Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OLVI OYJ                                                PÖRSSITIEDOTE 16.4.2019

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 16.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,90 (0,80) euroa tilivuodelta 2018 eli yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko on 45,7 (46,1) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.5.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.9.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.9.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

HENKILÖVALINNAT JA PALKKIOT

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6) ja että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Hakkarainen Pentti, Heinonen Lasse, Hortling Nora, Markula Elisa, Paltola Päivi ja Sirviö Heikki.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen ja päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Hakkarainen Pentti, Heinonen Lasse, Hortling Nora, Markula Elisa, Paltola Päivi ja Sirviö Heikki.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 5000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2500 euroa kuukaudessa sekä hallituksen jäsenille 2000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta.  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Elina Laitinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiölle esitetyn tavanomaisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A-osakkeen hankintahetken markkinahinta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä www.olvi.fi/yhtiökokous 2019 -osiossa viimeistään 23.4.2019 alkaen.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

16.4.2019 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Olvi Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pentti Hakkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Nora Hortlingin. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen, Päivi Paltola ja Nora Hortling sekä palkitsemisvaliokuntaan Pentti Hakkarainen, Heikki Sirviö ja Elisa Markula.

Lisätietoja:

OLVI OYJ
Lasse Aho
toimitusjohtaja
Puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

 

Olvi on vuonna 1878 perustettu panimo, joka valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, kivennäisvesiä, virvoitus-, energia- sekä urheilujuomia. Tuotemerkkejä yhtiöllä Suomessa ovat mm. Olvi, Sandels, A. Le Coq ja FIZZ. Suomessa Olvin panimo sijaitsee Iisalmessa ja sillä on tytäryhtiöt ja tuotantolaitokset Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörsissä.