Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Outokumpu Oyj
Puolivuosikatsaus
1.8.2019 klo 9.00


Outokummun puolivuosikatsaus – Omat toimenpiteet varmistivat tyydyttävän tuloksen toisella vuosineljänneksellä, konsernin oikaistu käyttökate 91 miljoonaa euroa

Vuoden 2019 toinen neljännes lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 584 000 tonnia (668 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate oli 91 milj. euroa (136 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 91 milj. euroa (136 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 177 milj. euroa (71 milj. euroa).
 • Korollinen nettovelka laski 1 307 milj. euroon (31.3.2019: 1 370 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 49,8 % (31.3.2019: 51,6 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,9 % (31.3.2019: 4,3 %).
 • Kesäkuussa Outokumpu allekirjoitti vakuudellisen 400 milj. euron lainan pidentääkseen velan maturiteetteja.

Tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 205 000 tonnia (1 312 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 145 milj. euroa (269 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 131 milj. euroa (276 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 216 milj. euroa (110 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli –33 milj. euroa (74 milj. euroa).

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q2 2019 verrattuna Q2 2018

Outokummun liikevaihto laski 1 701 milj. euroon (1 883 milj. euroa). Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate 91 milj. euroa oli matalampi kuin vuoden 2018 toisen neljänneksen 136 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa 13 % pienemmistä ruostumattoman teräksen toimituksista. Spot-hinnat olivat huomattavasti matalammat kuin edeltävänä vuonna, mutta Outokummun toteutuneet hinnat pysyivät jokseenkin samalla tasolla kaikkien liiketoiminta-alueiden parantuneiden tuote- ja asiakasjakaumien ansiosta. Ferrochromen kannattavuutta heikensi alhaisempi sopimushinta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 16 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 toisen neljänneksen 1 milj. euron voittoon. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate laski –11 milj. euroon (5 milj. euroa).

Tammikuu–kesäkuu 2019 verrattuna vuoden 2018 vastaavaan jaksoon

Vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana Outokummun liikevaihto laski 3 415 milj. euroon (3 553 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 145 milj. euroon (269 milj. euroa), mihin vaikutti voimakkaasti ruostumattoman teräksen kysynnän heikentyminen. Toimitusmäärät ensimmäisen kuuden kuukauden aikana olivat 8 % matalammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden kustannukset olivat keskimääräistä korkeammat, ja Ferrochromen tulosta heikensi alhaisempi sopimushinta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 29 milj. euroa (–4 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli –10 milj. euroa, mikä oli 25 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin päästöoikeusjohdannaisten tuotot vaikuttivat tulokseen myönteisesti.

Liiketulos oli 16 milj. euroa (176 milj. euroa) ja tilikauden tulos oli –33 milj. euroa (74 milj. euroa) vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

 

 
             
Konsernin tunnusluvut   Q2/19 Q2/18 Q1/19 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18 2018  
Liikevaihto Milj. EUR 1 701 1 883 1 715 3 415 3 553 6 872  
Käyttökate Milj. EUR 91 136 40 131 276 496  
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 91 136 54 145 269 485  
Liiketulos Milj. EUR 33 86 -17 16 176 280  
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 33 86 -3 30 169 279  
Tulos ennen veroja Milj. EUR 17 49 -35 -18 119 175  
Tilikauden tulos Milj. EUR 6 25 -39 -33 74 130  
Osakekohtainen tulos EUR 0,01 0,06 -0,09 -0,08 0,18 0,32  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR 0,01 0,06 -0,09 -0,08 0,18 0,32  
Sijoitetun pääoman tuotto % 2,9 5,5 4,3 2,9 5,5 7,0  
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 177 71 39 216 110 214  
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 307 1 211 1 370 1 307 1 211 1 241  
Velkaantumisaste kauden lopussa % 49,8 45,1 51,6 49,8 45,1 45,1  
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 49 63 50 100 100 260  
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 584 668 621 1 205 1 312 2 428  
Henkilöstö kauden lopussa 2)   10 483 10 419 10 449 10 483 10 419 10 449  
 

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät. 
 
2) 30.6.2019 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 710 kesätyöntekijää (30.6.2018: noin 690).  
               
Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu.

 
   
Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja siirtymän vaikutuksista on tämän raportin lopussa.      

Toimitusjohtaja Roeland Baan

”Outokummun toisen vuosineljänneksen 91 miljoonan euron oikaistu käyttökate oli tyydyttävä tulos erittäin vaativissa markkinaolosuhteissa. Olen erityisen tyytyväinen Europe-liiketoiminta-alueen kaupalliseen ja operatiiviseen suoritukseen – tuotejakaumamme oli vahva ja säilytimme markkinaosuutemme. Näiden lisäksi omat toimenpiteemme, mukaan lukien kustannussäästöt ja keskeiset kehityshankkeet, ovat tuottaneet tuntuvia tuloksia.

Jatkuva keskittymisemme käyttöpääoman hallintaan johti vahvaan kassavirtaan, ja nettovelkamme laski 1,3 miljardiin euroon.

Ruostumattoman teräksen markkinat ovat edelleen vaikeat. Euroopassa kärsimme Aasian-halpatuonnista helmikuussa voimaan astuneista EU:n pysyvistä suojaustoimista huolimatta. Tuonti Eurooppaan on noussut takaisin 30 prosenttiin, ja uuden tuontikiintiön tultua voimaan 1. heinäkuuta tuonti on kasvanut edelleen. Terästeollisuus jatkaa keskusteluja Euroopan komission kanssa suojaustoimien tehostamiseksi. USA:ssa puolestaan tuonti on pysynyt suhteellisen matalalla tasolla, mutta jakelijoiden edelleen purkaessa varastojaan emme usko Americasin toimitusmäärien kasvavan lähitulevaisuudessa.

Näiden haasteiden ja kausiluonteisen alhaisemman kysynnän vuoksi kolmas vuosineljännes on vaikea, ja uskomme haasteiden vaikuttavan ruostumattoman teräksen markkinoihin loppuvuoden ajan.

Ennennäkemättömän vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta olemme pystyneet pitämään kannattavuutemme kohtuullisella tasolla, mikä on osoitus siitä, että vuodesta 2016 lähtien toteuttamamme strategiset toimenpiteet ovat olleet menestyksekkäitä. Olemme esimerkiksi parantaneet merkittävästi asiakas- ja tuotejakaumiamme kaikilla liiketoiminta-alueilla, minkä lisäksi jatkuvat toimenpiteemme tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tuovat meille huomattavia kustannushyötyjä. Olemme vakuuttuneita, että jatkamalla näitä toimenpiteitä edelleen selviydymme haastavan jakson yli ja samalla varmistamme kilpailukykymme markkinoiden toivuttua.”

Näkymät vuoden 2019 kolmannelle neljännekselle

Kolmannella neljänneksellä ruostumattoman teräksen markkinoiden odotetaan olevan haastavat. Euroopan markkinoiden odotetaan hidastuvan tyypillisen kausiluonteisesti, minkä lisäksi korkeiden Aasian-tuontimäärien sekä tiettyjen asiakassegmenttien heikentymisen arvioidaan laskevan ruostumattoman teräksen kysyntää edelleen. Näin ollen Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitustensa olevan Euroopassa matalammat verrattuna vuoden 2019 toiseen neljännekseen. Amerikassa toimitusten odotetaan pysyvän vakaalla tasolla.

Ferrokromin matalampi vertailuhinta ja heikompi kysyntä vaikuttavat negatiivisesti Ferrochromen tulokseen. Syys-lokakuulle suunnitellun ferrokromiuunin kunnossapitoseisokin kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan enintään 10 milj. euroa vuoden toisella puoliskolla.

Outokumpu arvioi kolmannen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan matalammalla tasolla kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä (Q2/19: 91 milj. euroa).

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään torstaina 1.8.2019 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 424 51 472. Tunnuskoodi 8359944.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/oe9deoto.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 1.8.2019 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors/materials.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja: puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja: puh. 050 522 0924

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi

 

Liite

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas.