Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 8.3.2023 klo 10.00
Orthex Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.4.2023 klo 10.00 alkaen Orthex Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00. Kokouksessa ei ole tarjoilua.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
Yhtiön vuosi- ja vastuullisuusraportti, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022, julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään viikolla 12.
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.
8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 12 305 159,20 euroa, mukaan lukien tilikauden voitto 4 303 730,55 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa ehdotuksen tekohetken mukaisen rekisteröidyn osakemäärän perusteella.
Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä seuraavasti:

  • Osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,06 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 20.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan 27.4.2023.

  • Osingonmaksun toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen osinkoerä maksetaan 10.10.2023. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonmaksu hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti 2022 hyväksytään. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään viikolla 12.

11 Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään. Varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 hyväksymää palkitsemispolitiikkaa on muutettu siten, että palkitsemispolitiikassa määritellään selkeät enimmäismäärät toimitusjohtajan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioille ja että yhtiön mahdollinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä voi olla muu kuin osakepohjainen. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava. Toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2023/.
12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).
14 Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Jyrki Mäki-Kala ja Jens-Peter Poulsen sekä uutena jäsenenä Anette Rosengren toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Satu Huber ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäsenten valintaan.
Hallituksen uusi jäsenehdokas Anette Rosengren (s. 1966) on Ruotsin kansalainen ja hänellä on kandidaatin tutkinto liiketaloudessa. Vuodesta 2019 alkaen hän on toiminut Philip Morris Internationalin toimitusjohtajana Pohjoismaissa. Ennen tätä hän toimi Fazer Leipomoiden Ruotsin toimitusjohtajana ja Lantmännen Doggyn toimitusjohtajana. Työuransa Rosengren aloitti Unileverillä markkinointi- ja kaupallisissa rooleissa, minkä jälkeen hän siirtyi Kraft Foodsille ja teki siellä yli 10 vuoden uran edeten kansainvälisiin päällikkö- ja johtajatehtäviin vastaten pääasiassa markkinoinnista, tuoteryhmäkehityksestä ja strategisesta kehityksestä. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut Greenfood Groupin hallituksen jäsenenä.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenehdokkaiden taustatiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/.
15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
16 Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden, joka seuraa tässä tehtävässä KHT Johanna Winqvist-Ilkkaa, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.
17 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5 §:n ("Arvo-osuusjärjestelmä") teknisluonteista muutosta siten, että 5 §:stä poistetaan vanhentuneena viittaus ilmoittautumisajan päättymiseen.
Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:
"5 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n ("Edustaminen") teknisluonteista muutosta siten, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ään lisättäisiin sana "oikeuden".
Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 8 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:
"8 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle ja muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä."
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n ("Yhtiökokouskutsu") muuttamista seuraavasti:

  • 10 §:n otsikon muuttamista siten, että siinä mainittaisiin yhtiökokouskutsun lisäksi myös ilmoittautuminen yhtiökokoukseen sekä yhtiökokouksen kokouspaikka,
  • 10 §:n kolmannen kappaleen (jonka mukaan yhtiökokous on pidettävä Helsingissä, Espoossa tai Lohjalla) täydentämistä siten, että fyysisen kokouspaikan sijaan yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä.
Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti (lisäykset kursiivilla):
"10 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka"
"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä, Espoossa tai Lohjalla. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."
18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
1. Hankittavien osakkeiden määrä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 175 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.
2. Suunnattu hankkiminen
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
3. Hankintahinta
Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
4. Käyttötarkoitus
Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
5. Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.
19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
     (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
     (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
     (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
1. Oikeus osakkeisiin
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
2. Maksullinen ja maksuton osakeanti
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (maksullinen osakeanti) tai maksutta (maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi.
3. Osakkeiden enimmäismäärä
Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000 kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.
4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen
Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 600 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.
5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
6. Muut ehdot ja voimassaolo
Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.
20 Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, ja muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Orthex Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2023/. Orthex Oyj:n vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään viikolla 12. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.5.2023.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
Kokousta ei voi seurata suoran verkkolähetyksen avulla, eikä yhtiökokouksesta tehdä tallennetta myöhemmin katsottavaksi. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty alla kohdassa 2.
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä).
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 21.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon viimeistään 12.4.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, voi ilmoittautua kokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 21.3.2023 klo 10.00 ja 12.4.2023 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:
a) Orthexin internetsivuilla osoitteessa

https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2023/ noudattaen siellä annettuja ohjeita.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttävät suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.
Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse osoitteella [email protected]

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kuin kirjallisesti ennakolta, eikä hänellä ole oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalle asetettuna ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2023/ viimeistään ennakkoäänestyksen alkamisesta 21.3.2023 klo 10.00 alkaen.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen [email protected]ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksessa edustaminen". Kun valtuutettu ilmoittaa edustamansa yhteisöomistajan kokoukseen, hänen tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla.
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon sekä huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
5. Kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja, jolla on kohdassa C.1 ja C.4 tarkoitettu oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 10.4.2023 klo 10.00 asti myös sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2023/. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä pyydettäessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.
Orthex Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 17 758 854 osaketta ja ääntä.
Espoossa 7.3.2023
Orthex Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
[email protected]
Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
[email protected]
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/
 

Orthex lyhyesti
Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2022 oli 84,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Seuraa Orthexia LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/orthexgroup) |Twitter (https://twitter.com/OrthexGroup) | Facebook (https://www.facebook.com/Orthex-Group-933475916759915/?fref=ts)| Instagram (https://www.instagram.com/orthexgroup/)

Orthex on vuonna 1956 perustettu Pohjoismaissa toimiva kodin käyttötavarayhtiö. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja myy kodin käyttötavaroita. Orthex tarjoaa laajan valikoiman tuotteita neljässä tuoteryhmässä: Säilytys, Keittiö, Koti ja Piha sekä Kasvien hoito. Orthexin jakelukanavina toimivat pääsääntöisesti eurooppalaiset vähittäiskaupan ketjut. Valtaosa yhtiön liiketoiminnasta tapahtuu Pohjoismaissa.