto nousi 56,4 miljoonaan euroon kasvaen 7,5 prosenttia. Hyvän kehityksen mahdollisti Olvin toimintamaiden vahvat markkinaosuudet vähittäiskaupassa.  Reagoimme nopeasti koronapandemian aiheuttamaan epävarmuuteen toisella ja kolmannella kvartaalilla sekä teimme kustannussäästöjä. Jatkoimme kuitenkin pitkäjänteistä ja innovatiivista tuotekehitystä sekä investoimme operatiivisen tehokkuuden ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen. Olvilla on hyvät edellytykset menestyä myös vuonna 2021.

Neljännellä kvartaalilla myyntivolyymi jatkoi vahvaa 6,9 prosentin kasvua, liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla, mutta liikevoitto pieneni 9,1 prosenttia. Kehitykseen vaikuttivat koronapandemian toisen aallon voimakkaat rajoitustoimenpiteet, joita ennakoimme 29.10.2020 annetussa osavuosikatsauksessa. Rajoitukset liittyivät HoReCa:n ja joissakin Olvin toimintamaissa myös vähittäiskauppojen aukioloaikoihin ja alkoholituotteiden myyntiin. Lisäksi markkinointipanostuksia lisättiin merkittävästi erityisesti liittyen uutuuksien
suunnitteluun ja lanseeraukseen. Neljännen kvartaalin nettotulosta rasittivat tytäryhtiöissä suoritetut kertaluontoiset, erityisesti pakkausmateriaaleihin kohdistetut alaskirjaukset, sekä laskennallisten verojen lisäys seuraavan vuoden suunniteltuihin osinkoihin liittyen niissä tytäryhtiöissä, joissa verot maksetaan voittovarojen kotiuttamisen yhteydessä.

Koronapandemia on vaikuttanut vuoden 2020 liiketoimintaan merkittävästi. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut ja vaihdellut vuoden aikana liikkumis- ja muiden koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjen rajoitusten johdosta. Konsernin HoReCa-myynti palautui kolmannella kvartaalilla lähelle edellisen vuoden tasoa laskien loppuvuonna jälleen merkittävästi. Vaikutukset myös Viron ja Suomen välisessä rajakaupassa ovat olleet samanlaiset. Kokonaisuutena kysyntä painottui voimakkaasti vähittäiskauppaan, jossa erityisesti isojen pakkauskokojen myynti on kasvanut merkittävästi. Vähittäiskaupan myynnin voimakas kasvu on mahdollistanut Olvin kokonaismyynnin hyvän kehityksen. Lisäksi vientimyynti on kasvanut ja uusia vientimarkkinoita on onnistuttu avaamaan koronapandemiasta huolimatta. Olvin tuotantolaitokset ovat kyenneet toimimaan normaalisti toimintavuoden aikana. Toimimalla viranomaisten ja konsernin omien ohjeistusten mukaisesti on pystytty suojautumaan koronavirukselta.

Suomessa liiketoiminta kehittyi vahvasti koko vuoden ajan. Myyntivolyymi kasvoi 11,5 prosenttia, mikä on yli 25 miljoonaa litraa edellisvuotta enemmän. Olvi onnistui kasvattamaan vahvojen brändiensä ja monipuolisen pakkausvalikoimansa ansiosta myyntiään vähittäiskauppoihin merkittävästi. Erityisesti oluen kysyntä kasvoi. Lisäksi matkustusrajoitusten myötä kotimainen kuluttajakysyntä vahvistui tilanteessa, jossa suomalaisten ulkomaanmatkailu väheni merkittävästi. Liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia ja liikevoitto kasvoi 23,4 prosenttia ollen 23,0 miljoonaa euroa. Tulosparannukseen vaikutti Olvin kasvaneiden myyntivolyymien mahdollistama lisääntynyt tuotannollinen tehokkuus, Servaalin ja Helsingin tislaamon parantunut liikevoitto sekä nopeat ja tehokkaat kustannussäästötoimenpiteet Suomessa. Myös neljäs kvartaali oli vahva myyntivolyymin kasvaessa 16,7 prosenttia ja liikevoiton 68,2 prosenttia. Liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti koronapandemian toisen aallon myötä uudelleen kasvaneet myyntilitrat vähittäiskaupassa ja asiakkaiden valmisteveronkorotusta edeltäneet varausostot.

Virossa myyntivolyymi ja liikevaihto pysyivät koronapandemiasta huolimatta edellisen vuoden tasolla, vaikka A. Le Coq menetti merkittävästi myyntivolyymia varsinkin HoReCa:sta ja Suomeen kohdistuvasta rajakaupasta matkustusrajoitusten vuoksi. Kotimaisen vähittäiskaupan kysyntä kuitenkin vastaavasti vahvistui. Liikevoitto laski 7,1 prosenttia, mutta suhteellinen kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Erityisesti neljäs kvartaali oli edellisvuotta heikompi satama- ja laivakaupan lähes pysähdyttyä ja koronarajoitustoimenpiteiden rajoittaessa uudelleen HoReCa-myyntiä. A. Le Coqin markkina-asema Virossa on säilynyt hyvin vahvana yhtiön ollessa markkinajohtaja useimmissa tuotekategorioissa.

Latviassa koronapandemian aiheuttamat vaikutukset kokonaismyyntiin ovat olleet suurimmat Olvi-konsernin toimintamaista vähittäiskauppaan ja ravintoloihin kohdistuneiden myynnin rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Lisäksi rajakauppa pienentyi merkittävästi. Koko vuoden myyntivolyymi kuitenkin pysyi edellisen vuoden tasolla alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvun ansiosta. Liikevaihto laski 3,9 prosenttia kuluttajien suosiessa edullisimpia pakkausvaihtoehtoja ravintoloihin kohdistuneiden rajoitusten vuoksi. Liikevoitto laski 15,4 prosenttia 3,6 miljoonaan euroon.

Liettuassa vuosi 2020 oli vahva kasvun vuosi koronapandemian haasteista huolimatta. Myyntivolyymi kasvoi 13,8 prosenttia ja liikevaihto 12,6 prosenttia. Volfas Engelmanin markkina-asema on vahvistunut kotimaassa erityisesti oluissa. Tämä tukee keskihinnan kehitystä. Vientiä on saatu kehitettyä edelleen kasvaen 47 prosentilla. Liikevoitto parani 13,1 prosenttia ja saavutti ensimmäistä kertaa yli 4 miljoonan euron rajan.

Myös Valko-Venäjällä liiketoiminnan kehitys jatkui hyvänä. Yhtiö kasvatti myyntivolyymiaan yhdettätoista vuotta peräkkäin. Myyntivolyymi kasvoi 5,4 prosenttia kotimaisen vähittäiskauppamyynnin ja Venäjän viennin vaikutuksesta. Alkuvuodesta alkanut paikallisvaluutan voimakas 35 prosentin devalvoituminen vaikutti kuitenkin euromääräisen liikevaihdon kehitykseen. Sen vuoksi liikevaihto laski euromääräisesti mitattuna 8,2 prosenttia, vaikka paikallisvaluutassa kasvu oli 9,3 prosenttia. Liikevoiton 6,4 prosentin kasvun mahdollisti kannattavuuden parantuminen niin tuotannon tehokkuuden kuin väliaikaisten kustannussäästöjen kautta. Paikallisvaluutassa liikevoiton kasvu oli 26 prosenttia. Suhteellinen kannattavuus oli kaikkien aikojen paras liikevoiton noustessa 16,4 prosenttiin liikevaihdosta.

Olvi-konserni jatkoi investointeja tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Investoinnit olivat vuositasolla yhteensä 32,0 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat investoinnit Iisalmen mehuttamoon sekä uusiin täyttölinjoihin Suomessa ja Valko-Venäjällä.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS
Vuonna 2020 Olvi-konsernin myyntivolyymi oli kaikkien aikojen paras 765,9 (718,3) miljoonalla litralla. Kasvua edellisvuoteen kertyi 47,6 miljoonaa litraa eli 6,6 prosenttia. Konsernin myyntivolyymi kasvoi Liettuassa, Suomessa ja Valko-Venäjällä. Viron ja Latvian myyntivolyymit pysyivät edellisen vuoden tasolla, mikä on myös hyvä saavutus koronapandemian vaikutukset huomioiden. Konsernin myyntivolyymi kasvoi neljännellä kvartaalilla 6,9 prosenttia. Vain Latviassa myyntivolyymi laski kulutuskysynnän laskun myötä.    

Myyntivolyymi, 10-12/ 10-12/ Muutos % 1-12/ 2020 1-12/ 2019 Muutos %
miljoonaa 2020 2019
litraa
Suomi 62,2 53,3 16,7 244,4 219,3 11,5
Viro 23,5 23,3 1,2 109,4 109,5 -0,1
Latvia 13,9 14,9 -6,9 70,9 70,9 -0,0
Liettua 27,0 25,3 6,7 122,4 107,6 13,8
Valko-Venäjä 48,1 47,0 2,3 245,7 233,1 5,4
Eliminoinnit -4,5 -4,6 -27,0 -22,0
Yhteensä 170,3 159,3 6,9 765,9 718,3 6,6

Konsernin liikevaihto kasvoi koko vuonna 1,5 prosenttia ja oli 414,9 (408,7) miljoonaa euroa. Yleisesti koronapandemia vaikutti keskihinnan kautta liikevaihtoon myyntikanavapainotusten muutosten sekä isompien pakkauskokojen myötä.

Konsernin liikevaihdon kehitys eriytyi maantieteellisesti neljännellä kvartaalilla. Suomessa liikevaihto kasvoi myyntivolyymien myötä. Latviassa HoReCa-myynnin loppuessa vähittäiskaupan hintakilpailu voimistui. Valko-Venäjällä valuuttakurssin heikentyminen laski vertailukelpoista liikevaihtoa, paikallisvaluutassa liikevaihto parani 7 prosenttia.  

Liikevaihto, 10-12/ 10-12/ 2019 Muutos % 1-12/ 2020 1-12/ 2019 Muutos %
miljoonaa 2020
euroa
Suomi 44,9 41,2 9,1 180,3 169,1 6,6
Viro 15,0 15,2 -0,7 70,8 71,3 -0,6
Latvia 7,1 8,2 -13,2 37,4 38,9 -3,9
Liettua 12,4 11,6 6,7 55,5 49,3 12,6
Valko-Venäjä 15,8 19,7 -20,0 83,3 90,8 -8,2
Eliminoinnit -2,3 -2,3 -12,5 -10,6
Yhteensä 93,0 93,6 -0,6 414,9 408,7 1,5
 

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 7,5 prosenttia ja oli 56,4 (52,5) miljoonaa euroa, mikä on 13,6 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat niin myyntivolyymien kasvu kuin kustannussäästöt erityisesti toisella ja kolmannella kvartaalilla.

Neljännellä kvartaalilla konsernin liikevoitto oli 6,9 (7,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi Suomessa, mutta laski muissa toimintamaissa.

Liikevoitto, 10-12/ 10-12/ 2019 Muutos % 1-12/ 2020 1-12/ 2019 Muutos %
miljoonaa 2020
euroa
Suomi 4,2 2,5 68,2 23,0 18,7 23,4
Viro 1,8 2,5 -28,0 13,3 14,3 -7,1
Latvia 0,2 0,5 -58,6 3,6 4,3 -15,4
Liettua 0,3 0,6 -53,1 4,2 3,7 13,1
Valko-Venäjä 0,9 1,9 -54,2 13,6 12,8 6,4
Eliminoinnit -0,4 -0,4 -1,3 -1,2
Yhteensä 6,9 7,6 -9,1 56,4 52,5 7,5
 

Konsernin vuoden 2020 nettotulos pieneni 3,1 prosenttia ja oli 40,9 (42,2) miljoonaa euroa. Konsernin nettotulos oli neljännellä kvartaalilla 2,9 (6,9) miljoonaa euroa. Nettotulosta heikentävät rahoituskuluissa olevat kurssierokirjaukset Valko-Venäjän valuuttakurssin heikentymisen johdosta (2,0 miljoonaa euroa) sekä laskennalliset verot tilikauden 2020 tuloksesta jaettavaksi suunnitelluista osingoista A. Le Coqissa (2,6 miljoonaa euroa) vuonna 2020 osingoista maksettujen verojen lisäksi.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos pieneni tammi-joulukuussa ja oli 1,96 (2,02) euroa. Neljännen kvartaalin tulos per osake oli 0,14 (0,33) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2020 lopussa oli 420,4 (397,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2020 lopussa 12,81 (12,58) euroa. Valko-Venäjän valuutan heikkenemisellä on vaikutusta konsernin taseeseen. Oma pääoma per osake vuodelta 2020 olisi ollut 13,53 euroa ilman valuuttamuuntoeromuutosta. Vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste oli 63,8 (66,4) prosenttia, velkaantumisaste -15,5 (-11,6) prosenttia ja current ratio 1,3 (1,3).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta pieneni hiukan edelliseen vuoteen verrattuna emoyhtiön factoring-rahoituksen vähentämisen aiheuttamasta käyttöpääoman muutoksesta johtuen ja oli 65,8 (67,3) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat kasvoivat 12,5 miljoonalla eurolla.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit vuonna 2020 olivat 32,0 (31,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 14,0 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 10,0 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 8,0 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on jatkanut investointeja
tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1 911 (1 877) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 1,8 prosentilla.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

10-12/ 2020 10-12/ 2019 Muutos % 1-12/ 2020 1-12/ 2019 Muutos %
Suomi 370 365 1,4 389 386 0,8
Viro 313 305 2,6 324 311 4,2
Latvia 184 183 0,5 193 195 -1,0
Liettua 237 226 4,9 240 230 4,3
Valko 755 742 1,8 765 755 1,3
-Venäjä
Yhteensä 1 859 1 821 2,1 1 911 1 877 1,8
 

Vertailukauden henkilöstömäärien laskenta on muutettu vastaamaan vuoden 2020 laskentatapaa. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta.

HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 8.4.2020 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 1,00 (0,90) euroa tilivuodelta 2019. Osinko maksettiin kahdessa erässä 8.5.2020 ja 8.9.2020.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 8.4.2020 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana. Helsingin tislaamo Oy:stä lunastettiin yhden vähemmistöosakkaan omistusosuus.
Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat:

31.12.2020 31.12.2019 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,88 -
AB Volfas Engelman, Liettua 99,67 99,66 0,01
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 96,36 96,36 -
Servaali Oy, Suomi 80,00 80,00 -
Helsingin tislaamo Oy, Suomi 78,00 67,00 11,00
 

Olvi Oyj omistaa 50,0 prosenttia Arctic Silence Oy:stä. Yhtiöllä ei ole ollut operatiivista toimintaa vuoden 2020 aikana. Lisäksi Olvi Oyj:n tytäryrityksillä on yhtiöomistuksia. A. Le Coq -yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa. AB Volfas Engelmanilla on 100 prosentin omistusosuus UAB Uniqasta. OAO Lidskoe Pivo omistaa 100-prosenttisesti Trade House Lidskoe Pivon.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden 2019 alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 - 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.

Omat osakkeet

Tilinpäätöspäivänä 31.12.2020 yhtiön hallussa oleva omien A-osakkeiden määrä oli yhteensä 38 560 kappaletta ja näiden hankintahinta yhteensä 1 802 467,05 euroa. Olvi Oy:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,19 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,04 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on 0,23. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Koronapandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintaan riskien lisääntymisen ja ennustettavuuden heikentymisen kautta. Olvilla on varauduttu koronapandemian aiheuttamiin liiketoiminnan muutoksiin ja kriisin pitkittymiseen muun muassa sopeuttamalla kustannuksia sekä laatimalla skenaarioita ja jatkuvuussuunnitelmia. Toistaiseksi raaka-aineiden saatavuus ja työntekijöiden terveystilanne on ollut hyvä eikä tuotannossa ole ollut häiriötilanteita. Koronapandemian pitkittyminen tai henkilöstön laajamittainen sairastuminen voi kuitenkin vaikuttaa tuotantoprosessiin.

Vaikka koronapandemialla on ollut vaikutusta operatiiviseen liiketoimintaan muun muassa aiheuttaen merkittäviä muutoksia kysyntään eri myyntikanavien välillä, konsernin taloudellinen tilanne on pysynyt vahvana. Maksuvalmius ei ole heikentynyt. Myöskään luottotappioriskiin tilanteella ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Erääntyneet saatavat eikä luottotappiot ole kasvaneet, vaikka koronapandemia on haastanut erityisesti ravintolaliiketoiminnan asiakkaita. Mikäli koronapandemia pitkittyy, voi sillä olla vaikutusta myös luottotappioihin erityisesti ravintolaliiketoiminnan osalta.

Valko-Venäjän osalta epävarmuutta lisää poliittisen tilanteen epävakaus ja valuuttakurssin selkeä heikentyminen. Toistaiseksi maan tilanne ei ole vaikuttanut päivittäiseen operatiiviseen toimintaan yhtiössä. Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä. 

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toiminnassa. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/Hallinto/Hallinnointiperiaatteet/Sisäinen valvonta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä raportoitavia muutoksia.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 98,2 (89,4) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 30,8 (37,7) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:
1) osinkona jaetaan 1,10 (1,00) euroa vuodelta 2020 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 22,8 (20,7) miljoonaa euroa. Osinko on 56,0 (49,6) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksetaan 20.4.2021 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 6.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksetaan 3.9.2021 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.8.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 75,4 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2021

Olvi-konsernin vuosikertomus ja yhtiökokouskutsu julkaistaan 10.3.2021. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Vuosikertomuksen liitteenä julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020. Vuosikertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internetsivuilta.

Vuoden 2021 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 29.4.2021,
puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 12.8.2021 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2.11.2021.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1

LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR
10-12/ 10-12/ 1-12/ 2020 1-12/ 2019
2020 2019

Liikevaihto 93 93 414 884 408 706
017 579
Liiketoiminnan muut tuotot 340 166 923 1 417
Liiketoiminnan kulut -79 -79 -334 400 -333 423
965 490
Poistot ja arvonalentumiset -6 -6 -24 972 -24 186
501 677
Liikevoitto 6 891 7 578 56 435 52 514

Rahoitustuotot 84 377 277 1488
Rahoituskulut -567 -126 -2 903 -492
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 13 2 13

Tulos ennen veroja 6 410 7 842 53 811 53 523
Tuloverot *) -3 -960 -12 895 -11 293
495
TILIKAUDEN VOITTO 2 915 6 882 40 916 42 230

Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät -1 -2 -15 588 2 887
muuntoerot 250 774
Käyvän arvon muutos, muut sijoitukset 0 369 0 369
Eriin liittyvät tuloverot 6 67 263 -130
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 671 4 544 25 591 45 356

Tilikauden voiton jakautuminen:
- emoyhtiön omistajille 2 880 6 816 40 559 41 760
- määräysvallattomille omistajille 35 66 357 470

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
 - emoyhtiön omistajille 1 677 4 552 25 704 44 814
 - määräysvallattomille omistajille -6 -8 -113 542

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu tulos/osake, EUR
-   laimentamaton 0,14 0,33 1,96 2,02
-   laimennettu 0,14 0,33 1,96 2,02

*) Tuloverot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

  TAULUKKO 2

OLVI-KONSERNI

TASE
1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 204 156 208 701
Liikearvo 25 172 26 360
Muut aineettomat hyödykkeet 9 925 10 598
Osuudet osakkuusyrityksissä 994 1 016
Muut sijoitukset 851 836
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 1 786 967
Laskennalliset verosaamiset 1 086 475
Pitkäaikaiset varat yhteensä 243 970 248 953

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 42 278 43 056
Myyntisaamiset ja muut saamiset 88 234 70 685
Tuloverosaaminen 773 871
Rahavarat 45 096 33 832
Lyhytaikaiset varat yhteensä 176 381 148 444
VARAT YHTEENSÄ 420 351 397 397

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 20 759 20 759
Muut rahastot 1 387 1 387
Omat osakkeet -1 802 -503
Muuntoerot -58 842 -43 987
Kertyneet voittovarat 303 465 282 895
264 967 260 551
Määräysvallattomien omistajien osuus 3 165 3 318
Oma pääoma yhteensä 268 132 263 869

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 2 303 2 337
Muut velat 4 473 4 777
Laskennalliset verovelat 11 107 7 859

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 1 333 1 325
Ostovelat ja muut velat 132 522 117 100
Tuloverovelka 481 130
Velat yhteensä 152 219 133 528
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 420 351 397 397
OLVI-KONSERNI TAULUKKO 3
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1 000 EUR Osake-pääoma Muut rahastot Omien Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomien Yhteensä
osakkeiden rahasto omistajien osuus
Oma pääoma 1.1.2020 20 759 1 092 -503 295 -43 987 282 895 3 318 263 869
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos 40 559 357 40 916
     Muut laajan tuloksen erät:
          Muuntoerot -14 855 -470 -15 325
Tilikauden laaja tulos yhteensä -14 855 40 559 -113 25 591
Liiketoimet omistajien kanssa:
     Osingonmaksu -20 710 -38 -20 748
     Omien osakkeiden hankinta -1 299 -1 299
     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 587 587
     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu 138 138
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 299 -19 985 -38 -21 322
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:
     Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -6 -6
     Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 2 -2 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä -4 -2 -6
Oma pääoma 31.12.2020 20 759 1 092 -1 802 295 -58 842 303 465 3 165 268 132

1 000 EUR Osake-pääoma Muut rahastot Omien Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomien Yhteensä
osakkeiden rahasto omistajien osuus
Oma pääoma 1.1.2019 20 759 1 092 -956 0 -46 746 259 864 3 165 237 178
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos 41 760 470 42 230
     Muut laajan tuloksen erät:
          Muuntoerot 2 759 72  2 831
          Käyvän arvon muutos, muut sijoitukset 295 295
Tilikauden laaja tulos yhteensä 295 2 759  41 760 542 45 356
Liiketoimet omistajien kanssa:
     Osingonmaksu -18 640 -137 -18 777
     Omien osakkeiden hankinta -726 -726
     Omien osakkeiden myynti henkilöstölle      1 179 1 179
     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 539 539
     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu -667 -667
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 453 -18 768 -137 -18 452
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:
     Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -213 -213
     Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 252 -252 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä 39 -252 -213
Oma pääoma 31.12.2019 20 759 1 092 -503 295 -43 987 282 895 3 318 263 869

 

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4
RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR
1-12/ 2020 1-12/ 2019

Tilikauden voitto 40 916 42 230
Oikaisut tilikauden tulokseen 41 299 34 859
Käyttöpääoman muutos -6 744 1 548
Maksetut korot -588 -288
Saadut korot 260 258
Saadut osingot 4 3
Maksetut verot -9 351 -11 298
Liiketoiminnan rahavirta (A) 65 796 67 312

Investoinnit aineellisiin ja -31 533 -31 347
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 1 697 1 815
hyödykkeiden luovutustulot
Määräysvallattomien omistajien -6 -213
osuuksien hankinta
Ostetut tytär-, osakkuus- ja 0 -50
yhteisyritysosakkeet
Investoinnit muihin sijoituksiin -15 0
Saadut osingot 24 63
Investointien rahavirta (B) -29 833 -29 732

Lainojen nostot 15 497 2 445
Lainojen takaisinmaksut -16 917 -6 522
Omien osakkeiden hankinta -1 299 -726
Omien osakkeiden myynti 0 1 179
henkilöstölle
Maksetut osingot -20 754 -18 787
Lyhytaikaisten korollisten 26 -1
liikesaamisten lisäys (-) /
vähennys (+)
Rahoituksen rahavirta (C) -23 447 -22 412

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys 12 516 15 168
(-) (A+B+C)

Rahavarat 1.1. 33 832 18 520
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -1 252 144
Rahavarat 31.12. 45 096 33 832

OLVI-KONSERNI                                                           TAULUKKO 5

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Tätä tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.
 

1.  SEGMENTTI
-INFORMAATIO
SEGMENTTIEN
LIIKEVAIHTO JA
TILIKAUDEN VOITTO 1
-12/2020
1 000 EUR Suomi Viro Latvia Liettua Valko Elimi Konserni
-Venäjä -noinnit

TUOTOT
Ulkoinen myynti 178 65 35 039 52 701 83 123 0 414 884
992 029
     Juomamyynti 177 65 35 039 52 701 83 123 0 413 630
738 029
     Laitepalvelut 1 254 0 0 0 0 0 1 254
Sisäinen myynti 1 321 5 805 2 338 2 799 217 -12 480 0

Liikevaihto 180 70 37 377 55 500 83 340 -12 480 414 884
yhteensä 313 834

Tilikauden voitto 31 011 10 3 572 3 402 7 583 -15 188 40 916
yhteensä 536
SEGMENTTIEN
LIIKEVAIHTO JA
TILIKAUDEN VOITTO 1
-12/2019
1 000 EUR Suomi Viro Latvia Liettua Valko Elimi Konserni
-Venäjä -noinnit

TUOTOT
Ulkoinen myynti 167 67 37 014 46 266 90 550 0 408 706
579 297
     Juomamyynti 165 67 37 014 46 266 90 550 0 407 092
965 297
     Laitepalvelut 1 614 0 0 0 0 0 1 614
Sisäinen myynti 1 523 3 990 1 867 3 014 222 -10 616 0

Liikevaihto 169 71 38 881 49 280 90 772 -10 616 408 706
yhteensä 102 287

Tilikauden voitto 37 385 10 4 057 3 104 10 606 -23 500 42 230
yhteensä 578
2. 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Johdon työsuhde
-etuudet
Hallituksen ja
toimitusjohtajan
palkat ja muut
lyhytaikaiset
työsuhde-etuudet
1 000 EUR  1-12/  1-12/
2020 2019
Toimitusjohtaja 550 766
Hallituksen 74 71
puheenjohtaja
Muut hallituksen 172 171
jäsenet
Yhteensä 796 1 008

 

3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
31.12.2020       %

A-osakkeita, kpl 16 989 976 82,0
K-osakkeita, kpl 3 732 256 18,0
Yhteensä 20 722 232 100,0

A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16 989 976 18,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74 645 120 81,5
Äänimäärä yhteensä, kpl 91 635 096 100,0

Ääniä / A-sarjan osake 1
Ääniä / K-sarjan osake 20

Rekisteröity osakepääoma 31.12.2020 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

 

Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 1,00 euroa/osake vuodelta 2019 (0,90 euroa/osake vuodelta 2018), yhteensä 20,7 (18,6) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksettiin 8.5.2020. Toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksettiin 8.9.2020. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.          

4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                                                                  

Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Olvi Oyj aloitti vuonna 2019 uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 - 31.1.2021. Palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö ostaa yhtiön A-sarjan osakkeita hallituksen päättämän enimmäismäärän rajoissa ja avainhenkilön työsuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Palkkiot maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä.
Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi vuonna 2019 omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Tammi-joulukuussa 2020 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 1 559,8 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

5. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *)  1-12/ 2020  1-12/ 2019

  - keskimäärin 20 708 331 20 708 204
  - jakson lopussa 20 683 672 20 710 683

 

6. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ

 1-12/ 2020  1-12/ 2019
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1 474 892 1 575 876
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR 60 470 56 680
Vaihdon osuus A-osakkeiden
kokonaismäärästä, % 8,7 9,3

Osakkeiden keskikurssi, EUR 41,03 36,01
Päätöspäivän kurssi, EUR 48,50 41,20
Korkein noteeraus, EUR 50,00 42,60
Alhaisin noteeraus, EUR 30,25 31,20

                                                                                                  

7. ULKOMAISET JA
HALLINTAREKISTERÖIDYT
OMISTUKSET 31.12.2020

Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia
kpl % kpl % kpl %
Suomalaiset yhteensä 15 839 313 76,44 86 752 177 94,67 14 045 99,60
Ulkomaiset yhteensä 61 980 0,30 61 980 0,07 46 0,33
Hallintarekisteröidyt 114 496 0,55 114 496 0,12 6 0,04
(ulkom.) yhteensä
Hallintarekisteröidyt 4 706 443 22,71 4 706 443 5,14 5 0,03
(kotim.) yhteensä
Yhteensä 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00 14 102 100,00

8. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
31.12.2020

K-sa A-sarj Yhteensä % Äänimäärä %

r
j
a a
1. Olvi-säätiö        2 36 890 3 254 15,71 48 168 52,57
613 517 693
3

904
2. Hortling Heikki kuolinpesä 903 103 1 006 4,86 18 173 19,83
*)                                    488 280 768 040
3. Hortling Timo Einari 212 49 261 857 1,26 4 301 257 4,69
600 257
4. Hortling-Rinne Marit     149 14 163 763 0,79 2 995 979 3,27
064 699
5. OP Säilytys Oy, hall.rek. 2 318 2 318 11,19 2 318 839 2,53
839 839
6. Nordea Bank Abp, hall.rek. 1 299 1 299 6,27 1 299 816 1,42
816 816
7. Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 040 1 040 5,02 1 040 991 1,14
(publ.) Helsingin konttori, hall.rek. 991 991
8. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 828 828 075 4,00 828 075 0,90
Varma 075
9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 675 675 000 3,26 675 000 0,74
Ilmarinen 000
10. Hortling Pia Johanna 23 23 46 954 0,23 491 326 0,54
388 566
Muut 79 9 745 9 825 47,41 11 342 12,37
812 840 652 080
Yhteensä 3 73 16 20 722 100,00 91 635 100,00
989 232 096
2 976

256
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja
määräysvallassa olevien nimissä
olevat osakkeet.

Olvi ei ole saanut tammi-joulukuun 2020 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

9. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
1 000 EUR
 1-12/ 2020   1-12/ 2019

Alkusaldo 208 701 196 540
Lisäykset 31 923 34 197
Vähennykset ja siirrot -2 294 -2 286
Poistot -22 625 -21 978
Kurssierot -11 549 2 228
Yhteensä 204 156 208 701
10. VASTUUSITOUMUKSET
1000 EUR  
31.12.2020 31.12.2019

Annetut pantit ja vastuusitoumukset
   Omasta puolesta 1 938 1 938

Leasing- ja vuokravastuut:
   Alle vuoden sisällä erääntyvät 788 804
   1-5 vuoden sisällä erääntyvät 398 306
   yli 5 vuoden päästä erääntyvät 0 0
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 1 186 1 110

Muut vastuut 60 60

11. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET
Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osaketunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus). 

Olvi on vuonna 1878 perustettu panimo, joka valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, kivennäisvesiä, virvoitus-, energia- sekä urheilujuomia. Tuotemerkkejä yhtiöllä Suomessa ovat mm. Olvi, Sandels, A. Le Coq ja FIZZ. Suomessa Olvin panimo sijaitsee Iisalmessa ja sillä on tytäryhtiöt ja tuotantolaitokset Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörsissä.